Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1995 z dne 31. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1995 z dne 31. 1. 1995

Kazalo

439. Statutarni sklep, stran 707.

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in 57/94) je Občinski svet občine Ljutomer na 1. seji dne 23. decembra 1994 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
1. člen
Do ureditve temeljnih načel za organizacijo in delovanje občine s statutom in ureditve posameznih zadev iz svoje pristojnosti s splošnimi akti, se uporabljajo vsi veljavni splošni predpisi občine Ljutomer, ki niso v nasprotju z ustavo in zakoni.
2. člen
Sedež nove občine Ljutomer je Vrazova 1, Ljutomer.
3. člen
Za izdajanje sklepov in drugih posamičnih aktov občinskega sveta se uporablja pečat Občinske volilne komisije Ljutomer.
4. člen
Za ureditev vprašanj s področja organizacije in načina dela občinskega sveta sprejme občinski svet začasni poslovnik.
5. člen
Do organizacije občinske uprave, ki bo na predlog župana določena s statutom občine, se opravljajo upravne naloge občine na podlagi zakona in veljavnih predpisov.
Organizacija občinske uprave bo v tem obdobju določena z začasnimi akti.
6. člen
Izvajanje gospodarskih javnih služb na območju občine Ljutomer poteka v skladu z veljavno zakonodajo in odlokom o gospodarskih javnih službah v občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 45/94) do dokončne organizacije in ureditve s statutom in drugimi splošnimi akti občine.
7. člen
Statutarni sklepi veljajo v prehodnem obdobju do sprejetja statuta občine in drugih splošnih aktov za posamezno področje iz pristojnosti občine.
Statutarni sklepi veljajo takoj, ko jih sprejme občinski svet in se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-1/94-OS
Ljutomer, dne 23. decembra 1994.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.