Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1995 z dne 31. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1995 z dne 31. 1. 1995

Kazalo

443. Odlok o zaščiti feografskega porekla Zgornjesavinjskega želodca, stran 710.

Skupščina občine Mozirje je na podlagi 25. člena zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92) 38. člena statuta občine Mozirje in 70. člena poslovnika Skupščine občine Mozirje (Uradni list RS, št. 19/93, 35/93, 8/94) na seji dne 1. 12. 1994 sprejela
O D L O K
o zaščiti geografskega porekla Zgornjesavinjskega želodca
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja zaščita geografskega porekla za lokalno tipični suhomesnati proizvod iz individualne kmečke proizvodnje na območju Zgornjesavinjske doline – imenovan “Zgornjesavinjski želodec”.
2. člen
Namen zaščite je zagotoviti organizirano in dohodkovno uspešnejše trženje kakovostno ustreznih želodcev in preprečevati zlorabo, da bi se pod enakimi pogoji tržili tudi netipični ali nekakovostni industrijski in “domači” proizvodi iz – pa tudi izven območja zaščite geografskega porekla.
3. člen
Območje zaščite predstavlja prostor v porečju reke Savinje in Drete, ki je geografsko opredeljen kot Zgornjesavinjska dolina in ga označuje enaka tradicionalna tehnologija za proizvodnjo “želodcev”. Območje je omejeno z zunanjimi mejami katastrskih občin v KS Mozirje, Rečica, Ljubno, Luče, Solčava, Nova Štifta, Gornji Grad, Bočna, Šmartno ob Dreti in Nazarje, v naravi pa:
– na severu: z Mozirsko planino, Goltmi, Komnom, Raduho in Olševo
– na zahodu: s Savinjsko-Kamniškimi Alpami, Veliko planino, Rakovim sedlom in Črnivcem
– na jugu: s planino Menino in hribovjem Črete ter Dobrovelj
– na vzhodu: s sotesko Savinje ob meji z Letušem.
II. IZVAJANJE ZAŠČITE
4. člen
Zaščita geografskega porekla zgornjesavinjskega želodca se izvaja v skladu s projektom, ki ga je izdelala katedra za živilstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani, in sicer:
a) v začetni fazi preko strokovnega odbora, ki ga v ta namen imenuje Izvršni svet Skupščine občine Mozirje (5 članov) in
b) v kasnejši fazi preko interesnega združenja izdelovalcev, ki bo registrirano pri pristojnem občinskem upravnem organu (v nadaljevanju: konzorcij).
5. člen
Z znamko geografskega porekla se zaščitijo le tisti želodci, katerih vzorci dosežejo na strokovnem ocenjevanju predpisano kakovost (tj. nad 15 točk od 20 možnih) in ustrezajo skupnim tehnološkim osnovam in standardom za izdelovanje zgornjesavinjskega želodca).
Način zaznamovanja proizvodov in natančnejši pogoji, ki jih morajo izpoljevati upravičenci do zaščitne znamke geografskega porekla so določeni s posebnim pravilnikom.
6. člen
Naloge strokovnega odbora pri Izvršnem svetu Skupščine občine Mozirje so predvsem:
– priprava strokovnih podlag in organizacija vseh aktivnosti, ki so potrebne za izpeljavo zaščite geografskega porekla zgornjesavinjskega želodca pri Uradu republike Slovenije za varstvo industrijske lastnine (UVIL)
– organizacija strokovnega ocenjevanja “želodcev” v sodelovanju s pobudnikom – TD Rečica ob Savinji
– izvajanje propagandnih (promocijskih) akcij na kulinarično – turističnih razstavah, sejmih in prireditvah
– preprečevanje tržnih zlorab v škodo interesov organiziranih izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca.
7. člen
Za vodenje postopka zaščite pri UVIL Izvršni svet Skupščine občine Mozirje pooblašča kot svojega zakonitega zastopnika Patentno pisarno d.o.o., Čopova 14 iz Ljubljane.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
Strokovnemu odboru preneha mandat, ko je registrirano interesno združenje (konzorcij) izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca.
9. člen
Po prenehanju mandata strokovnemu odboru se naloge strokovnega odbora navedene v 2., 3. in 4. alinei 6. člena prenesejo na konzorcij.
10. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 012-24/94-10
Mozirje, dne 1. decembra 1994.
Predsednik
Skupščine občine Mozirje
Franc Miklavc, inž. les. ind. l. r.