Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1995 z dne 31. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1995 z dne 31. 1. 1995

Kazalo

430. Sklep o ustanovitvi Veterinarskega zavoda Slovenije, stran 639.

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), druge alinee 108. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94) in tretjega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) je Vlada Republike Slovenije na 125. seji 26. januarja 1995 sprejela
S K L E P
o ustanovitvi Veterinarskega zavoda Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem sklepom se ustanovi Veterinarski zavod Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod) kot javni veterinarski zavod za opravljanje sekundarne veterinarske službe iz 1. do 8. točke 66. člena zakona o veterinarstvu na območju Republike Slovenije.
Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
2. člen
Zavod je pravna oseba.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
3. člen
Ime zavoda je Veterinarski zavod Slovenije.
Sedež zavoda je v Ljubljani, Cesta v Mestni log 47 a.
Skrajšano ime zavoda je VZS.
III. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Zavod opravlja naslednje veterinarske dejavnosti:
1. spremljanje in proučevanje epizootiološkega stanja, zdravstvenega stanja živali, fiziologije in patologije, reprodukcije ter oplojevanja živali, ekologije, higiene ter zdravstvene ustreznosti surovin in živil, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov ter vode za napajanje živali in krme ter vodenje registra živali in objektov;
2. sodelovanje pri organizaciji in vodenju preprečevanja, zatiranja in izkoreninjenja živalskih kužnih in parazitarnih bolezni ter sodelovanje pri delu komisije za ocenjevanje, odbiro in priznavanje plemenjakov, plemenskih ribjih jat in plemenišč čebeljih matic;
3. priprava strokovnih podlag za načrtovanje in za sprejemanje ukrepov v zdravstvenem varstvu živali ter posredno reševanje vprašanj varstva zdravja prebivalstva, živinorejske proizvodnje in tehnologije, svetovanje, spremljanje zdravstvenega stanja ter zdravljenje čebel in rib;
4. veterinarsko – sanitarni pregledi živali, surovin in živil živalskega izvora (v nadaljnjem besedilu: živil), ki so namenjena za javno potrošnjo, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, krme, vode za napajanje živali in odpadkov v proizvodnji in prometu, za zagotavljanje higienske neoporečnosti, veterinarsko – sanitarne preglede uvoznih in izvoznih pošiljk, izdajanje potrdil o zdravstvenem stanju pošiljke in dovoljenja za promet z mlekom in mlečnimi izdelki;
5. patomorfološka diagnostika, veterinarsko higienska služba in dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija za preventivo in v primeru pojavov kužne bolezni;
6. laboratorijske preiskave materiala živali, živil in surovin, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, vode za napajanje živali, zraka, zemlje, krme in dodatkov, odpadkov in odplak zaradi diagnostike živalskih kužnih in parazitarnih bolezni oziroma zagotavljanja higienske in zdravstvene ustreznosti;
7. zagotavljanje priprav za obrambo in zaščito ter delovanje veterinarske službe v vojni ali ob naravnih in drugih nesrečah ter v izrednem stanju; usposabljanje enot za prvo veterinarsko pomoč civilne zaščite;
8. organiziranje in vodenje veterinarskega razsvetljevanja imetnikov živali in prebivalstva, strokovno izobraževalno in publicistično delo na področju veterinarske dejavnosti, organiziranje tečajev za osnovno znanje o živalskih kužnih boleznih.
Po predhodnem soglasju ustanovitelja lahko zavod opravlja tudi druge dejavnosti.
Če opravljanje primarne ali terciarne veterinarske javne službe ni zagotovljeno v skladu z zakonom, lahko minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano odloči, da mora zavod opravljati tudi te dejavnosti, za kar mu mora zagotoviti tudi ustrezno financiranje.
IV. ORGANIZACIJA ZAVODA
5. člen
Zavod opravlja svojo dejavnost na sedežu v Ljubljani in na devetih območnih enotah.
Območne enote so:
1. v Celju za občine: Celje, Gornji Grad, Hrastnik, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Trbovlje, Velenje, Vitanje, Vojnik, Zagorje ob Savi, Zreče, Žalec;
2. v Kranju za občine: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas – Poljane, Jesenice, Kranj, Kranjska gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri;
3. v Kopru za občine; Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran, Sežana;
4. v Ljubljani za občine: Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Litija, Ljubljana, Logatec, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Škofljica, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika;
5. v Mariboru za občine: Črna na Koroškem, Dravograd, Duplek, Kungota, Lenart, Maribor, Mežica, Mislinja, Muta, Pesnica, Podvelka – Ribnica, Rače – Fram, Ravne – Prevalje, Radlje ob Dravi, Ruše, Slovenj Gradec, Starše, Šentilj, Vuzenica;
6. v Murski Soboti za občine: Beltinci, Cankova – Tišina, Črenšovci, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Hodoš – Šalovci, Kobilje, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Rogaševci, Sveti Jurij, Turnišče;
7. v Novem mestu za občine: Brežice, Črnomelj, Krško, Metlika, Novo mesto, Semič, Sevnica, Šentjernej, Škocjan, Trebnje;
8. v Novi Gorici za občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren – Kostanjevica, Nova Gorica, Pivka, Postojna, Tolmin, Vipava;
9. na Ptuju za občine; Destrnik – Trnovska vas, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Ormož, Ptuj, Slovenska Bistrica, Videm, Zavrč.
Območne enote opravljajo posamezne dejavnosti zavoda, za katere izpolnjujejo predpisane pogoje glede kadrov, prostorov in opreme. Naloge posameznih območnih enot zavoda podrobneje določa statut zavoda.
V. ORGANI ZAVODA
6. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni vodja zavoda in
– strokovni svet zavoda.
7. člen
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda ima devetnajst članov.
Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– devet predstavnikov delavcev,
– sedem predstavnikov uporabnikov.
Predstavnike ustanovitelja imenuje vlada na predlog ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Predstavnike delavcev izvolijo delavci s tajnim glasovanjem, in sicer tako, da ima vsaka območna enota po enega predstavnika. Volitve se opravijo na podlagi poslovnika, ki ga izda direktor zavoda.
Predstavnike uporabnikov imenujejo: ustrezen organ Gospodarske zbornice Slovenije tri izmed predstavnikov podjetij oziroma gospodarskih družb s področja klavništva in mesne predelave, mlekarn in živinorejskih obratov; Obrtna zbornica Slovenije enega izmed svojih članov s področja klavništva in mesne predelave, mlekarn; Zadružna zveza Slovenije enega izmed kmetov – živinorejcev, Veterinarska zbornica enega predstavnika in Zveza potrošnikov Slovenije enega predstavnika.
Predsednika sveta zavoda volijo člani sveta zavoda izmed delavcev zavoda.
8. člen
Člani sveta zavoda se izvolijo oziroma so imenovani za štiri leta in so po izteku mandata lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
9. člen
Naloge sveta zavoda so zlasti:
– sprejema statut zavoda in akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest zavoda v soglasju z ustanoviteljem;
– sprejema druge akte zavoda;
– sprejema programe dela in razvoja zavoda v soglasju z ustanoviteljem ter spremlja njihovo izvrševanje;
– sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda v soglasju z ustanoviteljem;
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti;
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;
– opravlja druge naloge, določene s tem sklepom, statutom zavoda in drugimi akti.
Podrobneje se naloge sveta zavoda določijo v statutu zavoda.
10. člen
Svet zavoda odloča o vprašanjih iz svojega delovnega področja na sejah. Seje so sklepčne, če je prisotna večina članov sveta. Odločitev sveta zavoda je sprejeta, če zanjo glasuje večina prisotnih članov sveta.
Podrobnejše delovanje sveta zavoda se določi s statutom zavoda in poslovnikom o delu sveta zavoda.
11. člen
Direktor zavoda organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, zastopa in predstavlja zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Direktor zavoda sme dati v mejah svojih pooblastil drugih osebam pisno pooblastilo za sklepanje določenih vrst pogodb, za vodenje in odločanje v upravnih postopkih in za opravljanje določenih drugih pravnih opravil (splošno pooblastilo) oziroma za sklepanje določenih posamičnih pogodb in za opravljanje določenih posamičnih pravnih opravil (posebno pooblastilo).
Pooblaščenec ne more svojega pooblastila prenesti na drugega.
Naloge in pristojnosti direktorja zavoda se podrobneje določijo v statutu zavoda.
12. člen
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor ima visoko strokovno izobrazbo in ustrezne organizacijske in upravljalske izkušnje ter izpolnjuje druge pogoje za direktorja zavoda, določene s statutom zavoda.
Mandat direktorja zavoda traja štiri leta in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
13. člen
Strokovni vodja vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
Pravice, obveznosti in odgovornosti strokovnega vodje zavoda ter pogoji za njegovo imenovanje se določijo s statutom.
Strokovnega vodjo zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda po predhodnem mnenju strokovnega sveta zavoda.
14. člen
Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ zavoda.
Strokovni svet zavoda:
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda;
– odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu zavoda;
– določa strokovne podlage za program dela in razvoja zavoda;
– daje svetu, direktorju in strokovnemu vodji mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti;
– opravlja druge naloge, določene s statutom zavoda.
Strokovni svet zavoda sestavljajo vodje območnih enot in vodje strokovnih oddelkov.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
15. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, ki jih ima v upravljanju oziroma s katerimi razpolaga.
16. člen
Osnovna in druga materialna sredstva, s katerimi upravlja zavod, so last Republike Slovenije. Zavod odgovarja za upravljanje s premoženjem ustanovitelju.
Zavod mora uporabljati in upravljati premoženje ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Zavod prevzame v upravljanje vsa osnovna in druga materialna sredstva, ki so po zakonu o veterinarstvu postala last Republike Slovenije.
VII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
17. člen
Sredstva za izvajanje svoje dejavnosti pridobiva zavod iz:
– proračuna Republike Slovenije za storitve in namene, za katere je z zakonom določeno, da se financirajo iz tega proračuna;
– s plačilom za opravljene storitve drugim;
– z dotacijami, darili in iz drugih virov.
Zavod pridobiva sredstva iz prve alinee prejšnjega odstavka na podlagi letnega programa dela in razvoja ter finančnega načrta.
Letni program in finančni načrt določi direktor zavoda, sprejme pa ga svet zavoda.
18. člen
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja zavoda svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
Presežek prihodkov nad odhodki, pridobljen iz sredstev po prvi alinei prvega odstavka 17. člena tega sklepa lahko zavod uporablja le za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
19. člen
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja, ki ga ni moč pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
VIII. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED ZAVODOM IN USTANOVITELJEM
20. člen
Ustanovitelj:
– skladno z bilančnimi možnostmi zagotavlja finančna sredstva za delovanje in razvoj zavoda, usklajuje investicije in skrbi za njihovo financiranje;
– daje soglasje k statutu zavoda, aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, programu dela in razvoja, finančnemu načrtu in zaključnemu računu ter imenovanju direktorja zavoda.
Zavod:
– predloži vse akte, določene s tem sklepom, v soglasje ustanovitelju;
– najmanj enkrat letno poroča Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o svojem delu.
IX. PREHODNE DOLOČBE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Vršilec dolžnosti direktorja zavoda opravi pod nadzorstvom ustanovitelja vse priprave za začetek dela zavoda, zlasti pa:
– registrira zavod pri pristojnem sodišču;
– določi prvo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest in jo da v soglasje ustanovitelju;
– pripravi osnutek statuta in druge akte, pomembne za začetek dela zavoda;
– skrbi za prevzem delavcev in premoženja od obstoječih veterinarskih zavodov;
– imenuje vršilce dolžnosti strokovnega vodje in delavcev s posebnimi pooblastili;
– razpisuje oziroma oglaša prosta delovna mesta in izbira delavce;
– pripravi in predloži v potrditev ustanovitelju začasni program dela in razvoja zavoda ter finančni načrt.
22. člen
Svet zavoda se imenuje oziroma izvoli v 60 dneh od uveljavitve tega sklepa, statut zavoda pa se v soglasju z ustanoviteljem sprejme v 120 dneh od uveljavitve tega sklepa.
23. člen
Ta sklep začne veljati 1. februarja 1995.
Št. 021-04/95-5/1-8
Ljubljana, dne 26. januarja 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost