Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/1994 z dne 18. 8. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/1994 z dne 18. 8. 1994

Kazalo

76. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi in izobraževanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, stran 952.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASTVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU V KULTURI IN IZOBRAŽEVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi in izobraževanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. julija 1994.
Št. 012-01/94-90
Ljubljana, dne 27. julija 1994.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU V KULTURI IN IZOBRAŽEVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKO
1. člen
Ratificira se Sporazum o sodelovanju v kulturi in izobraževanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, podpisan v Zagrebu 7. februarja 1994.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in hrvaškem jeziku glasi:
SPORAZUM
O SODELOVANJU V KULTURI IN IZOBRAŽEVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Hrvaške (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se:
– v želji da bi razvijali uspešno sodelovanje v kulturi in izobraževanju,
– v prepričanju, da bo tako sodelovanje prispevalo k boljšemu razumevanju in h krepitvi vsestranskih odnosov med državama in
– ob upoštevanju načel Sklepne listine Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi v Helsinkih,
odločili, da podpišeta Sporazum o sodelovanju v kulturi in izobraževanju (v nadaljnjem besedilu: sporazum). V ta namen sta še pogodbenici sporazumeli o naslednjem:
1. člen
Pogodbenici bosta v skladu z nameni tega sporazuma razvijali medsebojno sodelovanje v kulturi in izobraževanju in v ta namen podpirali neposredno sodelovanje in stike med univerzami in drugimi izobraževalnimi in kulturnimi ustanovami, organizacijami, društvi in skladi.
Pogodbenici bosta podpirali izmenjavo univerzitetnih profesorjev, strokovnjakov, umetnikov in študentov.
2. člen
Pogodbenici bosta v skladu z možnostmi dodeljevali štipendije za študij in specializacije.
Pogodbenici bosta po medsebojnem dogovoru urejali problematiko šolanja na vseh ravneh izobraževanja.
3. člen
Pogodbenici bosta medsebojno spodbujali in omogočali študij in poučevanje slovenskega/hrvaškega jezika in književnosti druge pogodbenice, in sicer: z ustanavljanjem kateder in lektoratov slovenskega/hrvaškega jezika na svojih izobraževalnih ustanovah, izmenjavo lektorjev, sodelovanjem profesorjev in študentov na poletnih jezikovnih in drugih tečajih.
4. člen
Pogodbenici se bosta dogovorili o pogojih za sklenitev posebnega sporazuma o medsebojnem priznavanju spričeval, diplom in akademskih nazivov.
5. člen
Pogodbenici si bosta prizadevali, da se v šolskih učbenikih objektivno prikažejo zgodovina, zemljepis in kultura druge pogodbenice.
6. člen
Pogodbenici bosta v skladu s svojo zakonodajo omogočili strokovnjakom druge pogodbenice proučevanje gradiv v inštitutih, arhivih, knjižnicah in muzejih ter prepisovanje, tehnično snemanje in mikrofilmanje teh gradiv, kakor tudi snemanje kulturne in naravne dediščine.
Pogodbenici bosta omogočili izmenjavo informacij o ukrepih varstva kulturne in naravne dediščine.
7. člen
Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje v likovni, glasbeni in gledališki umetnosti, književnosti, filmu in audiovizualni umetnosti, in sicer z izmenjavo:
– kulturnih in prosvetnih delavcev, strokovnjakov, pisateljev in umetnikov;
– predavanj, koncertov, gledaliških predstav, umetniških in drugih razstav;
– knjig, strokovnih in drugih publikacij, filmov in audiovizualnih zapisov ter s sodelovanjem na področju prevajanja književnih del.
Pogodbenici si bosta prizadevali za boljše poznavanje kulture druge pogodbenice in podpirali sodelovanje na vseh področjih.
8. člen
Pogodbenici bosta podpirali neposredno sodelovanje časopisnih agencij ter radijskih in televizijskih ustanov.
9. člen
Pogodbenici bosta sodelovali v skupnih prizadevanjih za vsestranski kulturni in prosvetni razvoj narodnih skupnosti, ki živita v obeh državah.
10. člen
Pogodbenici bosta organizirali pouk slovenskega jezika kot materinščine za otroke slovenskega porekla in otroke državljanov Republike Slovenije v Republiki Hrvaški oziroma pouka hrvaškega jezika kot materinščine za otroke hrvaškega porekla in otroke državljanov Republike Hrvaške v Republiki Sloveniji.
Pogodbenici se bosta dogovorili o pogojih organiziranja tega pouka in, če bo to potrebno, sklenili poseben sporazum.
11. člen
Pogodbenici bosta podpirali neposredno sodelovanje na področju športa in med športnimi organizacijami.
Pogodbenici bosta pospeševali neposredno sodelovanje med mladimi in njihovimi organizacijami.
12. člen
Vse oblike sodelovanja iz tega sporazuma bodo potekale v skladu z notranjo zakonodajo pogodbenic.
13. člen
Pogodbenici bosta še posebej podpirali medsebojno sodelovanje na področju kulture in izobraževanja v okviru programov multilateralnih organizacij.
14. člen
Pogodbenici bosta spodbujali neposredno sodelovanje tudi drugih zainteresiranih organizacij in posameznikov v kulturi in izobraževanju v skladu z določili tega sporazuma.
15. člen
Pogodbenici soglašata, da se za uresničevanje tega sporazuma ustanovi skupna komisija, ki se bo sestajala najmanj enkrat vsaka tri leta izmenično v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški.
Datum in kraj zasedanj skupne komisije bosta dogovorjena po diplomatski poti.
Skupna komisija bo pripravila delovne programe, natančneje določila uresničevanje določil tega sporazuma, spremljala izvajanje tega sporazuma ter opredelila finančne in administrativne pogoje za izmenjave, predvidene s tem sporazumom.
16. člen
Ta sporazum prične veljati po prejemu zadnjega obvestila po diplomatski poti, da so izpolnjeni pogoji za njegovo uveljavitev, predvideni z notranjo zakonodajo pogodbenic.
Ta sporazum se sklene za dobo petih let, po tem se. avtomatično podaljšuje za naslednje petletno obdobje in ostane v veljavi, dokler ga ena od pogodbenic ne odpove po diplomatski poti. V tem primeru sporazum preneha veljati šest mesecev po datumu prejema obvestila o odpovedi.
V primeru odpovedi tega sporazuma bo v skladu z določili tega člena vsak program izmenjav, dogovor ali projekt, ki se je začel po tem sporazumu in ki še poteka, veljal do svojega dokončanja.
Ta sporazum je podpisan v Zagrebu dne 7. februarja 1994 v dveh izvirnikih v slovenskem in hrvaškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enakovredni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Janez Drnovšek l. r.
Za Vlado
Republike Hrvaške
Nikica Valentič l. r.
SPORAZUM
O KULTURNOJ I PROSVJETNOJ SURADNJI IZMEDU VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
Vlada Republike Slovenije i Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke):
– želeči uspješno razvijati kulturnu i prosvjetnu suradnju,
– uvjerene da če takva suradnja pridonijeti boljem razumijevanju i jačanju cjelokupnih odnosa medu državama i
– poštujuči načela Završnog dokumenta Helsinške konferencije o sigurnosti i suradnji u Europi,
odlučile su potpisati Sporazum o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji (u daljnem tekstu: sporazum). U tom cilju ugovorne stranice sporazumjele su se o slijedećem:
Članak 1.
Ugovorne stranke razvijat če, u skladu s intencijama ovog sporazuma, međusobnu kulturnu i prosvjetnu suradnju i u tom cilju podržavati izravnu suradnju i veze između sveučilišta i drugih obrazovnih i kulturnih ustanova, organizacija, društava i zaklada.
Ugovorne stranke podržavat če razmjene sveučilišnih profesora, stručnjaka, umjetnika i studenata.
Članak 2.
Ugovorne stranke če u skladu s mogućnostima dodjeIjivati štipendije za študij i specializacije.
Ugovorne stranke če uzajamnim dogovorom uređivati problematiku školovanja na svim razinama obrazovanja.
Članak 3.
Ugovorne stranke međusobno če poticati i omogućavati študij i učenje slovenskog/hrvatskog jezika i književnosti druge ugovorne stranke, i to: osnivanjem katedri i lektorata slovenskog/hrvatskog jezika na svojim obrazovnim ustanovama, razmjenom lektora, sudjelovanjem profesora i studenata na ljetnim jezičnim i drugim tečajevima:
Članak 4.
Ugovorne stranke če se dogovoriti o uvjetima za sklapanje posebnog sporazuma o međusobnom priznavanju svjedodžbi, diploma i akademskih zvanja.
Članak 5.
Ugovorne stranke nastojat če da se u školskim udžbenicima objektivno prikazu povijest, zemljopis i kultura druge ugovorne stranke.
Članak 6.
Ugovorne stranke če u skladu sa svojim zakonodavstvom omogućivati stručnjacima druge ugovorne stranke proučavanje grade u institutima, arhivima, knjižnicama i muzejima, te prepisivanje, tehničko snimanje i mikrofilmsko snimanje te grade, kao i snimanje kulturne i prirodne baštine.
Ugovorne stranke omogućavati če razmjenu informacija o mjerama zaštite kulturne i prirodne baštine.
Članak 7.
Ugovorne stranke poticat če suradnju na području likovne, glazbene i kazališne umjetnosti, književnosti, filma i audiovizualnih umjetnosti, i to razmjenom:
– kulturnih i prosvjetnih djelatnika, stručnjaka, pisaca i umjetnika;
– predavanja, koncerata, kazališnih predstava, umjetničkih i drugih izložaba;
– knjiga, stručnih i drugih publikacija, filmova i audiovizualnih zapisa te suradnjom na prevodenju književnih djela.
Ugovorne stranke zalagat če se za bolje poznavanje kulture druge ugovorne stranke i podržavat če kulturnu suradnju u svim oblastima.
Članak 8.
Ugovorne stranke podržavat če izravnu suradnju novinskih agencija te radio i televizijskih ustanova.
Članak 9.
Ugovorne stranke surađivat če u zajedničkim nastojanjima na svestranom kulturnom i prosvjetnom razvoju nacionalnih manjina koje žive u obje države.
Članak 10.
Ugovorne stranke organizirat če nastavu slovenskog jezika kao materinskog za djecu slovenskog podrijetla i djecu građana Republike Slovenije u Republici Hrvatskoj, odnosno nastavu hrvatskog jezika kao materinskog za djecu hrvatskog podrijetla i djecu građana Republike Hrvatske u Republici Sloveniji.
Ugovorne stranke če se dogovoriti o uvjetima organiziranja te nastave i, ako bude potrebno, sklopiti poseban sporazum.
Članak 11.
Ugovorne stranke poticat če izravnu suradnju na području športa i između športskih organizacija.
Ugovorne stranke poticat če izravnu suradnju između mladih i njihovih organizacija.
Članak 12.
Svi oblici suradnje koji proizlaze iz ovog sporazuma odvijat če se u skladu s unutarnjim zakonodavstvom ugovornih stranaka.
Članak 13.
Ugovorne stranke če posebno pomagati uzajamnu suradnju na području kulture i prosvjete u okviru, programa multilateralnih organizacija.
Članak 14.
Ugovorne stranke poticat če izravnu suradnju i drugih zainteresiranih organizacija i pojedinaca u kulturi i prosvjeti u skladu s odredbama ovog sporazuma.
Članak 15.
Ugovorne stranke suglasne su da se u cilju ostvarivanja ovog sporazuma osnuje zajednička komisija koja če se sastajati najmanje jedanput svake tri godine naizmjenično u Republici Sloveniji i Republici Hrvatskoj.
Datum i mjesto zasjedanja zajedničke komisije dogovorit če se diplomatskim putem.
Zajednička komisija pripremit če radne programe, detaljnije utvrdit ostvarivanje odredbi ovog sporazuma, pratit če provođenje ovog sporazuma te utvrditi financijske i administrativne uvjete za razmjene predviđene ovim sporazumom.
Članak 16.
Ovaj sporazum stupa na snagu po primitku zadnje obavijesti diplomatskim putem da su ispunjeni unutrašnjim zakonodavstvima ugovornih stranaka predviđeni uvjeti za stupanje na snagu ovog sporazuma.
Ovaj sporazum zaključuje se za razdoblje od pet godina, a nakon toga prešutno se produljuje za naredno petogodišnje razdoblje te ostaje na snazi sve dok ga jedna od ugovornih stranaka ne otkaže diplomatskim putem. U tom slučaju sporazum prestaje važiti šest mjeseci nakon datuma primitka obavijesti o otkazu.
U slučaju otkaza ovog sporazuma, u skladu s odredbama ovog članka, svaki program razmjena, dogovor ili projekt započet prema ovom sporazumu, a koji je još u tijeku, važit če do njegova dovršenja.
Ovaj sporazum potpisan je u Zagrebu dana 7. veljače 1994. u po dva izvornika na slovenskom i hrvatskom jeziku, s tim da su oba teksta jednako vjerodostojna.
Za Vladu
Republike Slovenije
Janez Drnovšek v. r.
 
Za Vladu
Republike Hrvatske
Nikica Valentič v. r.
3. člen
Republika Slovenija ob ratifikaciji daje izjavo, da se določba 9. člena sporazuma nanaša na italijansko in madžarsko narodno skupnost.
4. člen
Za izvajanje sporazuma skrbijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ter ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 610-02/94-10/1
Ljubljana, dne 19. julija 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost