Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1995 z dne 10. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1995 z dne 10. 2. 1995

Kazalo

492. Odredba o kakovosti tekočih goriv glede vsebnosti žvepla, svinca in benzena, stran 805.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 20. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) ter 24. člena zakona o vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za znanost in tehnologijo, ministrom za gospodarske dejavnosti in ministrom za ekonomske odnose in razvoj
O D R E D B O
o kakovosti tekočih goriv glede vsebnosti žvepla, svinca in benzena
1. člen
Ta odredba določa kakovost tekočih goriv, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo ali v njej proizvajajo in uporabljajo, glede vsebnosti žvepla, svinca in benzena.
2. člen
Tekoča goriva, za katera veljajo določbe te odredbe so:
– osvinčeni motorni bencin, ki se uporablja za pogon motorjev z notranjim zgorevanjem na vžig z iskro,
– neosvinčeni motorni bencin, ki se uporablja za pogon motorjev, primernih za uporabo neosvinčenega bencina, vključno z motorji z napravami za zmanjševanje količin škodljivih snovi,
– dizelsko gorivo kot plinsko olje, namenjeno za pogon dieselskih motorjev v motornih vozilih,
– kurilno olje EL – ekstra lahko kot plinsko olje, namenjeno za pridobivanje toplote v kurilnih napravah na tekoča goriva (v nadaljevanju: kurilno olje EL),
– težja kurilna olja (LS, L, LNS, S, SNS, T, TNS in ET), ki so destilatna in rezidualna goriva, namenjena za uporabo v industrijskih pečeh in kurilnih napravah (v nadaljevanju: težja kurilna olja).
3. člen
Vsebnost svinca, benzena in skupnega žvepla v osvinčenem motornem bencinu ne sme presegati vrednosti, določenih v tabeli 1, ki so del standarda SIS 1010.
Vsebnost svinca, benzena in skupnega žvepla v neosvinčenem motornem bencinu ne sme presegati vrednosti, določenih v tabeli 1.
Tabela 1
--------------------------------------------------------------------------
         svinec     benzen          skupno
                              žveplo
--------------------------------------------------------------------------
osvinčen    0,15 g Pb/L   5,0% (V/V)        0,05% (m/m)
bencin
neosvinčen   0,013 g Pb/l  5,0% (V/V)        0,05% (m/m)
bencin
--------------------------------------------------------------------------
4. člen
Vsebnost skupnega žvepla v dizelskem gorivu ne sme presegati 0,20% (m/m).
Vsebnost skupnega žvepla v kurilnem olju EL ne sme presegati 0,20% (m/m) in jo določa standard SIS 1011.
5. člen
Določbe 3. in 4. člena te odredbe ne veljajo za motorni bencin in dizelsko gorivo v tovarniško vgrajenih rezervoarjih motornih vozil, ki vstopajo v Republiko Slovenijo.
6. člen
Vsebnost skupnega žvepla v težjem kurilnem olju ne sme presegati vrednosti, navedene v tabeli 2.
Tabela 2
----------------------------------------------------------------
težje kurilno olje                 skupno žveplo
----------------------------------------------------------------
LNS, SNS, TNS, LS                   0,6% (m/m)
L, S, T, ET                      1,0% (m/m)
----------------------------------------------------------------
7. člen
Minister, pristojen za trgovino lahko v soglasju z ministrom, pristojnim za varstvo okolja in ministrom, pristojnim za gospodarske dejavnosti enkrat letno določi količine, ki se letno dajo v promet in način njihove uporabe za:
– dizelsko gorivo in kurilno olje EL, pri katerih vsebnost skupnega žvepla lahko presega vrednost iz 4. člena te odredbe, vendar ne sme biti večja od 0,30% (m/m),
– težja kurilna olja, pri katerih vsebnost skupnega žvepla lahko presega vrednosti iz 6. člena te odredbe, vendar ne sme biti večja od 2% (m/m).
Letne količine iz prejšnjega odstavka se določijo za znanega dobavitelja.
8. člen
Vsebnost skupnega žvepla v kurilnem olju EL in težjih kurilnih oljih je lahko večja od predpisane s 4., 6. in 7. členom te odredbe, če se ta olja uporabljajo:
– kot surovina v proizvodnih procesih ali
– za pridobivanje toplote v indutrijskih pečeh ali
– v napravah, namenjenih odstranjevanju žvepla in koncentracije žveplovega dioksida v odpadnih plinih teh procesov in naprav ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti.
Vsebnost skupnega žvepla v težjem kurilnem olju je lahko večja od predpisane s 6. in 7. členom te odredbe, če se ta olja uporabljajo za kurjenje v kurilnih napravah nazivne toplotne moči nad 5 MW in emisija snovi v zrak iz teh naprav ne presega predpisanih mejnih vrednosti.
Vsebnost skupnega žvepla v dieselskem gorivu, kurilnem olju EL in težjih kurilnih oljih je lahko večja od predpisane s 4., 6. in 7. členom te odredbe, če se uporabljajo za mešanje z drugimi gorivi, da se doseže kakovot, predpisana s to odredbo.
9. člen
Uvoz in prodaja tekočih goriv iz prejšnjega člena sta dovoljena le za znanega uporabnika.
Za uvoz in prodajo tekočih goriv iz prejšnjega člena je potrebno dovoljenje ministra, pristojnega za varstvo okolja.
Uvoznik tekočega goriva iz prejšnjega člena mora pri prestopu carinskega mejnega prehoda predložiti dovoljenje iz prejšnjega odstavka carinskemu organu v potrditev.
10. člen
Pošiljko uvoženega tekočega goriva iz 3., 4., 6. ali 7. člena te odredbe mora do prodajalca trgovske mreže ali do uporabnika, kadar gre za direktno dobavo, spremljati kopija izjave uvoznika o skladnosti goriva, s katero ta na lastno odgovornost potrdi, da vsebnost žvepla, svinca in benzena v gorivu ustreza zahtevam te odredbe. Obrazec izjave je v prilogi 1, ki je sestavni del te odredbe.
Uvoznik tekočega goriva iz 3., 4., 6. ali 7. člena te odredbe mora pri prestopu carinskega mejnega prehoda predložiti izjavo iz prejšnjega odstavka carinskemu organu v potrditev.
Uvoznik sme izdati izjavo o skladnosti iz prvega odstavka tega člena le na podlagi izjave proizvajalca goriva o kakovosti goriva glede vsebnosti žvepla, svinca in benzena in o preizkusnih metodah, s katerimi je bila kakovost ugotovljena.
11. člen
Pošiljko tekočega goriva iz 3., 4., 6. ali 7. člena te odredbe domačega proizvajalca mora do prodajalca trgovske mreže ali do uporabnika, kadar gre za direktno dobavo, spremljati kopija izjave proizvajalca o skladnosti goriva, s katero ta na lastno odgovornost potrdi, da vsebnost žvepla, svinca in benzena v gorivu ustreza zahtevam te odredbe. Obrazec izjave je v prilogi 1, ki je sestavni del te odredbe.
Pošiljko tekočega goriva, ki je pridobljeno s postopkom mešanja iz tretjega odstavka 8. člena te odredbe mora do prodajalca trgovske mreže ali do uporabnika, kadar gre za direktno dobavo, spremljati kopija izjave proizvajalca goriva, pridobljenega s postopkom mešanja, o skladnosti goriva, s katero ta na lastno odgovornost potrdi, da vsebnost žvepla, svinca in benzena v gorivu ustreza zahtevam te odredbe. Obrazec izjave je v prilogi 1, ki je sestavni del te odredbe.
Kakovost tekočega goriva iz prejšnjih odstavkov se ugotavlja s preizkusnimi metodami iz 13. člena te odredbe.
12. člen
Minister, pristojen za varstvo okolja, imenuje v soglasju z ministrom, pristojnim za znanost in tehnologijo strokovne organizacije za občasno preverjanje kakovosti tekočih goriv, ki so predmet te odredbe, glede vsebnosti žvepla, svinca in benzena in določi pogostost preverjanja.
Strokovna organizacija iz prejšnjega odstavka mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti mora ustrezno število tehnično in poklicno usposobljenih delavcev z ustrezno izobrazbo in izkušnjami, ki omogočajo hitro in pravilno izvjanje administrativnih in tehničnih nalog, povezanih s postopkom preverjanja,
– ne sme biti povezana z načrtovanjem, proizvajanjem, uvažanjem ali dajanjem tekočih goriv na trg ali vključena v druge s tem povezane dejavnosti, kar velja tudi za njeno osebje, odgovorno za izvajanje preverjanja iz prejšnjega odstavka,
– imeti mora preizkusno in merilno opremo, potrebno za preizkušanje kakovosti goriv po tej odredbi ali pogodbo o sodelovanju z laboratorijem, usposobljenim in opremljenim za to preizkušanje po zahtevah standardov preverjanja iz 13. člena te odredbe.
Imenovana strokovna organizacija opravlja predvsem naslednje naloge:
– preverja kakovost tekočih goriv glede vsebnosti žvepla, svinca in benzena in njeno ustreznost glede na zahteve te dredbe,
– preverja skladnost kakovosti iz prejšnje alinee s podatki o gorivu v izjavi o skladnosti iz 10. in 11. člena te odredbe,
– obvešča pristojne organe o svojih ugotovitvah, kadar kakovost iz prve alinee ali skladnost iz druge alinee tega odstavka ni ustrezna,
– pripravlja poročila o kakovosti preverjenih goriv in o tem vodi evidenco.
Stroške preverjanja plača dobavitelj tekočega goriva, katerega kakovost se preverja.
13. člen
Preverjanje kakovosti tekočih goriv glede vsebnosti žvepla, svinca in benzena se opravlja s preizkusnimi metodami iz naslednjih standardov:
– SIS 1010 za osvinčeni motorni bencin,
– EN 228 za neosvinčeni motorni bencin,
– EN 590 za dizelsko gorivo,
– SIS 1011 za kurilno olje EL,
– SIS ISO 8754 ali SIS ISO 4260 za težja kurilna olja.
14. člen
Uvoznik mora strokovno organizacijo iz 12. člena te odredbe na njeno zahtevo obvestiti o kraju in času prevzema posameznih pošiljk uvoženega tekočega goriva.
Vzorec za preverjanje kakovosti tekočega goriva vzame strokovna organizacija iz prejšnjega odstavka na carinskem mejnem prehodu ali ob prevzemu uvoženega goriva pri prodajalcu ali uporabniku, na lokaciji mešanja goriv iz tretjega odstavka 8. člena te odredbe ali na lokaciji domačega proizvajalca.
Vzorčevanje tekočega goriva mora potekati po postopku, določenem s standardom SIS ISO 3170.
O vsakokratnem odvzemu vzorca, opravljenem preverjanju in njegovih rezultatih vodi strokovna organizacija zapisnik.
V spornih primerih se za reševanje sporov in interpretacijo rezultatov s preverjanjem ugotovljene kakovosti goriva uporabljajo postopki, določeni s standardom SIS ISO 4259.
15. člen
Minister, pristojen za trgovino, lahko na predlog ministra, pristojnega za energetiko, v soglasju z ministrom, pristojnim za varstvo okolja, začasno dovoli uvoz in dajanje v promet določenih količin tekočih goriv, v katerih je s to odredbo določena vsebnost snovi presežena, če na svetovnem trgu ni možno dobiti tekočih goriv z vsebnostjo snovi po določbah te odredbe in bi zato lahko nastale motnje v oskrbi s tekočimi gorivi na domačem trgu.
16. člen
Nadzor nad izvajanjem te odredbe opravljajo tržni inšpektorji in inšpektorji za varstvo okolja ter carinski organi.
17. člen
Prodaja osvinčenega bencina z večjo vsebnostjo svinca kot jo določa prvi odstavek 3. člena te odredbe je dovoljena do 31. 12. 1995, če vsebnost svinca ne presega 0,40 g Pb/L.
Prodaja dizelskega goriva in kurilnega olja EL z večjo vsebnostjo skupnega žvepla kot jo določa 4. člen te odredbe je dovoljena še 6 mesecev po uveljavitvi te odredbe, če vsebnost skupnega žvepla ne presega 0,30% (m/m).
Določba prejšnjega odstavka se ne nanaša na količine, določene po 7. členu te odredbe.
Tekoča goriva v republiških blagovnih rezervah z večjo vsebnostjo žvepla, svinca in benzena kot jo določa ta odredba morajo upravljalci teh rezerv nadomestiti v roku 12 mesecev po uveljavitvi te odredbe.
18. člen
Določbe te odredbe ne veljajo za obstoječe zaloge tekočih goriv pri proizvajalcih in uporabnikih, za tekoča goriva, ki so jih uvozniki naročili pri tujem dobavitelju in plačali oziroma jih bodo plačali v 60 dneh od uveljavitve te odredbe, ali jih imajo uvozniki in prodajalci v skladiščih na dan uveljavitve te odredbe.
Določbe te odredbe ne veljajo za tekoča goriva iz četrtega odstavka prejšnjega člena, ki se dajo v promet.
19. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se prenehajo uporabljati:
– določila standarda JUS B.H2.220 za osvinčene motorne bencine v delu, ki se nanaša na omejitve vsebnosti iz 3. člena te odredbe,
– določbe pravilnika o kakovosti neosvinčenih motornih bencinov (Uradni list SFRJ, št. 13/86), ki določajo vsebnosti iz 3. člena te odredbe,
– določila standarda JUS B.H2.410 za plinska olja v delu, ki se nanša na omejitve vsebnosti iz 4. člena te odredbe,
– določbe pravilnika o kakovosti kurilnih olj (Uradni list SFRJ, št. 49/83 in 36/90), ki določajo količino žvepla v kurilnem olju EL in posameznih vrstah težjih kurilnih olj.
20. člen
Ta odredba prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije razen določb 3. člena, ki začnejo veljati 1. 3. 1995.
Ljubljana, dne 19. januarja 1995.
Minister
za znanost in tehnologijo
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za gospodarske dejavnosti
dr. Maks Tajnikar l. r.
Minister
za ekonomske odnose in razvoj
dr. Davorin Kračun l. r.
Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.
       IZJAVA O SKLADNOSTI KAKOVOSTI TEKOČEGA
      GORIVA GLEDE VSEBNOSTI ŽVEPLA, SVINCA IN
               BENZENA

________________________________________________________________
          (ime uvoznika/proizvajalca)

________________________________________________________________
         (naslov uvoznika/proizvajalca)

s polno odgovornostjo izjavlja, da ima tekoče gorivo, za katerega
velja ta izjava:

________________________________________________________________
         (vrsta in količina, pošiljka)

________________________________________________________________
        (država izvora uvoženega goriva)

vsebnost žvepla v % (m/m): _____________________________________

vsebnost svinca v g/L: _________________________________________

vsebnost benzena v % (m/m): ____________________________________

ugotovljeno s preizkusnimi metodami iz standardov:

________________________________________________________________

in da je tekoče gorivo skladno z odredbo o kakovosti tekočih
goriv glede vsebnosti žvepla, svinca in benzena (Uradni list RS,
št. 8/95)

_____________________      _______________________
    Kraj in datum  Žig   Ime in podpis odgovorne
                     osebe


AAA Zlata odličnost