Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1995 z dne 10. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1995 z dne 10. 2. 1995

Kazalo

498. Statutarni sklep Mestne občine Ljubljana I., stran 812.

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-13/94-65, 45/94 – odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-144/94-18 in Uradni list RS, št. 57/94) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 1. seji dne 19. 1. 1995 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
Mestne občine Ljubljana I.
1. člen
Sedež Mestne občine Ljubljana je: Ljubljana, Mestni trg 1.
2. člen
Dosedanja grb in zastava mesta Ljubljane potaneta grb in zastava Metne občine Ljubljana.
3. člen
Mestni svet Mestne občine Ljubljana ima pečat okrogle oblike z napisom “MESTNA OBČINA LJUBLJANA – GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE” ob zgornjem robu pečata in z napisom “MESTNI SVET” ob spodnjem robu pečata ter z grbom Mestne občine Ljubljana v sredini pečata.
3.a člen
Mestni svet Mestne občine Ljubljana ima žig okrogle oblike z napisom “MESTNA OBČINA LJUBLJANA – GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE” ob zgornjem robu žiga in z napisom “MESTNI SVET” ob spodnjem robu žiga ter z grbom Mestne občine Ljubljana v sredini žiga.
4. člen
Župan ima pečat okrogle oblike z napisom “MESTNA OBČINA LJUBLJANA – GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE” ob zgornjem robu pečata in z napisom “ŽUPAN” ob spodnjem robu pečta ter z grbom Mestne občine Ljubljana v sredini pečata.
4.a člen
Župan ima žig okrogle oblike z napisom “MESTNA OBČINA LJUBLJANA – GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE” ob zgornjem robu žiga in z napisom “ŽUPAN” ob spodnjem robu žiga ter z grbom Mestne občine Ljubljana v sredini žiga.
5. člen
Mestna uprava ima pečat okrogle oblike z napisom “MESTNA OBČINA LJUBLJANA – GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE” na zgornjem robu pečata in z napisom “MESTNA UPRAVA” na spodnjem robu pečata ter z grbom Mestne občine Ljubljana v sredini pečata.
5.a člen
Mestna uprava ima žig okrogle oblike z napisom “MESTNA OBČINA LJUBLJANA – GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE” na zgornjem robu žiga in z napisom “MESTNA UPRAVA” na spodnjem robu žiga ter z grbom Mestne občine Ljubljana v sredini žiga.
6. člen
Odloki in drugi splošni akti mesta Ljubljane in ljubljanskih občin, veljavni na dan 31. 12. 1994, se uporabljajo kot predpisi Mestne občine Ljubljana, kolikor niso v nasprotju s pravnim redom Rerpublike Slovenije ali s tem statutarnim sklepom, in sicer od 1. 1. 1995 dalje.
Predpisi ljubljanskih občin iz prejšnjega odstavka se do uskladitve uporabljajo na območjih dosedanjih ljubljanskih občin, znotraj območja Mestne občine Ljubljana. Predpise ljubljanskih občin je treba uskladiti v roku enega leta od uveljavitve tega sklepa.
V primeru kolizije med mestnimi in občinskimi predpisi iz prvega odstavka te točke, se uporabljajo predpisi mesta Ljubljane.
Vsi dosedanji pravilniki o sistemizaciji in drugi akti o sistemizaciji, ki urejajo delovna razmerja delavcev in funkcionarjev mestnih in občinskih upravnih organov, upravnih organizacij in strokovnih služb ostanejo v veljavi, dokler to ni urejeno s statutarnimi določili in akti o sistemizaciji, razen če zakon ne določi drugače.
Prenose pristojnosti in z njimi povezane prehode delavcev mestnih in občinskih upravnih organov, upravnih organizacij in strokovnih služb v državno upravo, če to ni neposredno določeno že z zakonom, mora potrditi svet.
7. člen
Mestni svet opravlja naloge iz pristojnosti odločanja skupščin mesta in ljubljanskih občin, njihovih komisij in drugih delovnih teles ter naloge iz pristojnosti odločanja njihovih izvršnih svetov, njihovih komisij in drugih delovnih teles, razen če zakon ne določa drugače.
Strokovno tehnična in administrativna opravila za Mestni svet in njegova delovna telesa opravlja sekretariat mestnega sveta. Do sprejetja statutarnega akta oziroma postavitve nove organizacije opravljajo te naloge dosedanji delavci sekretariata Skupščine mesta Ljubljane, ki so ta opravila opravljali za Skupščino mesta Ljubljane.
Delo sekretariata vodi sekretar, ki ga imenuje mestni svet.
8. člen
Ta statutarni sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-1/95
Ljubljana, dne 19. januarja 1995.
Predsednik
Mestnega sveta
Mestne občine Ljubljane
Dimitrij Kovačič, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost