Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1995 z dne 10. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1995 z dne 10. 2. 1995

Kazalo

529. Sklep o uvedbi samoprispevka, stran 850.

Na podlagi 3. in 65. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85) in 34. člena statuta KS Poljane je delni zbor krajanov vasi Dolenje brdo dne 17. 12. 1994 sprejel
S K L E P
o uvedbi samoprispevka
1. člen
Referendum za uvedbo samoprispevka v delu KS Poljane, naselje Dolenje Brdo (hišne št. 13, 13/a in 16–20) je bil izveden 29. 1. 1995 v prostorih stanovanjske hiše Oblak Franca ml., Dolenje Brdo n. h.
2. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za obnovo krajevne ceste Prelaze–Košenije na Dolenjem Brdu, in sicer rekonstrukcija in asfaltiranje vozišča v dolžini 400 m.
3. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje treh let, to je od 1. 2. 1995 do 31. 1. 1998.
4. člen
Za realizacijo referendumskega programa je potrebno zbrati 5,383.058 SIT, od tega zneska bo iz samoprispevka zagotovljeno 3,588.705 SIT, preostali del pa bo KS zbrala s sredstvi širše družbene skupnosti.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevala gospodinjstva, ki imajo stalno bivališče v delu KS, za katerega je razpisan referendum in lastnika nepremičnin na tem območju, ki tu nimata stalnega bivališča. Seznam zavezancev je potrdil zbor krajanov 17. 12. 1994.
Zavezanci bodo plačevali samoprispevek po naslednjih merilih:
Vsako gospodinjstvo (pod h. št. 13, 13/a ter 17–19), lastnik nove stanovanjske hiše (Franc Oblak ml.) ter lastnik vikenda (Ana Grasselli) h. št. 16, plačujejo samoprispevek v 36 zaporednih mesečnih obrokih s tem, da prvi (februarski) obrok za vsakega znaša 10.500 SIT. Gospodinjstvo pod h. št. 20 plačuje samoprispevek prav tako v 36 obrokih s tem, da prvi obrok znaša 5.250 SIT.
Znesek vsakega naslednjega obroka se pri vseh zavezancih mesečno popravlja v skladu z rastjo cen na drobno (R) v preteklem mesecu. Posamezni obroki zapadejo v plačilo do konca tekočega meseca.
6. člen
Vsem zavezancem iz 6. člena tega sklepa obračunava in odteguje samoprispevek na osnovi izstavljenih položnic računovodska služba KS Poljane.
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu št. 51510-842-027-82112.
7. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v roku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamudnimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo opravljena v skladu z zakonom o davkih občanov preko davkoizterjevalca.
8. člen
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral svet KS Poljane in gradbeni odbor za ureditev ceste. Gradbeni odbor, ki je odgovoren tudi za izvajanje del, ki se financirajo iz sredstev zbranega samoprispevka, je dolžan po končanem zbiranju samoprispevka dati poročilo zboru krajanov tega območja o višini in porabi teh sredstev.
9. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno, se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85).
10. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Sveta KS Poljane
Roman Dolenec l. r.

AAA Zlata odličnost