Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1995 z dne 31. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1995 z dne 31. 1. 1995

Kazalo

442. Odlok o ustanovitvi Sklada za razvoj malega gospodarstva Zgornjesavinjske doline, stran 709.

Skupščina občine Mozirje je na podlagi 16. člena zakona o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 18/91) in 38. člena statuta občine Mozirje in 70. člena poslovnika SO Mozirje (Uradni list RS, št. 19/93, 35/93, 8/94) na seji dne 1. 12. 1994 sprejela
O D L O K
o ustanovitvi Sklada za razvoj malega gospodarstva Zgornjesavinjske doline
I. SPLOŠNI DEL
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja Sklad za razvoj malega gospodarstva Zgornjesavinjske doline (v nadaljnjem besedilu: sklad) in določa njegovo dejavnost, pristojnosti, organizacijo in način dela.
2. člen
Namen sklada je financiranje programov pospeševanja malega gospodarstva, katerega cilj je zlasti:
– povečanje zaposlovanja delavcev na podlagi novih programov;
– vzpodbujanje in pospeševanje konkurenčnosti malega gospodarstva zlasti na mednarodnih trgih;
– pospeševanje uvajanja sodobnih tehnologij v enotah malega gospodarstva;
– pospeševanje ustanavljanja in razvoja enot obrti in podjetništva z visoko stopnjo inovativnosti in enot, katerih dejavnost oziroma programi vplivajo na razvoj in promocijo občine v širšem prostoru;
– pospeševanje ustanavljanja ter razvoja enot obrti in podjetništva, ki so energetsko varčne in ne onesnažujejo okolja oziroma uvajajo ekološko čiste tehnologije.
3. člen
Sklad je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi v zakonu o malem gospodarstvu, tem odlokom in statutom sklada.
Sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun.
Za svoje obveznosti odgovarja sklad s svojim celotnim premoženjem. Sklad se vpiše v sodni register.
II. IME IN SEDEŽ SKLADA
4. člen
Ime sklada je: Sklad za pospeševanje malega gospodarstva Zgornjesavinjske doline. Sedež sklada je: Mozirje, Savinjska cesta 7.
III. SREDSTVA IN DEJAVNOST SKLADA
5. člen
Sredstva za poslovanje sklada se zagotavljajo iz občinskega proračuna.
Sklad lahko pridobiva sredstva za svoje delo tudi od drugih pravnih in fizičnih oseb.
Sklad lahko najema posojila ter pridobiva druge oblike pomoči.
Sredstva sklada se lahko zagotavljajo tudi iz lastnih prihodkov in iz drugih sredstev namenjenih za razvoj malega gospodarstva.
Sredstva se zbirajo na žiro računu sklada.
6. člen
Sklad izvaja naslednje naloge s področja pospeševanja malega gospodarstva:
– daje posojila za projekte malega gospodarstva;
– sovlaga v projekte malega gospodarstva;
– vlaga ali sofinancira poslovno infrastrukturo (pospeševalni centri, tehnološki parki, obrtne, podjetniške in proste cone);
– daje jamstva za posojila za malo gospodarstvo;
– subvencionira obrestne mere posojil, ki jih odobravajo poslovne banke in druge finančne organizacije;
– daje premije;
– izvaja druge naloge kot je izobraževanje, svetovanje ipd.
7. člen
Podrobnejše kriterije za pridobivanje sredstev in namen njihove porabe določi sklad s pravilnikom, ki ga sprejme upravni odbor skladno z določbami zakona o razvoju malega gospodarstva in tega odloka.
Sredstva posojil, jamstva in subvencioniranje obrestne mere se delijo uporabnikom na podlagi javnega razpisa.
Uporabniki sredstev sklada so lahko fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene s pravilnikom in javnim razpisom.
IV. ORGANIZACIJA IN DELOVANJE SKLADA
8. člen
Organi sklada so:
– upravni odbor;
– nadzorni odbor;
– stalna ali začasna delovna telesa, ki jih določi statut sklada.
9. člen
Sklad upravlja upravni odbor.
Upravni odbor ima predsednika in osem članov, ki jih imenuje in razrešuje izvršni svet občine iz vrst obrtništva, podjetništva, bančništva, poslancev občinske skupščine. Predstavnika Zgornjesavinjske obrtno podjetniške zbornice imenuje na predlog zbornice. Predstavnik upravnega organa za gospodarstvo pa je po funkciji član upravnega odbora. Predsednik in člani upravnega odbora se imenujejo za dobo 4 let.
10. člen
Upravni odbor je najvišji organ upravljanja sklada in odloča na svojih sejah o vseh bistvenih vprašanjih poslovanja in delovanja sklada.
Upravni odbor opravlja naslednje naloge:
– sprejema finančni načrt;
– imenuje in razrešuje predsednika sklada;
– sprejema in objavi pravilnik za razpis posojil;
– sprejema naložbeno politiko;
– sprejema bilančne izkaze in letno poročilo o poslovanju in rezultatih sklada;
– sprejema statut sklada;
– sprejema poslovnik o delu delovnih teles sklada,
– opravlja druge naloge, določene v statutu sklada.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren ustanovitelju.
11. člen
Upravni odbor sklada lahko za razreševanje posameznih zadev iz svojih pristojnosti imenuje stalna ali začasna delovna telesa. Podrobnejša organizacija in pristojnosti delovnih teles sklada se določijo s statutom sklada in poslovnikom o delu delovnih teles sklada.
12. člen
Sklad ima nadzorni odbor, ki šteje 5 članov.
Nadzorni odbor nadzira delo upravnega odbora ter zakonitost dela in finančnega poslovanja sklada samostojno ali s pomočjo revizijskih in drugih pooblaščenih strokovnih institucij.
Člane nadzornega odbora imenuje ustanovitelj sklada za dobo 4 let. Po izteku mandata ne morejo biti ponovno imenovani.
Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča ustanovitelju sklada.
13. člen
Člani nadzornega odbora ne smejo opravljati dejavnosti, ki bi bile povezane z njihovo funkcijo pri skladu.
14. člen
Izvršni svet daje soglasje k:
– statutu sklada;
– naložbeni politiki sklada, finančnemu načrtu in planu dela;
– bilančnim izkazom sklada in poročilo o poslovanju in rezultatih dela sklada;
– k pravilniku iz 7. člena.
15. člen
Predsednik upravnega odbora ima naslednje pristojnosti:
– vodi in organizira delo sklada;
– zastopa in predstavlja sklad neomejeno;
– pripravlja seje upravnega odbora in jih sklicuje;
– opravlja druge dejavnosti v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom sklada.
16. člen
Sklad z vsakoletnim planom dela opredeli naloge, ki jih bo izvajal v tekočem letu.
Letni operativni plan sprejme upravni odbor sklada.
17. člen
Na podlagi plana nalog iz prejšnjega člena sprejme sklad finančni načrt, s katerim opredeli potrebna sredstva za izvajanje teh nalog in višino sredstev za delovanje sklada.
Sklad pokriva stroške poslovanja s prihodki od svojih finančnih naložb in z drugimi prihodki.
V. KONSTITUIRANJE SKLADA
18. člen
Sklad se konstituira z imenovanjem upravnega odbora in sprejemom statuta.
Statut sprejme upravni odbor sklada v soglasju z izvršnim svetom občine.
19. člen
Konstituiranje sklada ugotovi Izvršni svet Skupščine občine Mozirje s sklepom.
Na podlagi sklepa iz prejšnjega odstavka tega člena priglasi vpis sklada v sodni register predsednik upravnega odbora sklada.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Z dnem konstituiranja sklada prenese občina Mozirje na sklad vsa denarna sredstva, ki jih je do sedaj namenjala za razvoj malega gospodarstva in se zbirajo na račun “sredstva za nova delovna mesta” št. ŽR 52810-630-1010082.
21. člen
Za vsa sredstva, ki jih občina prenese na sklad, se izdela zaključna bilanca po stanju na dan konstituiranja sklada. Sklad izdela na osnovi zaključne bilance otvoritveno bilanco na dan konstituiranja sklada, ki je osnova za finančni plan sklada.
22. člen
V skladu s statutom sklada lahko naknadno pristopijo k skladu tudi drugi pravni subjekti, ki za to izkazujejo interes. Pogoje in način sodelovanja pri upravljanju sklada in uveljavljanju drugih pravic teh subjektov določi statut sklada.
23. člen
Predloge za predsednika in člane upravnega odbora ter nadzornega odbora sklada pripravi izvršni svet najkasneje v 10 dneh po uveljavitvi odloka.
24. člen
V primeru da Skupščina in Izvršni svet občine Mozirje ne moreta izvajati funkcij in pooblastil po tem odloku zaradi sprememb lokalne samouprave, se le-te prenesejo na občinske svete občin nastalih iz sedanje občine Mozirje.
25. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-25/94-10
Mozirje, dne 1. decembra 1994.
Predsednik
Skupščine občine Mozirje
Miklavc Franc, inž. les. ind. l. r.