Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/1994 z dne 18. 8. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/1994 z dne 18. 8. 1994

Kazalo

77. Zakon o ratifikaciji Fulbrightovega programa izmenjave Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike, stran 956.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI FULBRIGHTOVEGA PROGRAMA IZMENJAVE – MEMORANDUMA O SOGLASJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE
Razglašam Zakon o ratifikaciji Fulbrightovega programa izmenjave – Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike, ki. ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. julija 1994.
Št. 012-01/94-97
Ljubljana, dne 27. julija 1994.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O RATIFIKACIJI FULBRIGHTOVEGA PROGRAMA IZMENJAVE – MEMORANDUMA O SOGLASJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE
1. člen
Ratificira se Fulbrightov program izmenjave – Memorandum o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike, podpisan 8. decembra 1993 v Ljubljani.
2. člen
Memorandum se v slovenskem in angleškem jeziku glasi:
FULBRIGHTOV PROGRAM IZMENJAVE
MEMORANDUM O SOGLASJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE
Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju Vlada RS) in Vlada Združenih držav Amerike (v nadaljevanju Vlada ZDA) sta se sporazumeli o naslednjih pogojih za izmenjavo diplomantov, raziskovalcev z doktoratom in predavateljev pod pokroviteljstvom Fulbrightovega programa.
1. člen
Oblikovan bo dvostranski odbor (v nadaljevanju: odbor) za svetovanje Vladi RS in Vladi ZDA v zvezi z vsemi zadevami, ki se nanašajo na predlagani program izmenjave.
2. člen
Člani odbora bodo: podsekretar Ministrstva za zunanje zadeve RS (Služba za koordinacijo prosvetnega, kulturnega in znanstvenega sodelovanja) in uradnik za javne zadeve Veleposlaništva ZDA in še štirje člani, od katerih dva imenuje Ministrstvo za zunanje zadeve RS, dva pa Veleposlaništvo ZDA. Da bi pri svojem delu zagotovo upoštevali različne izkušnje, bo po en član z vsake strani predstavljal univerzo in znanstvene kroge in po en član z vsake strani zasebni, nevladni sektor. Minister za zunanje zadeve in veleposlanik bosta častna predsednika odbora.
3. člen
Program bo dvostranski in bo zagotavljal izmenjavo približno enakega števila štipendistov vsako leto, pri čemer se bo enakost določala po številu mesecev štipendiranja.
4. člen
Odbor bo priporočal dejavnosti, ki bodo določale in zagotavljale naslednje:
1. Priprava izčrpnega predloga, ki bo podrobno opredeljeval obseg programa za naslednje proračunsko leto ZDA, najzanimivejša akademska področja, vrste štipendij in podobne splošne smernice, ki jih bosta potrdili vladi obeh držav.
2. Objava letnega razpisa za zbiranje prijav državljanov Slovenije za Fulbrightove štipendije.
3. Sprejem prijav državljanov Slovenije, ki bo zagotavljal popolno odprtost natečaja, tako da bo lahko vsak zaprosil in se potegoval za štipendijo na enakopravni podlagi.
4. Primernost oddanih prijav, ocenjeno na podlagi nepristranskega strokovnega pregleda.
5. Vsakoletno oblikovanje akademskih komisij za pregled prijav, ki bodo presojale utemeljenost vsakega predloga za študij, raziskovanje in predavanja in ga predložile v nadaljnjo obravnavo komisijam za razgovore s kandidati in odboru.
6. Vsakoletno ustanovitev komisij za razgovore z vsemi tistimi kandidati, katerih prošnje so bile sprejete pri strokovnem pregledu. Komisije za razgovore naj bi sestavljali štirje člani, ki zastopajo Vlado RS, Vlado ZDA ter slovenske in ameriške akademske kroge. Vsako leto bo komisija pripravila sistem za razvrščanje kandidatov na razgovorih (za ocenjevanje kandidatov glede na znanje angleškega jezika, kakovost in izvedljivost predlaganih programov, uporabnost področja dela posameznega kandidata za potrebe vsake države in akademska priporočila oziroma priporočila pisma vsakega kandidata).
7. Predložitev seznama prednostnega vrstnega reda glavnih in nadomestnih kandidatov, sestavljenega na podlagi rezultatov razgovorov, ki bo predložen v odobritev Odboru J. Williama Fulbrighta za tuje štipendije.
8. Pregled prošenj ameriških študentov, znanstvenikov in raziskovalcev, ki bi želeli namestitev v Sloveniji.
9. Namestitev ameriških kandidatov za štipendije na slovenskih univerzah in akademskih raziskovalnih inštitutih.
5. člen
Finančne obveznosti za financiranje programa izmenjave so naslednje:
1. Vsaka vlada bo odgovorna za stroške v svoji državi v svoji valuti, vključno s publiciteto, sestanki odbora in akademske komisije za pregled prijav, sestanki komisije za razgovore s kandidati, programi za usmerjanje štipendistov in drugimi lokalnimi stroški.
2. Država pošiljateljica bo krila stroške potovanja za svoje štipendiste od doma do ustanove v državi gostiteljici.
3. Država sprejemnica bo štipendistom preskrbela nastanitev, štipendijo v svoji valuti in zdravstveno zavarovanje.
6. člen
Ta memorandum se začne uporabljati z dnem podpisa, veljati pa začne, ko se obe strani medsebojno obvestita, da so izpolnjeni njuni notranjepravni pogoji za njegovo uveljavitev. Veljal bo pet let, če nobena od obeh strani šest mesecev vnaprej ne obvesti drugo stran o svoji nameri, da bo memorandum prekinila. To petletno obdobje se lahko podaljša za dodatno petletno obdobje s pisnim sporazumom med obema stranema.
Podpisano v Ljubljani dne 8. decembra 1993 v dveh izvodih v slovenskem in angleškem jeziku. Besedili sta v obeh jezikih enakovredni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Lojze Peterle l. r.
 
Za Vlado
Združenih držav Amerike
Allan Wendt l. r.
FULBRIGHT EXCHANGE PROGRAM
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
The Government of the Republic of Slovenia (hereinafter, "the Government of RS") and the Government of the United States of America (hereinafter, "The Government of the USA") agree to the following terms for the exchange of graduate students, postdoctorial researchers and lecturers under the auspices of the Fulbright Program.
Article 1
A bilateral Committee (hereinafter, "the Committee") shall be created to recommend action to the Government of RS and the Government of the USA on all matters pertaining to the proposed exchange program.
Article 2
The Committee shall consist of the Undersecretary of the Foreign Ministry of the Republic of Slovenia for Cultural, Educational and Scientific Affairs and the Public Affairs Officer of the U. S. Embassy and four more members, two of whom shall be appointed by the Foreign Ministry of the Republic of Slovenia and two of whom shall be appointed by the U. S. Embassy. To assure that the Committee members bring a diversity of experience to their deliberations, one member from each side shall represent the university and scholarly community and one member from each side shall represent the private, nongovernmental sector. The Minister of Foreign Affairs and the Ambassador shall be honorary chairmen of the Committee.
Article 3
The program shall be bilateral, providing for the exchange of an approximately equal number of grantees each year, equality to be determined on a grantee-month basis.
Article 4
The Committee shall recommend actions that will provide for and guarantee the following:
1. The development of a comprehensive proposal detailing the scope of the program for the following United States fiscal year, the academic areas of concentration, the types of grants and similar general guidelines for approval by the respective governments;
2. The publishing of the annual announcement of the request for applications for Fulbright grants from citizens of Slovenia;
3. The receipt of applications from citizens of Slovenia that will assure that the competition is entirely open and that anyone can apply and compete on an equal footing;
4. The eligibility of submitted applications through non-partisan technical review;
5. The establishment each year of academic review panels for the purpose of evaluating the merits of each study, research and lecturing proposal for further consideration by interview panels and by the committee;
6. The establishment each year of panels to interview all persons whose applications have passed technical review; interview panels should consist, of four persons, representing the Government of RS and the Government of the USA, and the Slovene and U. S. academic communities. The panel each year shall establish a rating system for the interviews (for evaluation of candidates on criteria including. English language ability, quality and feasibility of proposed programs, applicability of each candidate's field to the needs of each country, and academic credentials/letters of reference of each candidate);
7. The presentation of a roster of rank-ordered principal and alternate candidates, based on the results of the interviews for the approval of the J. William Fulbright Foreign Scholarship Board;
8. The review of applications from U. S. students, scholars and researchers seeking placement in Slovenia;
9. The placement in Slovene universities and academic research institutes of U. S. applicants for grants.
Article 5
The financial obligations for the funding of the exchange program are agreed to be as follows:
1. Each Government shall be responsible for in country, local currency expenses including publicity, committee and academic review panel meetings, interview panel meetings, grantee orientation programs, and other local expenses.
2. The sending side shall cover travel costs for its grantees from their homes to the host institution in the host country.
3. The receiving side shall provide grantees with housing, local currency stipends, and medical insurance.
Article 6
This memorandum shall be provisionally applied by the parties upon signature and shall enter into force when both parties have notified each other of the fulfillment of their respective internal legal requirements for its enforcement. It shall remain in force for a period of five years unless either party notifies in writing six months in advance of its intention to terminate the memorandum. The five year period may be extended for an additional period of five years by written agreement between the parties.
Signed in Ljubljana on December 8, 1993 in two copies written in Slovene and English languages. The texts are identical in both languages.
For the Government
of the Republic of Slovenia
Lojze Peterle, (s)
 
For the Government
of the United States of America
Allan Wendt, (s)
3. člen
Za izvajanje memoranduma skrbijo ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport, ministrstvo, pristojno za kulturo, ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo, in ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 603-01/94-3
Ljubljana, dne 19. julija 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost