Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1995 z dne 10. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1995 z dne 10. 2. 1995

Kazalo

533. Statutarni sklep Občine Vodice, stran 853.

S T A T U T A R N I S K L E P
Občine Vodice
1. člen
Ta statutarni sklep ureja najpomembnejša vprašanja konstituiranja Občine Vodice (v nadaljevanju: občina) in organizacije ter delovanja njenih organov do sprejema statuta.
2. člen
Občina Vodice je temeljna lokalna samoupravna skupnost, ustanovljena z zakonom.
Območje občine določa zakon.
Občina je pravna oseba.
Občino kot pravno osebo predstavlja in zastopa župan.
Sedež občine je v Vodicah, Kopitarjev trg 1.
Občina ima svoj pečat, ki je okrogle oblike in standardne velikosti. Na zgornjem obodu pečata je besedilo: Občina Vodice, v liniji premera žiga pa sedež občine: Vodice.
Zaradi potreb je na spodnjem delu pečata številka. V času do sprejema statuta bo imela občina dva žiga.
3. člen
Občina Vodice je pravni naslednik ustreznega dela premoženja in vseh pravic ter obveznosti dosedanje občine Ljubljana Šiška in mesta Ljubljane, ki vključuje tudi finančne in druge sklade dosedanje občine Ljubljana Šiška in mesta Ljubljane.
Občina Vodice z ustreznim delom vstopi v ustanoviteljske pravice na javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih in javnih podjetjih, ki sta jih izvrševala dosedanja občina Ljubljana Šiška ter dosedanje mesto Ljubljana. Občina Vodice pridobi tudi ustrezni delež kapitala, v strukturi kapitala tistih gospodarskih družb, v katerih sta imela svoj kapitalski delež dosedanja občina Ljubljana Šiška in dosedanje mesto Ljubljana.
V skladu s 100. členom zakona o lokalni samoupravi Občina Vodice uredi razmerja v zvezi s premoženjem ter pravicami in obveznostmi iz prejšnjih odstavkov tega člena z občinami Ljubljana in Medvode.
Pogajanja o delitvi in prenosu premoženja vodi župan, ki o poteku poroča svetu.
4. člen
Občina Vodice je konstituirana potem, ko se na prvi seji konstituira svet.
Z dnem konstituiranja Občine Vodice prenehajo na njenem območju vsa pooblastila organov in fukcionarjev prejšnje občine Ljubljana Šiška in mesta Ljubljane, hkrati pa se za občinske upravne organe prejšnje občine ter za upravne organe prejšnjega mesta Ljubljane v smislu 104. člena zakona o upravi prenehajo uporabljati določbe zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih na območju občine.
5. člen
Občina Vodice na svojem območju samostojno ureja lokalne zadeve javnega pomena.
Poleg zadev lokalnega pomena, ki so določene z 21. členom zakona o lokalni samoupravi ter določbami drugih zakonov, opravlja občina še naslednje lokalne zadeve javnega pomena:
– gospodarjenje s prostorom, varstvo okolja, komunalna dejavnost, stanovanjska dejavnost;
– odločanje o rabi prostora v občini, ki vključuje tudi pripravo in sprejem prostorskih planskih in izvedbenih aktov;
– odločanje o posegih v prostor lokalnega pomena;
– izvajanje dejavnosti na področju osnovnega izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, športa, socialnega varstva, otroškega varstva in zdrastvenega varstva.
Dokler zakon ne določi, kateri so posegi v prostor lokalnega pomena, se štejejo za take posege v prostor tisti, ki so po zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor v pristojnosti dosedanje občine.
6. člen
Organi občine so:
– svet občine,
– župan,
– nadzorni odbor.
V okviru občinske uprave se lahko z aktom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ustanovijo tudi drugi organi.
7. člen
Svet občine je najvišji organ odločanja v občini s pristojnostjo, kot jo določa zakon in ta statutarni sklep.
Poleg nalog, določenih z zakonom, opravlja svet še naslednje naloge:
– sprejema akte o ustanovitvi javnih gospodarskih zavodov ter javnih podjetij za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb;
– sprejema akte o ustanovitvi javnih zavodov s področja družbenih javnih služb;
– izvršuje ustanoviteljske pravice prejšnje občine in mesta glede organizacij iz prejšnjih dveh alinei v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah in zakonom o zavodih;
– na osnovi razpisov podeljuje koncesije za izvedbo storitvenih dejavnosti, za katere niso ustanovljene javne službe, oziroma je racionalneje s koncesijo predati izvedbo del zasebnim ali javnim podjetjem;
– razpisuje javna dela.
Razpisne pogoje določa občinska uprava, sprejema pa jih svet.
Izbor koncesionarja ali izvajalca na predlog župana ali tajnika sprejema svet.
Delo sveta občine vodi predsednik sveta, ki ga izvoli svet izmed svojih članov.
Do sprejema poslovnika sveta ureja vprašanja njegovega delovanja začasni poslovnik, ki ga sprejme svet na prvi seji.
Svet je konstituiran, ko sprejme začasni poslovnik in izvoli predsednika sveta.
8. člen
Svet lahko imenuje komisije in druga začasna ali stalna delovna telesa za obravnavo posameznih vprašanj, pripravo aktov in drugih gradiv o katerih odloča svet. Člani teh teles so lahko tudi osebe, ki niso člani sveta.
Delovna telesa vodi član sveta, ki ga imenuje svet.
9. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.
Poleg pristojnosti in nalog ter odgovornosti, določenih z zakonom, ima župan še naslednje pristojnosti:
– skrbi za izvrševanje občinskega proračuna in je zanj odgovoren;
– odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve;
– skrbi za upravljanje z občinskim premoženjem.
Pogodbo o oddaji občinskih prostorov v najem državi za delovanje upravne enote lahko podpiše župan le s soglasjem sveta.
10. člen
Do sprejetja proračuna Občine Vodice za leto 1995 se financiranje občine Vodice začasno nadaljuje na podlagi proračuna občine Ljubljana Šiška in mesta Ljubljane za enake naloge oziroma namene, kot v letu 1994.
S sredstvi na ločenem računu občine razpolaga župan.
11. člen
Naloge občinske uprave v prehodnem obdobju opravljajo delavci dosedanje občine Ljubljana Šiška, ki na podlagi zakona o financiranju občin ostanejo v delovnem razmerju v novih občinah in jih ne bo prevzela država.
Občinska uprava se v prehodnem obdobju organizira kot upravni organ.
Občinsko upravo praviloma vodi župan, ki odgovarja za delo uprave svetu.
Za vodenje občinske uprave lahko župan pooblasti tajnika, ki ga na predlog župana imenuje občinski svet. Tajnik odgovarja za delo celotne uprave županu in svetu.
12. člen
Upravne naloge občinske uprave opravljajo zaposleni v upravi, ki jih imenuje oziroma zaposli župan v skladu z začasnim načrtom delovnih mest.
Začasni načrt delovnih mest občinske uprave sprejme svet na predlog župana.
13. člen
V upravnih stvareh na prvi stopnji iz izvirne pristojnosti odloča tajnik občine, ki lahko za odločanje pooblasti zaposlenega v upravi, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za vodenje upravnega postopka in odločanje.
V upravnih stvareh na prvi stopnji iz prenesene pristojnosti odloča župan, ki lahko za odločanje pooblasti zaposlenega v upravi, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za vodenje upravnega postopka in odločanje.
V upravnih stvareh na drugi stopnji iz izvirne pristojnosti odloča župan.
14. člen
O izločitvi zaposlenega v odločanju v upravnih stvareh v upravi odloča tajnik občine.
O izločitvi tajnika ali predstojnika organa odloča župan.
O izločitvi župana odloča občinski svet, ki v tem primeru tudi odloči v upravni stvari v tisti zadevi.
15. člen
Splošni akti, ki jih sprejema občinski svet, so odloki.
Odloki in drugi splošni akti, ki jih je sprejela občina Ljubljana Šiška in Skupščina mesta Ljubljane, ostanejo v veljavi za območje Občine Vodice.
Svet lahko spremeni ali razveljavi posamezni odlok ali drug splošni akt, ki ga je sprejela Skupščina občine Ljubljana Šiška ali Skupščina mesta Ljubljana.
16. člen
Do sprejema statuta Občine Vodice delujejo dosedanje krajevne skupnosti na območjih in s pristojnostmi, določenimi s statutom prejšnje občine Ljubljana Šiška.
Mandat teh krajevnih skupnosti se podaljša do sprejema statuta občine.
V času do sprejema statuta Občine Vodice Krajevne skupnosti Vodice in Bukovica–Šinkov turn izvršujejo vse pogodbene in finančne obveznosti s soglasjem župana.
17. člen
V skladu z drugim odstavkom 95. člena zakona o lokalni samoupravi se vse začete naložbe iz sprejetih programov občine Ljubljana Šiška in mesta Ljubljane, nadaljujejo.
18. člen
Ta statutarni sklep je sprejet, ko ga z dvotretjinsko večino vseh članov sprejme svet občine.
Ta statutarni sklep velja do sprejema statuta občine.
Št. 1-064-2/95
Vodice, dne 23. januarja 1995.
Župan
Anton Kokalj l. r.
Podpredsednik sveta
Friderik Pipan l. r.

AAA Zlata odličnost