Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1995 z dne 31. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1995 z dne 31. 1. 1995

Kazalo

428. Uredba o dajanju soglasij k cenam prevozov potnikov v mestnem potniškem prometu, stran 637.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dajanju soglasij k cenam prevozov potnikov v mestnem potniškem prometu
1. člen
S to uredbo se določi ukrep določitve cen s pridobitvijo soglasja k cenam prevozov potnikov v mestnem potniškem prometu.
Ta uredba določa tudi način in postopek za pridobitev soglasja k cenam prevozov potnikov v mestnem potniškem prometu.
2. člen
Soglasja iz 1. člena te uredbe da Vlada Republike Slovenije.
3. člen
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost prevoza potnikov v mestnem potniškem prometu, vložijo zahtevek za soglasje k cenam prevozov potnikov v mestnem potniškem prometu (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Ljubljana, Kotnikova 5.
4. člen
Zahtevek mora vsebovati:
– mnenje župana občine,
– predpis na podlagi katerega vlagatelj zahtevka opravlja dejavnost prevoza potnikov v mestnem potniškem prometu,
– ime in sedež pravne osebe z navedbo dejavnosti, za katero je pravna oseba registrirana,
– pogodbo o izdaji koncesije v primeru, da je zavezanec koncesionar,
– cene po vrstah vozovnic, ki se uporabljajo na dan vložitve zahtevka in povečanje teh cen v letu 1994,
– predlagano povečanje cen po vrstah vozovnic,
– cene po vrstah vozovnic, za katere se vlaga zahtevek z datumom predvidene uveljavitve,
– povprečno doseženo ceno prevoza potnikov v mestnem potniškem prometu in njeno strukturo,
– povprečno ceno prevoza potnikov v mestnem potniškem prometu, za katero se vlaga zahtevek, in njeno strukturo,
– fizični obseg prepeljanih potnikov in prevoženih kilometrov po mesecih v letu 1993 in 1994,
– stanje in število vozil v voznem parku ter predvidene investicije za nakup novih vozil v letu 1995,
– število prog in njihova skupna dolžina v letu 1993 in 1994,
– povprečno število zaposlenih, ki bremenijo stroškovni nosilec mestni potniški promet in povprečni bruto osebni dohodek na delavca v letu 1993 in 1994,
– podatke o najnižji in najvišji izplačani bruto plači v podjetju po mesecih v letu 1994, skupaj s podatki o bruto plači poslovodnega organa v tem letu,
– strukturo povprečnega mesečnega prihodka in odhodkov stroškovnega nosilca mestni potniški promet v letu 1993 in v letu 1994.
5. člen
Pravne in fizične osebe, ki na območju občine prvič opravljajo dejavnost prevoza potnikov v mestnem potniškem prometu, vložijo zahtevek, ki mora vsebovati podatke, navedene v prvi, drugi, tretji, četrti, sedmi in deveti alinei 4. člena in dodatno:
– predvideni fizični obseg prepeljanih potnikov in prevoženih kilometrov po mesecih za obdobje enega leta,
– predvideno število avtobusov in število prog ter njihova skupna dolžina,
– predvideno število zaposlenih za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov v mestnem potniškem prometu.
6. člen
Če zahtevek ne vsebuje podatkov iz prejšnjih členov se šteje, da zahtevek ni popoln. Vlagatelj ga je dolžan dopolniti v roku in na način, ki ga določi Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, sicer se šteje, da zahtevek ni bil vložen.
7. člen
Ta uredba začne veljati 1. februarja 1995.
Št. 380-05/93-8/13-8
Ljubljana, dne 26. januarja 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Maks Tajnikar l. r.
Podpredsednik