Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995

Kazalo

284. Odredba o homologiranju mehaničnih spojnih elementov med seboj povezanih cestnih vozil (št. 55.00), stran 185.

Na podlagi 4., 40. in 80. člena zakona o standardizaciji (Uradni list SFRJ, št. 37/88 in 23/91) v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o homologiranju mehaničnih spojnih elementov med seboj povezanih cestnih vozil (št. 55.00)
1 SPLOŠNO
1.1 Mehanični spojni elementi, ki služijo za medsebojno povezovanje cestnih vozil (vlečno in priklopno vozilo), morajo biti homologirani v skladu s to odredbo.
2 PODROČJE UPORABE
2.1 Ta odredba vsebuje zahteve, katerim morajo ustrezati mehanične spojne naprave za medsebojno povezovanje vozil, da jih lahko štejemo kot mednarodno kompatibilne.
2.2 Ta odredba velja za dele, ki so predvideni za
2.2.1 vozila, ki so lahko povezana s priklopnim vozilom, katerega tehnično dovoljena skupna masa presega 10 t (kategorija* O4),
2.2.2 vozila, ki so lahko povezana s polpriklopnim vozilom, katerega dovoljena obremenitev na sedlo ne presega 200 kN,
2.2.3 priklopna vozila, katerih tehnično dovoljena skupna masa presega 10 t (kategorija O4),
2.2.4 polpriklopna vozila, katerih tehnično dovoljena skupna masa (seštevek mase, ki se prenaša na podlago prek osi priklopnega vozila, in mase, ki jo prevzema vlečno vozila prek sedla) presega 15 t, ko je vozilo obremenjeno do svoje tehnično največje nosilnosti, in katerih vlečna naprava dovoljuje obremenitev na sedlo največ do 200 kN.
2.3 Na zahtevo proizvajalca se lahko homologirajo tudi mehanični spojni elementi vozil, katerih tehnično dovoljene skupne mase so nižje od tistih, navedenih v točkah 2.21 do 2.2.4.
3 ZAHTEVE
3.1 Splošne zahteve
3.1.1 Vsak vzorec mora ustrezati zahtevam te odredbe glede mer in obremenitve.
3.1.2 Mehanični spojni elementi morajo biti tako konstruirani in izdelani, da ob pogojih normalne uporabe vedno zadovoljivo delujejo kljub vibracijam in obrabi, ki so jim izpostavljeni, in pri tem obdržijo vse lastnosti, ki jih predpisuje ta odredba.
3.2 Posebne zahteve
3.2.1 A – Vlečne sklopke in vlečna očesa med seboj povezanih vozil
Določila točk 3.2.1.1 in 3.2.1.2 veljajo za vlečne sklopke 50 in podobne vlečne naprave iz kovanega jekla. Dovoljeni so tudi drugi načini izdelave in uporaba drugih materialov pod pogojem, da je dokazana njihova enakovrednost.
3.2.1.1 Vlečne sklopke 50 za vlečna vozila
Vlečna sklopka 50, ki je prirejena za montažo na zadnjem delu vozila, mora ustrezati zahtevam glede mer in obremenitve, kot to predpisujeta točki 3.2.1.1 in 3.2.1.2.
3.2.1.1.1 Predpisi glede mer
3.2.1.1.1.1 Vlečna sklopka 50, ki je prirejena za vklop vlečnega očesa, mora ustrezati meram, kot jih določajo slike 1, 2 in 3 v dodatku 3 pravilnika ECE 55.00.
3.2.1.1.1.2 Naprava za pritrditev vlečne sklopke na vozilo mora biti izvedena tako, da se vlečno oje lahko zavrti okoli svoje horizontalne vzdolžne osi za najmanj 1 25 stopinj. Sklopko mora držati v normalni legi izravnalni navor 10 daNm.
3.2.1.1.2 Predpisi glede obremenitve
3.2.1.1.2.1 Vlečno sklopko 50 je treba dinamično preskusiti skladno z določili točke 1.2 dodatka 4 pravilnika ECE 55.00.
3.2.1.1.2.2 Ta preskus ne sme povzročiti nobenih trajnih deformacij, lomov ali drugih vidnih zunanjih poškodb.
3.2.1.2 Vlečna očesa 50 za priklopna vozila
Vlečno oko 50 mora ustrezati zahtevam glede mer in obremenitve, kot to določata točki 3.2.1.2.1 in 3.2.1.2.2.
3.2.1.2.1 Predpisi glede mer
3.2.1.2.1.1Vlečno oko 50, ki je predvideno za vklop v vlečno sklopko mora ustrezati meram, kot jih določajo slike 4, 5 in 6 v dodatku 3 pravilnika ECE 55.00.
3.2.1.2.1.2 Pritrditev vlečnega očesa v vlečno oje mora biti taka, da se vlečno oko v vlečnem ojesu ne more zavrteti.
3.2.1.2.2 Predpisi glede obremenitve
3.2.1.2.2.1 Vlečno oko 50 je treba dinamično preskusiti skladno z določili točke 2.2 dodatka 4 pravilnika ECE 55.00.
3.2.1.2.2.2 Ta preskus ne sme povzročiti nobenih trajnih deformacij, lomov ali drugih vidnih zunanjih poškodb.
3.2.2 B – Vlečna sedla in vlečni čepi sedlastih vozil
Določila točk 3.2.2.1 in 3.2.2.2 veljajo za vlečna sedla 50 in za vlečne čepe 50, ki so predvideni za obremenitev na sedlo največ do 200 kN. Mehanične naprave za spajanje vozil morajo biti v celoti izdelane iz kovanega jekla. Dovoljene so tudi druge metode izdelave in uporaba drugih materialov pod pogojem, da je dokazana njihova enakovrednost.
3.2.2.1 Vlečna sedla 50
Vlečno sedlo 50 mora ustrezati zahtevam glede mer in obremenitve, kot jih določata točki 3.2.2.1.1. in 3.2.2.1.2.
3.2.2.1.1 Predpisi glede mer
3.2.2.1.1.1 Vlečno sedlo 50 mora ustrezati meram, kot jih predpisujeta sliki 7 in 8 v dodatku 3 pravilnika ECE 55.00.
3.2.2.1.1.2 Vlečno sedlo 50 mora omogočati popolno vrtenje vlečnega čepa okoli vertikalne osi
3.2.2.1.1.3 Površina vlečnega sedla mora biti funkcionalno oblikovana in brezhibno obdelana, da omogoča dobro naleganje.
3.2.2.1.1.4 Vlečno sedlo mora omogočati naslednja nagibanja:
– naklon naprej           β1 ≥ 12°
– naklon nazaj           β2 ≥ 12°
– bočni naklon (levo in desno)   α ≤ 3°
3.2.2.1.2 Predpisi glede obremenitve
3.2.2.1.2.1 Vlečno sedlo 50 je treba dinamično preskusiti skladno z zahtevami točke 3.2.2 v dodatku 4 pravilnika ECE 55.00. Če pa je vlečno sedlo opremljeno še z napravo za korekcijo sledi priklopnega vozila, ga je treba še dodatno statično preskusiti po zahtevah točke 3.2.1 v dodatku istega pravilnika.
3.2.2.1.2.2 Ti preskusi ne smejo povzročiti nobenih trajnih deformacij, lomov ali drugih vidnih zunanjih poškodb.
3.2.2.2 Vlečni čepi 50
Vlečni čep 50 mora ustrezati zahtevam glede mer in obremenitve, kot to določata točki 3.2.2.2.1 in 3.2.2.2.2.
3.2.2.2.1 Predpisi glede mer
3.2.2.2.1.1 Vlečni čep 50 mora ustrezati meram, kot jih določa slika 9 v dodatku 3 pravilnika ECE 55.00.
3.2.2.2.1.2 Naležne površine morajo biti brezhibno obdelane in tako konstruirane, da omogočajo dobro naleganje.
3.2.2.2.2 Predpisi glede obremenitve
3.2.2.2.2.1 Vlečni čep 50 je treba dinamično preskusiti skladno z določili točke 4 dodatka 4 pravilnika ECE 55.00.
3.2.2.2.2.2 Ta preskus ne sme povzročiti nobenih trajnih deformacij, lomov ali drugih vidnih zunanjih poškodb.
4 PRESKUŠANJE MEHANIČNIH SPOJNIH ELEMENTOV
4.1 Preskušanje mehaničnih spojnih elementov v smislu te odredbe lahko opravi samo pooblaščeni laboratorij v skladu z določili pravilnika ECE R 55.00. Ta pravilnik izhaja iz sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca 1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom pristopila tudi Republika Slovenija (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/92).
4.2 Pravilnik ECE R 55.00 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v informacijski službi Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani.
5 HOMOLOGACIJA MEHANIČNIH SPOJNIH ELEMENTOV
5.1 Homologacija mehaničnih spojnih elementov v smislu te odredbe in s tem v zvezi izdani dokumenti morajo biti izdelani v skladu s pravilnikom ECE R 55.00. Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
6 POSTOPEK PREVERJANJA
6.1 Ustreznost vozil v skladu s to odredbo se preverja po postopku, ki ga predpisuje odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 14/93).
7 VELJAVNOST
7.1 Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o obveznem homologiranju mehaničnih naprav za spenjanje vlečnih in priklopnih vozil (Uradni list SFRJ, št. 63/89).
7.1 Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 6.1-03/94-005/43
Ljubljana, dne 30. septembra 1994.
Prof. dr. Rado Bohinc l. r.
Minister za znanost
in tehnologijo
* Klasifikacija vozil po pravilnikih ECE je bila objavljena v prilogi št. 1 k odredbi o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 14/93)

AAA Zlata odličnost