Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1995 z dne 31. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1995 z dne 31. 1. 1995

Kazalo

437. Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Lenart, stran 703.

Na podlagi prvega odstavka 140. člena ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91), drugega odstavka 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. in 105. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 4. člena odloka o pristojnostih in načinu dela Skupščine občine Lenart (Uradni list SRS, št. 1/90 in Uradni list RS, št. 16/93) je Skupščina občine Lenart na seji dne 24. novembra 1994 sprejela
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v občini Lenart
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo dejavnosti, ki so gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javne službe) v občini Lenart in ureja način ter oblike njihovega izvajanja, strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, varstvo uporabnikov javnih dobrin in viri financiranja ter druga vprašanja, ki so povezana z izvajanjem javnih služb.
II. NAČIN OPRAVLJANJA JAVNIH SLUŽB
2. člen
Občina z akti podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več javnih služb oziroma podrobneje določi elemente iz 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93).
Kadar standardi in normativi, na podlagi katerih se izvajajo javne službe, niso predpisani za celotno državo, se predpišejo z akti iz prejšnjega odstavka.
III. JAVNE SLUŽBE
3. člen
Kot obvezne javne službe se opravljajo:
1. oskrba s pitno vodo
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda
3. ravnanje s komunalnimi odpadki
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov
5. javna snaga in čiščenje javnih površin
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin
7. pregledovaje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.
4. člen
Kot izbirne javne službe se opravljajo:
1. pokopališka in pogrebna dejavnost (pogrebne storitve, vzdrževanje in urejanje pokopališč)
2. urejanje ulic, trgov in cest ter pripadajočih objektov, ki niso razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne ceste
3. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin
4. nameščanje in ravnanje z reklamami, plakati in transparenti ter postavljanje reklamnih objektov,
5. urejanje in vzdrževanje javne tržnice, javnih parkirišč in javnih sanitarij,
6. oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi.
5. člen
Javne službe iz 3. in 4. člena tega odloka se opravljajo na celotnem območju občine, če z akti iz 2. člena tega odloka za posamezno javno službo ni določeno drugače.
6. člen
Kot izbirne javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih določi pristojni organ lokalne skupnosti.
7. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, potrebne za izvajanje javnih služb v občini Lenart, so:
– objekti in naprave za oskrbo naselij z vodo,
– objekti in naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
– objekti in naprave za odstranjevanje in odlaganje komunalnih odpadkov,
– pokopališčni objekti in naprave,
– tržnica in javna parkirišča,
– javni parki, nasadi, drevoredi in javna otroška igrišča,
– omrežje in naprave javne razsvetljave,
– omrežje in naprave za oskrbo naselij s požarno vodo v javni rabi,
– objekti in naprave za odvajanje padavinskih voda,
– hodniki, peš poti, dovozne poti, ulice, trgi, ceste in druge javne površine v naseljih, ki niso razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne ceste,
– objekti in naprave za razobešanje in nameščanje reklam, plakatov, transparentov in zastav.
Z akti iz 2. člena tega odloka se podrobneje določijo objekti in naprave, ki so javno dobro, uredijo pogoji in način rabe objektov in naprav ter uredijo druga vprašanja, povezana z infrastrukturnimi objekti in napravami.
IV. NAČINI IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB
8. člen
Izvajanje javnih služb zagotavlja občina neposredno z ustanavljanjem režijskih obratov oziroma s soustanavljanjem javnih podjetij ali z dajanjem koncesij.
9. člen
Režijski obrat se ustanovi, kadar ni pogojev za ustanovitev javnega podjetja, ker bi bilo to neekonomično ali neracionalno zaradi majhnega obsega dejavnosti javne službe, hkrati pa tudi ni pogojev za podelitev koncesije ali ta ne bi bila smotrna.
Vprašanja povezana z delovnim področjem režijskega obrata, pooblastili in odgovornostmi vodje režijskega obrata ter druga vprašanja se uredijo z aktom o ustanovitvi režijskega obrata.
10. člen
Javno podjetje se ustanovi kot podjetje v solastnini občine (občinsko javno podjetje) ali kot podjetje v mešani lastnini v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
Vprašanja povezana z dejavnostjo javnega podjetja in njenim izvajanjem, z uporabo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje dejavnosti ter medsebojne pravice in obveznosti med občino kot soustanoviteljico in javnim podjetjem se uredijo z aktom o ustanovitvi javnega podjetja.
Soustanoviteljske pravice do javnega podjetja izvršuje izvršni svet skupščine občine.
11. člen
Za izvajanje javnih služb lahko občina da koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
12. člen
Izvajalca dejavnosti na podlagi koncesije izbere pristojni organ občine na podlagi javnega razpisa ali na podlagi vloge o zainteresiranosti. Postopek javnega razpisa in izbora ter postopek v zvezi z izborom na podlagi vloge o zainteresiranosti določi skupščina občine s koncesijskim aktom v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
Po končanem postopku oblikuje pristojni organ občine predlog za izbor in ga posreduje izvršnemu svetu skupščine občine, ki odloči z upravno odločbo.
Ponudnik, ki meni, da so bila kršena pravila postopka javnega razpisa ali izbora ali da je izbor neutemeljen, lahko zahteva varstvo v skladu z zakonom.
13. člen
Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene pogodbo o koncesiji izvršni svet skupščine občine v imenu in za račun občine.
14. člen
Na podlagi odločitve skupščine občine se lahko zagotovi izvajanje dejavnosti iz okvira gospodarskih javnih služb tudi z vlaganjem finančnih in drugih sredstev v zasebno pravne subjekte (podjetja, obratovalnice, fizične osebe idr.).
Vlaganje sredstev se opravi z zbiranjem ponudb na podlagi javnega razpisa ali na podlagi vloge o zainteresiranosti. Postopek javnega razpisa in izbora ter postopek v zvezi z izborom na podlagi vloge o zainteresiranosti določi izvršni svet skupščine občine v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah.
Po končanem postopku oblikuje pristojni organ občine predlog za izbor in ga posreduje izvršnemu svetu skupščine občine, ki odloči z upravno odločbo.
Ponudnik, ki meni da so bila kršena pravila postopka javnega razpisa ali izbora ali da je izbor neutemeljen, lahko zahteva varstvo v skladu z zakonom.
15. člen
Z izbranim izvajalcem sklene pogodbo o vlaganju izvršni svet skupščine občine v imenu in za račun občine.
16. člen
Koncesijska pogodba ali pogodba o vlaganju se lahko, skladno z zakonom, sklene tudi s tujo pravno ali fizično osebo.
V. ORGANIZACIJA IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB
17. člen
Občina Lenart zagotavlja javne službe v naslednjih oblikah:
– v občinskih javnih podjetjih, v katerih se opravljajo obvezne javne službe, navedene v točkah 1, 2 in 5 3. člena ter izbirne javne službe, navedene v točkah 2, 3 in 6 4. člena tega odloka,
– z dajanjem koncesij, s katerimi se zagotavlja opravljanje javnih služb, navedenih v točkah 3, 4, 6 in 7 3. člena ter v točka 1, 4 in 5 4. člena tega odloka.
VI. UPRAVNE, STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
18. člen
Upravne naloge (normativne, procesne in nadzorne) ter strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb opravlja pristojni občinski organ v skladu s pristojnostmi, ki so določene s predpisom o organizaciji javne službe.
19. člen
Kolikor obseg nalog tako narekuje, opravlja ne glede na določbe 18. člena tega odloka strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb v občini Direkcija javnih služb (v nadaljevanju: direkcija), kot samostojna občinska upravna organizacija.
20. člen
Direkcija opravlja (če bo ustanovljena):
1. strokovne naloge na področju razvoja javnih služb
2. strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z načrtovanjem, vzdrževanjem in izgradnjo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih služb, če z aktom o ustanovitvi režijskega obrata ali soustanovitvi javnega podjetja oziroma koncesijsko pogodbo ali pogodbo o vlaganju te naloge niso prenešene na režijski obrat, javno podjetje, koncesionarja ali osebo v dejavnostih, v katere občina vlaga kapital zaradi zagotavljanja javnih dobrin
3. naloge strokovnega nadzora nad izvajalci javnih služb in osebami, na katere so prenešene posamezne naloge iz druge točke tega člena, v zadevah izvajanja teh nalog
4. naloge v zvezi z informatizacijo in informacijsko bazo za potrebe javnih služb
5. strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi in izbiro izvajalcev za koncesionirane javne službe ter naloge v zvezi z razpisi za vlaganje kapitala ter pripravo pogodb
6. strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi s financiranjem javnih služb
7. določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave, če ni to kot javno pooblastilo prenešeno na izvajalce javnih služb
8. dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za izvajanje javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo prenešeno na izvajalce javnih služb
9. administrativna opravila za svet uporabnikov
10. pobiranje in odvajanje komunalnih in ekoloških taks, prispevkov in nadomestil
11. druge naloge, določene z zakonom, predpisom občine in programom dela direkcije
12. Direkcija lahko opravlja tudi strokovne naloge s področja dejavnosti stanovanjskega sklada in sklada stavbnih zemljišč.
Kadar to narekujejo razlogi racionalnosti in ekonomičnosti ali če so potrebna posebna strokovna znanja ali oprema, lahko direkcija s pogodbo poveri izvajanje posameznih nalog iz prejšnjega odstavka tega člena za opravljanje takšnih nalog registrirani organizaciji (pravni ali fizični osebi).
VII. VARSTVO UPORABNIKOV
21. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet uporabnikov občine, ki ga imenuje skupščina občine in ima devet članov, v katerem ima vsaka krajevna skupnost po enega predstavnika.
22. člen
Svet uporabnikov:
– usklajuje interese prebivalcev krajevnih skupnosti in predlaga skupne predloge skupščini občine in njenemu izvršnemu svetu,
– zastopa interese krajanov v zvezi z načrtovanjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav v razmerju do skupščine občine in njenega izvršnega sveta,
– zastopa interese krajanov v razmerju do izvajalcev storitev in opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave,
– opravlja druge naloge v skladu s svojimi pravili ali drugimi akti o delu in poslovanju.
Skupščina občine zagotovi materialne in finančne pogoje za delo sveta uporabnikov.
23. člen
Skupščina občine in izvršni svet skupščine občine sta dolžna obravnavati pripombe in predloge sveta uporabnikov.
Skupščina občine je dolžna obvestiti svet uporabnikov o svojih stališčih in ukrepih v skladu s poslovnikom o svojem delu, izvršni svet skupščine občine pa najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je prejel pripombo ali predlog sveta uporabnikov.
24. člen
V primeru kršitve obveznosti s strani izvajalca javnih služb, lahko uporabnik od pristojnega organa občine zahteva izdajo odločbe, s katero naj ta odloči o pravici uporabnika do storitve in naloži izvajalcu ustrezno ravnanje.
VIII. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
25. člen
Storitve javnih služb se financirajo:
– s ceno posameznih storitev javnih služb,
– iz proračuna občine Lenart,
– s posojili,
– z najemninami,
– iz obveznic,
– iz drugih virov.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Do sprejetja aktov iz 2. člena tega odloka se za ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom, uporabljajo določbe predpisov, izdanih na podlagi 41. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82) oziroma določbe drugih predpisov, kolikor niso v nasprotju s tem odlokom.
Akte iz 2. člena tega odloka pripravi izvršni svet skupščine občine in jih predloži v sprejem skupščini občini.
27. člen
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o komunalnih dejavnostih in komunalnih organizacijah, ki opravljajo komunalne dejavnosti v občini Lenart (Uradni list SRS, št. 1-52/83).
28. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-6/94
Lenart, dne 24. novembra l994.
Predsednik
Skupščine občine Lenart
Jože Škrlec l. r.