Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1995 z dne 10. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1995 z dne 10. 2. 1995

Kazalo

527. Odlok o podelitvi koncesije za ureditev in upravljanje športnega parka, stran 847.

Skupščina občine Šentjur pri Celju je na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS št. 32/93) in na podlagi 27. člena statuta občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 27/91-I) na 34. skupni seji vseh zborov dne 14. decembra 1994 sprejela
O D L O K
o podelitvi koncesije za ureditev in upravljanje športnega parka
1. člen
S tem odlokom se opredeljujejo dejavnosti, območje, pogoji, javna pooblastila, pričetek in čas trajanja koncesije, financiranje in drugi elementi, pomembni za opredelitev koncesije za ureditev in upravljanje športnega parka v Šentjurju, kamor spadajo naslednja zemljišča s pripadajočimi objekti (stadion z atletsko stezo, bazen s strojnico in funkcionalno opremo, otroški bazen, objekt s starimi garderobami, novi objekt):
– zemljišče s parcelno številko 526 igrišče (stadion)
– zemljišče s parcelno številko 528 zelenica
– zemljišče s parcelno številko 518 funkcionalni objekt (dovoz)
– zemljišče s parcelno številko 524 funkcionalni objekt (bazen)
– zemljišče s parcelno številko 523 poslovna stavba
– zemljišče s parcelno številko 522/1 neplodno zemljišče
– zemljišče s parcelno številko 521 njiva
– zemljišče s parcelno številko 522/11 igrišče.
2. člen
Predmet koncesije je ureditev in upravljanje športnega parka v Šentjurju v skladu s sprejetimi prostorskimi in drugimi akti občine ter z določili koncesijske pogodbe.
3. člen
Občina odda koncesijo v skladu z določili tega odloka najboljšemu ponudniku. Izbor koncesionarja opravi izvršilni organ v občini na osnovi javnega razpisa.
Za podpis pogodbe je pooblaščen župan.
4. člen
Koncesionar mora za pridobitev in opravljanje koncesije, to je za ureditev in upravljanje športnega parka Šentjur izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima pravna oseba sedež v Sloveniji,
– da je ustrezno usposobljena na področju upravljanja s takšnimi in podobnimi objekti,
– da pripravi in predloži program dela.
5. člen
Koncesionarju bo občina (kot koncedent) podelila naslednja javna pooblastila:
– pravico uporabe zemljišč in objektov v športnem parku in na kopališču za čas trajanja koncesijske pogodbe;
– pravico opravljanja storitev v skladu s koncesijsko pogodbo.
6. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe vrši pooblaščen organ koncedenta.
7. člen
Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe. Rok trajanja koncesije se določi v koncesijski pogodbi.
8. člen
Koncesijska pogodba preneha veljati po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če je pogodbeni stranki pod pogoji, navedenimi v pogodbi ne podaljšata in z razdrtjem.
Pogoji in razlogi za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti od odpovedi ali razdrtju pogodbe, se določijo v koncesijski pogodbi.
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo brez odškodnine ne glede na določila pogodbe:
– če koncesionar ne spoštuje ali grobo krši koncesijsko pogodbo,
– zaradi neupravičene prekinitve opravljanja storitev v športnem parku,
– zaradi pomankljivega in nerednega vzdrževanja reda in čistoče v športnem parku.
9. člen
Po preteku koncesijske pogodbe preneha koncesijsko razmerje, vsi objekti in naprave pa preidejo v last koncedenta brez odškodnine koncesionarju.
10. člen
Način in višina cene vstopnice za uporabo kopališča in športnega parka se podrobno določi s koncesijsko pogodbo. Cena vstopnice je pod stalno kontrolo koncedenta. Le-ta pa je dolžan preverjati ceno glede na prejšnji stavek.
11. člen
Izbiro koncesionarja opravi na podlagi tega akta in pridobljenih ponudb izvršilni organ občine (koncedent), ki določi pogoje koncesijske pogodbe.
V postopku izdaje odločbe iz tega člena imajo kandidati položaj stranke.
12. člen
Za nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe imenuje koncedent svoj nadzorni organ. Ta spremlja in nadzoruje izvajanje koncesijske pogodbe ter daje svoja poročila in predloge v zvezi z delom koncesionarja pristojnemu funkcionarju občinskega upravnega organa.
13. člen
Za odgovornost za škodo, ki jo povzroči koncesionar pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem svoje koncesijske dejavnosti drugim pravnim ali fizičnim osebam, se uporabljajo določila zakona o obligacijskih razmerjih.
14. člen
Koncesijo opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastil tega koncesijskega akta in koncesijske pogodbe s koncedentom.
15. člen
Vsi objekti in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil za namen izvajanja koncesije, preidejo v last koncedenta ob prenehanju koncesijske pogodbe, oziroma z odkupom, v kolikor pride do predčasnega prenehanja koncesijske pogodbe na željo koncedenta.
Načini in pogoji odkupa se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.
16. člen
Koncendent bo za primere predčasnega prenehanja koncesijske pogodbe na željo koncedenta zagotovil koncesionarju ustrezne garancije za plačilo objektov in naprav, ki ostanejo v lasti koncedenta.
17. člen
Koncesionar je oproščen izvrševanja pogodbenih obveznosti koncesijske pogodbe samo v primeru višje sile.
Zaradi nepredvidljivih okoliščin , ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na podlagi sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.
Kot višjo silo pa je v odnosih med koncesionarjem in koncedentom šteti predvsem naravne katastrofe, ki jih ni bilo mogoče preprečiti s skrbnim načrtovanjem, gradnjo, nadzorom in vzdrževanjem.
18. člen
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri koriščenju storitev pri njem povzročijo stranke ali druge osebe.
19. člen
Če koncesionar sam ne zagotovi izvrševanja določil koncesijske pogodbe, lahko njeno izvrševanje začasno zagotovi koncedent, s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, na račun koncesionarja.
20. člen
Osnovna šola ima prednostno pravico pri koriščenju športnega parka v okviru šolske dejavnosti.
21. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-11/94-1
Šentjur pri Celju, dne 14. decembra 1994.
Predsednik
Skupščine občine
Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost