Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1995 z dne 10. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1995 z dne 10. 2. 1995

Kazalo

526. Odlok o ureditvenem načrtu za pokopališče v Šentjurju, stran 844.

Skupščina občine Šentjur pri Celju je na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 37/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 47/93) ter na podlagi 27. člena statuta občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 27/91) na skupni seji zborov občinske skupščine dne 14. decembra 1994 sprejela
O D L O K
o ureditvenem načrtu za pokopališče v Šentjurju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt za pokopališče v Šentjurju (v nadaljevanju besedila UN), ki ga je izdelal Profil d.o.o. Velenje, pod št. projekta 06/93 v aprilu 1994 in, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Sestavni del tega odloka so vsa soglasja k projektu iz 1. člena tega odloka.
II. MEJA OBMOČJA UN
3. člen
Meja ureditvenega območja UN je bila določena na osnovi usmeritev iz planskih dokumentov občine Šentjur pri Celju. Opis meje ureditvenega območja je podan v smeri urinega kazalca. Začetna točka opisa meje UN (T) je v jugovzhodnem vogalu parc. št. 224. Od začetne točke T poteka meja UN v smeri proti zahodu po južnih robovih parc. št. 224 in 217. V jugozahodnem vogalu parc. št. 217 se meja obrne proti severu in poteka po zahodnem robu parc. št. 217. Ko meja doseže rob ceste do pokopališča, prečka parc. št. 220 (cesta do pokopališča) in poteka po severnem robu parc. št. 220 in 222. V severovzhodnem vogalu parc. št. 220 se meja obrne proti jugu ter poteka po vzhodnem vogalu parc. št. 220 in se zaključi v začetni točki T opisa meje. Vse parcele so v k.o. Šentjur.
Območje, znotraj prej opisane meje, meri 26.250 m2.
4. člen
Ureditveno območje zajema parcele v katastrski občini Šentjur:
217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 in 224.
III. NAMEMBNOST OBMOČJA
5. člen
UN je skladen s planskimi usmeritvami iz zasnove dolgoročnega plana občine Šentjur pri Celju, ki v zasnovi namenske rabe prostora opredeljuje obravnavano območje kot območje za pokopališče in njegovo širitev.
6. člen
Ureditveno območje, ki ga obravnava UN za pokopališče v Šentjurju, predstavlja območje obstoječega pokopališča ter območje širitve v 1. in 2. fazi. Velikost območja UN je 2,625 ha, od tega zavzema obstoječe pokopališče 1,48 ha, predvidena širitev pa 1,145 ha.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
7. člen
Predvidene ureditve na območju UN pokopališča Šentjur:
1. Višinska izravnava obstoječega terena: izkop na severozahodnem novem delu pokopališča (prostor za žarne grobove in delno prostor za raztros pepela) in nasip zemljišča do bodočih višinskih kot ureditve pokopališča na osrednjem delu sedanje kotanje.
2. Ureditev dostopne ceste do pokopališča, ureditev 29 parkirnih mest in ureditev pešpoti do obstoječega dela ter razširjenega dela pokopališča.
3. Ureditev novih pokopnih mest / grobov, od tega:
– 110 družinskih grobov (240cm x 250cm)
– 171 kombiniranih (družinski in žarni) grobov (200cm x 250cm)
– 214 žarnih grobov (120cm x 150cm).
4. Ureditev prostora za raztros pepela.
5. Ureditev pešpoti ter večjih površin na križiščih pešpoti s prostorskimi in ambientalnimi poudarki (razpelo, vodnjak, obelisk).
6. Izvedba in postavitev opreme (voda, smetnjaki, klopi, cvetlična korita) na posebej za to določenih mestih.
7. Izvedba zasaditve ureditvenega območja pokopališča.
8. Izvedba potrebnih komunalnih objektov in naprav za normalno funkcioniranje pokopališča.
8. člen
Pri urejanju pokopališča so obvezne naslednje ureditve:
1. Novi del pokopališča je potrebno ločiti od obstoječega dela z 12 m širokim zelenim pasom, v katerem ne bo grobnih polj. Ločitev obeh delov pokopališča je obvezna zaradi upoštevanja varnostnih pasov elektro daljnovoda.
2. Tlorisna izvedba vzhodnega dela razširitve pokopališča mora biti v ortogonalni obliki, zahodnega dela pa v sproščenejših krivuljastih oblikah.
3. Na severnem robu novega dela pokopališča je obvezna izvedba glavne pešpoti od mrliške veže in poslovilnega prostora v smeri proti zahodu.
4. Grobovi (žarni, kombinirani in družinski) morajo biti nanizani v osrednjem delu pokopališča od severa proti jugu, na obeh straneh glavne pešpoti, ki poteka v isti smeri:
– 66 žarnih gobov v zgornjih vrstah,
– 110 družinskih grobov v vzhodnem delu nove razširitve pokopališča,
– 171 kombiniranih (družinskih in žarnih) grobov zahodno od glavne pešpoti.
5. Na severovzhodnem delu razširitve pokopališča je določena ureditev prostora za raztros pepela. Prostor je potrebno ločiti od preostalega dela pokopališča z intenzivno zasaditvijo.
6. Na zahodnem delu pokopališča je obvezna ureditev prostora za 148 žarnih grobov, razporejenih v krožni tlorisni zasnovi, ki jo glavni pešpoti sekata v obliki križa.
9. člen
Pri urejanju posameznih grobnih polj je potrebno upoštevati naslednja izhodišča :
1. Velikost grobnih polj:
– žarni grobovi (214): 1,20m x 1,50m
– družinski grobovi – klasični (110): 2,40m x 2,50m
– kombinirani grobovi (117): 2,00m x 2,50m
– ločitveni pasovi med grobovi: 0,30m.
2. Oblikovanje nagrobnih spomenikov:
– priporočljive mere za vse nagrobne spomenike: 80cm x 50cm x 10cm
– maksimalne mere spomenikov:
družinski grobovi: 120cm x 70cm x 15cm
žarni grobovi: 80cm x 50cm x 15cm
10. člen
Za ureditev in uporabo prostora za raztros pepela veljajo naslednja določila:
Prostor za raztros pepela mora biti krožne oblike s premerom 16m. Za opravljanje obreda je na sredini potrebno urediti večjo krožno ploščad s premerom 7m, kjer mora biti postavljen podest. Zelenico okrog ploščadi je potrebno zatraviti in obsaditi z zimzelenimi in listopadnimi grmovnicami ter z drevjem, ki mora obkrožati prostor za rastros pepela na zunanjem robu. Prostor za raztros pepela sme biti dostopen le po pešpoti. Dovoljena je košnja trave, vendar ne neposredno po opravljenem obredu.
11. člen
Za urejanje poti veljajo naslednja določila:
Poti morajo biti utrjene in peščene, ločene od drugih površin z robniki. Na glavnih križiščih poti morajo biti sečišča razširjena v urejene večje površine, s tlorisno zasnovo v obliki kroga. Križišča morajo biti tlakovana ali asfaltirana, z vložki granitnih kock v pasovih v obliki kroga.
12. člen
Pogoji za oblikovanje in izvedbo prostorskih poudarkov (razpelo, obelisk, vodnjak) naj se pridobijo z javnim natečajem.
13. člen
Na območju UN je obvezna postavitev dodatne opreme na mestih, ki so določena v ureditveni situaciji v projektu iz 1. člena tega odloka:
1. Klopi enostavnih oblik in iz naravnih materialov (naravni kamen / beton, les).
2. Mrežni kontejnerji za odpadke – smetnjaki.
14. člen
Na severnem delu pokopališča, ob glavni pešpoti, je obvezna ureditev prostora za postavitev starih spomenikov, ki niso več v uporabi, so pa za Šentjur pomembni zaradi svoje estetske in pričevalne vrednosti.
V. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
Promet
15. člen
Območje obstoječega pokopališča in predvidene razširitve je prometno dostopno iz obstoječe lokalne ceste L 7212 Šentjur – Botričnica. Obstoječi priključek za pokopališče in naselje Gorica je potrebno rekonstruirati (cesta b-b). Na obstoječem parkirnem platoju, med uvozom in obstoječim objektom mrliške vežice, je obvezna ureditev parkirišča za 29 osebnih avtomobilov. Prometno ureditev je potrebno spremeniti tako, da ostane severno od parkirišča prosta dovozna cesta, širine min. 4 m, za naselje Kameno.
Južno od parkirišča za pokopališče je potrebno urediti pločnik za pešce, širine 1,60 m, do prostora za obred pred mrliško vežico.
Vodnogospodarske ureditve
16. člen
Pred pripravo terena (z nasipavanjem in terasiranjem) za ureditev grobnih polj, je potrebno položiti horizontalno drenažo za odvajanje talnih – zalednih vod, skladno s pogoji iz geotehničnega mnenja.
Kanalizacija
17. člen
Na področju obstoječega pokopališča je že izvedena kanalizacija mešanega sistema od objektov mrliške vežice in cvetličarne, preko parkirišča, navzdol preko pokopališča.
V primeru ločevanja meteornih in fekalnih vod, je potrebno izvesti navezavo meteornih vod s strešin objektov in utrjenega parkirišča do obstoječega meteornega kanala, premera 300 mm, ki se prične ob stanovanjski hiši pod predvideno razširitvijo pokopališča. Novi meteorni kanal bo odvodnjaval obstoječo lokalno cesto Šentjur – Botričnica (potek v ukopu). Obstoječi kanal preko pokopališča bo izključno fekalni.
Preskrba z vodo
18. člen
Obstoječi vodovod poteka vzporedno s kanalom preko obstoječega pokopališča. V vodovodnem jašku, na spodnji centralni poti, ki vodi iz obstoječega pokopališča preko novega dela do okrogle ploščadi z žarnimi grobovi, je potrebno izvesti odcep-priključek za vodovod do novopredvidenega vodnjaka v sredini novega pokopališča.
Elektrika in javna razsvetljava
19. člen
Preko ureditvenega območja za pokopališče potekajo obstoječi daljnovodi 110 kV Trnovlje – Šentjur in dva 20 kV daljnovoda.
Kjer obstoječi 110 kV daljnovod poteka preko območja pokopališča je potrebno električno in mehansko ojačati izolacijo na daljnovodu.
Za obstoječa daljnovoda 20 kV je potrebno upoštevati varnostni koridor širine 3 m na vsako stran od zunanjega vodnika daljnovoda.
Na parkirišču osebnih avtomobilov, na platoju med objektom mrliške vežice ter cvetličarne je obvezna izvedba zunanje razsvetljave.
PTT omrežje
20. člen
Pri izvedbi ureditve pokopališča je potrebno upoštevati obstoječe PTT omrežje.
Odpadki
21. člen
Znotraj območja pokopališča je potrebno ob glavnih pešpoteh, na mestih, ki so določena v projektu iz 1. člena tega odloka, urediti prostore za postavitev žičnih kontejnerjev za odpadke z grobišč.
Tla prostorov za kontejnerje morajo biti izvedena asfaltni utrditvi, da je možno čiščenje. Prostori naj bodo zaščiteni z ograjo do višine 80 cm in zasajeni z grmovnicami z zunanje strani. Dostop od pešpoti do smetnjakov mora biti asfaltiran. Pri ravnanju z odpadki je potrebno upoštevati določila občinskega odloka o ravnanju z odpadki.
VI. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO UN
22. člen
Plodna zemlja, ki bo odstranjena ob izvajanju posegov v prostor, naj se uporabi za ureditve zunanjih in zelenih površin.
Omogočen mora biti dovoz urgentnih vozil in zagotovljena možnost za ureditev hidrantnega omrežja.
23. člen
Celoten prostor pokopališča, kjer bodo izvedeni izkopi zemljišč in nasipi, je potrebno čimprej humuzirati in posejati s travnim semenom.
Čimprej je treba zasaditi drevesa: lipo, kot prostorski in simbolni poudarek v središču območja za žarne grobove; bor, kot prostorki poudarek, ter breze in javore kot skupine. Zasaditev mora biti izvedena na osnovi zasaditvenega načrta, ki mora biti izdelan skupaj z načrti zunanje ureditve, ob upoštevanju izhodišč tega UN.
24. člen
Elementi za zakoličbo so podani v projektu iz 1. člena tega odloka in so obvezni pri urejanu pokopališča.
Etapnost izvajanja UN
25. člen
Pri izvajanju UN je potrebno upoštevati splošne pogoje za izvajanje:
Obvezna je predhodna izvedba komunalne infrastrukturne mreže za normalno funkcioniranje območja.
Obvezna je takojšnja zasaditev prostora za raztros pepela in zasaditev lipe v osrednji točki območja za žarne grobove.
Do pričetka posameznih posegov v prostor ostaja namembnost površin nespremenjena, lahko pa se izvajajo posegi, ki omogočajo normalno uporabo zemljišč, skladno z ureditvenim načrtom.
26. člen
Etapnost izvajanja (odpiranja novih delov pokopališča) UN je opredeljena s tremi glavnimi etapami izvedbe ter osmimi podetapami izvedbe UN:
A – glavna etapa izvedbe
I. podetapa:
– ureditev dovozne ceste b-b z 29 parkirnimi prostori
– ureditev vzhodnega dela severne glavne pešpoti (smer vzhod-zahod) v dolžini 38m, od mrliške veže in poslovilnega prostora, do prvega križišča pešpoti
– ureditev krožnega sečišča pešpoti in postavitev razpela
– ureditev odseka glavne pešpoti (smer sever-jug) v dolžini 7m
– ureditev 26 grobnih polj (žarni grobovi) in dostopne pešpoti
II. podetapa:
– ureditev odseka glavne pešpoti (smer sever-jug) v dolžini 25m
– ureditev 54 grobnih polj (14 žarnih grobov in 49 družinskih grobov) in dveh dostopnih pešpoti
III. podetapa:
– ureditev 81 grobnih polj (26 žarnih grobov in 55 kombiniranih grobov) in štirih dostopnih pešpoti
IV. podetapa:– ureditev zahodnega dela severne glavne pešpoti (smer vzhod-zahod) v dolžini 28m
– ureditev krožnega sečišča pešpoti
– ureditev pešpoti v dolžini 28m do prostora za ratros pepela
– ureditev krožne ploščadi na prostoru za raztros pepela in postavitev podesta za opravljanje obreda
– ureditev 35m dolge pešpoti v smeri proti krožno zasnovanemu območju za žarne grobove
B – glavna etapa izvedbe:
V. podetapa:
– ureditev vzhodnega dela osrednje glavne pešpoti (smer vzhod-zahod) v dolžini 30m
– ureditev 55m dolge glavne pešpoti v smeri sever-jug in navezava te pešpoti na obstoječo pot
– ureditev krožnega sečišča pešpoti in postavitev vodnjaka
– ureditev 14 grobnih polj ( družinski grobovi)
VI. podetapa:
– ureditev zahodnega dela osrednje glavne pešpoti (smer vzhod-zahod) v dolžini 45m
– ureditev krožno zasnovanega območja za žarne grobove z 148 grobnimi polji in dostopnimi pešpotmi
– ureditev krožne ploščadi v osrednjem delu območja za žarne grobove
– ureditev pešpoti v smeri proti jugu v dolžini 25m
– ureditev nadomestne stanovanjske hiše Jazbinšek
C – glavna etapa izvedbe:
VII. podetapa:
– ureditev vzhodnega dela južne glavne pešpoti (smer vzhod-zahod) v dolžini 30m
– ureditev 56 grobnih polj (družinski grobovi) in treh dostopnih pešpoti
VIII. podetapa:
– ureditev krožnega sečišča pešpoti in postavitev obeliska
– ureditev zahodnega dela južne glavne pešpoti (smer vzhod-zahod) v dolžini 55m
– ureditev krožnega sečišča pešpoti
– ureditev 102 grobnih polj (kombinirani grobovi) in treh dostopnih pešpoti.
VIII. KONČNE DOLOČBE
27. člen
Pri izdelavi izvedbenih projektov prometnega, kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, energetskega omrežja in omrežja zvez, ter zasaditve, je potrebno upoštevati ureditvene zasnove in rešitve v projektu iz 1. člena tega odloka.
28. člen
Ureditveni načrt za pokopališča v Šentjurju je na vpogled pri pristojnih organih občine Šentjur pri Celju.
29. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe občine Šentjur pri Celju.
30. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu republike Slovenije.
Št. 012-10/94-1
Šentjur pri Celju, dne 14. decembra 1994.
Predsednik
Skuščine občine
Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost