Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1995 z dne 31. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1995 z dne 31. 1. 1995

Kazalo

429. Uredba o pristojbinah na področju veterinarstva, stran 637.

Na podlagi četrte alinee 108. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovneije
U R E D B O
o pristojbinah na področju veterinarstva
1. člen
S to uredbo se določajo pristojbine in način njihovega plačevanja.
Pristojbine se plačujejo za:
– zdravstvena spričevala za živali;
– za potrdila o registraciji in vakcinaciji psov;
– veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja;
– dovoljenje za promet z mlekom in mlečnimi izdelki za javno potrošnjo;
– kritje stroškov veterinarsko-higienske službe v Republiki Sloveniji ter
– za veterinarsko-sanitarne preglede pošiljk v prometu preko državne meje.
2. člen
Za zdravstvena spričevala se plačujejo naslednje pristojbine za:
.                              SIT
– goveda, konje, mezge, mule                 684
– žrebeta, osle, teleta (do 200 kg)
ter veliko divjad                      232
– prašiče do 50 kg, ovce, koze, srednjo
divjad                            70
– prašiče                          163
– jagnjeta in kozličke do 3 mesecev             137
– perutnino (kokoši, brojlerje, purane,
gosi, drugo domačo perutnino in drugo
pernato divjad)                        1
– enodnevne piščance                      0,08
– čebelji panj                        204
– čebele matice                       204
– ribe/kg                           0,60
– kunce in zajce ter malo in pernato divjad          8,20
– pse in mačke                       410.
Za vpis spremembe kategorije živali v zdravstveno spričevalo se plačuje pristojbina v višini razlike med višjo in nižjo kategorijo živali iz tega člena.
3. člen
Za izdajo potrdila o registraciji in vakcinaciji psa oziroma za podaljšanje veljavnosti potrdila se plačuje pristojbina v znesku 1.400 tolarjev.
4. člen
Za obvezni veterinarsko-sanitarni pregled pri nakladanju pošiljk živali, ki se odpravijo s prevoznimi sredstvi zunaj območja upravne enote, in za kopitarje in parkljarje, ki se ženejo zunaj tega območja, se plačujejo naslednje pristojbine za:
.                              SIT
– pošiljko živali                     1.100
in od vsakega komada živali:
– govedo, konja, mezgo, mulo                 160
– žrebe, osla, tele do 200 kg, veliko
divjad                            100
– žrebe, osla, tele do 100 kg in srednjo
divjad ter noja                        80
– prašiče nad 50 kg                      60
– prašiče do 50 kg, ovce, koze                40
– jagnjeta, kozliče                      20
– psa, mačko                         200
– kunca in malo ter pernato divjad               5
– perutnino                          0,60
– enodnevne piščance                      0,03
– čebele – matice                      200
– kg posamezne vrste živali
(ribe, raki, školjke)                     5
– čebelji panj                        60.
5. člen
Za obvezen veterinarsko-sanitarni pregled pri nakladanju živil, surovin in odpadkov, ki se odpravijo s prevoznimi sredstvi zunaj območja upravne enote, se plačujejo naslednje pristojbine za:
.                              SIT
– pošiljko kot celoto                   1.100
in od vsakega kg:
– mesa                             0,60
– mesnih izdelkov                       1
– mleka                            0,20
– mlečnih izdelkov                       0,60
– jajc                             0,10
– jajčnih izdelkov                       0,60
– rib                             1
– ribjih izdelkov                       1
– masti                            0,50
– in drugega                          0,50
– ter od komada:
– medveda                         1.100
– jelenjadi, prašičev                    550
– srnjadi                          350
– druge divjadi                        30.
6. člen
Za obvezen veterinarsko-sanitarni nadzor v objektih za klanje živali, predelavo, obdelavo, dodelavo ali skladiščenje živil živalskega izvora, v katerih mora biti zagotovljen stalni veterinarsko-sanitarni nadzor, se zaračunava pristojbina na podlagi števila ur in veljavnega cenika režijske ure doktorja veterinarske medicine oziroma veterinarskega tehnika, potrjene od Veterinarske uprave Republike Slovenije.
V teh objektih se pristojbine iz 4., 5. in 6. člena te uredbe ne plačujejo.
Za delo izven rednega delovnega časa se zaračunava režijska ura povečana za 50 %.
Če je potrebno za obrate zagotoviti stalno pripravljenost, se za vsako uro pripravljenosti zaračunava 25 % režijske ure doktorja veterinarske medicine.
7. člen
Za veterinarsko-sanitarne preiskave, ki se opravijo vsako leto v zvezi z dovoljenjem za promet z mlekom in mlečnimi izdelki se plača pristojbina od litra mleka v višini 0,70 % od izhodiščne odkupne cene litra mleka s 3,6 % tolšče.
8. člen
Za izvajanje dejavnosti neškodljivega odstranjevanja živalskih trupel, za obdukcijo in izvajanje drugih nalog veterinarsko-higienske službe se plačajo naslednje pristojbine:
.                              SIT
– za pošiljke živali v tranzitu preko
meje in ob uvozu v državo od pošiljke           2.000
– za vsakega cepljenega psa                 750
– od vsake uplenjene velike divjadi
(medved, jelenjad, damjak)                  240
– srednje divjadi (srnjad, prašič, gams,
muflon)                           160
– male in pernate divjadi (zajci, race,
fazan)                            10
– za goveda, konje, mezge, mule               180
– žrebeta, osle, teleta do 200 kg               70
– prašiče do 50 kg, ovce, koze                50
– za jagnjeta, kozličke                    20
– za kunce                           5
– za perutnino                         0,40
– enodnevne piščance                      0,02.
9. člen
Za veterinarsko-sanitarne preglede pošiljk pri nakladanju, prekladanju, razkladanju živali, živil, surovin, krme in odpadkov živalskega izvora, semena za umetno osemenjevanje, oplojenih jajčnih celic za oplojevanje živali in zarodkov, ki se na prevoznih sredstvih izvažajo ali uvažajo, se plačujejo pristojbine iz 4. in 5. člena te uredbe.
10. člen
Za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede na mejnih prehodih pri izvozu, uvozu in tranzitu pošiljk živali, proizvodov, surovin in odpadkov živalskega izvora, semena za umetno osemenjevanje, oplojenih jajčnih celic za oplojevanje živali ter drugih predmetov, s katerimi se lahko prenese kužna bolezen, se plačujejo pristojbine iz 4. in 5. člena te uredbe.
11. člen
Za pregled pošiljk v tranzitu se plača pristojbina iz 10. člena te uredbe na vhodnem mejnem prehodu v Republiko Slovenijo. Če pošiljka ni bila pregledana na vhodnem mejnem prehodu, se pregleda izjemoma na izhodnem mejnem prehodu, kjer se za tak pregled pristojbina poveča za 100 % glede na v tej uredbi predpisane pristojbine za tranzit.
Za preglede pošiljk v tranzitu, ki se prekladajo na slovenskih javnih letališčih, lukah in mejnih prehodih, se pristojbina poveča za 50 % glede na v tej uredbi predpisano pristojbino za tranzit.
12. člen
Za pregled pošiljk iz te uredbe, ki se opravi ponoči (izven časa dnevne svetlobe) na mejnih prehodih, na katerih so zagotovljeni pogoji za nočno delo, se pristojbina iz 10. člena te uredbe poveča za 50 %.
13. člen
Če izvoznik, uvoznik ali špediter, ki opravlja tranzit, ne pripravi pravočasno pošiljk za obvezni veterinarsko-sanitarni pregled, pokliče mejnega veterinarskega inšpektorja, in ta pride na kraj pregleda v dogovorjenem času, mora plačati za vsako začeto uro inšpektorjevega čakanja še po eno veljavno režijsko uro doktorja veterinarske medicine.
14. člen
Višina pristojbine iz 9. člena te uredbe za pošiljke kmetijskih proizvodov za izvoz, za katere se po mednarodnih pogodbah zahteva spričevalo, da izvirajo z območja, ki niso okužena z živalskimi kužnimi boleznimi, ki bi se lahko z zadevnimi proizvodi prenesle na druge živali, znaša:
.                              SIT
– za vagon, tovornjak in kontejner            1.642
– za ladjo in letalo                   2.737.
15. člen
Sredstva pristojbin iz te uredbe so prihodek proračuna Republike Slovenije in se vplačujejo na ustrezne vplačilne račune.
16. člen
Pristojbine iz 2. člena te uredbe se plačujejo ob izdaji zdravstvenega spričevala, sredstva pa se nakazujejo na vplačilni račun – pristojbine za izdajo zdravstvenih spričeval za živali.
17. člen
Pristojbine iz 3. člena te uredbe se plačujejo pri registraciji in vakcinaciji psov.
Sredstva pristojbin iz 4., 5. in 6. člena te uredbe se plačujejo po opravljeni storitvi ali mesečno za pretekli mesec.
Pristojbine iz 7. člena te uredbe se obračunavajo organizatorju odkupa mleka mesečno za pretekli mesec za račun pridelovalca mleka.
Sredstva pristojbin po tem členu se odvedejo na vplačilni račun – pristojbine za zdravstveno varstvo živali.
18. člen
Pristojbine iz prve alinee 8. člena te uredbe se zaračunavajo ob veterinarsko-sanitarnem pregledu uvozne ali tranzitne pošiljke na meji; iz druge alinee 8. člena te uredbe pri registraciji in vakcinaciji psov; iz tretje alinee 8. člena te uredbe mesečno na podlagi poročila Lovske zveze Slovenije; iz četrte alinee 8. člena te uredbe ob izdaji zdravstvenega spričevala in se mesečno odvedejo na vplačilni račun – pristojbine za zdravstveno varstvo živali.
19. člen
Sredstva pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede iz 10. člena te uredbe se nakazujejo na vplačilni račun – pristojbine za veterinarsko-sanitarne preglede na meji.
20. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba preneha veljati uredba o pristojbinah za zdravstvena spričevala in potrdila ter o kriterijih in merilih za določitev pristojbin za veterinarsko – sanitarne preglede in dovoljenja v notranjem prometu ter o višini pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede pošiljk v prometu preko državne meje (Uradni list RS, št. 7/92, 11/92, 33/92, 15/93 in 17/94).
21. člen
Ta uredba začne veljati 1. februarja 1995.
Št. 427-03/95-2/1-8
Ljubljana, dne 26. januarja 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti