Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/1994 z dne 30. 11. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/1994 z dne 30. 11. 1994

Kazalo

101. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o mednarodnem prevozu potnikov v izvenlinijskem cestnem prometu in Memoranduma k 5., 6., 7. in 8. členu Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o mednarodnem prevozu potnikov v izvenlinijskem cestnem prometu, stran 1453.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE AVSTRIJE O MEDNARODNEM PREVOZU POTNIKOV V IZVENLINIJSKEM CESTNEM PROMETU IN MEMORANDUMA K 5., 6., 7. IN 8. ČLENU SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE AVSTRIJE O MEDNARODNEM PREVOZU POTNIKOV V IZVENLINIJSKEM CESTNEM PROMETU
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o mednarodnem prevozu potnikov v izvenlinijskem cestnem prometu in Memoranduma k 5., 6., 7. in 8. členu Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o mednarodnem prevozu potnikov v izvenlinijskem cestnem prometu, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 9. novembra 1994.
Št. 012-01/94-149
Ljubljana, dne 17. novembra 1994
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE AVSTRIJE O MEDNARODNEM PREVOZU POTNIKOV V IZVENLINIJSKEM CESTNEM PROMETU IN MEMORANDUMA K 5., 6., 7. IN 8. ČLENU SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE AVSTRIJE O MEDNARODNEM PREVOZU POTNIKOV V IZVENLINIJSKEM CESTNEM PROMETU
1. člen
Ratificirata se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o mednarodnem prevozu potnikov v izvenlinijskem cestnem prometu in Memorandum k 5., 6., 7. in 8. členu Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o mednarodnem prevozu potnikov v izvenlinijskem cestnem prometu, podpisana 7. aprila 1994 na Dunaju.
2. člen
Sporazum in memorandum se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasita:
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE AVSTRIJE O MEDNARODNEM PREVOZU POTNIKOV V IZVENLINIJSKEM CESTNEM PROMETU
P R E A M B U L A
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Avstrije, v nadaljevanju imenovani pogodbenici, sta se
upoštevajoč sklepe Centralne evropske konference z dne 17. marca 1993 na Dunaju, da je treba tudi v mednarodnem cestnem potniškem prometu sprejeti ukrepe za zagotovitev in povečanje varnosti v cestnem prometu,
odločeni, da bosta pri uresničevanju cilja, da bi dosegli visoko raven varstva, vselej uporabljali najnovejše tehnologije skladno s stanjem tehnike, zlasti glede zmanjšanja hrupa in emisij in zagotavljanja visokega tehničnega varnostnega standarda,
v prizadevanju, da bi s tem sporazumom uredili mednarodni prevoz potnikov v izvenlinijskem cestnem prometu med obema državama ter olajšali organizacijo in izvajanje tega prometa ter s tem prispevali k pospeševanju turizma in medsebojnem razumevanju med narodi v Evropi,
dogovorili naslednje:
1. člen
Področje uporabe
(1) Sporazum se uporablja za izvenlinijski prevoz potnikov (občasni promet, izmenični promet) po cesti z vozili v mednarodnem prometu na državno ozemlje pogodbenic, preko tega ozemlja in z njega ter vožnje s praznimi vozili v povezavi s temi prometnimi storitvami.
2. člen
Definicije pojmov
(1) Občasni promet v smislu tega sporazuma je prometna storitev, ki po svoji definiciji ni niti linijski promet (drugi odstavek) niti izmenični promet (tretji odstavek).
(2) Linijski promet (promet z motornimi vozili) v smislu tega sporazuma je redni prevoz potnikov na določenih prometnih povezavah s poprej določenimi postajami in točno določenimi voznimi redi in tarifami.
(3) a) Izmenični promet v smislu tega sporazuma je prometna storitev, kjer se potnike, ki so se poprej oblikovali v skupino, večkrat prevaža v obe smeri iz istega izhodiščnega območja v isto ciljno območje. Ti potniki so bodisi državljani države, v kateri je registrirano vozilo, s katerim se opravlja izmenični promet, ali državljani neke tretje države. Vsaka skupina potnikov, ki se je pri odhodu skupaj peljala v eno smer, se pri kasnejšem povratku vrne v izhodiščni kraj.
b) Izhodiščno in ciljno območje sta kraj začetka in cilja potovanja ter kraji, ki ležijo v radiju 50 km. Izven izhodiščnega in ciljnega območja je dovoljeno skupine odložiti največ na treh različnih mestih.
c) Izmenični promet z nastanitvijo vključuje poleg prometne storitve tudi nastanitev z oskrbo ali brez oskrbe v ciljnem kraju in eventualno med potovanjem za najmanj 80% potnikov. Potniki se morajo v ciljnem kraju zadrževati najmanj dve noči.
(4) "Podjetnik" v smislu tega sporazuma je vsaka fizična ali pravna oseba ali družba, ki ima sedež na državnem ozemlju vsakokratne pogodbenice in je pooblaščena za komercialni prevoz oseb po cesti.
(5) "Vozilo" v smislu tega sporazuma je vsako motorno vozilo, ki je
a) registrirano na državnem ozemlju ene izmed pogodbenic in
b) po svoji konstrukciji in opremi namenjeno za prevoz več kot 9 oseb (vključno z voznikom).
(6) "Dovoljenje" v smislu tega sporazuma je dokazilo, da izpolnjuje podjetnik potrebne pogoje, na osnovi katerih ima pravico opravljati prometne storitve iz 1. člena.
3. člen
Izmenični promet
(1) Ne glede na določbe v alineah a) in b) v tretjem odstavku 3. člena pri izmeničnih vožnjah med potjo ni dovoljeno sprejemati ali odlagati potnikov.
(2) Prva povratna vožnja in zadnja vožnja tja v vrsti izmeničnih voženj sta vožnji s praznim vozilom.
(3) Opredelitev neke prometne storitve kot izmenični promet se ne spremeni, če se s poprejšnjim soglasjem zadevne pogodbenice, ne glede na določbe
a) tretjega odstavka 2. člena potniki vračajo z neko drugo skupino,
b) prvega odstavka 3. člena med potjo sprejme ali odloži potnike.
(4) Poprej oblikovana skupina potnikov je skupina, za katero je odgovorna služba ali oseba, po predpisih pogodbenic, prevzela sklenitev pogodbe ali skupinsko plačilo storitev ali prejela pred odhodom vse rezervacije in plačila.
4. člen
Občasni promet
(1) Občasni promet v smislu 1. člena zajema
a) krožne vožnje z zaprtimi vrati, to je vožnje z istim vozilom, ki na celotni poti prevaža isto skupino potnikov in jih pripelje nazaj v izhodiščni kraj;
b) prometne storitve, kjer se sprejme potnike za vožnjo v eno smer v povratni smeri pa je vozilo prazno (vožnje za odložitev potnikov);
c) vse druge prevozne storitve v občasnem prometu.
(2) Med prevozom v občasnem prometu se med potjo ne sme sprejemati aii odlagati potnikov, razen če pristojni organ zadevne pogodbenice dovoli izjemo. Takšne vožnje se sme opravljati z določenopogostostjo, ne da bi zaradi tega izgubile lastnost občasnega prometa.
5. člen
Promet z dovolilnicami
(1) Za prometne storitve v območju uporabe je treba načeloma dobiti dovoljenje pogodbenice, na državnem ozemlju katere se opravlja prevoz oseb, kolikor ni v 7. členu drugače določeno.
(2) Dovoljenja se izdajajo kot posamezne dovolilnice. Posamična dovolilnica velja za eno vožnjo v obe smeri. Dovolilnica velja v obdobju vsakokratnega kontingenta in prvi mesec po izteku tega obdobja, razen če se je mešana komisija odločila za drugačen način ravnanja.
(3) Popolnoma izpolnjeno dovolilnico je treba imeti pri vsaki vožnji s seboj in jo na zahtevo pokazati kontrolnim organom. Pri prevozih skladno s 7. členom (promet brez dovolilnic) nadomesti dovolilnico dokazilo skladno z 2. odstavkom 7. člena.
(4) Dovolilnica mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
a) ime (firmo) in sedež podjetnika
b) registrsko številko vozila (vozil)
c) priimek in ime voznika (voznikov)
d) itinerer (navedba mejnih prehodov)
e) začetek in konec vožnje (kraj in datum)
(5) Dovolilnica velja izključno za podjetnika, na katerega ime se glasi, in ni prenosljiva. Dovolilnice posredujejo pristojni organi ene pogodbenice pristojnim organom druge pogodbenice, ki izdajo izpolnjene dovolilnice podjetniku, ki pride v poštev. Podatke v alineah b) do e) v četrtem odstavku mora vpisati podjetnik.
(6) Natančno obliko dovolilnice bo določila mešana komisija.
6. člen
Kontrolni dokument
(1) Poleg dovolilnice iz 5. člena ali dokazila iz drugega dstavka 7. člena mora imeti prevoznik pri vsakem prevozu v smislu 1. člena s seboj kontrolni dokument in ga na zahtevo pokazati kontrolnim organom.
(2) Kontrolni dokument in dokazilo skladno z drugim odstavkom 7. člena izdajo pristojni organi zadevne pogodbenice, v kateri je vozilo registrirano, ali neka druga pooblaščena služba.
(3) Obliko in vsebino kontrolnega dokumenta in dokazila v smislu drugega odstavka 7. člena določi mešana komisija (11. člen).
7. člen
Promet brez dovolilnic
(1) Za naslednje prometne storitve ni treba dovolilnic, če se opravljajo z vozilom, ki ustreza visokemu tehničnemu standardu glede emisij in tehničnih varnostnih standardov:
a) "krožne vožnje z zaprtimi vrati" - to so vožnje z istim vozilom, s katerim se na celotni poti prevaža isto skupino potnikov, ki jih vozilo pripelje nazaj v izhodiščni kraj,
b) prometne storitve, kjer sprejme vozilo potnike za vožnjo v eno smer, v povratni smeri pa se vrača prazno,
c) prometne storitve, pri katerih poteka vožnja v eno smer s praznim vozilom in se vse potnike sprejme na istem kraju in gre pri tem za potnike
c.a) iz tretje države, ki so na osnovi pogodb o prevozu, ki so bile sklenjene pred njihovim prihodom na državno ozemlje vsakokratne pogodbenice, v kateri je vozilo registrirano, oblikovani v skupine in prepeljani na državno ozemlje pogodbenice, v kateri je vozilo registrirano, ali
c.b) ki jih je poprej isti prevoznik prepeljal na državno ozemlje pogodbenice, kjer jih znova prevzame in prepelje na državno ozemlje pogodbenice, v kateri je vozilo registrirano, ali
c.c) ki so bili povabljeni, da potujejo na državno ozemlje druge pogodbenice, pri čemer prevzame prevozne stroške tisti, ki jih je povabil. Potniki morajo sestavljati med seboj povezano skupino ljudi, ki se ne sme oblikovati le zaradi namena vožnje in bo prepeljana na državno ozemlje pogodbenice, v kateri je vozilo registrirano.
(2) Pri prevozih, za katere ni treba dovolilnic, sta potrebna kontrolni dokument in ustrezno dokazilo o izpolnjenem tehničnem standardu (Tehnično poročilo za avtobuse), pri čemer veljajo določbe 6. člena.
(3) Vsakokratni veljavni tehnični standard za opravljanje prevozov brez dovolilnic v smislu prvega odstavka bosta pogodbenici določili v posebnem memorandumu k temu sporazumu.
(4) Pogodbenici se razen tega lahko dogovorita, zlasti na predlog mešane komisije, da tudi za druge prometne storitve (npr. maloobmejni promet) ni treba dovolilnic. Pri tem je treba upoštevati cilje, ki so navedeni v preambuli sporazuma.
8. člen
Kontingenti
O številu dovolilnic (kontingenti), veljavnosti in času ter intervalu izročitve se pogodbenici na predlog mešane komisije vselej dogovorita za 12 mesecev.
9. člen
Prepoved kabotaže
Ni dovoljeno sprejemati potnikov na državnem ozemlju druge pogodbenice za prevoze znotraj tega državnega ozemlja.
10. člen
Sankcije
(1) Če podjetnik ali njegovo vozniško osebje krši veljavne pravne predpise na državnem ozemlju druge pogodbenice ali določbe tega sporazuma, mora pristojni organ pogodbenice, v kateri je vozilo registriano, na zaprosilo pristojnega organa druge pogodbenice storiti naslednje:
a) opomniti podjetnika z opozorilom, da mora spoštovati veljavne predpise;
b) prenehati izdajati dovolilnice podjetju za prevoze na državnem ozemlju druge pogodbenice, v katerem je bila storjena kršitev, ali preklicati že izdana dovoljenja;
c) če podjetnik ali njegovo vozniško osebje na državnem ozemlju druge pogodbenice težje ali večkrat krši ta sporazum, lahko pristojni organ te druge države takšnega podjetnika začasno ali trajno izključi iz prometa na svojem državnem ozemlju.
(2) Pristojni organi obeh pogodbenic se med seboj obvestijo o kršitvah iz prvega odstavka in sprejetih ukrepih. To ne vpliva na veljavnost internih državnih pravnih predpisov o preklicu in odvzemu dovoljenja oziroma koncesije.
11. člen
Mešana komisija
(1) Za redno nadziranje in izvajanje tega sporazuma bosta pogodbenici ustanovili mešano komisijo, ki jo bodo sestavljali predstavniki obeh pogodbenic.
(2) Mešana komisija se sestane na zahtevo ene od obeh pogodbenic in odloča sporazumno.
(3) Če obravnava mešana komisija vprašanja, ki se nanašajo na druga upravna področja, lahko pritegne k sodelovanju predstavnike za to pristojnih organov.
(4) Zlasti je naloga mešane komisije, da se dogovori o maloobmejnem območju ter vrstah in načinu izvajanja prometa v maloobmejnem območju.
12. člen
Začetek veljavnosti
Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca od dneva, ko sta se pogodbenici obvestili, da so bili zaključeni notranjepravno predvideni postopki
13. člen
Trajanje sporazuma
Ta sporazum je sklenjen za dobo treh let od začetka veljavnosti. Veljavnost sporazuma se vsakokrat podaljša za nadaljnje leto, če katera od pogodbenic ni odpovedala sporazuma s 1. januarjem ob upoštevanju šestmesečnega odpovednega roka.

Sestavljeno na Dunaju dne 7. aprila 1994 v dveh izvirnikih v slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije:
Minister za promet zveze
Igor Umek, dipl. ek., l. r.

Za Vlado
Republike Avstrije:
Zvezni minister za javno
gospodarstvo in promet
mag. Viktor Klima l. r.
M E M O R A N D U M
k 5., 6., 7. in 8. členu Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o mednarodnem prevozu potnikov v izvenlinijskem cestnem prometu
Pogodbenici sta se dogovorili o naslednji ureditvi:
(1) Za koledarsko leto 1994 se na podlagi recipročnosti in ob upoštevanju postopne uveljavitve sprejetih tehničnih standardov določi naslednje število posameznih dovolilnic:
11.000 posameznih dovolilnic, ki veljajo za občasni in/ali izmenični promet (bilateralni in tranzitni)
2.000 posameznih dovolilnic, ki veljajo za vožnje v maloobmejnem območju.
Začasno velja kot maloobmejno območje v smislu tega sporazuma maloobmejno območje, ki je bilo določeno v memorandumu Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o mednarodnem tovornem prometu.
Zgornja opredelitev maloobmejnega območja velja do dokončnega dogovora o maloobmejnem območju v smislu četrtega odstavka 11. člena tega sporazuma.
(2) Pogodbenici bosta izmenjali dogovorjene dovolilnice mesec dni pred začetkom vsakokratnega koledarskega leta.
(3) Pogodbenici sta kot dovolilnico skladno s šestim odstavkom 5. člena sprejeli vzorec dovolilnic v slovenskem in nemškem jeziku, ki je v prilogi 1 k temu memorandumu.
(4) Pogodbenici sta kot kontrolni dokument skladno s tretjim odstavkom 6. člena sprejeli kontrolni dokument ASOR.
(5) Skladno s tretjim odstavkom 7. člena sta se pogodbenici glede tehničnih standardov v letu 1994, 1995 in 1996 dogovorili naslednje:
a) standardi glede emisij:
- dimljenje: ECE R 24.03
ali: ES smernice 72/306 v besedilu 89/491
ali: 1.d člen avstrijske uredbe za izvedbo Zakona o motornih vozilih
- izpušni plini: ECE R 49.02
ali: ES smernice 88/77 v besedilu 91/542
ali: 1.d člen avstrijske uredbe za izvedbo Zakona o motornih vozilih
- hrup: ECE R 51.01
ali: ES smernice 70/157 v besedilu 89/491
ali: 8. člen avstrijske uredbe za izvedbo Zakona o motornih vozilih
b) varnostnotehnični standardi:
- protiblokirna naprava (ABS): ECE R 13.06
ali: ES smernice 71/320 v besedilu 91/422
ali: 3.g člen avstrijske uredbe za izvedbo Zakona o motornih vozilih
- retarder: ECE R 13.06
ali: ES smernice 71/320 v besedilu 91/422
ali: 3.e člen avstrijske uredbe za izvedbo Zakona o motornih vozilih
(6) Kot dokazilo (Tehnično poročilo za avtobuse) skladno z drugim odstavkom 7. člena velja prejeti vzorec, ki je v prilogi 2 k temu memorandumu.

Sestavljeno na Dunaju dne 7. aprila 1994 v dveh izvirnikih v slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer je vsako besedilo v enaki meri obvezujoče.
Za Vlado
Republike Slovenije:
Minister za promet in zveze
Igor Umek, dipl. ek., l. r.

Za Vlado
Republike Avstrije:
Zvezni minister za javno
gospodarstvo in promet
mag. Viktor Klima l. r.
V E R E I N B A R U N G
ZWITSCHEN DER REGIERUNG DER REPUBLIK SLOWENIEN UND DER REGIERUNG DER REPUBLIK ÖSTERREICH ÜBER DIE INTERNATIONALE BEFÖRDERUNG VON PERSONEN IM NICHTLINIENMÄßIGEN VERKEHR AUF DER STRAßE
PRÄAMBEL
Die Regierung der Republik Slowenien und die Regierung der Republik Österreich, nachfolgend als die Vertragsparteien bezeichnet,
Im BEWUSSTSEIN der Beschlüsse der Zentraleuropäischen Konferenz vom 17. März 1993 in Wien, auch im internationalen Straßenpersonenverkehr zur Sicherstellung und Erhöhung der Straßenverkehrssicherheit Maßnahmen zu ergreifen,
ENTSCHLOSSEN, zur Verwirklichung dieser Zielsetzung eines hohen Schutzniveaus jeweils die neuesten Technologien nach dem Stand der Technik - insbesondere hinsichtlich der Minimierung des Lärm- und Schadstoffausstoßes sowie der Gewährleistung eines hohen sicherheitstechnischen Standards - anzuwenden,
IN DEM BESTREBEN, durch dieses Abkommen die internationale Beförderung von Personen im nichtlinienmäßigen Verkehr auf der Straße zwischen ihren beiden Staaten auf diese Weise zu regeln, sowie deren Organisation und Durchführung zu erleichtern, und hierdurch auch einen Beitrag zur Förderung des Tourismus und der gegenseitigen Völkerverständigung in Europa zu leisten,
haben folgendes vereinbart:
Artikel 1
Anwendungsbereich
(1) Die Vereinbarung findet Anwendung auf die nichtlinienmäßige Beförderung von Personen (Gelegenheitsverkehr, Pendelverkehr) auf der Straße mit Fahrzeugen im internationalen Verkehr nach, von und durch das Gebiet der Vertragsparteien, sowie auf Leerfahrten im Zusammenhang mit diesen Verkehrsdiensten.
Artikel 2
Legaldefinitionen
(1) Gelegenheitsverkehr im Sinne dieser Vereinbarung ist der Verkehrsdienst, der weder der Definition des Linienverkehrs (Abs. 2) noch der Definition des Pendelverkehrs (Abs. 3) entspricht.
(2) Linienverkehr (Kraftfahrlinienverkehr) im Sinne dieser Vereinbarung ist die regelmäßige Beforderung von Personen auf bestimmten Verkehrsverbindungen mit vorher festgelegten Haltestellen nach festgelegten Fahrplänen und Tarifen.
(3)a) Pendelverkehr im Sinne dieser Vereinbarung ist der Verkehrsdienst, bei dem bei mehreren Hin- und Rückfahrten von demselben Ausgangsgebiet nach demselben Zielgebiet Reisende befördert werden, die zuvor in Gruppen zusammengefaßt worden sind. Diese Reisenden sind entweder Staatsangehörige des Staates, in dem das Fahrzeug, mit dem der Pendelverkehr durchgeführt wird, zugelassen ist oder Staatsangehörige eines Drittstaates. Jede Reisegruppe, welche die Hinfahrt gemeinsam ausgeführt hat, wird bei einer späteren Fahrt geschlossen an den Ausgangsort zurückgebracht.
b) Unter Ausgangsgebiet und Zielgebiet sind der Ort des Reisentritts und der Ort des Reiseziels sowie die in einem Umkreis von 50 km gelegenen Orte zu verstehen. Gruppen können außerhalb des Ausgangsgebietes und des Zielgebietes an höchsten drei verschiedenen Stellen abgesetzt werden.
c) Beim Pendelverkehr mit Unterbringung wird neben der Beförderungsleistung die Unterbringung mit oder ohne Verpflegung am Zielort und gegebenenfalls während der Reise für mindestens 80% der Fahrgäste erbracht. Die Dauer des Aufenthalts der Fahrgäste am Zielort muß mindestens zwei Nachte betragen.
(4) »Unternehmer« im Sinne dieser Vereinbarung ist jede physische oder juristische Person oder Gesellschaft, die im Hoheitsgebiet der jeweiligen Vertragspartei niedergelassen und zur gewerbsmäßigen Beförderung von Personen auf der Straße befugt ist.
(5) »Fahrzeug« im Sinne dieser Vereinbarung ist jedes Kraftfahrzeug, daß
a) im Hoheitsgebiet einer der Vertragsparteien zugelassen ist und
b) nach seiner Bauart und Ausrüstung zur Beförderung von mehr als neun Personen (einschließlich des Lenkers) bestimmt ist.
(6) »Genehmigung« im Sinne dieser Vereinbarung ist der Nachweis, daß der Unternehmer die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt, die ihn berechtigen, die in Artikel 1 genannten Verkehrsleistungen durchzuführen.
Artikel 3
Pendelverkehre
(1) Bei Pendelfahrten dürfen unbeschadet des Artikel 3 Abs. 3 lit a und b unterwegs Fahrgäste weder aufgenommen noch abgesetzt werden.
(2) Die erste Rückfahrt und die letzte Hinfahrt in der Reihe der Pendelfahrten sind Leerfahrten.
(3) Die Zuordnung eines Verkehrsdienstes zum Pendelverkehr wird jedoch nicht dadurch berührt, daß mit vorheriger Zustimmung der betreffenden Vertragspartei Reisende, abweichend
a) von Artikel 2 Abs. 3 die Rückfahrt mit einer anderen Gruppe vornehmen;
b) von Artikel 3 Abs. 1 unterwegs aufgenommen oder abgesetzt werden;
(4) Unter einer vorab gebildeten Fahrgastgruppe ist eine Gruppe zu verstehen, für ide eine nach den Vorschriften des Vertragsstaates verantwortliche Stelle oder Person den Abschluß des Vertrages oder die Sammelbegleichung der Leistung übernommen hat oder alle Buchungen und die Zahlungen vor der Abfahrt erhalten hat.
Artikel 4
Gelegenheitsverkehre
(1) Der Gelegenheitsverkehr im Sinne des Artikel 1 umfaßt
a) Rundfahrten mit geschlossenen Türen, d. h. Fahrten, die mit demselben Fahrzeug ausgeführt werden, das auf der gesamten Fahrtstrecke dieselbe Reisegruppe befordert und sie an den Ausgangsort zurückbringt;
b) Verkehrsdienste, bei denen zur Hinfahrt Fahrgäste aufgenommen werden und bei denen die Rückfahrt eine Leerfahrt ist (Absetzfahrten);
c) alle sonstigen Gelegenheitsverkehrsdienste
(2) Bei Beförderungen im Gelegenheitsverkehr dürfen unterwegs Fahrgäste weder aufgenommen noch abgesetzt werden, es sei denn, daß die zuständige Behorde der betreffenden Vertragspartei Ausnahmen hievon gestattet. Diese Fahrten dürfen mit einer gewissen Häufigkeit ausgeführt werden, ohne dadurch ihre Eigenschaft als Gelegenheitsverkehr zu verlieren.
Artikel 5
Genehmigungspflicht
(1) Die im Anwendungsbereich angeführten Verkehrsdienste bedürfen grundsätzlich einer Genehmigung der Vertragspartei, in deren Staatsgebiet die Personenbeförderung stattfindet, soferne Artikel 7 nichts anderes bestimmt.
(2) Die Genehmigungen werden als Einzelgenehmigungen erteilt. Die Einzelgenehmigung gilt für eine Hin und Rückfahrt. Sie ist nur innerhalb des Kontingentzeitraumes und des unmittelbar darauffolgenden Monats gültig, es sei denn, daß im Rahmen der Gemischten Kommission eine andere Vorgangsweise gewählt wird.
(3) Die vollständig ausgefüllte Genehmigung ist bei jeder Beförderung mitzuführen und auf Verlangen den Kontrollorganen vorzuweisen. Bei Beförderungen gemäß Artikel 7 (genehmigungsfreie Verkehre) ersetzt der Nachweis gemäß Artikel 7 Abs. 2 die Genehmigung.
(4) Die Genehmigung muß mindestens folgende Angaben enthalten:
a) Name (Firma) und Sitz des Unternehmers,
b) amtliche/s Kennzeichen des/der Fahrzeuge/s,
c) Vor- und Zuname des/der Lenker/s,
d) Reiseweg (Anführung der Grenzübergänge),
e) Beginn und Ende der Fahrt (Ort und Datum).
(5) Die Genehmigung gilt ausschließlich für den Unternehmer, auf dessen Namen sie lautet und ist nicht übertragbar. Die Genehmigungen werden von den zuständigen Behörden des einen Vertragsstaates den zuständigen Behörden des anderen Vertragsstaates übermittelt, welche die Genehmigungen ausgefüllt an den in Betracht kommenden Unternelimer ausgeben. Die Angaben gemäß Absatz 4 lit. b bis e sind vom Unternehmer selbst auszufüllen.
(6) Die nähere Form der Genehmigung wird von der Gemischten Kommission festgelegt.
Artikel 6
Kontrolldokument
(1) Zusätzlich zu der im Artikel 5 angeführten Genehmigung oder des im Artikel 7 Abs. 2 genannten Nachweises ist bei jeder Beförderung im Sinne des Artikel 1 ein Kontrolldokument mitzuführen und auf Verlangen den Kontrollorganen vorzuweisen.
(2) Das Kontrolldokument und der Nachweis im Sinne des Artikel 7 Abs. 2 werden von den zuständigen Behörden des betreffenden Vertragsstaates, in dem Fahrzeug zugelassen ist, oder von einer anderen hiezu ermächtigten Stelle ausgestellt.
(3) Form und Inhalt des Kontrolldokumentes und des Nachweises im Sinne des Artikel 7 Abs. 2 werden von der Gemischten Kommission (Artikel 11) festgelegt.
Artikel 7
Genehmigungsfreie Verkehre
(1) Nachfolgend angeführte Verkehrsdienste dürfen ohne das Erfordernis einer Genehmigung durchgefuhrt werden, wenn das Fahrzeug, mit dem die Beförderung erfolgt, einen hohen Stand der Technik hinsichtlich Emissionen und technischen Sicherheitstandards erfüllt:
a) »Rundfahrten mit geschlossenen Türen«, das sind Fahrten, die mit demselben Fahrzeug ausgeführt werden, das auf der gesamten Fahrstrecke dieselbe Reisegruppe befördert und sie an den Ausgangspunkt zurückbringt;
b) Verkehrsdienste, bei denen zur Hinfahrt Fahrgäste aufgenommen werden und die Rückfahrt eine Leerfahrt ist;
c) Verkehrsdienste, bei denen die Hinfahrt eine Leerfahrt ist und alle Fahrgäste am selben Ort aufgenommen werden und die Fahrgäste
c.a) die aus einem Drittland stammen und aufgrund von Beförderungsverträgen, die vor ihrer Ankunft auf dem Gebiet der jeweiligen Vertragspartei, in dem das Fahrzeug zugelassen ist, geschlpssen wurden, in Gruppen zusammengefaßt sind und in das Gebiet der Vertragspartei befördert werden, in der das Fahrzeug zugelassen ist oder
c.b) vorher von dem selben Verkehrsunternehmer in das Gebiet der Vertragspartei gebracht worden sind, in dem sie wieder aufgenommen werden, und in das Gebiet der Vertragspartei, in dem das Fahrzeug zugelassen ist, befördert werden oder
c.c) eingeladen worden sind, sich in das Gebiet einer anderen Vertragspartei zu begeben, wobei der Einladende die Beförderungskosten übernimmt. Die Fahrgäste müssen ein zusammengehoriger Personenkreis sein, der nicht nur zum Zweck der Fahrt gebildet werden darf und der in das Gebiet der Vertragspartei, in dem das Fahrzeug zugelassen ist, gebracht wird.
(2) Die genehmigungsfreien Verkehre bedürfen eines Kontrolldokumentes und eines entsprechenden Nachweises (technischer Fahrzeugbericht für Busse) hinsichtlich der Erfüllung des Standes der Technik, wofür die Bestimmungen des Artikels 6 anzuwenden sind.
(3) Der jeweils geltende Stand der Technik im Sinne des Absatz 1 wird von den Vertragsparteien in einem gesonderten Memorandum zu diesem Abkommen festgelegt.
(4) Darüberhinaus konnen die Vertragsparteien, insbesondere auf Vorschlag der Gemischten Kommission, vereinbaren, daß weitere Verkehrsdienste (z. B. Grenzzonenverkehr) ohne das Erfordernis einer Genehmigung durchgeführt werden. Hierbei ist aber auf die in der Präambel des Abkommens genannten Zielsetzungen Bedacht zu nehmen.
Artikel 8
Kontingente
Anzahl der Genehmigungen (Kontingente), Gültigkeit, Zeitpunkt und Intervall der Übergabe werden jeweils für 12 Monate auf Vorschlag der Gemischten Kommission zwischen den Vertragsparteien vereinbart.
Artikel 9
Kabotageverbot
Nicht gestattet ist die Aufnahme von Personen im Staatsgebiet des anderen Vertragsstaates zur Beförderung innerhalb dieses Staatsgebietes.
Artikel 10
Maßnahmen bei Zuwiderhandlungen
(1) Bei Zuwiderhandlungen eines Unternehmers oder seines Fahrpersonals gegen die auf dem Staatsgebiet des anderen Vertragsstaates geltenden Rechtsvorschriften oder gegen die Bestimmungen dieser Vereinbarung hat die zuständige Behorde des Vertragsstaates, in dem das Fahrzeug zugelassen ist, auf Ersuchen der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaates folgende Maßnahmen zu treffen:
a) Verwarnung des Unternehmers mit dem Hinweis, die geltenden Vorschriften einzuhalten;
b) Einstellung der Ausgabe von Genehmigungen an den Unternehmer für Beförderungen auf dem Staatsgebiet des Anderen Vertagsstaates, in dem die Zuwiderhandlung begangen wurde, oder Widerruf bereits ausgegebener Genehmigungen;
c) Bei schweren oder wiederholten Zuwiderhandlungen eines unternehmers oder seines Fahrpersonals des einen Staates auf dem Hoheitsgebiet des anderen-Staates gegen diese Vereinbarung kann die zuständige Behörde dieses anderen Staates den betreffenden Unternehmer vom Verkehr auf seinem Hoheitsgebiet vorübergehend oder dauernd ausschließen.
(2) Die zuständigen Behorden der beiden Vertragsstaaten unterrichten einander über Zuwiderhandlungen nach Absatz 1 und über die getroffenen Maßnahmen. Die innerstaatlichen Rechtsvorschriften über Widerruf und Rücknahme einer Genehmigung/Konzession bleiben unberührt.
Artikel 11
Gemischte Kommission
(1) Zur ordnungsgemäßen Uberwachung und Durchführung dieser Vereinbarung richten die Vertragsparteien eine Gemischte Kommission ein, die sich aus Vertretern beider Vertragsparteien zusammensetzt.
(2) Die Gemischte Kommission tritt auf Verlangen einer der beiden Vertragsparteien zusammen und entscheidet einvernehmlich.
(3) Wenn die Gemischte Kommission Fragen, die andere Verwaltungsbereiche betreffen, behandelt, kann sie Vertreter der hiefür zuständigen Behörden beiziehen.
(4) Insbesondere ist es Aufgabe der Gemischten Kommission die Grenzzone sowie die Verkehrsarten und die Art Ihrerer Durchführung innerhalb der Grenzzone zu vereinbaren.
Artikel 12
Inkrafttreten
Diese Vereinbarung tritt am ersten Tag des zeeiten Monats in Kraft, nachdem die Vertragsparteien einander den Abschluß der innerstaatlich vorgesehenen Verfahren notifiziert haben.
Artikel 13
Vertragsdauer
Diese Vereinbarung wird für die Dauer von drei Jahren ab Inkrafttreten abgeschlossen. Ihre Gültigkeit verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, sofern nicht eine der Vertragsparteien diese Vereinbarung unter Einhaltung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist zum 1. Jänner kündigt.

Geschehen zu Wien am 7. April 1994 in zwei Urschriften in slowenischer und deutscher Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
Seitens der Regierung der
Republik Slowenien
der Minister für Verkehr
und Kommunikation
Dipl. Oec. Igor Umek e. h

Seitens der Regierung der
Republik Österreich
der Bundesminister für
öffentliche Wirtschaft
und. Verkehr
Mag. Viktor Klima e. h.
M E M O R A N D U M
zu Artikel 5, 6, 7 und 8 der Vereinbarung zwischen der Regierung der Republik Slowenien und der Regierung der Republik Österreich über die internationale Beförderung von Personen im nichtlinienmäßigen Verkehr auf der Straße
Die Vertragsparteien vereinbaren folgende Regelung:
(1) Für das Kalenderjahr 1994 wird auf Basis der Gegenseitigkeit und unter Beachtung einer schrittweisen Umsetzung der festgelegten technischen Standards folgende Anzahl an Einzelgenehmigungen vereinbart:
11.000 Einzelgenehmigungen jeweils gültig für den Gelegenheitsverkehr und/oder Pendelverkehr (bilateral und/oder Transit)
2.000 Einzelgenehmigungen jeweils gültig für Fahrten innerhalb der Grenzzone.
Als Grenzzone im Sinne dieser Vereinbarung gilt die in Memorandum zur Vereinbarung zwischen der Regierung der Republik Slowenien und der Regierung der Republik Österreich über die grenzüberschreitende Beforderung von Gütern festgelegte Grenzzone als vorläufig vereinbart.
Die vorstehend getroffene Grenzzonenregelung gilt bis zur Festlegung einer endgültigen Grenzzonenvereinbarung im Sinne des Artikel 11 Abs. 4 dieser Vereinbarung.
(2) Die Vertragsparteien übergeben ein Monat vor Beginn jedes Kalenderjahres Zug um Zug die vereinbarten Genehmigungen.
(3) Als Genehmigung gemäß Artikel 5 Abs. 6 vereinbaren die Vertragsparteien das in deutscher und slowenischer Sprache verfaßte Muster beider Genehmigungen in der Anlage 1 zu diesem Memorandum.
(4) Die Vertragsparteien vereinbaren als Kontrolldokument gemäß Artikel 6 Abs. 3 das ASOR Kontrolldokument.
(5) Gemäß Artikel 7 Abs. 3 vereinbaren die Vertragsparteien für die Jahre 1994, 1995 und 1996 hinsichtlich des Standes der Technik folgendes:
a) Emissionsstandards:
- Rauchgastrübung: ECE R 24.03
oder: EG Richtlinie 72/306 in der Fassung 89/491
oder: § 1d KDV (Österreichische Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung)
- Abgase: ECE R 49.02
oder: EG Richtlinie 88/77 in der Fassung 91/542
oder: § 1d KDV
- Lärm: ECE R 51.01
oder: EG Richtlinie 70/157 in der Fassung 89/491
oder: § 8 KDV
b) Sicherheitstechnische Standards:
- Antiblockier vorrichtung (ABV): ECE R 13.06
oder: EG Richtlinie 71/320 in der Fassung 91/422
oder: § 3g KDV
- Verlangsameranlage: ECE R 13.06
oder: EG Richtlinie 71/320 in der Fassung 91/422
oder: § 3e KDV
(6) Als Nachweis (technischer Fahrzeugbericht für Busse) gemäß Artikel 7 Abs. 2 gilt das in der Anlage 2 zu diesem Memorandum enthaltene Muster.
Geschehen zu Wien am 7. April 1994 in zwei Urschriften. in slowenischer und deutscher Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
Seitens der Regierung der
Republik Slowenien
der Minister für Verkehr
und Kommunikation
Dipl. Oec. Igor Umek e. h.

Seitens der Regierung der
Republik Österreich
der Bundesminister für
öffentliche Wirtschaft
und Verkehr
Mag. Viktor Klima e. h.
3. člen
Za izvajanje sporazuma in memoranduma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
Št. 326-07/94-5/1
Ljubljana, dne 9. novembra 1994
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina