Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1995 z dne 10. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1995 z dne 10. 2. 1995

Kazalo

515. Statutarni sklep, stran 829.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, Uradni list RS, št. 45/94 – odloča US in Uradni list RS, št. 57/94) je Občinski svet občine Mislinja na 2. seji dne 2. 2. 1995 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem sklepom se začasno, do sprejetja statuta občine Mislinja, določajo:
– temeljne določbe in načela organizacije in delovanja občine Mislinja,
– oblikovanje in pristojnosti organov občine,
– organizacija občinske uprave in
– druge pomembnejše zadeve občine.
2. člen
Občino Mislinja je ustanovil Državni zbor RS z zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94 in 69/94).
Območje občine Mislinja obsega naselja: Dovže, Gornji Dolič, Kozjak, Mala Mislinja, Mislinja, Paka-del, Razborca, Srednji Dolič, Šentilj pod Turjakom, Tolsti Vrh pri Mislinji in Završe.
3. člen
Občina Mislinja je pravna oseba in posluje pod imenom: občina Mislinja.
Sedež občine Mislinja je v Mislinji, Šolska cesta 34.
4. člen
Občina Mislinja (v nadaljnjem besedilu: občina) ima dva pečata okrogle oblike premera 35 mm in 20 mm z besedilom: Republika Slovenija, občina Mislinja.
5. člen
Krajevna skupnost Mislinja in Krajevna skupnost Dolič nadaljujeta z delom do sprejetja statuta občine Mislinja.
Krajevni skupnosti lahko sklepata samo pravne posle v imenu in za račun občine s soglasjem občinskega sveta.
Zaključna računa Krajevne skupnosti Mislinja in Krajevne skupnosti Dolič za leto 1994 sprejmeta sveta krajevnih skupnosti s soglasjem občinskega sveta občine Mislinja.
6. člen
Odloki, odredbe in sklepi ter drugi pravni akti, ki so veljali na dan ustanovitve občine Mislinja na območju prejšnje občine Slovenj Gradec in se nanašajo na področja in pristojnosti lokalne samouprave, ostanejo v veljavi na območju občine Mislinja, če niso v nasprotju z zakonom in če ni s tem sklepom določeno drugače.
Predpise in druge pravne akte iz prvega odstavka tega člena je treba uskladiti z določbami statuta občine Mislinja najkasneje do 30. 6. 1996.
NALOGE OBČINE
7. člen
Občina varuje koristi svojih občanov.
V okviru ustave Republike Slovenije in zakonov samostojno opravlja svoje pravice in dolžnosti in izvršuje naloge, ki so nanjo prenešene s področnimi zakoni, ter naloge, ki jih s soglasjem občine prenese v občinsko pristojnost država.
8. člen
Občina samostojno ureja in opravlja vse lokalne zadeve javnega pomena, določene s tem sklepom in zakoni, zlasti pa:
1. na področju normativnega urejanja:
– sprejema statut občine, odloke in druge akte,
– sprejema proračun in zaključni račun,
– sprejema načrt razvoja občine,
– sprejema prostorske plane in prostorske izvedbene akte,
– predpisuje lokalne davke,
– ureja način in pogoje upravljanja z energetskimi, vodovodni mi in drugimi komunalnimi objekti,
– ureja način in pogoje upravljanja javnih cest, javnih poti, rekreacijskih in drugih javnih površin,
– ureja javni red v občini,
– ureja delovanje občinske uprave,
– ureja občinske javne službe,
– ureja način in pogoje upravljanja s premoženjem občine,
– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine,
– sestavlja in sprejema premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja in
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena;
2. pospešuje:
– gospodarski razvoj občine,
– razvoj komunalnega sistema,
– službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele,
– vzgojno, izobraževalno, kulturno, turistično ter društveno dejavnost in
– razvoj športa in rekreacije;
3. na področju upravljanja:
– upravlja občinsko premoženje,
– upravlja lokalne javne službe,
– soupravlja javna in druga podjetja,
– upravlja občinske javne površine in drugo javno dobro in
– upravlja z lokalnimi javnimi cestami in javnimi potmi;
4. s svojimi sredstvi:
– zagotavlja gradnjo lokalnih javnih cest in javnih poti,
– zagotavlja gradnjo komunalnih objektov in naprav,
– gradi stanovanja,
– zagotavlja delovanje lokalnih javnih služb,
– zagotavlja delovanje občinskega sveta, župana, odborov in občinske uprave,
– zagotavlja izvajanje dejavnosti na področju otroškega varstva, osnovnega izobraževanja, socialnega varstva, zdrav- stvenega varstva, kulture, športa in drugih dejavnosti,
– zagotavlja subvencije in tekoče transferje v gospodarske javne službe,
– zagotavlja požarno varnost, opravljanje pokopališke, pogrebne in mrliško-ogledne službe,
– zagotavlja vzdrževanje lokalnih javnih cest, javnih poti, rekreacijskih in drugih javnih površin in
– vzdržuje vodovodne, energetske in druge komunalne objekte;
5. s svojimi ukrepi:
– skrbi za požarno varnost,
– organizira reševalno pomoč in
– skrbi za varstvo zraka, tal, vodovodnih virov, varstvo pred hrupom ter za urejeno zbiranje odpadkov;
6. zagotavlja in organizira:
– pomoč in reševanje v primeru elementarnih nesreč,
– nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami in
– izvensodno poravnavo sporov;
7. pridobiva sredstva za delovanje in razvoj občine in razpolaga z vsemi vrstami premoženja;
8. sklepa pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premičnin in nepremičnin, o koncesijah, o uporabi javnega dobra in o drugih razmerjih, v katere stopa.
9. člen
Občina opravlja tudi zadeve, ki se nanašajo na:
– vodenje evidence volilne pravice,
– razgrinjanje volilnih imenikov,
– volitve predstavnikov javnih interesov v državni svet,
– občinsko upravno nadzorstvo,
– nadzorstvo nad izvajanjem občinskih javnih služb in javnih prireditev,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– ugotavljanje javnega interesa za razlastitev za potrebe občine,
– določanje pogojev za uporabo stavbnih zemljišč,
– odločanje o rabi prostora,
– gasilstvo kot obvezno lokalno službo,
– civilno zaščito, opazovanje in obveščanje,
– varstvo naravne in kulturne dediščine,
– odločanje o namembnosti urbanega prostora,
– javno zdravstveno službo na primarni ravni ter lekarniško in veterinarsko dejavnost,
– organizacijo dimnikarske službe,
– vzdrževanje gozdnih cest,
– pospeševanje razvoja kmetijstva in ohranjanje naravne krajine,
– urejanje lokalnega prometa,
– določanje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in turizma,
– določanje parkirnih površin, načina parkirianja, prepovedi parkiranja ter določanje kazni za nepravilno parkiranje in
– druge lokalne zadeve javnega pomena.
ORGANI OBČINE
10. člen
Organi občine so:
– občinski svet,
– župan,
– nadzorni odbor in
– odbori (glede na potrebe).
Organ občine je tudi volilna komisija.
11. člen
Organi občine se volijo za štiri leta.
Člani organov občine opravljajo svojo funkcijo neprofesionalno.
Člani organov in župan prejemajo za opravljeno delo nadomestilo v višini, ki jo določi občinski svet.
Delo občinskih organov je javno.
12. člen
Občinski svet občine ima 14 članov. Seje sklicuje in vodi predsednik sveta, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik sveta.
Do sprejetja statuta občine in poslovnika občinskega sveta Mislinja se za delovanje občinskega sveta Mislinja uporabljajo neposredno določila zakona o lokalni samoupravi in začasni poslovnik občinskega sveta Mislinja.
O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti na drugi stopnji (pritožbeni organ) odloča občinski svet.
13. člen
Župan opravlja svoje naloge v okviru pristojnosti, ki mu jih določajo zakoni.
O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti na prvi stopnji odloča in izdaja akte župan.
14. člen
Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namembnost in smotrnost porabe sredstev in
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča občinskemu svetu o svojih ugotovitvah.
15. člen
Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana, ki jih imenuje občinski svet izmed občanov.
Predsednik in člana nadzornega odbora so imenovani, če je za listo kandidatov glasovalo dve tretjini članov občinskega sveta.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, delavci občinske uprave in člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.
16. člen
Vrste, sestavo in pristojnosti odborov bodo opredeljene v statutu. Do sprejetja statuta lahko občinski svet izvoli začasne odbore in komisije in jim v sklepu o izvolitvi podrobneje določi pristojnosti in način delovanja.
Člane občinskega odbora ali komisije izvoli občinski svet izmed članov sveta in občanov.
Predsednika odbora izvoli občinski svet izmed svojih članov z dvotretjinsko večino.
NEPOSREDNE OBLIKE ODLOČANJA OBČANOV
17. člen
Neposredne oblike odločanja občanov o lokalnih zadevah so zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.
Do sprejetja statuta se za izvajanje neposrednih oblik odločanja občanov uporabljajo neposredno določila zakona o lokalni samoupravi in zakona o referendumu in ljudski iniciativi.
18. člen
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino ali pa za eno ali več naselij.
Zbor občanov Dolič tvorijo volivci s stalnim bivališčem v naseljih Gornji Dolič – del, Kozjak, Paka – del, Srednji Dolič in Tolsti Vrh – del.
Zbor občanov Dovže tvorijo volivci s stalnim bivališčem v naseljih Dovže, Mala Mislinja – del in Razborca.
Zbor občanov Mislinja tvorijo volivci s stalnim bivališčem v naseljih Mislinja in Tolsti Vrh – del.
Zbor občanov Šentilj tvorijo volivci s stalnim bivališčem v naseljih Šentilj, Mala Mislinja – del, Mislinja – del in Završe del.
Zbor občanov Završe tvorijo volivci s stalnim bivališčem v naselju Završe – del.
19. člen
Zbor občanov na skupnem zboru za vso občino ali na zborih vseh vaških skupnosti razpravlja o:
– statutu in spremembah statuta občine,
– povezovanju z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne skupnosti,
– lokalni problematiki,
– delu občinskega sveta, župana in drugih občinskih organov,
– poročilih o delu občinskih organov,
– spremembah območja občine in
– ustanovitvi, območju in delu vaške skupnosti ter daje mnenje o zadevah iz prejšnjih alinei.
20. člen
Zbor občanov vaške skupnosti razpravlja o:
– problematiki v svoji skupnosti,
– delu svojega sveta oziroma o njegovem poročilu,
– delu svojih predstavnikov v svetu skupnosti in
– delu občinskih organov z vidika interesov svoje skupnosti ter daje mnenje o zadevah iz prejšnjih alinej.
OBČINSKA UPRAVA
21. člen
Naloge občinske uprave opravlja občinski urad.
Občinski urad:
– opravlja vse upravne zadeve iz pristojnosti občinske uprave,
– opravlja vse strokovne, administrativne in tehnične naloge za občinske organe in župana,
– opravlja vsa računovodska, knjigovodska in blagajniška dela v zvezi z izvajanjem občinskega proračuna in upravljanjem občinskega premoženja,
– izvršuje odloke, odredbe, pravilnike in navodila, ki jih izdajata občinski svet in župan po pooblastilu sveta ter
– opravlja druge naloge in dela, ki jih določi župan.
22. člen
Organizacijo in delovno področje občinske uprave v prehodnem obdobju do sprejetja statuta občine določi na predlog župana občinski svet z začasnim pravilnikom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave.
23. člen
Občinski svet z dvotretjinsko večino na predlog župana z začasnim načrtom delovnih mest v občinski upravi določi vrsto, število in opise delovnih mest ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati delavci.
24. člen
Dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal položaj zaposlenih v občinski upravi (v smislu drugega odstavka 50. člena ZLS), se za delavce, zaposlene v občinskem uradu, uporabljajo zakon o delavcih v državnih organih, zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti in uredba o skupnih temeljih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v upravnih organih.
25. člen
Sekretarja občine imenuje občinski svet na predlog župana in predsednika občinskega sveta.
Dokler ne bo imenovan sekretar občinskega urada, opravlja dela in naloge sekretarja delavec, ki ga pooblasti župan.
PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE
26. člen
Za upravljanje z občinskim premoženjem in oblikovanje ter izvajanje občinskega proračuna se do sprejetja statuta neposredno izvajajo določila zakona o lokalni samoupravi in zakona o financiranju občin.
27. člen
Iz seznama kmetijskih zemljišč, ki se po zakonu o prenosu kmetijskih zemljišč in gozdov prenašajo na Sklad kmetijskih zemljišč Republike Slovenije, se izvzamejo in se ne prenesejo na Sklad kmetijska zemljišča, ki so in ležijo znotraj ureditvenih območij naselij, ki jih opredeljuje dolgoročni plan občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 21/90 in 22/91) ter srednjeročni plan občine Slovenj Gradec (Uradni list SRS, št. 17/87 in 23/89 in Uradni list RS, št. 22/91), in zemljišča, ki ležijo znotraj območja naselij, za katere je sprejet odlok o prostorskoureditvenih pogojih za ureditveno območje popisnega oziroma matičnega okoliša Mislinja, ter druga zemljišča, za katera so sprejeti prostorskoizvedbeni akti, ter trasa s pripadajočimi zemljišči opuščene železniške proge na celotni dolžini v občini Mislinja.
28. člen
Statut in drugi predpisi občine se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati 15. dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
29. člen
Ta statutarni sklep sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino vseh članov.
30. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.
Št. 013-1/95
Mislinja, dne 2. februarja 1995.
Predsednik
Občinskega sveta Mislinja
Dominik Javornik l. r.

AAA Zlata odličnost