Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/1995 z dne 18. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/1995 z dne 18. 2. 1995

Kazalo

570. Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru, stran 974.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94) in 24. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja minister za gospodarske dejavnosti, v soglasju z Obrtno zbornico Slovenije
P R A V I L N I K
o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek izdaje in prenehanje veljavnosti obrtnega dovoljenja, spremembe vpisov v obrtno dovoljenje ter določa podatke, ki se vpisujejo v obrtni register in način vodenja tega registra, obenem določa vsebino in obliko obrtnega dovoljenja.
2. člen
(1) Postopek izdaje in prenehanja veljavnosti obrtnega dovoljenja ter spremembe podatkov, ki se vpisujejo v obrtno dovoljenje, vodi Obrtna zbornica Slovenije na sedežih območnih obrtnih zbornic, ki jih določi.
(2) Obrtna zbornica Slovenije lahko določi za opravila iz prvega odstavka tega člena le območne obrtne zbornice, ki zagotovijo kadrovske, tehnične in prostorske pogoje za izvajanje nalog iz tega pravilnika.
(3) Predstojnik Obrtne zbornice Slovenije določi osebe, ki vodijo in odločajo v postopkih iz tega pravilnika oziroma, ki vodijo te postopke, ter območne obrtne zbornice, na katerih le-te poslujejo.
(4) Obrtna zbornica Slovenije mora javno objaviti seznam območnih obrtnih zbornic, pri katerih se vodijo postopki po tem pravilniku, s seznamom občin, ki jih pokriva posamezna območna obrtna zbornica.
II. OBRTNO DOVOLJENJE
3. člen
Subjekti, ki se jim izda obrtno dovoljenje, so:
– fizična oseba,
– tuja fizična ali pravna oseba,
– samostojni podjetnik posameznik,
– družba z neomejeno odgovornostjo,
– komanditna družba,
– družba z omejeno odgovornostjo,
– delniška družba.
4. člen
(1) Postopek za izdajo obrtnega dovoljenja se prične z vložitvijo vloge.
(2) Vloga mora biti podana v pisni obliki ali na posebnem obrazcu, ki ga lahko določi Obrtna zbornica Slovenije.
(3) Za subjekte, navedene v 3. členu tega pravilnika, lahko vlogo podajo naslednje osebe:
– domača ali tuja fizična oseba osebno ali zastopnik oziroma prokurist,
– oseba, ki je samostojni podjetnik posameznik,
– za pravne osebe (družbe) oseba ali osebe, ki so kot zastopniki vpisane v sodni register.
(4) Vloga se vloži na območno obrtno zbornico, na območju katere ima ali bo imel subjekt poslovni sedež.
(5) Za popolno vlogo se šteje tista, ki vsebuje podatke iz 5. člena in priloge iz 6. člena tega pravilnika.
5. člen
Predlagatelj mora v vlogi navesti naslednje podatke:
1. Podatki o predlagatelju:
– priimek in ime, enotna matična številka občana (EMŠO), prebivališče (ulica, hišna številka, kraj in pošta) domače fizične osebe,
– priimek in ime, prebivališče (ulica, hišna številka, kraj in pošta) tuje fizične osebe,
– označba obrata (firma) in poslovni sedež podjetnika posameznika,
– firma in sedež pravne osebe.
2. Dejavnost:
– opis dejavnosti iz uredbe o listi A obrtne dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti z navedbo načina opravljanja dejavnosti oziroma nameravanega načina opravljanja dejavnosti.
3. Podatki o nosilcu obrtne dejavnosti:
– priimek in ime, datum rojstva,
– mojstrski naziv oziroma dokončano ustrezno poklicno šolo z navedbo poklica.
4. Oseba, ki želi pridobiti obrtno dovoljenje za priglasitev kot samostojni podjetnik posameznik, mora to navesti v vlogi.
5. Pri opravljanju dejavnosti domače ali umetne obrti, fizična oseba posebej navede, če bo dejavnost opravljala osebno le na podlagi obrtnega dovoljenja (16. člen obrtnega zakona).
6. člen
(1) Predlagatelj mora vlogi priložiti listine, na katerih temeljijo podatki, ki se vpisujejo v obrtno dovoljenje in druge listine, na podlagi katerih dokazuje izpolnjevanje predpisanih minimalnih pogojev za opravljanje dejavnosti, in sicer:
– fizična oseba kopijo potrdila o državljanstvu,
– tuja fizična oseba soglasje iz prvega odstavka 8. člena obrtnega zakona,
– podjetnik posameznik overjeno kopijo priglasitvenega lista,
– podjetnik posameznik, ki je vpisan v sodni register in druge pravne osebe, overjeno kopijo sklepa o vpisu v sodni register,
– overjeno kopijo spričevala o opravljenem mojstrskem izpitu za nosilca obrtne dejavnosti za opravljanje obrtne dejavnosti iz 2. člena uredbe o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti,
– overjeno kopijo spričevala o šolski izobrazbi oziroma potrdilo o opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za nosilca obrtne dejavnosti za opravljanje obrti podobne dejavnosti iz 3. člena uredbe o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti,
– original ali overjeno kopijo mnenja, ali je določen izdelek šteti za predmet domače ali umetne obrti,
– original ali overjeno kopijo odločbe o izpolnjevanju minimalnih pogojev za opravljanje dejavnosti.
(2) Poleg ustreznih podatkov iz prvega odstavka, je predlagatelj dolžan priložiti dokazilo o plačilu nadomestila stroškov postopka glede na zahtevan postopek.
7. člen
(1) Če se v predhodnem preizkusu vloge ugotovijo pomanjkljivosti, se predlagatelja pozove, da vlogo ustrezno dopolni.
(2) V pozivu za dopolnitev vloge je potrebno navesti, na kaj se dopolnitev nanaša.
(3) V pozivu je predlagatelja potrebno opozoriti na pravne posledice, ki bi nastopile, če vloge ustrezno ne dopolni v določenem roku.
(4) Rok za dopolnitev vloge ne sme biti krajši od 8 dni.
8. člen
V primeru, da predlagatelj vloge ne dopolni v roku, navedenem v pozivu, se šteje, kot da vloga ni bila vložena.
9. člen
(1) O popolni vlogi za izdajo obrtnega dovoljenja odloči obrtna zbornica praviloma brez zaslišanja predlagatelja – stranke.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka, lahko oseba, ki vodi postopek izdaje obrtnega dovoljenja, zasliši predlagatelja, če presodi, da je to potrebno za razjasnitev ali ugotovitev načina opravljanja dejavnosti oziroma drugih pomembnih dejstev.
(3) O zaslišanju predlagatelja se napravi zapisnik.
10. člen
(1) Ko se ugotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo obrtnega dovoljenja, izda obrtna zbornica odločbo o obrtnem dovoljenju.
(2) V odločbi iz predhodnega odstavka se, poleg splošnih zadev, vpišejo še naslednji podatki:
– priimek in ime, enotno matično številko občana (EMŠO) ter prebivališče fizične osebe oziroma firmo (obrat) in sedež pri podjetniku posamezniku ali pri pravni osebi,
– opravilno številko in datum vpisa v priglasitveni vložek, če je oseba že priglašena oziroma številko registrskega vložka in datum vpisa v vložek za pravne osebe in podjetnika posameznika, ki je vpisan v sodni register,
– matično številko registra obratovalnic (MŠRO), če je že znana,
– šifro razreda ali podrazreda dejavnosti ter navedbo dejavnosti iz uredbe o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti,
– priimek in ime, poklic in datum rojstva nosilca obrtne dejavnosti,
– navedbo, da oseba posluje le na podlagi obrtnega dovoljenja (samo za primere iz 16. člena obrtnega zakona),
– številko vpisa v obrtni register.
(3) Odločba se izda v štirih (4) izvodih, od katerih prejme en izvod predlagatelj, en izvod pristojni davčni organ oziroma Agencija za plačilni promet, kjer ima predlagatelj svoj sedež, en izvod Zavod RS za statistiko, en izvod pa ostane v spisu pri obrtni zbornici.
11. člen
(1) Poleg odločbe iz predhodnega člena, se predlagatelju izda reprezentativno obrtno dovoljenje, ki ga uporablja za izkazovanje pri poslovanju.
(2) V obrtno dovoljenje iz predhodnega odstavka se vpisujejo podatki iz drugega odstavka 10. člena tega pravilnika.
12. člen
(1) Obrazec obrtnega dovoljenja iz 11. člena je formata A4 in je dvostranski.
(2) Obrazec obrtnega dovoljenja je tiskan na 120 gr papirju in je zaščiten z vidno zaščitno nitko, z nevtralnim vodnim znakom, vidnimi in nevidnimi melirnimi vlakni ter s kemično zaščito papirja.
(3) Obrazec obrtnega dovoljenja iz prvega odstavka tega člena je objavljen skupaj s tem pravilnikom in je njegov sestavni del.
13. člen
(1) Predlagatelj poda vlogo za spremembo podatkov, vpisanih v obrtnem dovoljenju na način, kot je predpisano v 5. in 6. členu tega pravilnika s tem, da v vlogi navede le tiste podatke, ki se spreminjajo.
(2) K vlogi je predlagatelj dolžan predložiti original odločbe iz 10. člena in original obrtnega dovoljenja iz 11. člena tega pravilnika.
14. člen
V primeru izgube obrtnega dovoljenja, lahko predlagatelj poda vlogo za izdajo novega le, če dokaže, da je izgubljeno obrtno dovoljenje preklical v Uradnem listu Republike Slovenije.
15. člen
V postopku odločanja iz 13. in 14. člena, se uporabljajo določbe tega pravilnika, ki določajo postopek izdaje odločbe o obrtnem dovoljenju.
16. člen
Za primere iz 13. člena tega pravilnika se predlagatelju izda odločbo po 10. členu in novo obrtno dovoljenje po 11. členu tega pravilnika.
17. člen
(1) Fizična ali pravna oseba mora podati vlogo o odjavi iz obrtnega registra v pisni obliki.
(2) V vlogi mora fizična ali pravna oseba poleg splošnih podatkov iz 5. člena navesti datum, s katerim preneha opravljati dejavnost po obrtnem zakonu.
(3) K vlogi mora fizična ali pravna oseba priložiti originalno odločbo iz 10. člena in original obrtnega dovoljenja iz 11. člena tega pravilnika ter dokazilo o plačilu nadomestila za odjavo iz obrtnega registra.
18. člen
O prenehanju opravljanja dejavnosti in odjavi – izbrisu iz obrtnega registra, izda obrtna zbornica odločbo.
19. člen
(1) Obrtna zbornica odvzame obrtno dovoljenje fizični ali pravni osebi in jo izbriše iz obrtnega registra, v naslednjih primerih:
– če je fizično ali pravno osebo začasno ali trajno zapustil nosilec obrtne dejavnosti, ter ga v roku šestih mesecev ni nadomestila,
– če opravlja dejavnost v nasprotju z obrtnim dovoljenjem,
– če pristojni inšpekcijski organ trajno prepove fizični ali pravni osebi opravljanje dejavnosti.
(2) Obrtna zbornica lahko odvzame obrtno dovoljenje fizični ali pravni osebi in jo izbriše iz obrtnega registra, v naslednjih primerih:
– če je pristojno častno razsodišče ali Obrtna zbornica Slovenije na predlog inšpekcijskih služb oziroma gospodarskega subjekta ali občanov ugotovila hujšo kršitev dobrih poslovnih običajev, ter je ob tej ugotovitvi podan predlog odvzema obrtnega dovoljenja in izbrisa iz obrtnega registra,
– če se ugotovi nestrokovnost pri opravljanju dejavnosti s strani inšpekcijskih služb, strokovnega organa ali organizacije.
20. člen
(1) V primeru odvzema obrtnega dovoljenja in izbrisa iz obrtnega registra izda obrtna zbornica odločbo, s katero tudi pozove fizično ali pravno osebo, da v roku 8 dni po pravnomočnosti odločbe vrne obrtni zbornici originalno odločbo iz 11. člena in original obrtnega dovoljenja iz 12. člena tega pravilnika.
(2) O odvzemu obrtnega dovoljenja se poleg navedenih oseb v tretjem odstavku 10. člena tega pravilnika obvesti tudi inšpekcijske službe.
21. člen
(1) Vlogo za začasno prekinitev opravljanja obrtne dejavnosti, lahko vloži fizična ali pravna oseba, če:
– je nosilec obrtne dejavnosti zaradi vojaške obveznosti, bolezni ali drugega utemeljenega razloga, odsoten več kot 6 mesecev.
(2) Vlogo iz prvega odstavka se vloži v pisni obliki, kjer je poleg splošnih podatkov potrebno navesti:
– priimek in ime nosilca obrtne dejavnosti ter razlog njegove odsotnosti,
– čas trajanja začasne odsotnosti nosilca obrtne dejavnosti, ki ne sme biti daljši od enega leta.
(3) K vlogi je potrebno priložiti listine, ki utemeljujejo odsotnost nosilca obrtne dejavnosti, original obrtnega dovoljenja iz 11. člena tega pravilnika in dokazilo o plačilu nadomestila stroškov za dovolitev začasne prekinitve opravljanja obrtne dejavnosti.
22. člen
(1) Za dovolitev začasne prekinitve opravljanja obrtne dejavnosti izda obrtna zbornica odločbo.
(2) Trajanje začasne prekinitve opravljanja obrtne dejavnosti se vpiše v rubriko opombe v obrtno dovoljenje iz 11. člena tega pravilnika.
23. člen
(1) V primeru ugotovitve, da razlog začasne odsotnosti nosilca obrtne dejavnosti ni utemeljen, se vlogi ne ugodi.
(2) O odločitvi iz prvega odstavka tega člena izda obrtna zbornica odločbo.
24. člen
(1) Opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah lahko priglasijo kmetje in člani njihovega gospodarstva.
(2) Priglasitev se vloži v pisni obliki in mora vsebovati naslednje podatke:
– priimek in ime, EMŠO in stalno prebivališče osebe,
– opis dejavnosti iz uredbe o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti, z navedbo načina opravljanja dejavnosti.
(3) K priglasitvi morajo biti predložene listine, ki izkazujejo, da ima oseba status kmeta, v primeru, da priglašajo dopolnilno dejavnost člani gospodarstva, pa dokazilo, da so člani kmečkega gospodarstva.
25. člen
(1) Obrtna zbornica priglasitev sprejme, če ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz 24. člena tega pravilnika ter, da je priglašeno dejavnost možno utemeljeno šteti za dopolnilno dejavnost kmečkega gospodarstva.
(2) V primeru, da obrtna zbornica ugotovi, da je vloga za priglasitev nepopolna, pisno pozove predlagatelja priglasitve za dopolnitev vloge v roku, ki ne sme biti krajši od 8 dni.
(3) Če predlagatelj vloge ne dopolni v navedem roku, se šteje, kot da priglasitev ni bila vložena.
26. člen
(1) Če obrtna zbornica ugotovi, da dejavnost, ki jo želijo priglasiti osebe iz prvega odstavka 24. člena, glede na opis dejavnosti in navedbe načina, opravljanje dejavnosti, ni možno šteti za dopolnilno dejavnost kmečkega gospodarstva, lahko priglasitev zavrne.
(2) O odločitvi iz prvega odstavka tega člena izda obrtna zbornica odločbo.
(3) Zoper odločbo ima predlagatelj pravico podati pritožbo v 15 dneh po prejemu pisnega odpravka odločbe na ministrstvo, pristojno za obrt.
27. člen
(1) Obrtna zbornica izda po uradni dolžnosti obrtno dovoljenje vsem fizičnim in pravnim osebam, ki so na dan uveljavitve obrtnega zakona opravljale dejavnost, ki je opredeljena po obrtnem zakonu kot obrtna dejavnost, obrti podobna dejavnost ali dejavnost domače in umetne obrti.
(2) O izdaji obrtnega dovoljenja po prejšnjem odstavku obrtna zbornica obvesti pristojni davčni organ ali Agencijo za plačilni promet, na območju katere ima oseba poslovni sedež in Zavod RS za statistiko.
28. člen
(1) Subjektom iz 27. člena tega pravilnika se izda odločba iz 10. člena in obrtno dovoljenje iz 11. člena tega pravilnika.
(2) V obrtno dovoljenje iz predhodnega odstavka se vpišejo podatki iz obrtnega registra, ki jih je obrtna zbornica prevzela od občinskih upravnih organov, za nosilca obrtne dejavnosti pa se vpiše:
– priimek in ime domače ali tuje fizične osebe,
– pri podjetniku posamezniku priimek in ime podjetnika posameznika,
– pri družbi z neomejeno odgovornostjo, komanditni družbi, pri družbi z omejeno odgovornostjo in pri delniški družbi priimek in ime osebe ali oseb, ki so kot zastopniki vpisani v sodni register.
29. člen
V postopku izdaje in prenehanja veljavnosti obrtnega dovoljenja ter vpisa sprememb podatkov se za vprašanja, ki niso urejena s tem pravilnikom, smiselno uporabljajo določbe zakona o splošnem upravnem postopku.
III. OBRTNI REGISTER
30. člen
(1) Obrtni register se vodi kot centralna informatizirana baza.
(2) Informatizirana glavna knjiga obrtnega registra se vodi tako, da se vpisujejo in vzdržujejo vsi podatki, ki so vpisani v obrtni register pri vsaki območni obrtni zbornici, v centralni informatizirani bazi obrtnega registra Obrtne zbornice Slovenije.
31. člen
(1) V centralno informatizirano bazo se vpiše vsak subjekt vpisa, ki se vpisuje v obrtni register pod enotno identifikacijsko številko. Enotna identifikacijska številka se dodeli ob vpisu subjekta in se ne spreminja do izbrisa subjekta iz centralne informatizirane baze.
(2) V centralni informatizirani bazi obrtnega registra mora biti za vsak podatek, ki je bil vpisan, shranjen in dostopen datum vpisa ter številka odločbe ali drugega akta, na podlagi katerega je bil vpisan subjekt.
(3) V primeru spremembe podatkov iz 13. člena in izgube obrtnega dovoljenja iz 14. člena tega pravilnika, mora biti v centralni bazi, poleg novega, shranjen in dostopen tudi predhodno vpisan podatek.
32. člen
Vpisi podatkov v informatizirano knjigo glavnega registra se opravijo v naslednje baze podatkov, glede na subjekt vpisa:
– aktivna baza,
– arhivska baza.
33. člen
(1) V aktivno bazo se vpiše subjekt, ki mu je bilo izdano obrtno dovoljenje s podatki iz 10. člena tega pravilnika ter številko obrtnega dovoljenja in datum izdaje.
(2) V aktivno bazo se vpiše subjekt, ki mu je bilo izdano obrtno dovoljenje po uradni dolžnosti, s podatki iz 28. člena tega pravilnika ter številka obrtnega dovoljenja in datum izdaje.
(3) Spremembe podatkov iz 13. člena tega pravilnika se glede na mesto spremembe vpišejo tako, da se vpiše ustrezen podatek, ki nadomesti prej vpisan podatek, ter številko akta in datum izdaje tega, na podlagi katerega je bila sprememba odobrena.
(3) V aktivno bazo se vpiše tudi začasno prekinitev opravljanja dejavnosti s številko odločbe in datumom izdaje tega ter izdaja novega obrtnega dovoljenja iz razlogov po 14. členu tega pravilnika.
34. člen
(1) V arhivsko bazo podatkov se prenese subjekt iz aktivne baze, če je le-ta prenehal z opravljanjem dejavnosti oziroma se je odjavil iz obrtnega registra ali, če mu je bilo obrtno dovoljenje odvzeto oziroma se ga je izbrisalo iz obrtnega registra.
(2) V arhivsko bazo podatkov se v primerih iz prvega odstavka, vpiše številka akta – odločbe in datum izdaje tega.
35. člen
(1) Zbirko listin se vodi za vsak subjekt vpisa, označen s številko vpisa v obrtni register (identifikacijsko številko).
(2) Listine in deli listin iz zbirke listin se odlagajo v zbirke listin za vsak subjekt vpisa posebej, v ustrezne ovoje, označene s številko obrtnega registra, pod katero je vpisan subjekt vpisa.
(3) Zbirka listin se nahaja na območni obrtni zbornici za vse subjekte, ki so pri tej vpisani v obrtni register.
36. člen
(1) Vpogled v glavno knjigo obrtnega registra, ki je voden kot centralna informatizirana baza se zagotovi z računalniškim izpisom vpisanih podatkov, ki se nanašajo na posamezen subjekt vpisa (redni izpisek iz obrtnega registra).
(2) Če je v centralni informatizirani bazi shranjena zbirka listin ali deli te zbirke, se vpogled zagotovi na način iz prejšnjega odstavka.
(3) Na posebno zahtevo se na način iz prvega odstavka tega člena zagotovi tudi vpogled prej vpisanih podatkov, ki se nanašajo na posamezen subjekt vpisa, ki so shranjeni v centralni informatizirani bazi (zgodovinski izpisek iz obrtnega registra).
(4) Izpisek iz prejšnjih odstavkov tega člena mora izdati Obrtna zbornica Slovenije, območna obrtna zbornica pa le za subjekte, ki so vpisani v njen register.
37. člen
(1) Določbe tega pravilnika o javnosti obrtnega registra ne veljajo za dostop do podatkov iz tretjega odstavka 35. člena tega pravilnika, kakor tudi ne do podatkov, ki niso vezani na posamezen subjekt vpisa, četudi je takšen dostop v centralni informatizirani bazi obrtnega registra tehnično mogoč.
(2) Za varovanje osebnih podatkov pri vodenju in uporabi obrtnega registra se, poleg določb tega pravilnika, uporabljajo tudi določbe zakona o varstvu osebnih podatkov.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
V obdobju do vzpostavitve sistema poklicnega izobraževanja ter praktične možnosti opravljanja mojstrskega izpita, predlagatelj predloži namesto listin iz pete alinee prvega odstavka 6. člena tega pravilnika, naslednje listine:
– overjeno kopijo spričevala o končani ustrezni poklicni šoli in overjeno kopijo delovne knjižice, s katero dokaže, da ima najmanj tri leta delovne prakse.
39. člen
Informatizirana glavna knjiga se vzpostavi z izdajo obrtnih dovoljenj po uradni dolžnosti iz 27. člena tega pravilnika.
40. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 313-00/003-95
Ljubljana, dne 31. januarja 1995.
Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti
Minister
dr. Maks Tajnikar l. r.
Soglašam:
Obrtna zbornica Slovenije
Predsednik
Miha Grah l. r.

AAA Zlata odličnost