Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995

Kazalo

264. Statutarni sklep (Žalec), stran 165.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, št. 45/94 – odločba US RS in št. 57/94) je Občinski svet občine Žalec na 1. seji dne 23. 12. 1994 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
SPLOŠNE DOLOČBE
I
Sedež občine je v Žalcu, Savinjske čete 5.
Občinski svet bo za izdajo svojih sklepov uporabljal dosedanji pečat Skupščine občine Žalec.
II
Predsednik in podpredsednik občinskega sveta izrečeta po izvolitvi naslednjo prisego:
“Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije in občine Žalec.”
Pred nastopom funkcije izreče župan pred občinskim svetom prisego, določeno v drugem odstavku te točke.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
III
Do uveljavitve statuta občine Žalec se za sprejem aktov sveta smiselno uporablja statut prejšnje občine in poslovnik Skupščine občine Žalec, kolikor ni v nasprotju z začasnim poslovnikom občinskega sveta in zakonom o lokalni samoupravi.
IV
Občinski predpisi, ki so veljali na območju prejšnje občine Žalec ostanejo v veljavi na območju sedanje občine, do sprejetja novih.
V
Statutarni sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati, ko ga sprejme občinski svet ter velja do uveljavitve statuta občine Žalec.
Št. 013-01/94-1
Žalec, dne 23. decembra 1994.
Predsednik
Občinskega sveta občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost