Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1995 z dne 31. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1995 z dne 31. 1. 1995

Kazalo

432. Odredba o obrazcu za obračun davka od dobička pravnih oseb, stran 642.

Na podlagi prvega odstavka 46. člena zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/93) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o obrazcu za obračun davka od dobička pravnih oseb
1. člen
Zavezanci za davek od dobička po zakonu o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/93) sestavljajo obračun davka od dobička po obrazcu in metodologiji za izpolnjevanje obrazca v prilogi, ki je sestavni del te odredbe.
2. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati odredba o obrazcu za obračun davka od dobička (Uradni list RS, št. 8/93).
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 416-24/95
Ljubljana, dne 20. januarja 1995.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance
 METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ZA OBRAČUN DAVKA OD
               DOBIČKA

Posamezni zneski se vpisujejo v 000 tolarjev. Zneski, ki se
vnašajo po zaporednih številkah obrazca:

Zap. št. 1 - znesek prihodkov ugotovljenih v izkazu uspeha
povečan za razliko med povprečnimi cenami in transfernimi cenami
(3. odstavek 10. člena) ali zmanjšan za prihodke po 26. členu
Zakona o davku od dobička pravnih oseb (Ur. l. RS št.
72/93) - v nadaljnem besedilu ZDDPO

Zap. št. 2 - znesek prihodkov, doseženih z udeležbo pri dobičku
pravnih oseb, vključno s plačanim davkom; pod zap. št. 2 se
vpišejo tudi prejete dividende v sklad s 5. in 6. odstavkom 32.
člena ZDDPO.

Zap. št. 4 - znesek odhodkov ugotovljenih v izkazu uspeha,
povečan ali zmanjšan v skladu z določbami ZDDPO.

Zap. št. 7 - del zneskov iz zap. št. 2, vključno s plačanim
davkom.

Zap. št. 10 - znesek neporabljenih investicijskih rezerv ter
znesek izkoriščene davčne olajšave v primeru odtujitve sredstev
po 40. členu ZDDPO.

Zap. št. 12 - znesek dobička prenešenega iz tujine, če je od tega
dobička plačan ustrezen davek v tujini.

Zap. št. 13 - znesek obračunanih prejetih obresti od vrednostnih
papirjev, ki so jih izdale Republika Slovenija, občine ali javna
podjetja, ki so jih ustanovile Republika Slovenija ali občine.

Zap. št. 14 - znesek neporabljenih dolgoročnih rezervacij
stroškov, ki so bile vključene v davčno osnovo in obdavčene v
skladu z ZDDPO.

Zneski iz zap. št. 12 do 14 so lahko v seštevku največ so višine
zneska, ki je enak seštevku zap. št. 5 in zap. št. 11 ali največ
do višine zneska, ki je enak razliki med zap. št. 11 in zap. št.
6. Vkolikor je razlika med zap. št. 11 in zap. št. 5 negativna,
davčni zavezanci ne izpolnjujejo zaporednih številk 12 do 14.

Zap. št. 18 - znesek, ki ga je davčni zavezanec razporedil za
pokrivanje izgub iz preteklih let.

Zap. št. 19 - znesek, v višini 20% investiranega zneska v
opredmetena osnovna sredstva (razen v osebna motorna vozila) in
neopredmetena dolgoročna sredstva.

Zap. št. 20 - znesek oblikovanih investicijskih rezerv, vendar
največ do 10% zneska pod zap. št. 16.

Zap. št. 21 - znesek oblikovanih rezerv iz dobička, pri
zavarovalnicah.

Zap. št. 22 - znesek v višini 30% izplačanih bruto osebnih
dohodkov novo zaposlenim delavcem v skladu z 42. členom ZDDPO.

Zap. št. 23 - znesek v višini 30% izplačanih bruto plač invalidom
v skladu z 42. členom ZDDP.

Zneski iz zaporednih številk 18 do 23 so lahko v seštevku največ
do višine zneska iz zap. št. 16.

Zap. št. 26 - znesek iz zap. št. 25 pomnožen s koeficientom med
številom mesecev poslovanja v obračunskem obdobju (za prvo leto
poslovanja) in številom mesecev obračunskega obdobja. Za ostale
mesece poslovanja v obračunskem obdobju se vpiše sorazmerni
znesek iz zap. št. 25 v zap. št. 27 tega obrazca, v skladu z
metodologijo za to zaporedno številko.

Zap. št. 27 - znesek iz zap. št. 25 pomnožen z 0,66. Če je
število mesecev poslovanja (za drugo leto poslovanja) manjše od
števila mesecev obračunskega obdobja, se vpiše znesek iz zap.
št. 25 pomnožen s koeficientom med številom mesecev poslovanja v
obračunskem obdobju (za drugo leto poslovanja) in številom
mesecev obračunskega obdobja ter pomnožen z 0,66. Za ostale
mesece poslovanja v obračunskem obdobju se vpiše sorazmerni
znesek iz zap. št. 25 v zap. št. 26 ali zap. št. 28, v skladu z
metodologijo za ti zaporedni številki.

Zap. št. 28 - znesek iz zap. št. 25 pomnožen z 0,33. Če je
število mesecev poslovanja (za tretje leto poslovanja) manjše od
števila mesecev obračunskega obdobja se vpiše znesek iz zap.št.
25 pomnožen s koeficientom med številom mesecev poslovanja v
obračunskem obdobju (za tretje leto poslovanja) in številom
mesecev obračunskega obdobja ter pomnožen z 0,33.

Zap. št. 29 - znesek iz zap. št. 25.

Zap. št. 30 - znesek iz zap. št. 25 pomnožen z 0,50.

Zap. št. 31 - znesek iz zap. št. 25 pomnožen z 0,25.

Če je število mesecev poslovanja manjše od števila mesecev
obračunskega obdobja se v zaporedne številke 29, 30 in 31 vpišejo
sorazmerni zneski v skladu z metodologijo zaporednih številk 26,
27 in 28. Pri zaporednih številkah 26 do 31 se lahko potrebni
koeficient izračuna tudi na podlagi števila dni poslovanja.

Zap. št. 34 - del zneska iz zap. št. 7.

Zap. št. 38 - znesek iz zap. št. 24, deljen s številom mesecev
poslovanja.

Dodatni podatki

V zaporedne številke 1 do 17 vpišejo davčni zavezanci zneske, ki
so jih uporabili pri izračunu davčne osnove po ZDDPO (pri
izračunu zneska pod zap. št. 4)


OBRAČUN DAVKA OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB

Za obdobje ......................................

Zap. št.

1. Prihodki

2. Zmanjšanje prihodkov za prihodke dosežene z udeležbo pri
dobičku pravnih oseb

3. Prihodki - skupaj (zap. št. 1 - zap. št. 2)

4. Odhodki

5. Davčna osnova I (zap. št. 3 - zap. št. 4)

6. Negativna razlika (zap. št. 4 - zap. št. 3)

7. Prihodki doseženi pri dobičku pravnih oseb, vključno s
plačanim davkom

8. Razlika med obrestmi, obračunanimi po skupni povprečni
ponderirani medbančni letni obrestni meri in obrestmi, ki jih je
zaračunal davčni zavezanec za posojila zaposlenim, lastnikom ali
povezanim osebam

9. Razlika med obrestmi, ki jih je banka ali druga finančna
organizacija zaračunala tretjim osebam in obrestmi, ki jih je
zaračunala za dana posojila lastnikom ali povezanim osebam

10. Neporabljen del investicijskih rezerv ter izkoriščene davčne
olajšave za prodana oziroma odtujena sredstva

11. Povečanje davčne osnove (zap. št. 7 + zap. št. 8 + zap. št. 9
+ zap. št. 10)

12. Dobiček prenešen iz tujine

13. Prejete obresti od kratkoročnih in dolgoročnih vrednostnih
papirjev, ki so jih izdale Republika Slovenija, občine ali javna
podjetja, ki so jih ustanovile Republika Slovenija ali občine

14. Neporabljene, že obdavčene dolgoročne rezervacije stroškov

15. Zmanjšanje davčne osnove (zap. št. 12 + zap. št. 13 + zap.
št. 14)

16. Davčna osnova II (zap. št. 5 + zap. št. 11 - zap. št. 15) ali
(zap. št. 6 + zap. št. 11 - zap. št. 15), če je > 0

17. Davčna izguba (zap. št. 5 + zap. št. 11 - zap. št. 15) če je
< od 0 ali (zap. št. 6 + zap. št. 11 - zap. št. 15), če je < 0

18. Pokrivanje izgub iz preteklih let

19. 20% investiranega zneska v opredmetena osnovna sredstva
(razen v osebna motorna vozila) in neopredmetena dolgoročna
sredstva

20. Investicijska rezerva

21. Rezerve pri zavarovalnicah

22. Olajšava za novo zaposlene delavce

23. Olajšava za zaposlene invalide

24. Davčna osnova III (zap. št. 16 - ali/in zap. št. 18 - ali/in
zap. št. 19 - ali/in zap. št. 20 - ali/in zap. št. 1 - ali/in
zap. št. 22)

25. Davek (zap. št. 24 krat ...... %)
Zmanjšanje davka

26. Olajšava za davčne zavezance, ki so začeli s poslovanjem na
novo - za prvo leto

27. Olajšava za davčne zavezance, ki so začeli s poslovanjem na
novo - za drugo leto

28. Olajšava za davčne zavezance, ki so začeli s poslovanjem na
novo - za tretje leto

29. Olajšava za davčne zavezance, ki so začeli s poslovanjem na
novo na demografsko ogroženih območjih - za prvo, drugo in tretje
leto

30. Olajšava za davčne zavezance, ki so začeli s poslovanjem na
novo na demografsko ogroženih območjih - za četrto leto

31. Olajšava za davčne zavezance, ki so začeli s poslovanjem na
novo na demografsko ogroženih območjih - za peto leto

32. Skupaj zmanjšanje davka (zap. št. 26 ali/in zap. št. 27
ali/in zap. št. 28) ali (zap. št. 29 ali/in zap. št. 30
ali/in zap. št. 31)

33. Davčna obveznost (zap. št. 25 - zap. št. 32)

34. Plačani davek od prihodkov, doseženih z udeležbo pri dobičku

35. Vplačane akontacije

36. Obveznost za plačilo davka (zap. št. 33 - zap. št. 34 - zap.
št. 35)

37. Preveč vplačane akontacije (zap. št. 34 + zap. št. 35 - zap.
št. 33)

38. Osnova za plačilo akontacij

DODATNI PODATKI


Zap. št.

1. Denarne kazni

2. Zamudne obresti od nepravočasno plačanih davkov in prispevkov

3. Odhodki za pokrivanje izgub iz prejšnjih let

4. Rezervacije za kritje možnih izgub

5. Odpisane terjatve do delavcev, lastnikov ali povezanih oseb

6. Obračunana amortizacija, ki presega amortizacijo, obračunano na podlagi stopenj, predpisanih z zakonom

7. Obračunana amortizacija dokončno amortiziranih sredstev

8. Zmanjšanje odhodkov kot rezultat razlike med transfernimi
cenami in povprečnimi cenami

9. Obresti na prejeta posojila od lastnikov ali povezanih oseb
nad skupno povprečno ponderirano medbančno letno obrestno mero

10. Obračunane plače, ki niso v skladu s splošnima kolektivnima
pogodbama

11. Povračila stroškov zaposlenim, ki presegajo nadomestila,
določena z Uredbo

12. 30 % dolgoročnih rezervacij stroškov

13. Rezervacije pri bankah, ki presegajo višino, ki jo predpiše
Banka Slovenije

14. 30 % reprezentančnih stroškov ter stroškov upravnega in
nadzornega odbora

15. Izplačila za humanitarne, kulturne, znanstvene,
vzgojnoizobraževalne, ekološke, športne in religiozne namene

16. Izplačila političnim organizacijam

17. Povračila stroškov zaposlenim, ki se po 22. členu ZDDPO ne
priznavajo kot odhodek

18. Varnostni učinek spremembe obračunavanja zalog