Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1995 z dne 31. 3. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1995 z dne 31. 3. 1995

Kazalo

874. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Vransko-Blagovica in o javni razgrnitvi predloga spremmeb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986 2000 in družbenega plana..., stran 1483.

Na podlagi drugega odstavka 45.b člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in četrtega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) je Vlada Republike Slovenije na 136. seji dne 30. marca 1995 sprejela
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Vransko - Blagovica
in o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986 - 2000 in družbenega plana za obdobje 1986 - 1990 občine Lukovica,
predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986 - 2000 in srednjeročnega družbenega plana za obdobje 1986 - 1990 občine Kamnik,
predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986 - 2000 in srednjeročnega družbenega plana za obdobje 1986 - 1990 občine Zagorje ob Savi,
predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986 - 2000 in srednjeročnega družbenega plana za obdobje 1986 - 1990 občine Žalec
s programskimi zasnovami v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta
I
Vlada Republike Slovenije odreja javno razgrnitev osnutka lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Vransko - Blagovica (v nadaljevanju: osnutek lokacijskega načrta), ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje, d.o.o., Celje, pod številko projekta 473/95, marec 1995.
II
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da osnutek lokacijskega načrta ni skladen s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87 in Uradni list RS, št. 36/90) in družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87 in 23/89), v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta (v nadaljevanju: republiški prostorski planski akti) ter predstavlja spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Lukovica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni vestnik občine Domžale, št. 9/86, 23/89 in 2/90) in družbenega plana občine Lukovica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni vestnik občine Domžale, št. 10/86) s programsko zasnovo v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta, spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Kamnik za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 3/89 in Uradni list RS, št. 22/92) in srednjeročnega družbenega plana občine Kamnik za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 31/86 in Uradni list RS, št. 22/92) s programsko zasnovo v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta, spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Zagorje ob Savi za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni vestnik Zasavja, št. 11/86) in srednjeročnega družbenega plana občine Zagorje ob Savi za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni vestnik Zasavja, št. 11/86) s programsko zasnovo v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta, spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94) s programsko zasnovo v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve planskih aktov občin).
III
Ker Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek lokacijskega načrta skladen s predlogom odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije - prva obravnava - EPA 728, ki ga je Vlada Republike Slovenije dne 17. 11. 1994 že poslala v obravnavo in sprejem Državnemu zboru Republike Slovenije, se šteje, da je s tem izpolnjen pogoj iz drugega odstavka 45.b člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, ko Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejem spremembe in dopolnitve republiških prostorskih planskih aktov v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta.
IV
Vlada Republike Slovenije predlaga občinam Lukovica, Kamnik, Zagorje ob Savi in Žalec v obravnavo in sprejem spremembe in dopolnitve planskih aktov občin.
V
Občine Lukovica, Kamnik, Zagorje ob Savi in Žalec morajo poskrbeti za izvedbo javne razgrnitve in organizacijo javnih obravnav osnutka lokacijskega načrta in predloga sprememb in dopolnitev planskih aktov občin. Javna razgrnitev traja en mesec od uveljavitve tega sklepa.
VI
V času javne razgrnitve lahko podajo na javno razgrnjeni osnutek lokacijskega načrta in predlog sprememb in dopolnitev planskih aktov občin, pripombe in predloge vsi zainteresirani in prizadeti.
VII
Občine Lukovica, Kamnik, Zagorje ob Savi in Žalec morajo v roku 30 dni po preteku javne razgrnitve zbrati vse pripombe in predloge, se do njih opredeliti ter jih poslati ministru za okolje in prostor. Če v tem roku minister ne prejme pripomb in predlogov z javne razgrnitve, se šteje, da na osnutek lokacijskega načrta ni pripomb oziroma, da je ta usklajen.
VIII
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-04/93-4/10-8
Ljubljana, dne 30. marca 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost