Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1995 z dne 31. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1995 z dne 31. 1. 1995

Kazalo

434. Sklep o revidiranju poslovanja bank in hranilnic, stran 662.

Na podlagi drugega odstavka 20. člena in 59. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter na podlagi 48. člena zakona o bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št.1/91-I, 38/92 in 46/93) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o revidiranju poslovanja bank in hranilnic
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. Revidiranje poslovanja bank in hranilnic (v nadaljevanju: bank) obsega revidiranje računovodskih izkazov in oceno kvalitete poslovanja bank.
2. Revidiranje računovodskih izkazov in ocena kvalitete poslovanja bank se opravi v skladu z zakonom o revidiranju (Uradni list RS, št. 32/93 in 65/93), revizijskimi standardi in načeli, predpisi Banke Slovenije ter drugimi zakoni in predpisi, ki urejajo poslovanje bank.
3. Pooblaščeni revizor sestavi poročilo o revidiranju poslovanja in ga posreduje nadzornemu organu banke, vodstvu banke, Banki Slovenije in Ministrstvu za finance do 31. maja tekočega leta.
4. Če Banka Slovenije oceni, da poročilo pooblaščenega revizorja ni ustrezno, lahko zahteva novo poročilo, ki ga sestavi drug pooblaščeni revizor.
Banka Slovenije v zahtevi iz prvega odstavka te točke določi tudi rok za predložitev novega poročila.
5. Banka mora obvestiti Banko Slovenije najkasneje do 20. julija tekočega leta o sklepih skupščine banke v zvezi z obravnavanjem poročila o revidiranju poslovanja za predhodno leto.
Če banka sprejme predlagane popravke pooblaščenega revizorja v računovodskih izkazih, mora le-te poknjižiti najkasneje do predložitve mesečnega poročila o knjigovodskem stanju računov banke za 31. julij tekočega leta.
Knjiženje popravkov iz drugega odstavka te točke se izvede pod 1. januar tekočega leta kot popravek otvoritvenega stanja.
6. Banka je dolžna objaviti v dnevnem časopisu povzetek revidiranih računovodskih izkazov in mnenje pooblaščenega revizorja o računovodskih izkazih najkasneje do 30. junija tekočega leta.
Računovodski izkazi se objavijo v obliki obrazcev R-2.1 (stolpec 5 in 6) in R-2.2 (stolpec 4 in 5) iz poglavja D) Priloge k poročilu o revidiranju, ki je sestavni del tega sklepa.
7. Vsa poročila morajo vsebovati podpise odgovornih oseb banke in podpis pooblaščenega revizorja.
8. V primeru, da se revidiranje računovodskih izkazov opravi za obdobje, ki je krajše od koledarskega leta, se določila tega sklepa uporabijo smiselno.
II. POROČILO O REVIDIRANJU POSLOVANJA BANKE
9. Poročilo o revidiranju poslovanja banke obsega najmanj:
A) Mnenje o računovodskih izkazih,
B) Računovodske izkaze in pojasnila,
C) Oceno kvalitete poslovanja,
D) Povzetek ugotovitev revidiranja in
E) Priloge k poročilu o revidiranju.
A) Mnenje o računovodskih izkazih
10. Mnenje pooblaščenega revizorja o računovodskih izkazih mora biti podano v skladu z zakonom o revidiranju in navodili Inštituta za revizijo.
Mnenje pooblaščenega revizorja o računovodskih izkazih mora vsebovati oceno o stopnji resničnosti računovodskih izkazov in je lahko:
– pozitivno – z njim se oceni, da računovodski izkazi resnično prikazujejo finančno stanje in poslovni izid banke,
– s pridržkom – z njim se izrazi pridržek glede resničnosti prikazovanja posameznih kategorij v računovodskih izkazih ali
– negativno – z njim se oceni, da računovodski izkazi niso resnični in pošteni.
Pooblaščeni revizor mora med revidiranjem pridobiti dovolj podlag, da bo zanesljivo ocenil resničnost računovodskih izkazov in izdelal mnenje.
V primerih, da je mnenje podano s pridržkom ali negativno, mora pooblaščeni revizor utemeljiti razloge za takšno mnenje.
B) Računovodski izkazi in pojasnila
11. Poročilo mora vsebovati računovodske izkaze banke v obliki:
1) skrajšane sheme bilance stanja:
                          v tisoč SIT
--------------------------------------------------------------------
                      ZNESEK
              -----------------------------------------
Zap. Oznaka    VSEBINA  tekoč. predlaganih tekoč. prejš.
št. bil.          leta  popravkov  leta  leta
   post.         pred  revizorja  po   po
              revidiranjem  revidiranju revidira.
--------------------------------------------------------------------
    1       2    3     4     5    6
--------------------------------------------------------------------
1  A. I.  Denar v blagajni
       in stanje na
       računih pri CB
--------------------------------------------------------------------
2  A. II.  Državne obvez.
       in drugi vred.
       pap., za reesk.
       pri CB
--------------------------------------------------------------------
3  A. III. Posojila bankam
       in hranilnicam
--------------------------------------------------------------------
4  A. IV.  Posojila
       strankam, ki
       niso banke
--------------------------------------------------------------------
5  A. V.  Investicijski
       vrednostni
       papirji
--------------------------------------------------------------------
6  A. VI.  Tržni
       vrednostni
       papirji
--------------------------------------------------------------------
7. A. VII. Naložbe v
       kapital
       neodvisnih
       strank
--------------------------------------------------------------------
8. A. VIII. Naložbe v
       kapital
       odvisnih
       strank
--------------------------------------------------------------------
9. A. IX.  Neopredmetena
       dolgoročna
       sredstva
--------------------------------------------------------------------
10. A. X.  Opredmetena
       osnovna
       sredstva
--------------------------------------------------------------------
11. A. XI.  Vpisani, a ne
       vplačani
       kapital in
       odku. lastne
       delnice
--------------------------------------------------------------------
12. A. XII. Druga
       sredstva
--------------------------------------------------------------------
13. A. XIII. Nevračunani
       stroški in
       nezaračunani
       prihodki
--------------------------------------------------------------------
       SKUPAJ AKTIVA
--------------------------------------------------------------------
14 P. I.  Obveznosti do
       bank in
       hranilnic
--------------------------------------------------------------------
15 P. II.  Obveznosti do
       strank, ki
       niso banke
--------------------------------------------------------------------
16 P. III. Obveznosti iz
       izdanih vred.
       pap. in
       potrdila o
       vlogah
--------------------------------------------------------------------
17 P. IV.  Druge
       obveznosti
--------------------------------------------------------------------
18 P. V.  Vnaprej
       vračunani
       stroški in
       neobračunani
       prihodki
--------------------------------------------------------------------
19 P. VI.  Dolgoročne
       rezervacije
       za obveznosti
       in stroške
--------------------------------------------------------------------
20 P. VII. Vpisani
       kapital in
       ustanovitvene
       vloge
       hranilnic
--------------------------------------------------------------------
21 P. VIII. Vplačani
       presežek
       kapitala
--------------------------------------------------------------------
22 P. IX.  Rezerve banke
--------------------------------------------------------------------
23 P. X.  Splošne
       rezervacije
--------------------------------------------------------------------
24 P. XI.  Revalorizacijski
       popravek
       kapitala
--------------------------------------------------------------------
25 P. XII. Preneseni
       čisti
       dobiček ali
       izguba
       prejšnjih let
--------------------------------------------------------------------
26 P. XIII. Čisti dobiček
       ali izguba
       poslovnega
       leta
--------------------------------------------------------------------
       SKUPAJ PASIVA
--------------------------------------------------------------------
2) skrajšane sheme izkaza uspeha:
2) skrajšane sheme izkaza uspeha:

------------------------------------------------------------------
                    ZNESEK
Zap.    VSEBINA   -----------------------------------------
št.            tekoč.  predlaganih  tekoč.  prejš.
             leta   popravkov   leta po leta po
             pred   revizorja  revidranju revidir.
             revidiranjem
------------------------------------------------------------------
        1      2     3      4     5
------------------------------------------------------------------
1  Prihodki od obresti
   in podobni prihodki
------------------------------------------------------------------
2  Odhodki za obresti
------------------------------------------------------------------
3  Čiste obresti
------------------------------------------------------------------
4  Prihodki od
   vrednostnih
   papirjev
------------------------------------------------------------------
5  Prejete provizije
------------------------------------------------------------------
6  Dane provizije
------------------------------------------------------------------
7  Čiste provizije
------------------------------------------------------------------
8  Dobiček iz
   finančnih poslov
------------------------------------------------------------------
9  Izguba iz finančnih
   poslov
------------------------------------------------------------------
10  Čisti dobiček ali
   čista izguba iz
   finančnih poslov
------------------------------------------------------------------
11  Drugi prihodki od
   poslovanja
------------------------------------------------------------------
12  Splošni upravni
   stroški
------------------------------------------------------------------
13  Amortizacija
------------------------------------------------------------------
14  Drugi odhodki
   poslovanja
------------------------------------------------------------------
15  Odpisi terjatev in
   popravki vrednosti
   spornih terjatev
------------------------------------------------------------------
16  Prihodki iz
   odpisanih terjatev
------------------------------------------------------------------
17  Odhodki za
   oblikovanje
   dolgoročnih
   rezervacij
------------------------------------------------------------------
18  Prihodki iz
   ukinjenih
   rezervacij
   in popravkov
------------------------------------------------------------------
19  Dobiček ali
   izguba iz
   rednega
   poslovanja
------------------------------------------------------------------
20  Izredni dobiček
   ali izguba
------------------------------------------------------------------
21  Skupaj dobiček
   ali izguba
------------------------------------------------------------------
12. Poročilo mora vsebovati:
– pojasnilo o obsegu revidiranja, v katerem se navedejo računovodski izkazi, ki so bili predmet preizkušanja, prikaz uporabe revizijskih standardov oziroma razloge, zaradi katerih ti standardi niso bili uporabljeni,
– pojasnilo o podlagi, na kateri so sestavljeni računovodski izkazi (računovodska načela in računovodski standardi),
– pripombe na računovodske izkaze, ki sicer še ne zahtevajo popravkov v računovodskih izkazih, vendar morajo biti uporabnikom znane,
– ostale posebnosti, ki se odražajo v računovodskih izkazih.
13. Poročilo mora vsebovati tudi druge prikaze bilance stanja v obliki:
1) sheme bilance stanja po strukturi aktive in pasive v domači in tuji valuti:
.                     Tekoče              Prejšnje
                      leto                leto
Aktiva
– v SIT
– v SIT z valutno klavzulo
– v tuji valuti
Pasiva
– v SIT
– v SIT z valutno klavzulo
– v tuji valuti
2) sheme bilance stanja po izpostavljenosti do države:
.                    Tekoče              Prejšnje
                     leto                leto
Banka Slovenije
– obvezna rezerva
– vrednostni papirji
– drugo
Republika Slovenija
– obveznice (razčlenitev po vrstah obveznic)
– drugi vrednostni papirji
– naložbe z garancijo RS
Skupna izpostavljenost
do države
Delež v bilančni vsoti (v %)
14. Poročilo mora vsebovati pojasnila k posameznim postavkam bilance stanja s prikazom strukture postavk po valuti, strankah in ročnosti.
Posebej morajo biti obrazloženi vsi predlagani popravki pri posameznih postavkah.
15. Poročilo mora posebej vsebovati še:
– razčlenitev in gibanje popravkov vrednosti po vrstah terjatev in naložb v obliki:
Stanje 1. januarja
Delež v znesku
celotne terjatve (v %)
– oblikovani med letom
– ukinjeni med letom
Stanje 31. decembra
Delež v znesku
celotne terjatve (v %)
– gibanje zapadlih, neplačanih terjatev,
– pregled sprememb stanj ločeno pri tržnih vrednostnih papirjih, in ločeno pri investicijskih vrednostnih papirjih v obliki:
Stanje 1. januarja
– pridobitev
– prodaja
– prevrednotenje
Stanje 31. decembra
– pregled kapitalskih naložb v obliki:
.              Odvisne osebe      Druge z banko      Ostalo
                           povezane osebe
Stanje 1. januarja
– pridobitev
– prodaja
– prevrednotenje
Stanje 31. decembra
(posebej se navede znesek kapitalskih naložb pridobljenih za plačilo terjatev oziroma v procesu restrukturiranja),
– pregled sprememb vrednosti in strukture osnovnih sredstev, ugotovitev lastništva, navedbo cenitev in njihovih učinkov na vrednotenje osnovnih sredstev, oceno revizorja glede ustreznosti vrednotenja (posebej se ugotovi in navede znesek osnovnih sredstev pridobljenih za plačilo terjatev oziroma v procesu restrukturiranja),
– pregled in strukturo netrajnih virov sredstev po valuti, strankah in ročnosti,
– pregled in gibanje rezervacij po vrstah (enako kot za popravke),
– pregled strukture kapitala po vrstah delnic, vpisu in vplačilu, znesku odkupljenih lastnih delnic in oceno skladnosti obsega in postopkov odkupa lastnih delnic s predpisi in akti banke,
– pregled strukture rezerv in sprememb,
– oceno poslovanja po pooblastilu (obvezen pregled pogodb v smislu nerizičnosti za banko),
– pregled potencialnih in prevzetih obveznosti banke po vrstah (pri garancijah ločiti finančne od storitvenih garancij) in valuti.
16. Poročilo mora vsebovati pojasnila k posameznim postavkam izkaza uspeha (vključno s pojasnili predlaganih popravkov) s posebnim prikazom:
– prihodkov od obresti po strukturi strank, poslov, ročnosti (posebej se pojasni obseg obresti, ki so plačane do 15. januarja naslednjega leta in kot take vključene v izkaz uspeha, čeprav se nanašajo na skupino C, D ali E, posebej se ugotovi tudi ustreznost obsega izključenih prihodkov iz naslova obresti glede na predpisane zahteve o izključevanju prihodkov),
– odhodkov za obresti po strukturi strank, poslov, ročnosti,
– prihodkov in odhodkov od provizij (posebej se ugotovi ustreznost obsega izključenih prihodkov iz naslova provizij glede na predpisane zahteve o izključevanju prihodkov),
– dobička oziroma izgube iz finančnih poslov (posebej z navedbo učinkov vrednotenja vrednostnih papirjev),
– splošnih upravnih stroškov,
– amortizacije,
– odpisov, popravkov vrednosti terjatev in oblikovanih rezervacij z opisom sprememb glede na pretekla leta in sprememb med letom (posebej se ugotovi ustreznost višine oblikovanih popravkov in rezervacij s predpisanimi zahtevami, ločeno za bilančne in zunajbilančne postavke),
– drugih in izrednih prihodkov ter odhodkov,
– učinkov revalorizacijskega izida s podrobnejšim opisom revalorizacije in ocene ustreznosti posameznih postavk v revalorizacijskem izidu,
– doseženega rezultata poslovanja,
– razdelitve čistega dobička (posebej za poslovodstvo).
17. Poročilo mora vsebovati tudi kratek opis gibanja denarnih tokov.
18. Če mora banka računovodske izkaze konsolidirati z odvisnimi družbami, mora poročilo vsebovati tudi konsolidirane računovodske izkaze.
Pooblaščeni revizor obrazloži postopek konsolidacije in natančno pojasni vpliv konsolidacije na posamezne postavke in izkaze kot celoto.
C) Ocena kvalitete poslovanja banke
19. Kvaliteta aktive
1. Poročilo mora vsebovati naslednje prikaze:
a) prikaz tvegane in netvegane aktive v obliki:
.           Tekoče leto              Prejšnje leto
      Tvegana   Netvegana   Skupaj    Tvegana   Netvegana   Skupaj
Bilančna aktiva
Zunajbil. aktiva
Skupaj
Delež v %
b) zbirni prikaz razvrstitve bilančne in ločeno zunajbilančne aktive v naslednji obliki:
.      A      B      C      D      E     Skupaj
     znesek %  znesek %  znesek %  znesek %  znesek %  znesek %
Država
(BS in RS)
Ostali
javni sektor
Banke
Podjetja
Podjetniki in
obrtniki
Prebivalstvo
Skupaj
c) prikaz pregledane aktive v obliki:
.               A   B   C   D   E   Skupaj
Pregledana
aktiva
Skupaj
razvrščena
aktiva
% pregledane
aktive
V revizijskem pregledu mora biti zajeto najmanj 75 % vrednosti aktive (bilančne in zunajbilančne), ki se razvršča, s posebnim poudarkom na problematični aktivi (tudi restrukturirane terjatve).
Posamično se pregleda komitente, do katerih skupna izpostavljenost banke presega 0,5 % jamstvenega kapitala banke.
Pooblaščeni revizor mora navesti glavne ugotovitve pri oceni posameznega komitenta ter utemeljiti razloge za morebitno spremembo razvrstitve.
Nadalje se obvezno pregleda tudi z banko povezane osebe in v poročilu prikaže skupna izpostavljenost banke do:
– članov uprave in nadzornega sveta,
– družb v večinski lasti članov uprave in nadzornega sveta ter njihovih ožjih družinskih članov,
– delničarjev, katerih udeležba presega 1 % kapitala,
– od banke odvisnih podjetij.
Do prilagoditve organizacije banke določbam zakona o gospodarskih družbah se kot člani uprave in nadzornega sveta štejejo člani organov upravljanja, razen zbora banke.
d) zbirni prikaz dodatno potrebnih rezervacij, predlaganih s strani revizorja v obliki:
.             Bilančna aktiva    Zunajbilančna aktiva     Skupaj
Oblikovane rezervacije
– splošne
– posebne
Skupaj rezervacije
Dodatno potrebne rezervacije
– splošne
– posebne
Skupaj rezervacije
SKUPAJ
% od skupne izpostavljenosti
e) prikaz skupne izpostavljenosti banke do posameznih komitentov ali skupine povezanih komitentov, ki presega 10 % jamstvenega kapitala banke v obliki:
Komitent    Skupna izpostavljenost     Razvrstitev     Rezervacije
        znesek % od kapitala    banke revizorja    banke revizorja
V primeru, da se terjatve do posameznega komitenta iz skupine povezanih komitentov razvrstijo drugače od ostalih komitentov v skupini, se ta razvrstitev posebej navede in utemelji.
2. Poročilo mora vsebovati tudi:
– opis vsebine kreditne funkcije banke (po vrsti komitentov, namenih kreditiranja in ročnosti posojil),
– opis organizacije kreditne funkcije (navedba lokacije kreditne funkcije v banki, ocena možnosti celovitega obravnavanja komitenta, ocena sposobnosti in izkušenj vodij in referentov ...),
– pregled obstoječih pisnih navodil o postopkih na področju kreditiranja (opis postopka od trenutka prejema vloge do odločitve o odobritvi posojila, opis funkcij in pooblastil kreditnega odbora, postavljenih omejitev kreditiranja, določanja obrestnih mer, zahtev v zvezi z zavarovanjem terjatev ter opis koordinacije med kreditno in pravno službo ...),
– oceno ustreznosti postopka pridobivanja informacij o finančnem položaju dolžnika in oceno uporabe le-teh,
– oceno vodenja posojilnih map,
– oceno kvantitativnih in kvalitativnih omejitev glede skupne izpostavljenosti (ali ima banka postavljene omejitve za banke, za odvisne in druge povezane osebe, za člane organov banke, zaposlene, za posamezne panoge oziroma sektorje, regije, države ...),
– oceno politike in postopkov zavarovanja terjatev, vrste zavarovanj, še posebej obsega zavarovanja z delnicami bank, oceno primernosti z vidika vnovčitve (pravna podlaga, vrednost, tržljivost ...),
– oceno politike in postopkov izterjave zapadlih terjatev,
– oceno politike in postopkov odpisovanja terjatev,
– oceno ustreznosti tehnike pregledovanja in ocenjevanja komitentov (pogostost, primernost razvrstitve, komu poročajo ...),
– oceno politike oblikovanja rezervacij (splošne in posebne rezervacije, upoštevanje zavarovanja pri oblikovanju rezervacij, revizor navede znesek rezervacij, ki bi jih banka morala oblikovati v primeru, da zavarovanja ne bi upoštevala kot primarni vir odplačila),
– oceno izpostavljenosti banke zaradi potencialnih obveznosti (primerno spremljanje, obseg, možnost realizacije oziroma nastanka izgube iz tega naslova),
– priporočila revizorja za izboljšanje postopkov in politike obvladovanja kreditnega tveganja.
20. Jamstveni kapital in kapitalska ustreznost
Poročilo mora vsebovati:
– oceno pravilnosti izračuna jamstvenega kapitala (v primeru predlaganih dodatnih rezervacij ali drugih potrebnih sprememb se navede nov izračun),
– oceno ustreznosti višine jamstvenega kapitala glede na vrsto dovoljenja za poslovanje,
– oceno pravilnosti izračuna kapitalske ustreznosti.
21. Likvidnost
1. Poročilo mora vsebovati pregled rokovne strukture aktive in pasive glede na preostalo zapadlost v obliki:
.                  Aktiva     Pasiva          Razlika
– na vpogled
– do 30 dni
– od 31 dni do 90 dni
– od 91 dni do 1 leta
– nad 1 letom
(upoštevajo se tudi predvidena plačila za potencialne in prevzete obveznosti).
2. Poročilo vsebuje tudi:
– analizo rokovne usklajenosti aktive in pasive (ustreznost razmerja med likvidno aktivo in potencialno vnovčljivo pasivo glede na pretekle izkušnje),
– oceno vpliva realizacije potencialnih in prevzetih obveznosti na likvidnost,
– opis in oceno ustreznosti politike preprečevanja neusklajenosti med denarnimi pritoki in odtoki,
– opis postopkov in možnih virov banke za pokrivanje likvidnostnega primanjkljaja,
– priporočila pooblaščenega revizorja za izboljšanje postopkov in politike obvladovanja likvidnostnega tveganja.
22. Obrestno tveganje
Poročilo mora vsebovati:
– pregled strukture aktive in pasive glede na možnost spremembe obrestne mere,
– opis in oceno metod in postopkov, uporabljenih v banki za zmanjševanje obrestnega tveganja,
– priporočila pooblaščenega revizorja za izboljšanje postopkov in politike obvladovanja obrestnega tveganja.
23. Tečajno tveganje
Poročilo mora vsebovati:
– oceno izpostavljenosti banke tečajnemu tveganju glede na vrsto in obseg poslov (ugotovi se višino in vrsto neizravnanih postavk v tujem denarju),
– opis in oceno politike omejitev tečajnega tveganja,
– priporočila pooblaščenega revizorja za izboljšanje postopkov in politike obvladovanja tečajnega tveganja.
24. Ostala tveganja
(tveganja povezana s plačilnim prometom, trgovanjem z vrednostnimi papirji, ločeno domačimi in tujimi ...)
25. Informacijski sistem
Poročilo mora vsebovati:
– oceno skladnosti delovanja informacijskega sistema s poslovnimi cilji,
– oceno učinkovitosti delovanja informacijskega sistema,
– oceno politike in organizacije varovanja in zaščite informacijskega sistema ter podatkov,
– oceno primernosti splošnih, sistemskih in drugih kontrol,
– oceno tehnološke opremljenosti,
– priporočila pooblaščenega revizorja za izboljšanje delovanja informacijskega sistema.
26. Interna revizija
Poročilo mora vsebovati:
– opis in oceno obstoječih nalog interne revizije (kadrovska sestava, pooblastila, odgovornost, stopnja neodvisnosti, poročanje, načrtovanje nalog),
– oceno sistematičnosti interne revizije z vidika zanesljivosti odkrivanja, merjenja in obvladovanja tveganj, ki izhajajo iz poslovanja,
– oceno, ali interna revizija ugotavlja skladnost izvajanja nalog s pooblastili in napisanimi pravili,
– oceno, ali interna revizija spremlja uresničevanje sprejetih politik,
– oceno učinkovitosti interne revizije z vidika upoštevanja njenih ugotovitev in predlogov za spremembe pri poslovanju,
– priporočila pooblaščenega revizorja za izboljšanje dela in vloge interne revizije v banki.
27. Poslovodstvo
Poročilo mora vsebovati:
– oceno sposobnosti vodilnih delavcev za izvajanje prevzetih nalog,
– oceno skladnosti delovanja vodilnih delavcev s pooblastili,
– oceno medsebojnega sodelovanja vodilnih delavcev, sodelovanja z ostalimi zaposlenimi in z organi upravljanja,
– oceno ustreznosti sestave organov upravljanja in delovnih teles.
28. Pravna podlaga poslovanja
Poročilo mora vsebovati:
– pregled veljavnih aktov banke (z datumi sprememb in dopolnitev),
– oceno usklajenosti aktov banke z veljavnimi predpisi.
D) Povzetek ugotovitev revidiranja
29. Poročilo mora vsebovati:
1. Predstavitev banke, ki zajema:
– kratko zgodovino banke od ustanovitve,
– obseg dovoljenja, vrsto finančnih storitev in pomen posameznih storitev v celotnem obsegu poslovanja,
– opis tržnega deleža banke v Sloveniji in opis okolja, v katerem banka posluje (konkurenca, gospodarska razvitost področja, zaposlenost ...),
– strukturo in število komitentov (po aktivi in pasivi) ter koncentracijo glede na teritorij in sektorje,
– strukturo kapitala banke (navadne, prednostne delnice, navedba desetih največjih delničarjev, s podatki o medsebojnih povezavah, pravice, ki izhajajo iz posamezne vrste delnic ...),
– opis poslovne mreže,
– organizacijsko shemo z vodstvenimi delavci (naloge posameznih organizacijskih enot in opredelitev odgovornosti vodilnih),
– organe in delovna telesa banke,
– število in predmet opravljenih pregledov centralne banke in drugih pristojnih institucij ter navedbo institucij, ki so v preteklosti opravljale revidiranje,
– strategijo načrtovanega razvoja banke.
2. Povzetek ugotovitev iz poglavja B) Računovodski izkazi in iz poglavja C)
Ocena kvalitete poslovanja.
E) Priloge k poročilu o revidiranju
30. Poročilo o revidiranju vsebuje tudi priloge v obliki izpolnjenih obrazcev z oznako R, ki so sestavni del tega sklepa.
III. KONČNA IN PREHODNA DOLOČILA
31. Izjemoma se pri revidiranju računovodskih izkazov za leto 1994 v izkazu uspeha ne izpolni podatkov za leto 1993.
32. Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, in se prvič uporabi za revidiranje bank za poslovno leto 1994, za revidiranje hranilnic pa za poslovno leto 1995.
Ljubljana, dne 10. januarja 1995.
Predsednik Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost