Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995

Kazalo

225. Navodilo o spremembah navodila za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnja hrane v drugem polletju leta 1994, stran 141.

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena in 7. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) in v skladu z uredbo o podaljšanju veljavnosti uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za drugo polletje leta 1994 (Uradni list RS, št. 1/95) izdajam
N A V O D I L O
o spremembah navodila za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnja hrane v drugem polletju leta 1994
1. člen
Naslov navodila za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v drugem polletju leta 1994 (Uradni list RS, št. 39/94, 56/94, 64/94, 69/94, 71/94 in 75/94) se spremeni tako, da se glasi:
“Navodilo za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane”.
2. člen
V 2. členu se datum iz prve in druge alinee prvega odstavka nadomesti z novim datumom “15. marec tekočega leta”.
3. člen
Črtajo se 6., 8., 9., 11., 12., 13., 21., 26., 27., 29. in 30. člen.
4. člen
V 14., 15., 16., 18., 20., 25. in 28. členu se datum nadomesti s “15. marca tekočega leta”.
5. člen
V 4. členu se:
– črtata tretja alinea prvega odstavka ter c) točka drugega odstavka.
6. člen
V 5. členu se v prvi alinei prvega odstavka črta del besedila “vendar najkasneje do 15. oktobra 1994”.
7. člen
V 7. členu se v prvi alinei prvega odstavka črta besedilo “vendar najkasneje do 30. oktobra 1994”.
8. člen
V 10. členu se v prvi alinei prvega odstavka datum nadomesti s “15. marca tekočega leta”.
9. člen
V 19. členu se v prvi alinei prvega odstavka datum nadomesti s “15. marca tekočega leta” in v prvi alinei drugega odstavka številka “1994” nadomesti s številko “1995”.
10. člen
V 22. členu se:
– v 1. točki:
– na koncu tretje alinee številka “1993” nadomesti s številko “1994”,
– se v četrti alinei del besedila “kopijo obračuna” nadomesti z besedilom “seznam upravičencem z obračunom”;
– v 2. točki v prvi alinei del besedila “kopijo obračuna” nadomesti z besedilom “seznam upravičencev z obračunom”;
– v obrazcu: “1443 a subvencioniranje obresti od posojil za financiranje tekoče proizvodnje – regres” se pri namenih črta točka “9. grozdje”.
11. člen
V 23. členu se v prvem odstavku datum nadomesti z novim datumom “15. marca tekočega leta” in v drugi alinei drugega odstavka številka “1994” nadomesti s številko “1995”.
12. člen
V 24. členu se v tabeli št. 1: “Seznam proizvodov in višina izvozne podpore” črta tarifna številka 07.01, tarifna oznaka 0701.90, poimenuje: “Krompir svež ali ohlajen – Drug”.
13. člen
Finančne intervencije za tekoče leto upravičenci uveljavljajo najkasneje do 15. marca istega leta.
14. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-140/95
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost