Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1995 z dne 31. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1995 z dne 31. 1. 1995

Kazalo

438. Začasni poslovnik občinskega sveta Ljutomer, stran 706.

Na podlagi 36. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in 57/94) je Občinski svet občine Ljutomer na 1. seji dne 23. decembra 1994 sprejel
Z A Č A S N I P O S L O V N I K
občinskega sveta Ljutomer
1. člen
S tem začasnim poslovnikom se ureja konstituiranje na prvih volitvah izvoljenega občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: svet) in njegovo delo v času, dokler ne bo sprejet poslovnik sveta.
2. člen
Svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta.
3. člen
Prvo sejo sveta vodi do izvolitve predsednika sveta njegov najstarejši član. Na njegov predlog lahko svet odloči, da vodi prvo sejo drug član sveta.
Do imenovanja sekretarja sveta opravlja njegove naloge tajnik občinske volilne komisije.
4. člen
Svet najprej sprejme začasni poslovnik.
Po sprejemu začasnega poslovnika svet izvoli komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Komisija ima predsednika, podpredsednika in pet članov.
Kandidate za predsednika in člane komisije lahko predlaga vsak član sveta.
5. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se predloži poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev, potrdila o izvolitvi članov sveta in župana ter morebitne pritožbe kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov.
Mandate članov sveta in župana potrdi svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, potem ko dobi njeno poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov.
Svet skupaj odloči o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.
Član sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega mandata.
Šteje se, da je svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature oziroma liste kandidatov.
6. člen
Po potrditvi mandatov članov sveta in župana, svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izvoli predsednika in podpredsednika sveta.
Predsednik in podpredsednik sta izvoljena z večino glasov vseh članov sveta. Če pri prvem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne večine, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih za posamezno funkcijo, ki sta pri prvem glasovanju dobila največ glasov.
Glasovanje za predsednika in podpredsednika sveta je tajno.
7. člen
Po izvolitvi predsednika in podpredsednika svet imenuje sekretarja sveta na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Sekretar sveta opravlja in organizira strokovno in administrativno delo za svet ter pomaga predsedniku sveta pri pripravi in vodenju sej.
8. člen
Po izvolitvi predsednika in podpredsednika ter imenovanju sekretarja sveta se svetu predstavi župan.
9. člen
Po predstavitvi župana, svet imenuje komisijo za pripravo statuta občine in poslovnika sveta, na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Komisija za pripravo statuta občine in poslovnika sveta ima predsednika in štiri člane.
10. člen
Svet dela na rednih in izrednih sejah.
Redne seje se sklicujejo vsak mesec, praviloma zadnji teden v mesecu. Sklic seje s predlogom dnevnega reda mora biti vročen članom sveta najkasneje sedem dni pred sejo.
Gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red redne seje, mora biti vročeno članom sveta s sklicem izredne seje.
Izredna seja se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje. Gradivo za izredno sejo mora biti vročeno članom sveta s sklicem izredne seje.
Seje sveta sklicuje predsednik sveta. Predsednik sveta mora sklicati sejo sveta na zahtevo najmanj četrtine članov sveta ali na zahtevo župana.
11. člen
Svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov. Odločitve sprejema z večino glasov navzočih članov, če ni z zakonom, statutom občine ali poslovnikom sveta določena drugačna večina.
Statut občine sprejema svet z dvotretjinsko večino vseh članov, poslovnik pa z dvotretjinsko večino navzočih članov.
Glasovanje na sejah sveta je javno, razen če svet z večino glasov navzočih članov sklene, da se glasuje tajno in v primerih, ko je tako določeno s poslovnikom.
12. člen
Ta začasni poslovnik velja do uveljavitve poslovnika sveta, ki mora biti sprejet najkasneje v enem mesecu po sprejemu statuta občine.
13. člen
Začasni poslovnik velja takoj, ko ga sprejme občinski svet, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-1/94-OS
Ljutomer, dne 23. decembra 1994.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.