Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/1994 z dne 18. 8. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/1994 z dne 18. 8. 1994

Kazalo

74. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije za dobave zemeljskega plina iz Ruske federacije v Republiko Slovenijo, stran 944.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO RUSKE FEDERACIJE ZA DOBAVE ZEMELJSKEGA PLINA IZ RUSKE FEDERACIJE V REPUBLIKO SLOVENIJO
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije za dobave zemeljskega plina iz Ruske federacije v Republiko Slovenijo, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. julija 1994.
St. 012-01/94-89
Ljubljana, dne 27. julija 1994.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO RUSKE FEDERACIJE ZA DOBAVE ZEMELJSKEGA PLINA IZ RUSKE FEDERACIJE V REPUBLIKO SLOVENIJO
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije za dobave zemeljskega plina iz Ruske federacije v Republiko Slovenijo, podpisan v Moskvi dne 5. novembra 1992.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in ruskem jeziku glasi:
SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO RUSKE FEDERACIJE ZA DOBAVE ZEMELJSKEGA PLINA IZ RUSKE FEDERACIJE V REPUBLIKO SLOVENIJO
Vlada Republike Slovenije in Vlada Ruske federacije, v nadaljevanju imenovani »pogodbeni stranki«,
z namenom, da bi razvili in učvrstili dolgoročno ekonomsko sodelovanje med obema državama,
v skladu s Sporazumom med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske Federacije o ekonomskem, znanstveno-tehničnem in kulturnem sodelovanju z dne 15. maja 1991. leta,
sta se sporazumeli, kot v nadaljevanju sledi.
1. člen
Z začetkom leta 1993 in do leta 2010 bodo potekale vsakoletne dobave zemeljskega plina iz Ruske Federacije v Republiko Slovenijo, v obsegu 0,83 mlrd. kub. metrov.
2. člen
Izvoz zemeljskega plina iz Ruske Federacije v Republiko Slovenijo bo potekal na podlagi pogodb, sklepanih med pooblaščenimi organizacijami obeh držav po tekočih cenah na svetovnem trgu za ustrezno blago po pogojih, sprejetih v mednarodni trgovinski praksi in v skladu z zakonodajo, veljavno v vsaki od držav.
Zemeljski plin, dobavljen na podlagi tega sporazuma, se lahko reeksportira v tretje države samo s pisnim soglasjem pristojnih organov Ruske Federacije.
3. člen
Obračuni za dobave zemeljskega plina po tem sporazumu se bodo opravljali v svobodni konvertibilni valuti v skladu z zakoni in pravili devizne kontrole, veljavnimi v vsaki od držav.
V primeru, da slovenska stran ne plača pravočasno zemeljskega plina, ki se dobavlja po tem sporazumu, ima ruska stran pravico prekiniti njegovo dobavo.
4. člen
Pristojni organi pogodbenih strank bodo ustvarjali ugodne pogoje za realizacijo tega sporazuma v skladu z zakonodajo, veljavno v vsaki od držav.
5. člen
Z datumom uveljavitve tega sporazuma v odnosih med Republiko Slovenijo in Rusko Federacijo preneha veljati Sporazum med Vlado ZSSR in Zveznim Izvršnim svetom Skupščine SFRJ o povečanju dobav zemeljskega plina iz ZSSR v SFRJ z dne 18. novembra 1988. leta.
6. člen
Ta sporazum stopi v veljavo z dnem, ko se pogodbeni stranki medsebojno obvestita o izpolnitvi pogojev, potrebnih za njegovo uveljavitev, v skladu z zakonodajo, veljavno v vsaki od držav, vendar se bodo njegova določila začasno uporabljala od datuma podpisa tega sporazuma.
7. člen
Ta sporazum bo veljaven do 31. decembra leta 2010. Pogodbeni stranki bosta imeli najkasneje 6 mesecev pred iztekom ustreznega roka veljavnosti sporazuma pogajanja v zvezi z vprašanjem potrebnosti sklenitve novega medvladnega slovensko-ruskega sporazuma o dobavah zemeljskega plina iz Ruske Federacije v Republiko Slovenijo za naslednje dolgoročno obdobje.
Obveznosti po pogodbah, sklenjenih v okviru tega sporazuma, vendar neizpolnjene v času njegove veljavnosti, ostanejo v veljavi do njihove popolne izpolnitve v skladu z določili tega sporazuma.
Sklenjeno v Moskvi 5. novembra leta 1992 v dveh avtentičnih izvodih, vsak v ruskem in slovenskem jeziku, pri čemer imata obe besedili enako veljavo.
Po pooblastilu
Vlade Republike Slovenije
Herman Rigelnik l. r.
 
Po pooblastilu
Vlade Ruske Federacije
Aleksander Šolin l. r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za ekonomske odnose in razvoj.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 320-04/93-1/1
Ljubljana, dne 19. julija 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost