Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1994 z dne 27. 10. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1994 z dne 27. 10. 1994

Kazalo

96. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za delo Republike Madžarske o sodelovanju na področju politike dela, stran 1424.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
O RATIFIKACIJI, SPORAZUMA MED MINISTRSTVOM ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA DELO REPUBLIKE MADŽARSKE O SODELOVANJU
NA PODROČJU POLITIKE DELA
1. člen
Ratificira se Sporazum med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za delo Republike Madžarske o sodelovanju na področju politike dela, podpisan v Budimpešti 26. januarja 1994.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in madžarskem jeziku glasi:
SPORAZUM
MED MINISTRSTVOM ZA DELO, DRUŽINO
IN SOCIALNE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE.
IN MINISTRSTVOM ZA DELO REPUBLIKE
MADŽARSKE O SODELOVANJU NA PODROČJU
POLITIKE DELA
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvo za delo Republike Madžarske (v nadaljevanju: pogodbeni stranki) sta se v želji po uspešnem medsebojnem sodelovanju odločili, da skleneta Sporazum o sodelovanju na področju politike dela.
V ta namen sta se pogodbeni stranki sporazumeli o naslednjem:
1. člen
Za sodelovanje sta pristojni:
a) na slovenski strani: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije
b) na madžarski strani: Ministrstvo za delo Republike Madžarske.
2. člen
Vrsta in obseg konkretnih ukrepov bosta vsakokrat določena v obojestranskem dogovoru.
Predvidene so zlasti naslednje oblike sodelovanja:
1. sprejem in odpošiljanje ekspertov s področij, ki jih pokrivata ministrstvi;
2. svetovanje in izobraževanje strokovnjakov;
3. izdelava izvedeniških mnenj v posameznih konkretnih primerih;
4. izmenjava informacijskega materiala.
3. člen
Pogodbeni stranki določata naslednje prioritete:
1. izmenjava izkušenj o instrumentih, predpisih in institucijah na področju politike dela;
2. svetovanje v zvezi s sistemom delovne uprave;
3. izmenjava informacij o veljavnem sistemu delovnih razmerij, še posebej pa o zakonski ureditvi delovnih pogodb, kolektivnih dogovorov in o delovanju trga delovne sile;
4. posvetovanje o vprašanjih mednarodne politike zaposlovanja.
4. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da se v okviru veljavnih predpisov, na regionalni ravni, začne strokovno delo in proučevanje možnosti za sodelovanje v skladu s skupnimi interesi.
5. člen
Glede financiranja izvajanja tega sporazuma se pogodbeni stranki dogovorita, da bo stroške potovanja strokovnjakov zagotavljal vedno pošiljatelj, gostitelj pa bo poskrbel za organiziranje ustreznega strokovnega programa.
6. člen
Pogodbeni stranki bosta pri izvajanju sporazuma medsebojno upoštevali veljavne predpise.
7. člen
Ta sporazum bo podpisan in potrjen s strani pogodbenih strank v skladu z njihovimi ustavnimi določili.
1. Ta sporazum je sklenjen za dobo treh let. Po preteku tega časa se njegova veljavnost molče podaljša vsakokrat za eno leto, če ga nobena od pogodbenih strank pisno ne odpove najkasneje 30 dni pred njegovim potekom.
2. Ta sporazum začne veljati z dnem, ko pogodbeni stranki izmenjata obvestili o izpolnitvi notranjepravnih pogojev za njegovo uveljavitev.
Sestavljeno v Budimpešti dne 26. januarja 1994 v dveh izvirnikih v slovenskem in madžarskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako veljavni.
MEGÁLLAPODÁS A MUNKAÜGY TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ
EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL A SZLOVÉN
KÖZTARSASÁG MUNKA-, CSALÁD- ÉS
SZOCIÁLIS ÜGYEK MINISZTERIUMA ÉS A
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG MUNKAÜGYI
MINISZTÉRIUMA KÖZÖTT
A Szlovén Köztársaság Munka-, Család- és Szociális Ügyek Minisztériuma és a Magyar Köztársaság Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban: Szerződő Felek)-az eredményes kölcsönös együttműködés iránti törekvéstől vezérelve elhatározták, hogy megállapodást kötnek á munkaügy területén történő együttműködésről.
E célból a Felek az alábbiakban állapodtak meg:
1. cikk
Az együttműködésben illetékesek:
a) szlovén részről: a Szlovén Köztársaság Munka-, Család- és Szociális Ügyek Minisztériuma
b) magyar részről: a Magyar Köztársaság Munkaügyi Minisztériuma.
2. cikk
A konkrét intézkedések típusát és terjedelmét minden alkalommai kölcsönös megállapodásban határozzák meg.
Szerződő Felek a következő módon kívánnak együttműködni:
1. A Minisztériumok tevékenységi területén dolgozó szakértők kölcsönös fogadása és küldése;
2. Tanácsadás és szakértők képzése;
3. Egyes konkrét esetekre vonatkozó szakértői vélemény kidolgozása;
4. Információs anyagok cseréje.
3. cikk
A Felek az alábbi prioritásokat határozzák meg:
1. A foglalkoztatáspolitika területén alkalmazott eszközökkel, jogszabályokkal és intézményekkel kapcsolatos tapasztalatcsere;
2. Tanácsadás a munkaügyi közigazgatási rendszerrel kopcsolatosan;
3. Információcsere a munkaviszony, főként a munkaszerződés, a kollektív megállapodások és a munkaerőpiac működésének érvényes rendszeréről;
4. Tanácskozás a nemzetközi foglalkoztatáspolitika kérdéseiről.
4. cikk
A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a hatályos jogszabályi keretek között regionális szinten kezdődjön szakmai feltáró munka a kölcsönös érdekeken alapuló együttműködés lehetőségének felmérésére.
5. cikk
A jelen Megállapodás megvalósításának finanszírozását illetően a Szerződő Felek úgy állapodnak meg, hogy a szakértők utazásának költségeit mindig a küldő fél biztosítja, a fogadó fél gondoskodik a megfelelő szakmai program megszervezéséről.
6. cikk
Szerződő Felek a Megállapodás végrehajtásánál kölcsönösen figyelembe veszik az érvényben lévő jogszabál yokat.
7. cikk
A Szerződő Felek a jelen Megállapodást alkotmányos rendelkezéseik értelmében írják alá és erősítik meg.
1. Szerződő Felek a jelen Megállapodást három éves időszakra kötik. Ezen időszak eltelte után hatálya hallga tólag mindenkor további egy évvel meghosszabbodik, ha azt a Szerződő Felek egyike legkésőbb a határidő lejárta előtt 30 nappal írásban fel. nem mondja.
2. A Megállapodás életbe lép azon a napon, amikor a Szerződő Felek egymással közlik, hogy a Megállapodás életbeléptetésének belső állami feltételeit mindkét állam ban teljesítették.
Készült Budapest, 1994. januar 26 -án két példányban, magyar és szlovén nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Republike Slovenije
Jožica Puhar l. r.
 
Ministrstvo za delo
Republike Madžarske
Gyula Kiss l. r.
 
A Szlovén Köztársaság
Munka-, Család- és
Szociális Ügyek
Minisztériuma
Jozica Puhar (s. k.)
 
A Magyar Köztársaság
Munkaügyi Miniszteriuma
Gyula Kiss (s. k.)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-03/93-3/8-8
Ljubljana, dne 13. oktobra 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost