Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1995 z dne 10. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1995 z dne 10. 2. 1995

Kazalo

528. Začasni statutarni sklep občine Šentjur pri Celju, stran 849.

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US RS, 45/94 - odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na 2. seji dne 16. januarja 1995 sprejel
Z A Č A S N I S T A T U T A R N I S K L E P
občine Šentjur pri Celju
1. člen
Ta začasni statutarni sklep ureja najpomembnejša vprašanja konstituiranja občine Šentjur pri Celju in organizacije ter delovanja njenih organov do sprejema statuta.
2. člen
Občina Šentjur pri Celju je temeljna lokalna samoupravna skupnost, ustanovljena za naselja Bezovje pri Šentjurju, Bobovo pri Ponikvi, Boletina, Botričnica, Brdo, Brezje ob Slomu, Brezje pri Dobjem, Bukovje pri Slivnici, Cerovec, Črnolica, Dobje pri Lesičnem, Dobje pri Planini, Dobovec pri Ponikvi, Dobrina, Dole, Dolga gora, Doropolje, Dramlje, Drobinsko, Golobinjek pri Planini, Gorica pri Dobjem, Gorica pri Slivnici, Goričica, Grobelno-del, Grušce, Hotunje, Hrastje, Hruševec, Hrušovje, Jakob pri Šentjurju, Jarmovec, Javorje, Jazbin Vrh, Jazbine, Jelce, Jezerce pri Dobjem, Kalobje, Kameno, Kostrivnica, Košnica, Krajnčica, Krivica, Laze pri Dramljah, Lažiše, Loka pri Žusmu, Lokarje, Loke pri Planini, Lopaca, Lutrje, Marija Dobje, Okrog, Osredek, Ostrožno pri Ponikvi-del, Paridol, Planina pri Sevnici, Planinca, Planinska vas, Planinski Vrh, Pletovarje, Podgaj, Podgrad, Podlešje, Podlog pod Bohorjem, Podpeč nad Marofom, Podpeč pri Šentvidu, Podvine, Ponikva, Ponkvica, Prapretno, Presečno, Primož pri Šentjurju, Proseniško, Rakitovec, Ravno, Razbor, Repno, Repuš, Rifnik, Sele, Slatina pri Dobjem, Slatina pri Ponikvi, Slivnica pri Celju, Sotensko pod Kalobjem, Spodnje Slemene, Srževica, Stopče, Straža na Gori, Straška gorca, Suho, Svetelka, Šedina, Šentjur, Šentvid pri Planini, Šibenik, Škarnice, Tajhte, Tratna ob Voglajni, Tratna pri Grobelnem, Trno, Trnovec pri Dramljah, Trška gorca, Turno, Uniše, Vejice, Vezovje, Večje Brdo, Visoče, Vodice pri Kalobju, Vodice pri Slivnici, Vodruž, Voduce, Vodule, Voglajna, Vrbno, Zagaj pri Ponikvi, Zalog pod Uršulo, Završe pri Dobjem, Zgornje Selce, Zgornje Slemene, Zlateče pri Šentjurju, Žegar.
Območje občine Šentjur pri Celju določa zakon.
Sedež občine je v Šentjurju, Mestni trg 10. Občina ima žig, ki je okrogle oblike, z grbom občine Šentjur pri Celju v sredini in z napisom občina Šentjur pri Celju.
Občina Šentjur pri Celju, kot pravna oseba, je pravni naslednik glede celotnega premoženja in vseh pravic ter obveznosti dosedanje občine Šentjur pri Celju, ki vključuje tudi finančne in druge sklade dosedanje občine, razen premoženja krajevnih skupnosti, ki je zgrajeno s samoprispevkom ali s prostovoljnim delom in ni zajeto v zbirni bilanci občine.
Občina Šentjur pri Celju je konstituirana, potem ko se konstituira občinski svet, sprejme ta statutarni sklep, sprejme začasni akt o organizaciji uprave, začasna sistemizacija delovnih mest v občinski upravi in imenuje tajnik občine.
Z dnem konstituiranja občine Šentjur pri Celju prenehajo vsa pooblastila organov in funkcionarjev prejšnje občine Šentjur pri Celju, hkrati pa se za občinske upravne organe prejšnje občine v smislu 104. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) prenehajo uporabljati določbe zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88).
3. člen
Občina Šentjur pri Celju (v nadaljevanju: občina) na svojem območju samostojno ureja lokalne zadeve javnega pomena.
Poleg zadev lokalnega pomena, ki so določene z 21. členom zakona o lokalni samoupravi ter določbami drugih zakonov, opravlja občina še naslednje lokalne zadeve javnega pomena:
– odločanje o rabi prostora v občini, ki vključuje tudi pripravo in sprejem prostorskih planskih aktov;
– odločanje o posegih v prostor lokalnega pomena;
– urejanje prometa na območju občine.
Dokler zakon ne določi, kateri so posegi v prostor lokalnega pomena, se štejejo za take posege v prostor tisti, ki so po zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) v pristojnosti dosedanje občine.
4. člen
Organi občine so:
– občinski svet z odbori in komisijami
– župan
– podžupan
– nadzorni odbor.
5. člen
Občinski svet šteje 27 članov in je najvišji organ odločanja v občini, s pristojnostjo, kot jo določa zakon in ta statutarni sklep.
Poleg nalog, določenih z zakonom, opravlja svet še naslednje naloge:
– sprejema akte o ustanovitvi javnih gospodarskih zavodov ter javnih podjetij za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
– sprejema akte o ustanovitvi javnih zavodov s področja družbenih javnih služb,
– izvršuje ustanoviteljske pravice dosedanje občine glede zavodov v skladu z zakonom o zavodih, če zakon ne določa drugače,
– voli podžupana občine,
– imenuje sekretarja občinskega sveta,
– imenuje odbore iz 4. člena tega sklepa.
Svet lahko imenuje komisije in druga začasna ali stalna delovna telesa za pripravo aktov in drugih gradiv za svet ter za proučevanje in izvedbo drugih zadev iz pristojnosti občinskega sveta. Člani teh teles so lahko tudi osebe, ki niso člani sveta.
Delo sveta vodi predsednik sveta, ki ga izvoli svet izmed svojih članov. Svet ima tudi podpredsednika.
Do sprejema poslovnika sveta ureja vprašanja njegovega delovanja začasni poslovnik, ki ga sprejme občinski svet.
Svet je konstituiran, ko sprejme začasni poslovnik in izvoli predsednika in podpredsednika sveta.
Občinski svet ima sekretarja, ki opravlja strokovne naloge v zvezi s pripravo sej in delovanjem sveta, odborov in komisij. Pri opravljanju njegovih nalog mora sekretarju sveta pomagati občinska uprava.
6. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.
Poleg pristojnosti in nalog ter odgovornosti, določenih z zakonom, ima župan še naslednje funkcije:
– skrbi za izvrševanje občinskega proračuna in je zanj odgovoren,
– skrbi za upravljanje z občinskim premoženjem.
Župan lahko za opravljanje posamičnih nalog iz prve in druge alinee tega člena pooblasti podžupana in tajnika občine.
Pogodbo o oddaji občinskih prostorov v najem državi za delovanje upravne enote lahko podpiše župan le s soglasjem sveta.
7. člen
Nadzorni odbor, katerega naloge določa zakon, ima 5 članov. Vsaka politična stranka, ki je zastopana v občinskem svetu, predlaga enega člana.
Nadzorni odbor vodi predsednik, ki ga imenuje občinski svet.
Delo nadzornega odbora ureja poslovnik, ki ga sprejme nadzorni odbor z večino glasov vseh članov. Do sprejema poslovnika se za delo odbora smiselno uporabljajo določbe začasnega poslovnika sveta.
Nadzorni odbor je konstituiran, ko ga imenuje občinski svet.
8. člen
Naloge občinske uprave opravljajo zaposleni v upravi, v skladu z načrtom delovnih mest občinske uprave.
Župan lahko pooblasti za odločanje v zvezi z delovnim razmerjem zaposlenih podžupana in tajnika občine.
Načrt delovnih mest občinske uprave sprejme občinski svet na predlog župana.
9. člen
V upravnih stvareh na prvi stopnji iz izvirne pristojnosti odloča odgovorna oseba v upravi, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za vodenje upravnega postopka in odločanje.
V upravnih stvareh na drugi stopnji izvirne pristojnosti odloča župan.
Če župan ne izpolnjuje zakonskih pogojev za vodenje upravnega postopka, opravlja dejanja v postopku do izdaje odločbe zaposleni v upravi, ki izpolnjuje te pogoje.
10. člen
O izločitvi v upravnem postopku zaposlenega v upravi odloča župan občine.
O izločitvi župana odloča občinski svet, ki v tem primeru tudi odloči v upravni stvari v tisti zadevi.
11. člen
Splošni akti, ki jih sprejema občinski svet, so odloki, odredbe, pravilniki in navodila.
Odloki in drugi splošni akti, ki jih je sprejela skupščina prejšnje občine Šentjur pri Celju, ostanejo v veljavi.
Svet lahko spremeni ali razveljavi posamezen odlok ali drug splošni akt, ki ga je sprejela Skupščina občine Šentjur pri Celju.
Statut občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 27/91-I), odlok o občinskih upravnih organih (Uradni list RS, št. 43/90) ter pravilnik o funkcionarjih v skupščini občine, izvršnem svetu ter upravnih organih občine Šentjur pri Celju (sprejet dne 14. 3. 1991 na 11. seji Komisije za kadrovske zadeve, volitve in imenovanja Skupščine občine Šentjur pri Celju) prenehajo veljati s prejemom tega začasnega statutarnega akta in odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi.
12. člen
Do sprejema statuta občine delujejo dosedanje krajevne skupnosti na območjih in s pristojnostmi, določenimi s statutom občine Šentjur pri Celju.
13. člen
Ta sklep je sprejet, ko ga z dvotretjinsko večino vseh članov, sprejme svet občine in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ta sklep velja do sprejema statuta občine, vendar največ 3 mesece.
Št. 069-7/95-1
Šentjur pri Celju, dne 16. januarja 1995.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost