Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1995 z dne 10. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1995 z dne 10. 2. 1995

Kazalo

516. Statutarni sklep o začasni ureditvi občine Mozirje, stran 832.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba Ustavnega sodišča RS, št. 45/94 – odločba US in Uradni list RS, št. 57/94) je Občinski svet občine Mozirje na 2. seji dne 26. januarja 1995 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
o začasni ureditvi občine Mozirje
1. člen
S tem statutarnim sklepom Občinski svet občine Mozirje začasno določa:
1. Splošne določbe
2. Naloge občine
3. Naloge občinskega sveta
4. Naloge župana
5. Občinsko upravo in začasna imenovanja
6. Premoženje in financiranje občine
7. Prehodne in končne določbe.
1. SPLOŠNE DOLOČBE
2. člen
Območje občine Mozirje določa zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94).
Sedež občine je v Mozirju, Savinjska cesta 7.
Občina je pravna oseba.
Začasni pečat občine je okrogle oblike brez grba, z napisom Republika Slovenija, občina Mozirje, Savinjska cesta 7, Mozirje.
3. člen
Krajevne skupnosti in njihovi organi nadaljujejo z delom do konstituiranja na prvih volitvah izvoljenih organov novih skupnosti skladno s statutom občine.
2. NALOGE OBČINE
4. člen
Naloge občine Mozirje so določene v 21. in 24. členu zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94).
3. NALOGE OBČINSKEGA SVETA
5. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine in ima pristojnosti, ki so določene v 29. in 30. členu zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94).
4. ŽUPAN OBČINE
6. člen
Župan predstavlja in zastopa občino, kot odredbodajalec, je odgovoren za zakonito uporabo sredstev proračuna. Svojo funkcijo opravlja poklicno.
Zadolžen je še zlasti za:
– sopodpisovanje finančnih listin,
– izdajanje in podpisovanje listin iz področja delovnih razmerij za vse delavce in funkcionarje, ki po 47. členu zakona o financiranju občin ostanejo v delovnem razmerju v občini Mozirje,
– vodenje občinske uprave.
5. OBČINSKA UPRAVA IN ZAČASNA IMENOVANJA
7. člen
Delavci, ki so bili na dan 31. 12. 1994 v delovnem razmerju na upravnem organu občine Mozirje, pa v skladu z zakonom o upravi ne preidejo v upravno enoto ali ministrstva, ostanejo v delovnem razmerju v občini Mozirje v skladu z zakonom o financiranju občin.
Funkcionarjem prejšnje občine se zagotovijo pravice po prenehanju mandata v skladu z zakonom o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91 in 2/91-I).
8. člen
Do sprejema statuta občine in načrta delovnih mest v občinski upravi opravlja delo tajnika občinske uprave Mutec Jože, dipl. ek., delo sekretarke pa Mija Pavlin.
Naloge prostorskega načrtovanja do sprejema statuta in načrta delovnih mest izvaja Zavod za urbanistično načrtovanje in razvoj kot občinska služba. Zavod lahko dela po pooblastilu tudi za občine Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče. Zavod vodi Albert Toff, dipl. inž. arh.
6. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE
9. člen
Do uveljavitve statuta občine in drugih občinskih predpisov se za določanje glede premoženja in njenega financiranja neposredno uporabljajo zakonske določbe.
Financiranje občine se izvaja po določbah zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in smiselno odlok o proračunu občine Mozirje za leto 1994.
Do sprejema proračunov za leto 1995 v vseh občinah na območju prejšnje občine Mozirje s sredstvi na ločenem računu občine Mozirje razpolagajo župani občin Gornji Grad, Nazarje, Mozirje, Ljubno in Luče.
Župan občine Mozirje poroča na vsaki seji sveta o trošenju sredstev na ločenem računu občine Mozirje.
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Občinski predpisi in odloki, ki so bili veljavni na dan 31. 12. 1994 na območju prejšnje občine Mozirje, ostanejo v veljavi na območju občine Mozirje, z izjemo tistih, ki so v nasprotju z veljavnimi zakonskimi določbami s področja reforme lokalne samouprave in tem statutarnim sklepom.
11. člen
Ta statutarni sklep prične veljati takoj.
12. člen
Statutarni sklep o začasni statusni ureditvi občine Mozirje preneha veljati s sprejemom statuta občine Mozirje.
Št. 013-1/95-13
Mozirje, dne 26. januarja 1995.
Predsednik
sveta občine Mozirje
dr. Anton Jezernik l. r.

AAA Zlata odličnost