Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1995 z dne 10. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1995 z dne 10. 1. 1995

Kazalo

6. Zakon o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica (ZZRZSK), stran 40.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica
Razglašam zakon o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. decembra 1994.
Št. 012-01/94-173
Ljubljana, dne 29. decembra 1994.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA ZAPRTJE RUDNIKOV RJAVEGA PREMOGA ZAGORJE, SENOVO IN KANIŽARICA
1. člen
S tem zakonom se, z namenom, da se racionalizira proizvodnja rjavega premoga, sanira okolje in zagotovi prezaposlitev delavcev v rudnikih rjavega premoga Kanižarica, Senovo in Zagorje (v nadaljnjem besedilu: rudniki) ter izvede njihovo postopno zapiranje, zagotavljajo sredstva za te namene, določa organizacijsko preoblikovanje Rudnikov rjavega premoga Slovenije, p.o. ter določa vsebino programov, po katerih bo potekalo zapiranje rudnikov.
2. člen
Podjetje Rudniki rjavega premoga Slovenije, p.o., se preoblikujejo v štiri nova podjetja:
– Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.,
– Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o.,
– Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.,
– Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o..
Vlada Republike Slovenije zagotovi v teh podjetjih pogoje za sanacijo terjatev in obveznosti sedanjega podjetja Rudniki rjavega premoga Slovenije, p.o.
Vlada Republike Slovenije v roku 30 dni po uveljavitvi zakona sprejme ustanovitveni akt, s katerim določi sedež, firmo, dejavnost, osnovni kapital in sestavo organa upravljanja v novih podjetjih.
3. člen
Zapiranje rudnikov se izvaja v obdobju 1995-2000 po programih, ki obsegajo za vsakega od treh rudnikov iz prvega odstavka prejšnjega člena:
– načrt poslovanja,
– tehnično tehnološki del postopnega zapiranja,
– ukrepe in aktivnosti za sanacijo okolja,
– kadrovsko socialni program,
– terminski plan postopnega zapiranja in izvajanja ukrepov,
– potrebna sredstva in vire sredstev za izvajanje aktivnosti po posameznih delih in letih.
Pri pripravi in izdelavi programov iz prejšnjega odstavka sodelujejo lokalne skupnosti iz območja rudnikov preko svojih predstavnikov v organih upravljanja podjetij.
Programe iz prvega odstavka tega člena sprejme Vlada Republike Slovenije najkasneje do 30.9.1995.
4. člen
Sredstva za izvajanje programov iz 3. člena tega zakona se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu Republike Slovenije v obdobju izvajanja programa zapiranja rudnikov. Program zapiranja rudnikov se izvaja v okviru sredstev, zagotovljenih za ta namen v vsakoletnem proračunu Republike Slovenije. Sredstva v proračunu morajo biti zagotovljena v obsegu, da se bodo sočasno oziroma usklajeno izvajala tehnično tehnološka dela postopnega zapiranja, ukrepi in aktivnosti za sanacijo okolja in kadrovsko socialni program.
5. člen
Zapiranje rudnikov vodijo in izvajajo podjetja iz prvega odstavka 2. člena tega zakona. Za izvajanje nalog po programih iz 3. člena tega zakona se pripravi vsako leto do 1. septembra operativni plan aktivnosti za izvedbo programov v naslednjem letu z oceno potrebnih sredstev, do 31. marca pa poročilo o izvajanju programa za preteklo leto. Operativni plan aktivnosti in poročilo o izvajanju programov obravnava in sprejme Vlada Republike Slovenije in o tem poroča Državnemu zboru Republike Slovenije.
6. člen
Vlada Republike Slovenije zagotavlja potrebno koordinacijo med ministrstvi, upravnimi organi, lokalnimi skupnostmi in podjetji za izvedbo zapiralnih del.
7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 433-03/94-5/1
Ljubljana, dne 21. decembra 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti