Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995

Kazalo

231. Navodilo o dokumentaciji, ki jo mora podjetje pred vpisom lastninskega preoblikovanja v sodni register priložiti zahtevi za pridobitev soglasja agencije, stran 146.

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/9, 7/93 in 31/93) izdaja Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije z dne 28. 12. 1994
N A V O D I L O
o dokumentaciji, ki jo mora podjetje pred vpisom lastninskega preoblikovanja v sodni register priložiti zahtevi za pridobitev soglasja agencije
1. člen
Podjetje, ki izvede lastninsko preoblikovanje v skladu s sprejetim programom preoblikovanja, mora zahtevi za soglasje Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (v nadaljevanju: agencija) pred vpisom preoblikovanja v sodni register priložiti dokumentacijo, ki je določena s tem navodilom, odvisno od izbranega načina preoblikovanja v skladu z določbami uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (Uradni list RS, št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94, 68/94), ki so navedene pri posameznih točkah.
1. SPLOŠNA DOKUMENTACIJA ZA VSE METODE LASTNINJENJA
1.1. Dokazilo o objavi odobrenega programa preoblikovanja v Uradnem listu Republike Slovenije in dnevnem časopisu,
1.2. Ugotovitveni sklep organa upravljanja o opravljeni pisni seznanitvi upnikov in denacionalizacijskih upravičencev po 57. členu zakona o zadrugah z odobrenim programom preoblikovanja,
1.3. Dokazilo o prenosu začasnic na Odškodninski in Pokojninski sklad.
1.4. Pogodba o prenosu in prodaji delnic, sklenjena s Skladom RS za razvoj.
1.5. Dokazilo o izvršenem plačilu kupnine Skladu RS za razvoj (če gre za gotovinske odkupe) in dokazilo o vložkih v podjetje v primeru večanja lastniškega kapitala.
1.6. Dokazilo o vplačilu kupnine na privatizacijski podračun podjetja, kadar gre za gotovinska plačila.
1.7. Specifikacija obveznosti podjetja, iz katere se jasno vidi obveznosti, ki jih bodo udeleženci uporabili za plačila v notranjem odkupu ter specifikacijo kupnine, če se ta sestoji iz več vrst plačil, kadar gre za vplačila po drugi, tretji, četrti in šesti alineji sedmega odstavka 25. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93)
1.8. Potrdilo pristojnega organa o preknjižbi certifikatov.
1.9. Pogodbe o prenosih kapitala in sredstev, ki so bila izvršena v okviru programa lastninskega preoblikovanja (kmetijska zemljišča, vrelci, kamnolomi, prenos terjatev in naložb na Sklad RS za razvoj,.....), če niso bile predložene že pred odobritvijo programa.
1.10. Akt o lastninskem preoblikovanju in statut delniške družbe oziroma družbena pogodba družbe z omejeno odgovornostjo
1.11. Sklep organa upravljanja o imenovanju začasnega nadzornega sveta in sklep o imenovanju začasne uprave.
1.12. Poleg zgoraj naštete dokumentacije, je zaradi vpisa v sodni register, v posebnem ovitku potrebno predložiti po uskladitvi navedene dokumentacije še naslednje listine:
– Izpolnjeno, podpisano in kolkovano vlogo za vpis lastninskega preoblikovanja v sodni register, v dveh izvodih.
– Pooblastilo za odvetnika, če je vlogo podpisal odvetnik
– Obrazce za vpis v sodni register v dveh izvodih: obr. SPR - list O, obr.SPR - list 1, obr.SPR - list 2 (kot ustanovitelj se vpiše Sklad RS za Razvoj), obr.UST - list 3, obr.SPR - list 4, obr.SPR - list 5 z dopisom v prostem tekstu:
“Vpiše se lastninsko preoblikovanje na podlagi soglasja Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo št. .....,z dne....”.
– Akt o lastninskem preoblikovanju in statut delniške družbe oziroma družbena pogodba družbe z omejeno odgovornostjo v obliki notarskega zapisa
– Sklep organa upravljanja o imenovanju začasnega nadzornega sveta in sklep o imenovanju začasne uprave z EMŠO številkami članov uprave in nadzornega sveta in potrdilom o državljanstvu za vse člane uprave
– Overjen podpis za vse člane uprave, če še ni deponiran pri sodišču.
– Obvestilo Zavoda za statistiko o matični številki podjetja.
– Potrdilo Slovenskega odškodninskega sklada, da so dajatve v višini 10% po zakonu o slovenskem odškodninskem skladu (Uradni list RS, št. 7/93 in 48/94) plačane
– Če se podjetje lastninsko preoblikuje tudi z metodo večanja lastniškega kapitala je potrebno predložiti še:
– dokazilo o vplačilu denarja ali poročilo o reviziji stvarnega vložka
– pogodbo o cesiji terjatve od upnika na podjetje, če gre za konverzijo dolga v kapitalski delež
Ko Agencija pošlje vlogo za vpis v sodni register sodišču, v ovitek priloži še:
– soglasje agencije
– s strani Agencije overjeno odobreno otvoritveno bilanco
2. INTERNA RAZDELITEV DELNIC
2.1. Dokazilo o objavi javnega poziva upravičencem do interne razdelitve (25. člen) ,
3. NOTRANJI ODKUP DELNIC
3.1. Dokazilo o objavi javnega poziva upravičencem do notranjega odkupa (32. člen) ,
3.2. Pisna izjava zastopnika podjetja o tem, da pri notranjem odkupu sodeluje več kot tretjina zaposlenih v podjetju ( 32. člen)
3.3. Sklep organa upravljanja o zamenjavi obveznic in drugih vrednostnih papirjev za delnice ter o določitvi vrednosti posameznih vrednostnih papirjev, na podlagi katere se opravi zamenjava (33. člen), pri čemer je potrebno predložiti tudi pismeno soglasje vsakega upnika k zamenjavi obveznosti (obveznic) za delnice.
3.4. Sprejeta pravila notranjega odkupa (36. člen in 37. člen),
4. PRODAJA DELNIC PODJETJA
Načini prodaje (46. člen) :
4.1. Z ZBIRANJEM PONUDB:
4.1.1. Kopija javno objavljenega oglasa za zbiranje splošnih ponudb /javni razpis/ ali kopije povabil za zbiranje ponudb z navedbo, komu so bile poslane, ter dokazilo o varovanju zakonite predkupne pravice državljanov Republike Slovenije (53. člen, 54. člen) ,
4.1.2. Ponudbeni memorandum (55. člen) ,
4.1.3. Pisno obvestilo skladu o nameravani transakciji s pozivom za imenovanje predsednika oziroma člana komisije (51. člen) ,
4.1.4. Ugotovitveni sklep organa upravljanja podjetja o tem, da sklad v zakonskem roku ni odgovoril na pisni poziv, ter sklep o imenovanju predsednika oziroma člana komisije (51. člen) ,
4.1.5. Sprejeta pravila delovanja komisije (51. člen) ,
4.1.6. Pisno poročilo komisije o zbranih ponudbah ter o postopku izbire ponudnika (51. člen) ,
4.1.7. Podpisana pogodba o prodaji delnic podjetja (46. člen) .
4.2. Z JAVNO PRODAJO DELNIC:
4.2.1. Kopija objavljenega poziva za vpisovanje delnic (58. člen)
4.2.2. Prospekt za javno prodajo (58. člen) ,
4.2.3. Pisno soglasje Sklada RS za razvoj na prospekt za javno prodajo delnic in dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev (58. člen),
4.2.4. Dokazilo o javni objavi izidov o uspehu javne prodaje (58. člen).
4.2.5. Pogodba o izvedbi javne prodaje, sklenjene s Skladom RS za razvoj
4.4. NA JAVNI DRAŽBI:
4.4.1. Kopija objavljenega oglasa z objavo javne dražbe (64. člen) ,
4.4.2. Pisno obvestilo skladu o nameravani transakciji s pozivom za imenovanje predsednika oziroma člana komisije (62. člen) ,
4.4.3. Ugotovitveni sklep organa upravljanja podjetja o tem, da sklad v zakonskem roku ni odgovoril na pisni poziv, ter sklep o imenovanju predsednika oziroma člana komisije (62. člen) ,
4.4.4. Zapisnik o poteku javne dražbe (66. člen) ,
4.4.5. Kopije morebitnih ugovorov na zapisnik pod tč. 4.8.4. (66. člen) ,
4.4.6. Podpisana pogodba o prodaji delnic podjetja (67. člen) .
5. PRODAJA VSEH SREDSTEV PODJETJA
5.1. Pisno obvestilo skladu o nameravani transakciji s pozivom za imenovanje predsednika oziroma člana komisije (70. člen ter 72. člen) ,
5.2. Ugotovitveni sklep organa upravljanja podjetja o tem, da sklad v zakonskem roku ni odgovoril na pisni poziv, ter sklep o imenovanju predsednika oziroma člana komisije (72. člen)
5.3. Pisno poročilo komisije o zbranih ponudbah ter o postopku izbire ponudnika (72. člen) ,
5.4. Pogodba o prenosu družbenega kapitala na sklad (73. člen) ,
6. PREOBLIKOVANJE PODJETJA Z VEČANJEM LASTNIŠKEGA KAPITALA
6.1. Z ZBIRANJEM PONUDB
6.1.1. Kopija javno objavljenega oglasa za zbiranje splošnih ponudb /javni razpis/ ali kopije povabil za zbiranje ponudb (53. člen, 54. člen) ,
6.1.2. Ponudbeni memorandum (55. člen) ,
6.1.3. Pisno obvestilo skladu o nameravani transakciji s pozivom za imenovanje predsednika oziroma člana komisije (51. člen) ,
6.1.4. Ugotovitveni sklep organa upravljanja podjetja o tem, da sklad v zakonskem roku ni odgovoril na pisni poziv, ter sklep o imenovanju predsednika oziroma člana komisije (51. člen) ,
6.1.5. Sprejeta pravila delovanja komisije (51. člen) ,
6.1.6. Pisno poročilo komisije o zbranih ponudbah ter o postopku izbire ponudnika (51. člen),
6.1.7. Podpisana pogodba o prodaji delnic podjetja (79. člen) .
6.2. Z JAVNO PRODAJO DELNIC:
6.2.1. Kopija objavljenega poziva za vpisovanje delnic (58. člen)
6.2.2. Prospekt za javno prodajo (58. člen) ,
6.2.3. Pisno soglasje sklada na prospekt za javno prodajo delnic in dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev (58. člen),
6.2.4. Dokazilo o javni objavi izidov o uspehu javne prodaje (58. člen),
6.2.5. Dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev
6.3. NA JAVNI DRAŽBI:
6.3.1. Kopija objavljenega oglasa z objavo javne dražbe (64. člen),
6.3.2. Pisno obvestilo skladu o nameravani transakciji s pozivom za imenovanje predsednika oziroma člana komisije (62. člen),
6.3.3. Ugotovitveni sklep organa upravljanja podjetja o tem, da sklad v zakonskem roku ni odgovoril na pisni poziv, ter sklep o imenovanju predsednika oziroma člana komisije (62. člen),
6.3.4. Zapisnik o poteku javne dražbe (66. člen) ,
6.3.5. Kopije morebitnih ugovorov na zapisnik pod tč. 4.6.4. (66. člen) ,
6.3.6. Podpisana pogodba o prodaji delnic podjetja (67. člen).
6.3.7. Dokazilo o izdanih dodatnih novih delnicah za najmanj 10% obstoječega osnovnega kapitala podjetja (75. člen).
7. LASTNINSKO PREOBLIKOVANJE PODJETIJ V MEŠANI LASTNINI
– poleg ostale dokumentacije v skladu s temi navodili še:
8.1. Sklep organa upravljanja podjetja o menjalnem razmerju med dosedanjimi delnicami (deleži) podjetja, izdanimi znanim lastnikom, in novimi delnicami družbe.
2. člen
Podjetja, ki imajo na dan uveljavitve teh navodil že odobren program lastninskega preoblikovanja, predložijo disketo, ki jo dobijo na agenciji, z naslednjimi podatki o sredstvih v ostalih republikah in obveznostih do ostalih republik bivše Jugoslavije na dan 1. 1. 1993:
– znesek morebitnih nematerialnih naložb v realno ovrednoteni višini
– znesek dolgoročnih finančnih naložb, ugotovljen na osnovi bruto vrednosti naložb od 1. 1. 1990 do 31. 12. 1992
– znesek terjatev (dolgoročnih in kratkoročnih) iz poslovanja v ostalih republikah bivše Jugoslavije v višini realno revalorizirane bruto vrednosti terjatev od 1. 1. 1990 do 31. 12. 1992 in bruto plačil v tem obdobju;
– morebitni znesek ostalih obratnih sredstev po knjigovodski vrednosti na dan 31. 12. 1992;
– znesek realno ovrednotenih zalog po stanju na dan 31. 12. 1992;
– znesek izvenposlovne aktive v realno ovrednoteni višini;
– znesek izvenbilančne aktive v realno ovrednoteni višini;
– znesek kratkoročnih obveznosti do pravnih in fizičnih oseb po knjigovodski vrednosti na dan 31. 12. 1992;
– znesek izvenposlovne pasive pravnih in fizičnih oseb po knjigovodski vrednosti na dan 31. 12. 1992;
– znesek trajnih virov pravnih in fizičnih oseb po knjigovodski vrednosti na dan 31. 12. 1992
Vsi zgoraj navedeni podatki morajo biti razdeljeni po posameznih republikah bivše Jugoslavije, hkrati pa morajo biti iz njih razvidna tudi sredstva, ki so jih podjetja v skladu z 57. členom uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja (Uradni list RS, št. 24/93, št. 62/93, št. 72/93, št. 19/94, št. 45/94) izločila iz svojih sredstev.
3. člen
Z dnem uveljavitve teh navodil prenehajo veljati navodila o dokumentaciji, ki jo mora podjetje pred vpisom lastninskega preoblikovanja v sodni register priložiti zahtevi za pridobitev soglasja agencije, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 51/93.
4. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Sveta Agencije
mag. Anton Rop l. r.

AAA Zlata odličnost