Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995

Kazalo

263. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 - Vrhnika - Sinja Gorica, stran 159.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86) je Skupščina občine Vrhnika na 32. seji dne 24. 11. 1994 sprejela
O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 – Vrhnika – Sinja Gorica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Sprejmejo se prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto V3 Vrhnika – Sinja Gorica, ki jih je izdelal PRIMIS, p.o. Vrhnika pod št. proj. 15/93 v mesecu maju 1994.
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji so izdelani v skladu z dolgoročnim in družbenim planom občine Vrhnika in vsebujejo:
a. Grafični del:
– prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju iz prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine na topografskem načrtu M 1:5000
– prikaze meril in pogojev za posege v prostor na katastrskem načrtu M 1:5000 in M 1:2500
b. Tekstualni del:
– obrazložitev meril in pogojev za posege v prostor s soglasji pristojnih organov, organizacij oziroma skupnosti
– besedilo odloka.
3. člen
Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto V3 – Vrhnika – Sinja Gorica, določajo merila in pogoje za posege v prostor na območjih urejanja, za katera ni predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov ali pa so le-ti že izdelani in veljavni:
V3S/1 – Sinja Gorica – vas
V3S/2
V3S/3 – Sinja Gorica
V3S/5 – Stara Vrhnika
V3P/2 – Opekarna
V3P/3 – (6E/5) ZN Avtomontaža (Uradni list SRS, št. 40/85), (6E/6) – ZN Mizarstvo Vidmar (Uradni list RS, št. 19/91)
V3P/4 – obrtna cona Sinja Gorica
V3P/6 – obrtno podjetniška cona
V3P/7 – obrtno podjetniška cona
V3T/1
V3R/1
V3K/1
V3K/2
V3K/3
in za območja, za katera je predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov v naslednjih planskih obdobjih:
V3S/4 – Hruševca (ZN)
V3I/1 – Šola (ZN)
V3O/1 – Sinja Gorica (ZN)
V3P/1 – Opekarna (ZN)
V3P/3 – ( 6E/3) Industrijska cona (ZN)
V3P/5 – (ZN)
V3M/1 – Komunalna dejavnost I. (UN)
V3M/2 – Komunalna dejavnost II. (ZN)
4. člen
Meja območja planske celote V3.
Območje se nahaja v k.o. Vrhnika, k.o. Stara Vrhnika, k.o. Velika Ligojna in k.o. Blatna Brezovica.
Potek meje je opisan z navajanjem parcelnih številk in meja mejnih parcel ali delov parcel od začete točke v smeri urinega kazalca.
K.o. Vrhnika
Začeta točka meje območja leži v sečišču osi ceste Ljubljana – Postojna s parc. št. 2854/1 in JV meje parc. 2699/3. Proti SV poteka po meji iste parc. in po mejah ali delu mejnih parcel: 29oo/1, 2993, 29o3, 286o/4 pot) – po osi 2859/1 (pot) – po osi, do parc. 2614/2, prečka 2503/2 in po mejah parc. 2103, 2101, 2099, 2098, 2095, 2043 do poti parc. št. 2453/1 in po poti 2859/2 do meje s k.o. St.Vrhnika, v kateri se nadaljuje:
K.o. Stara Vrhnika
2453/1 (pot) – po osi, 1927/2, 141, 1921/2-del, 1913-del, 2453/1 (pot), 1912/1-del, 2443/1, 159/5-del, 159-del, 1914, 1919, 2443 (pot), (82, 83, 84, 86-del, 79, 77/1, 2441 (pot), 2442/1 (pot), (233, 236)-del, 234/1, 26o/2-del, 2442 (pot), 218/2-del, 2441 (pot)) del, 269/2, 265-del, 263, 2436/2 (pot), 273/1/2, 284, (286, 294, 299)-del, 244o/1-prečka, 2436/2, 1oo1, 995, 987-del, 995, 1ooo, 2436/2, 1oo6-del, 1oo8/3/1/4, 2447 (pot)-prečka, (1o74/1, 1o77, 1o82/1)-del, 1o86/3/2/1, 1o88/1, 1o91-del, 153, 2447 (pot), 1o94-del, (1o97, 1o99, 11o2, 11o3, 11o6)-del, 11o7, 111/1, 111o, 11o6, 11o3, 11o2, 1o99, 1o97-del, 1148/2, 1145, 243o/2 (pot)-prečka, 36, 38/1, 37, 2444 (pot),31/1-del, 2464 (pot)-prečka, 1567/1, 1567/2, 47-del, 1526/2-del, 1572/2, 1572/1-del, 1573, 2428/1 (pot), 1558/3/2/1, 1543/3-del, 1552/2, 1556-del, 2442/2 (pot)-prečka, 1573/9/5/6, 2428/1 (pot), 1437-del, 162, 1537/11-del, 1463, 1462/1-del, 88-del, 148, 1469/2-del, 247o (pot)-prečka, 1469/1-del, 247o (pot)-prečka, 86, 2428/1 (pot)-prečka, (1656/6, 1654/2, 2328/3)-del, 1652, 2428/1 (pot), 2444 (pot), 1585, 2444 (pot), 1593/1, 1598, 2444 (pot), 16o1/1, 85, 2446/1 (pot), 17o9/6, 2446/2 (pot)-prečka, 2446/4 (pot)-prečka, 1744, 1747-del, 1749, 2444 (pot)-prečka, 1877/2-del, 1877/1, 1877, 1881, 1882, 1885, 1886, 1894, 1997, 1898, 1899, 19oo)-del, 15o, 2451 (pot)-prečka in po meji 2183, 2174/3/2, (2175, 217o/1, 2165)-del, 2453/1 (pot), 2163, 2162/1-del, 2161-del, 2164/2/6, 2147/1, 2146/4, 2455 (pot), 2145, 2144/2, 2233, 2223/7/3, (2219, 2217)-del, 2455 (pot), 2283/3, 245o (pot)-po osi, 2276/1, 2292/6, (229/1/2, 2280, 2281, 2282/1, 2283/1 2284/1, 2286/1, 2289)-del, 2658/2, 2294-del, 266o/1, 2354, 2457/1-/pot)-prečka, 2367/1-del, 2457/1 (pot)-prečka, 2367-del, do začetka meje z k.o. Vrhnika, v kateri se nadaljuje:
K.o. Vrhnika
3024/1, 3o23, 3o22/2, 3o22/1 in 19o4/4 (pot)-prečka do začetka meje z k.o. Velika Ligojna, v kateri se nadaljuje:
K.o. Velika Ligojna
19o4/4 (pot), 13o/2/1-del, (128, 127-del), (126/1, 122)-del, 138/2, 139/1, 139/2, 141, 14o/2, 189o/1 (pot)-prečka in po meji, 19o8/1 (trasa opuščene železnice)-po severni meji in prečka, 254/2, 248/1, 1899/1 (cesta Ljubljana-Postojna)-po meji, prečka in po meji do začetka meje s k.o. Blatna Brezovica.
K.o. Blatna Brezovica
19o8/1-del, 12o, 248, 2o28 (avtocesta Ljubljana-Postojna) – po J meji, 3112/3 (pot), 2775, 3o81 (pot)-prečka, (2823, 2824, 2825, 2828, 2829/2/1) – del, 2836, 247, 2842/2, 2842/1-del, 2o8, 3o79/3 (pot), 2848-del, 2856/1/2, 286o/4/3, 2364, 2964/1, 2949/2, 2949/1, 2942/1, 2938/5, 2937, 2936, 2877, 119/3, 2927/1, 97, 2898/2, 2924, 3o81(pot)-prečka, 2725, 2719/4, 2721, 2717, 2711/1, 271o/1, 27o6-del, 2694, 2693, 2692, 3o79/3 (pot)-prečka, 3l3/1 -del, 3o11 (pot)-prečka in po meji, 2o7, 3o79/3 (pot), 219-del, 221, 228 -del, 225, 23o/2/1, 236/1-del, 236/2, 239/3, 246/1-del, 244/2/3, 242/2, 3o8o (pot)-prečka, 2954 -del, 2953/1, 2963/4, 2961/3, 3123-del, 2956/1, 2957/2, 2968, 2968/5, 2966, 2965, 3o79/3 (pot), 2975/2, 2986, 2983-del, 3o79/3 in 2989 do meje s k.o. Verd, po kateri se nadaljuje.
K.o. Verd
Po katastrski meji vključujoč tudi parcelo št. 298o, 3123-del, 2716/2-del, 254/4/2/5/3, 256/4/3, 111/7/8, po levem bregu Ljubljanice, 2715/4, (Ljubljanica)-prečka, (1128, 1118, 1129, 1123, 112o, 1o86) – del, 1o89, 1o89/1, 967/5 – del, 1o98/1, 967/4, 11oo, 1757/2, 11o8/3, 2o28 (avtocesta) – po meji in prečka, 1865/1 (Ljubljanica) prečka do osi – meje s k.o. Vrhnika, po kateri se nadaljuje.
K.o. Vrhnika
1865/1 (Ljubljanica) – prečka drugo polovico, 2937 (avtocesta Ljubljana – Postojna) – po SV meji, 2729/5/4, 2729/1 – del, 2729/11, 2732/3/2 in 2729/1 do začete točke tega opisa meje območja V3.
II. SPLOŠNA MERILA IN POGOJI
5. člen
Splošna merila in pogoji, ki so določeni od 3. do 30. člena odloka o splošnih merilih in pogojih za občino Vrhnika, ki so ga sprejeli zbori občinske skupščine na 32. seji dne 24. 11. 1994 in veljajo za vsa območja urejanja v planski celoti V3, kolikor ni s posebnimi merili in pogoji tega odloka določeno.
Posebna merila in pogoji veljajo za naslednja območja urejanja:
1. Območje urejanja V3S/1.
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor glede varovanja naravne in kulturne dediščine in glede komunalnega ter energetskega urejanja v morfološki enoti 2A/1.
2. Območje urejanja V3S/2
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor ter glede varovanja naravne in kulturne dediščine ter glede energetskega urejanja v morfološki enoti 2a/1.
3. Območje urejanja V3S/3
– glede posegov v prostor v morfoloških enotah 8/1 in 8/2
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor v morfološki enoti 2a/2.
– glede varovanja naravne in kulturne dediščine v morfoloških enotah 2a/2, 8/1 in 8/2
– glede komunalnega urejanja v morfološki enoti 2a/2.
4. Območje urejanja V3S/4
– glede vrste posegov v prostor, glede varovanja naravne in kulturne dediščine in glede energetskega urejanja v morfološki enoti 1A/1.
5. Območje urejanja V3S/5
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor v morfološki enoti 2a/3, 2a/4
– glede varovanja naravne in kulturne dediščine ter glede energetskega urejanja v morfoloških enotah 2a/3, 2A/2 in 7E/1.
6. Območje urejanja V3I/1
– glede vrste posegov v prostor, glede varovanja naravne in kulturne dediščine, glede energetskega urejanja in glede plinovoda v morfoloških enotah 5A/1 in 1A/2.
7. Območje urejanja V3O/1
– glede vrste posegov v prostor in glede varovanja naravne in kulturne dediščine v morfološki enoti 3A/1.
8. Območje urejanja V3P/1
– glede vrste posegov v prostor in glede varovanja naravne in kulturne dediščine v morfološki enoti 6G/1.
9. Območje urejanja V3P/2
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov ter glede varovanja naravne in kulturne dediščine v morfološki enoti 6E/2.
10. Območje urejanja V3P/3
– glede vrste posegov v prostor v morfoloških enotah 6E/3, 6E/5 in 6E/6.
– glede varovanja naravne in kulturne dediščine v morfološki enoti 6E/3.
11. Območje urejanja V3P/4
– glede vrste posegov v prostor in glede varovanja naravne in kulturne dediščine v morfološki enoti 4A/1.
12. Območje urejanja V3P/5
– glede vrste posegov v prostor v morfološki enoti 6E/1.
13. Območje urejanja V3P/6
– glede vrste posegov v prostor in varovanja naravne in kulturne dediščine v morfološki enoti 6E/4.
14. Območje urejanja V3P/7
– glede vrste posegov v prostor in varovanja naravne in kulturne dediščine v morfološki enoti 6E/5.
15. Območje urejanja V3T/1
– glede varovanja naravne in kulturne dediščine.
16. Območje urejanja V3M/1
– glede vrste posegov v prostor in glede varovanja naravne in kulturne dediščine ter glede energetskega urejanja v morfološki enoti 7G/1.
17. Območje urejanja V3M/2
– glede vrste posegov v prostor in glede varovanja naravne in kulturne dediščine ter glede komunalnega in energetskega urejanja v morfološki enoti 7E/1.
18. Območje urejanja V3R/1
– glede vrste posegov v prostor, glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor ter glede varovanja naravne in kulturne dediščine.
19. Območja urejanja V3K/1, V3K/2, V3K/3 in V3K/4
– glede vrste posegov v prostor in glede varovanja naravne in kulturne dediščine.
III. POSEBNA MERILA IN POGOJI
6. člen
V območju urejanja V3S/1, morfološka enota 2A/1, veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
– maksimalna višina objektov je P+1+M, kota pritličja pa v nivoju najnižje kote terena ob objektu
– smer slemena objektov mora biti praviloma vzporedna s smerjo ceste oziroma smerjo plastnic terena.
b. Varovanje naravne in kulturne dediščine
– območje kulturne krajine od Vrhnike do Sinje Gorice varujemo z (VRN K) za naravno dediščino
– osamelec Sinja Gorica varujemo z VRN D za naravno dediščino
– območje posamičnih arheoloških najdišč na osamelcu Sinja Gorica varujemo z VRA 2 za arheološko dediščino
– arheološki kompleks Ljubljansko barje, ki je predvideno za razglasitev za arheološki spomenik, varujemo z VRA 3'
– naselje Sinja Gorica varujemo z VRE 6 za etnološko dedišino
– podružnično cerkev sv. Joba na Sinji gorici varujemo z VRU 15 za umetnostnozgodovinsko dediščino
c. Komunalno urejanje
– v območju urejanja V3S/1 bo zgrajen kanal G Ø 500, ki bo priključen na čistilno napravo
d. Energetsko urejanje
– predvideti bo potrebno novo transformatorsko postajo prikjučeno na obstoječi 20 KV podzemni kabel.
7. člen
V obomočju urejanja V3S/2, morfološka enota 2a/1, veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
– največja možna višina objektov je P+1+M pod pogojem, da je kota pritličja v nivoju terena najnižje kote terena ob objektu
b. Varovanje naravne in kulturne dediščine
– območje kulturne krajine vzhodno od Vrhnike varujemo z VRN K za naravno dediščino
– reka Ljubljanica z Ljubljanskim barjem, ki bo razglašena za naravni spomenik, varujemo z VRN F za naravno dediščino
– arheološki kompleks Ljubljanskega barja predviden za razglasitev za arheološki spomenik varujemo z VRA 3’za arheološko dediščino
c. Energetsko urejanje
– predvideti bo potrebno novo transformatorsko postajo priključeno na obstoječi 20 KV podzemni kabel.
8. člen
V območju urejanja V3S/3 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfološki enoti 8/1 in 8/2
– gradnja objektov razen cest ni dovoljena. Dovoljena je primarna kmetijska raba
b. Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
* morfološka enota 2a/2
– objekti ob magistralni cesti morajo imeti smer slemena strehe vzporedno s smerjo ceste. Slemena objektov v zaledju pa so lahko tudi pravokotna na omenjeno smer.
c. Varovanje naravne in kulturne dediščine
* morfološke enote 2a/2, 8/1 in 8/2
– arheološki kompleks Ljubljanskega barja predviden za razglasitev za arheološki spomenik varujemo z VRA 3' za arheološko dediščino, z enakim varstvenim režimom varujemo tudi zaledje Ljubljanskega barja severno od Vrhnike
– objekt Sinja Gorica 1 varujemo z VRE 2 za etnološko dediščino
– pri oblikovanju objektov je potrebno upoštevati veduto na naselji Velika in Mala Ligojna, upoštevati moramo VRE 7 za etnološko dediščino
d. Komunalno urejanje
– morfološka enota 2a/2
– v območju bo zgrajen primarni vod za odvod odpadnih voda – kanal H Ø 3oo-4oo, ki se bo priključil na obstoječi F kanal.
9. člen
V območju urejanja V3S/4, morfološka enota 1A/1, veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
– do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta (ZN), so v območju dovoljena samo tekoča vzdrževalna dela, kmetijska raba prostih površin, urejanje vodotokov ter gradnja infrastrukturnega omrežja za potrebe sosednjih območij. Posegi ne smejo ovirati bodočega zazidalnega načrta.
b. Varovanje naravne in kulturne dediščine
– arheološki kompleks zaledje Ljubljanskega barja varujemo z VRA 3
– območje na Hruševci, kjer so sledovi antične poselitve varujemo z VRA 3 za arheološko dediščino
– upoštevati moramo veduto na Malo in Veliko Ligojno, območje varujemo z VRE 7 za etnološko dediščino.
c. Energetsko urejanje
– pri izdelavi ZN je določiti lokacije za novo transformatorske postaje v odvisnosti od gostote novih stanovanjskih enot.
10. člen
V območju urejanja V3S/5 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
* morfološki enoti 2a/3, 2a/4
– največja možna višina objektov je P+1+M pod pogojem, da je kota pritličja v nivoju najnižje kote terena ob objektu
b. Varovanje naravne in kulturne dediščine
* morfološki enoti 2A/2 in 2a/3
– območje kulturne krajine SV od Vrhnike varujemo z VRN 0 za naravno dediščino
* morfološka enota 2A/2
– lipovca pri hiši Stara Vrhnika 51 varujemo z VRN E za naravno dediščino
– pomembna ambienta in ulični zazidalni sistem z izredno slikovitim potekom vaških ulic v Stari Vrhniki varujemo z VRE 5 za etnološko dediščino
– podružnično cerkev sv. Lenarta v Stari Vrhniki varujemo z VRV 15 za umetnostnozgodovinsko dediščino
– spominsko ploščo na objektu Stara Vrhnika 84 in spomenik padlim v Stari Vrhniki varujemo z VRZ 3 za zgodovinsko dediščino
c. Komunalno urejanje
– zgrajen bo kanal Ø 5oo za odvod odpadnih vod in se bo priključil na obstoječi F kanal.
d. Energetsko urejanje
* morfološka enota 2A/2, 2a/3 in 7E/1
– predvideti dve novi transformatorski postaji s pripadajočimi 20 KV vodi
– predvidena RTP 110/20 KV z razvodom.
11. člen
V območju urejanja V3I/1 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfološka enota 5A/1
– območje je namenjeno izgradnji šolskih in vzgojnovarstvenih ustanov s pripadajočimi športnimi objekti in napravami
* morfološka enota 1A/2
– območje je namenjeno za kompleksno blokovno stanovanjsko gradnjo v navezavi z zazidavo območja Vrtnarije.
* morfološki enoti 1A/2 in 5A/1
– do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta (ZN), so v območju dovoljena samo tekoča vzdrževalna dela, kmetijska raba prostih površin, urejanje vodotokov ter gradnja infrastrukturnega omrežja za potrebe sosednjih območij. Posegi ne smejo ovirati bodočega zazidalnega načrta.
b. Varovanje naravne in kulturne dediščine
* morfološka enota 5A/1
– območje na Hruševci, kjer so sledovi antične poselitve, varujemo z VRA 3 za arheološko dediščino
– pri oblikovanju objektov je potrebno upoštevati veduto na Veliko in Malo Ligojno, območje varujemo z VRE 7 za etnološko dediščino
* morfološki enoti 5A/1 in 1A/2
– arheološki kompleks zaledja Ljubljanskega barja varujemo z VRA 3 za arheološko dediščino
c. Energetsko urejanje
* morfološki enoti 5A/1 in 1A/2
– območje bosta z elektriko oskrbovani iz obstoječe transformatorske postaje v območju V3S/3 in iz nove TP v območju V3S/4
d. Plinovod
* morfološki enoti 1A/2 in 5A/1
– v območju je predviden cevovod nizkotlačnega plinovoda. Pogoji in odmiki so opisani v odloku o lokacijskem načrtu za plinovod Vrhnika (Uradni list RS, št. 8/90).
12. člen
V območju urejanja V3O/1 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfološka enota 3A/1
– do sprejetja prostorskega izvedbenega akta (ZN), so v območju dovoljena samo tekoča vzdrževalna dela, kmetijska raba prostih površin, urejanje vodotokov ter gradnja infrastrukturnega omrežja za potrebe sosednjih območij. Posegi ne smejo ovirati bodočega zazidalnega načrta.
Novogradnje praviloma niso dovoljene. Dovoljene so samo izjemoma, če tako oceni strokovna urbanistična presoja pod pogojem, da poseg kasneje ne bo oviral izdelave in izvedbe prostorskega izvedbenega načrta
b. Varovanje naravne in kulturne dediščine
* morfološka enota 3A/1
– arheološki kompleks Ljubljanskega barja, predviden za razglasitev za arheološki spomenik, varujemo z VRA 3’za arheološko dediščino.
13. člen
V območju urejanja V3P/1 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfološka enota 6G/1
– do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta (ZN), so v območju dovoljena samo tekoča vzdrževalna dela, kmetijska raba prostih površin, urejanje vodotokov ter gradnja infrastrukturnega omrežja za potrebe sosednjih območij. Posegi ne smejo ovirati bodočega zazidalnega načrta.
b. Varovanje naravne in kulturne dediščine
* morfološka enota 6G/1
– območje kulturne krajine vzhodno od Vrhnike varujemo z VRN K za naravno dediščino
– arheološki kompleks Ljubljanskega barja, ki je predviden za razglasitev za arheološki spomenik, varujemo z VRA 3'.
14. člen
V območju urejanja V3P/2 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
b. Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
– večjo pozornost pri oblikovanju objektov je potrebno posvetiti vplivu na vedutne poglede z barja
– višina objektov ne sme presegati P+1
– kritina naj bo opečna oziroma temna, fasade naj bodo temnih barv
c. Varovanje naravne in kulturne dediščine
* morfološka enota 6E/2
– območje kulturne krajine vzhodno od Vrhnike varujemo z VRN K
– arheološki kompleks Ljubljanskega barja, ki je predviden za razglasitev za arheološki spomenik, varujemo z VRA 3'.
15. člen
V območju urejanja V3P/3 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfološka enota 6E/3
– območje predvideno za industrijsko cono
– do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta (ZN), so v območju dovoljena samo tekoča vzdrževalna dela, kmetijska raba prostih površin, urejanje vodotokov ter gradnja infrastrukturnega omrežja za potrebe sosednjih območij. Posegi ne smejo ovirati bodočega zazidalnega načrta.
* morfološka enota 6E/5
– za območje je že izdelan in potrjen zazidalni načrt (Uradni list SRS, št. 40/85). Posegi morajo biti v skladu z veljavnim dokumentom
* morfološka enota 6E/6
– za območje je že izdelan in potrjen ZN (Uradni list RS, št. 19/91). Posegi morajo biti v skladu z veljavnim dokumentom
b. Varovanje naravne in kulturne dediščine
* morfološka enota 6E/3
– območje kulturne krajine SV od Vrhnike varujemo z VRN D za naravno dediščino
– arheološki kompleks zaledja Ljubljanskega barja varujemo z VRA 3
– zaradi pomembnih vedut na Veliko in Malo Ligojno moramo upoštevati VRE 7 za etnološko dediščino.
c. energetsko urejenje
* morfološka enota 6E/3
– območje energetsko ni zadovoljivo oskrbljeno zato bo potrebno pri izdelavi ZN izdelati projekt oskrbe z električno energijo za celotno območje
d. Plinovod
* morfološka enota 6E/3
– v območju je predviden cevovod nizkotlačnega in visokotlačnega plinovoda ter MRP (merilna razdelilna postaja). Pogoji in odmiki so opisani v odloku o lokacijskem načrtu plinovoda Vrhnika (Uradni list RS, št. 8/90).
16. člen
V območju urejanja V3P/4, morfološka enota 4A/1, veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
– posegi morajo biti v skladu z lokacijskimi smernicami
b. Varovanje naravne in kulturne dediščine
– arheološki kompleks zaledja Ljubljanskega barja varujemo z VRA 3 za arheološko dediščino
– zaradi pomembnih vedut na Veliko in Malo Ligojno moramo upoštevati VRE 7 za etnološko dediščino.
17. člen
V območju urejanja V3P/5 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfološka enota 6E/1
– do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta (ZN), so v območju dovoljena samo tekoča vzdrževalna dela ter gradnja infrastrukturnega omrežja za potrebe sosednjih območij. Posegi ne smejo ovirati bodočega zazidalnega načrta.
Novogradnje priviloma niso dovoljene. Dovoljeni so samo izjemoma, če tako oceni strokovna urbanistična presoja pod pogojem, da poseg kasneje ne bo oviral izdelave in izvedbe prostorskega izvedbenega načrta.
18. člen
V območju urejanje V3P/6, morfološka enota 6E/4 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor in oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor:
– obstoječi objekti bodo s spremembo namembnosti služili potrebam obrtne podjetniške cone. Vsi posegi morajo biti v skladu z že izdelano lokacijsko dokumentacijo
b. Varovanje naravne in kulturne dediščine
– arheološki kompleks zaledje Ljubljanskega barja varujemo z VRA 3.
19. člen
V območju urejanja V3P/7, morfološka enota 6E/5 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor in oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor:
* morfološka enota 6E/5
Za območje je predvidena izdelava lokacijskih smernic.
Pred izdelavo omenjenega dokumentac pozidava ni možna. K izdelanemu dokumentu morajo izdati soglasje zakonsko določeni soglasodajalci.
b. Varovanje naravne in kulturne dediščine
– arheološki kompleks zaledje Ljubljanskega barja varujemo z VRA 3.
20. člen
V območju urejanja V3T/1 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Varovanje naravne in kulturne dediščine
– arheološki kompleks Ljubljansko barje, ki bo razglašen za arheološki spomenik varujemo z VRA 3', arheološki kompleks zaledja Ljubljanskega barja varujemo z VRA 3 za arheološko dediščino.
21. člen
V območju urejanja V3M/1, morfološka enota 7G/1, veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
– območje namenjeno komunalni dejavnosti
– do sprejetja prostorskega izvedbenega akta (ZN), so v območju dovoljena samo tekoča vzdrževalna dela, kmetijska raba prostih površin, urejanje vodotokov ter gradnja infrastrukturnega omrežja za potrebe sosednjih območij. Posegi ne smejo ovirati bodočega zazidalnega načrta. Dovoljene so delne rušitve stavb s ciljem očiščenja stavbnega fonda nefunkcionalnih oziroma neestetskih sestavin
b. Varovanje naravne in kulturne dediščine
– območje kulturne krajine vzhodno od Vrhnike varujemo z VRN K za naravno dediščino
– arheološki kompleks Ljubljanskega barja, ki je predviden za razglasitev za arheološki spomenik, varujemo z VRA 3' za arheološko dediščino.
c. Energetsko urejanje
– območje energetsko ni dovolj dobro oskrbljeno. Pri izdelavi ZN bo potrebno izdelati projekt za oskrbo celotnega območja.
22. člen
V območju urejanja V3M/2 morfološka enota 7E/1 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
– območje namenjeno proizvodno obrtni in komunalni dejavnosti s čistilno napravo
– do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta (ZN), so v območju dovoljena samo tekoča vzdrževalna dela, kmetijska raba prostih površin, urejanje vodotokov ter gradnja infrastrukturnega omrežja za potrebe sosednjih območij. Posegi ne smejo ovirati bodočega zazidalnega načrta.
b. Varovanje naravne in kulturne dediščine
– arheološki kompleks Ljubljansko barje, ki je predviden za razglasitev za arheološki spomenik, varujemo z VRA 3' za arheološko dediščino.
c. Komunalno urejanje
– v območju urejanja V3M/2 je že zgrajena I. faza centralne čistilne naprave, nanjo sta že priključena glavna kanalizacijska kanala S in F kanal
d. Energetsko urejanje
– veljajo enaka določila kot za območje urejanja V3M/2, opisano v točki “c” prejšnjega člena.
23. člen
V območju urejanja V3R/1 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
– dovoljena so samo vzdrževalna dela in posegi, ki so neposredno vezani za izrabo prostora v rekreativne namene (čolnarna, ureditev bregov). Posegi morajo biti v skladu s soglasjem pristojne spomeniško varstvene organizacije.
b. Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
– ureditve ob sprehajalnih poteh, počivališčih, se lahko izvede le iz naravnih materialov (les ali kamen) in manj upadljive.
c. Varovanje naravne in kulturne dediščine
– reko Ljubljanico z Ljubljanskim barjem, ki je predvidena za razglasitev za naravni spomenik, varujemo z VRN F za naravno dediščino.
24. člen
V območju urejanja V3K/n veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* območje urejanja V3K/1, V3K/2, V3K/3
– dovoljeno je urediti športno rekeracijske objekte in naprave s soglasjem Odbora za kmetijstvo Vrhnika tako, da kmetijske površine niso bistveno okrnjene oziroma oviran pristop do njih
– v omenjenih območjih ni dovoljeno uporabljati gnojil in škropiv, ki bi negativno vplivala na zdravje ljudi v sosednjih stanovanjskih območjih (vpliv škropiv na vrtičke, sadno drevje, potoke...)
b. Varovanje naravne in kulturne dediščine
* območje urejanja VeK/1
– kulturno krajino severovzhodno od Vrhnike, varujemo z VRN D za naravno dediščino
– sledove antične poselitve na Hruševci varujemo z VRA 3 in VRA 2 za arheološko dediščino
* območje urejanja V3K/2
– arheološki kompleks Ljubljansko barje, ki je predviden za razglasitev za arheološki spomenik, varujemo z VRA 3' za arheološko dediščino
* območje urejenja V3K/3
– kulturno krajino SV od Vrhnike, varujemo z VRN D za naravno dediščino
– arheološki kompleks zaledja Ljubljanskega barja, varujemo z VRA 3 za arheološko dediščino
– objekt Ljubljansko cesto 31, varujemo z VRE 2 za enotnološko dediščino.
IV. KONČNE DOLOČBE
25. člen
Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled občanom in ustanovam pri občinskem upravnem organu, pristojnem za urejanje prostora in na sedežu krajevne skupnosti.
26. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
27. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 3/6-350-03/86
Vrhnika, dne 24. novembra 1994.
Predsednik
Skupščina občine Vrhnika
Vinko Tomšič l. r.

AAA Zlata odličnost