Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1994 z dne 30. 9. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1994 z dne 30. 9. 1994

Kazalo

86. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Vzhodno republiko Urugvaj o ukinitvi vizumov, stran 1010.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št.. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN VZHODNO REPUBLIKO URUGVAJ O UKINITVI VIZUMOV
1. člen
Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Vzhodno republiko Urugvaj o ukinitvi vizumov, podpisan v Montevideu 3. maja 1994.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in španskem jeziku glasi:
SPORAZUM
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN VZHODNO REPUBLIKO URUGVAJ O UKINITVI VIZUMOV
1. člen
Slovenski državljani, imetniki veljavnih potnih listov Republike Slovenije lahko vstopajo v Urugvaj preko kateregakoli za to določenega mejnega prehoda in tam bivajo določeno časovno obdobje, ki ne presega treh mesecev, ne da bi pri tem potrebovali vizum.
2. člen
Urugvajski državljani; imetniki veljavnih potnih listov Vzhodne Republike Urugvaj lahko vstopajo v Slovenijo preko kateregakoli za to določenega mejnega prehoda in tam bivajo določeno časovno obdobje, ki ne presega treh mesecev, ne da bi pri tem potrebovali vizum.
3. člen
Ukinitev vizumov ne pomeni, da osebe, na katere se ta sporazum nanaša, niso dolžne spoštovati zakonov in predpisov zadevne države glede vstopa, začasnega ali trajnega bivanja in dela.
4. člen
Obe pogodbenici bosta izmenjali vzorce veljavnih potnih listov pred začetkom veljave tega sporazuma. V primeru, da ena od pogodbenic uvede nov potni list, mora o tem obvestiti drugo pogodbenico trideset dni pred pričetkom veljave novega potnega lista ter priložiti vzorec le-tega.
5. člen
Pristojni organi obeh držav si pridržujejo pravico do zavrnitve vstopa ali bivanja v državi nezaželenim osebam.
6. člen
Pristojni organi obeh držav se obvezujejo, da bodo brez formalnosti dovolili ponoven vstop na svoje ozemlje kateremukoli svojemu državljanu.
7. člen
Vsaka vlada lahko začasno preneha izvajati ta sporazum, delno ali v celoti, z izjemo 6. člena, iz razlogov javnega reda. Takšno prenehanje izvajanja se mora nemudoma sporočiti drugi vladi po diplomatski poti.
8. člen
Ta sporazum se bo začel uporabljati z dnem podpisa, veljati pa bo začel na dan, ko se strani medsebojno obvestita o izpolnitvi potrebnih notranjih pogojev v ta namen. Sporazum se lahko odpove s strani obeh vlad s predhodnim pisnim obvestilom. Odpoved bo stopila v veljavo mesec dni od dneva obvestila.
Sestavljeno v Montevideu dne 3. maja 1994 v dveh izvirnikih v slovenskem in španskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.
Za Vlado
Republike Slovenije
Lojze Peterle l. r.
 
Za Vlado Vzhodne
Republike Urugvaj
Sergio Abreu Bonilla l. r.
ACUERDO
ENTRE LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY RELATIVO A EXENCIÓN DE VISAS
Articulo 1
Los titulares de pasaportes válidos y vigentes de la República de Eslovenia podrán entrar libremente a la República Oriental del Uruguay por cualquier punto de ingreso y permanecer en su territorio por un periodo que no exceda de tres meses, sin el requisito de la obtención de un visado.
Articulo 2
Los titulares de pasaportes válidos y vigentes de la República Oriental del Uruguay podrán entrar libremente a la República de Eslovenia por cualquier punto de ingreso y permanecer en su territorio por un periódo que no exceda de tres meses, sin el requisito de la obtención de un visado.
Articulo 3
Se da por entendido que la exención del requisito de visado no exime a las personas beneficiadas por el presente Acuerdo de la necesidad de cumplir con las leyes y reglamentos que rigen en los respectivos Estados concernientes a la entrada, residencia (temporaria o permanente) y trabajo.
Articulo 4
Ambas Partes intercambiarán ejemplares de los pasaportes vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo. Si se introducen modificaciones al mismo por una de las Partes, la otra debe ser notificada de las mismas, con la correspondiente remisión de un nuevo ejemplar, como mínimo con treinta días de anticipación a la entrada en vigor de las referidas modificaciones.
Articulo 5
Las autoridades de ambos Estados se reservan el derecho de negar la entrada o permanencia en el pais a personas consideradas indeseables.
Articulo 6
Las autoridades de ambos Estados se comprometen a readmitir sin formalidades, en su territorio, a cualquiera de sus ciudadanos.
Articulo 7
Cualquiera de las Partes puede suspender temporalmente, por razones de seguridad, salud u orden público las disposiciones precedentes, ya sea parcialmente o en su totalidad, con excepción del numeral 6 anterior. Ta suspensión, asi como su terminación, deben ser comunicadas de inmediato a la otra Parte a través de la vía diplomática.
Articulo 8
El presente Acuerdo podrá ser aplicado a partir de su firma, y entrará en vigor el día que las Partes se comuniquen mutuamente el cumplimento de sus respectivos requisitos internos necesarios a ese fin. Cada Parte podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación previa por escrito. La denuncia entrará en vigor un mes después del día de la notificación.
Hecho en Montevideo, a los tres días del mes de mayo de 1994, en dos ejemplares en idiomas esloveno y español, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por el Gobierno de la
República de Eslovenia.
Lojze Peterle fdo.
 
Por el Gobierno de la
República Oriental
del Uruguay
Sergio Abreu Bonilla fdo.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbita Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-03/94-39/1-8
Ljubljana, dne 4. avgusta 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina