Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1995 z dne 10. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1995 z dne 10. 2. 1995

Kazalo

506. Odlok o začasni organizaciji in področjih dela občinske uprave občine Črnomelj, stran 817.

Na podlagi 29. člena in skladno z 49. členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 31. 1. 1995 sprejel
O D L O K
o začasni organizaciji in področjih dela občinske uprave občine Črnomelj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se vzpostavi organizacija občinske uprave občine Črnomelj (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava) ter določa njeno delovno področje.
2. člen
Občinska uprava je samostojna pri opravljanju svojih nalog v okviru ustave, zakonov in drugih predpisov in je za svoje delo odgovorna svetu občine ter županu, v zadevah od države prenesenih pristojnosti pa tudi pristojnemu resornemu ministrstvu.
3. člen
Občinska uprava izvaja določeno politiko in izvršuje zakone, odloke in druge predpise ter splošne akte sveta občine in župana, izvaja razvojne smernice sveta, spremlja stanje na področjih za katera je ustanovljena, daje pobude za reševanje problemov s teh področij, izdaja izvršilne predpise, odloča o upravnih zadevah, pripravlja osnutke predpisov iz pristojnosti sveta in župana in drugih splošnih aktov in druga strokovna razvojna in servisna dela za svet in župana, njuna delovna telesa in občane.
Občinska uprava sodeluje z upravnimi organi občin in države, s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, gospodarskimi javnimi službami in drugimi organizacijami v zadevah lokalnega pomena.
Občinska uprava s svojim delom zagotavlja uspešno uresničevanje pravic, potreb in interesov občanov.
4. člen
Občinska uprava in njegove strokovne službe lahko nudijo določene strokovne naloge za agencije, sklade, zveze, društva idr. po predhodno sklenjenem sporazumu.
Občinska uprava lahko naroči izvajanje nekaterih strokovnih nalog pri zunanjih sodelavcih: organizacijah in posameznikih, vendar le v skladu s sklenjeno pogodbo in v soglasju z županom ali v skladu s koncesijskim aktom, sprejetim na svetu.
5. člen
Če občinska uprava ne opravlja svojih obveznosti po tem odloku kakovostno in pravočasno, lahko svet in župan pričneta in vodita postopek za oceno dela občinske uprave in tajnika.
6. člen
Občinska uprava mora v zvezi z opravljanjem svojih nalog skrbeti za napredek in racionalizacijo organizacije in strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje delavcev.
Občinska uprava mora organizirati opravljanje svojega dela tako, da bo občanom omogočeno, da v čimkrajšem času in na najbolj kakovosten način uveljavljajo svoje pravice in potrebe ter izvršujejo svoje obveznosti.
7. člen
Delo občinske uprave je javno.
O delu občinske uprave obvešča javnost župan ali od njega pooblaščena oseba.
Občinska uprava oziroma njeni delavci morajo varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot osebna, državna ali uradna tajnost.
II. ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE
8.člen
Občinska uprava je organizirana kot enoten organ in je individualno vodena.
V občinski upravi se po potrebi lahko organizirajo notranje organizacijske enote.
V sestavi občinske uprave delujejo tudi strokovne službe.
9. člen
Občinsko upravo vodi župan.
Za neposredno izvajanje nalog občinske uprave skrbi tajnik občinske uprave, ki ga na predlog župana imenuje občinski svet.
Župan lahko pooblasti tajnika za podpisovanje določenih aktov poslovanja.
Tajnik je za svoje delo odgovoren županu.
10. člen
Upravne naloge občinske uprave opravljajo delavci občinske uprave: tajnik, višji upravni delavci, upravni in strokovno tehnični delavci.
Tajnika in višje upravne delavce imenuje občinski svet na predlog župana, upravne in strokovne tehnične delavce imenuje župan.
Položaj zaposlenih v občinski upravi ureja zakon in na osnovi zakona izdani drugi predpisi.
11. člen
V upravnih stvareh iz občinske in prenešene državne pristojnosti odloča na prvi stopnji tajnik.
Do izdaje odločbe lahko opravljajo dejanja v upravnem postopku tudi uradne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za vodenje upravnega postopka.
Tajnik skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in za druge pooblaščene naloge.
12. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor.
O pritožbah zoper posamične akte iz prenešene državne pristojnosti odloča ministrstvo (oziroma njegov organ), pristojno za ustrezno področje.
13. člen
Župan določi skladno s statutom občine in tem odlokom splošna načela za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest ter nomenklature enotnih nazivov za skupino istovrstnih nalog, enotne zahteve glede strokovne izobrazbe in drugih pogojev za opravljanje dela in plačilo v občinski upravi.
Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem načrt delovnih mest v občinski upravi.
III. DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
14. člen
Občinska uprava opravlja upravne in strokovne naloge; lokalne zadeve javnega pomena določene z zakonom ali splošnimi akti občine, posebej pa naloge iz naslednjih področij:
– občinske finance;
– vzgoja in izobraževanje: ustanoviteljske pravice in kritje materialnih stroškov ter skrb za dvig ravni osnovnega šolstva (programsko in materialno);
– kultura: ustanoviteljstvo in pospeševanje, financiranje kulturnih dejavnosti in ustanov;
– šport, rekreacija in javno obveščanje – pospeševalne naloge;
– zdravstvo: ustanoviteljstvo, skrb za primarno javno zdravstveno zavarovanje oseb brez dohodkov, mrliško ogledna služba;
– socialno varstvo: skrb za mrežo javne službe za osebno pomoč in pomoč na domu, subvencioniranje najemnin, skrb za organizirano varstvo predšolskih otrok, materialna skrb za vzgojnovarstvene ustanove;
– notranje zadeve: nadzor nad javnim redom in mirom ter lokalnimi prireditvami, postopek z najdenimi stvarmi, matične zadeve;
– obramba in zaščita: program varstva pred požarom in sprejemanje posebnih ukrepov, načrti zaščite in reševanja ter obveščanje prebivalstva, skrb za zaklonišča;
– komunalne dejavnosti: urejanje javnih parkirišč, mestnega prometa, urejanje ulic, trgov, cest v mestu, dimnikarska, pokopališka in pogrebna služba;
– varstvo okolja: lokalne javne službe na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ravnanje s komunalnimi odpadki, javna snaga in čiščenje javnih površin , urejanje javnih poti, površin za pešče in zelenih površin, pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav, dimnih vodov;
– urejanje prostora;
– gospodarstvo: pospeševalna funkcija (omogočanje pogojev za gospodarski razvoj, pospeševanje stanovanjske gradnje, turizma, obrti in podjetništva itn.);
– kmetijstvo: skrb in ukrepi za gospodarno rabo občinskih kmetijskih zemljišč, promet s kmetijskimi zemljišči, pašni red;
– gozdarstvo: skrb za gozdne ceste;
– promet: urejanje javnega prevoza v naseljih, po lokalnih javnih poteh;
– drugo: investicije v infrastrukturo, ustanove in dejavnosti, skrb za občinsko premoženje.
Občinska uprava opravlja tudi strokovne, organizacijske in administrativne naloge za organe občine ter druge upravne in strokovne zadeve, ki niso opredeljene v tem odloku, so pa v pristojnosti občinske uprave in določene z zakonom oziroma drugim aktom, tudi naloge iz prenesene državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil.
Občinska uprava izdaja predpise in druge akte za katere je pooblaščena. Izvaja ukrepe iz svoje pristojnosti in opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in statut občine ter drug predpis ali občinski svet ter župan.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Občinska uprava prevzame svoje naloge s 1. 1.1995, če to ni mogoče pa najkasneje do 24. 3. 1995, ko mora uskladiti svojo organizacijo v dogovoru z upravno enoto, ki prevzema upravne naloge iz pristojnosti države.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-10/95
Črnomelj, dne 31. januarja 1995.
Predsednik
Občinskega sveta Črnomelj
Andrej Kavšek l. r.

AAA Zlata odličnost