Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1995 z dne 10. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1995 z dne 10. 2. 1995

Kazalo

521. Statutarni sklep občine Radeče, stran 837.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odl. US, Uradni list RS, št. 45/94-odl. US in Uradni list RS, št. 57/94) je občinski svet Radeče na seji dne 14. 1. 1995 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
občine Radeče
1. člen
S tem statutarnim sklepom se urejajo najpomembnejša vprašanja, ki so pomembna za delovanje občine Radeče v prehodnem obdobju, to je od konstituiranja občinskega sveta do sprejema statuta občine, določitve organizacije in delovnega področja občinske uprave in sprejema načrta delovnih mest v občinski upravi.
2. člen
Občina Radeče obsega naselja, ki so našteta v 90. točki 2. člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94).
Sedež občine je v Radečah.
3. člen
V občini Radeče nadaljujejo z delom naslednje krajevne skupnosti, ustanovljene po dosedanjih predpisih: Radeče, Svibno, Jagnjenica in Vrhovo.
V statutu občine Radeče bo opredeljen nadaljnji obstoj oziroma delovanje krajevnih skupnosti.
Krajevne skupnosti svoje delo povezujejo in usklajujejo z občinskim svetom in drugimi organi občine.
4. člen
Občina Radeče ima svoj pečat.
Pečat je okrogle oblike. Ob krožnici je izpisano ime občine in naziv organa:
– občina Radeče – občinski svet
– občina Radeče – župan.
V sredini pečata je grb mesta Radeče.
Za obliko in besedilo pečata se smiselno uporabljajo določbe pravilnika o obliki in besedilu pečatov državnih organov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 17/90).
5. člen
Do razveljavitve se smiselno uporabljajo občinski predpisi, ki jih je sprejela bivša občina Laško, kolikor niso v nasprotju z veljavno zakonodajo in s tem sklepom.
6. člen
Občinska uprava se organizira za delovna področja, ki jih zakon o lokalni samoupravi nalaga lokalnim skupnostim (21., 49., 50. člen in VI. in VII. poglavje zakona), in sicer predvsem za naslednja področja:
– finance, proračun in druga finančna vprašanja
– upravno pravne zadeve, vodenje upravnega postopka, nadzor nad izvajanjem predpisov in druga upravna vprašanja iz pristojnosti občine
– gospodarska javna podjetja, podjetništvo, obrt, kmetijstvo, promet, stanovanjska izgradnja, upravljanje z občinskim premoženjem in druge naloge s področja gospodarstva in financ iz pristojnosti občine
– varstvo okolja, vzgoja in izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo, kultura in druge naloge s področja družbenih dejavnosti iz pristojnosti občine
– zaščita pred požari, naravnimi in drugimi nesrečami
– krajevne skupnosti, društva, organizacije in druge naloge, ki smiselno spadajo v to področje
– tajniške, administrativno tehnične naloge in naloge za delovanje občinskega sveta ter drugih organov občine.
Občinski svet na predlog župana odloči, za katera delovna področja je smiselno in racionalno naloge opravljati v okviru sodelovanja z drugimi občinami.
Župan občine pripravi načrt delovnih mest v občinski upravi. Župan občine je pooblaščen, da do sprejema načrta delovnih mest sklene zaposlitve, ki so nujne za pričetek dela v občini Radeče.
Za organizacijo, sistemizacijo in zaposlovanje v občinski upravi se smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo ta področja za državno upravo.
7. člen
Ta statutarni sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-2/95
Radeče, dne 14. januarja 1995.
Predsednik
občinskega sveta Radeče
Matjaž Han l. r.

AAA Zlata odličnost