Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1994 z dne 13. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1994 z dne 13. 7. 1994

Kazalo

66. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Filipini o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih in službenih potnih listov, stran 349.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE FILIPINI O UKINITVI VIZUMOV ZA IMETNIKE DIPLOMATSKIH IN SLUŽBENIH POTNIH LISTOV
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Filipini o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih in službenih potnih listov, sklenjen z izmenjavo not z dne 26. maja 1993 in 23. februarja 1994.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasi:

No: 921-95-404/93
The Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia presents its compliments to the Embassy of the Republic of the Philippines in Vienna and has the honour, with reference to Embassy's note N°VN-106/93, dated 27 April 1993, to propose the conclusion of an Agreement between the Government of the Republic of the Philippines and the Government of the republic of Slovenia on the abolition of visa requirements for holders of diplomatic or service passports in the following terms:
Article 1
Citizens of the Contracting States who are holders of a valid diplomatic or service passport are free to enter the other Contracting State and stay there for a period not exceeding three months without being required to obtain a visa.
Article 2
1. Citizens of either Contracting State who are holders of diplomatic or service passports exercising official functions in either Contracting State as members of a diplomatic mission or whose stay there exceeds the period of ninety days shall apply respectively in either Contracting State for the usual and appropriate permits of residence.
2. The same arrangements apply to family members of persons mentioned in paragraph 1, provided they are holders of valid diplomatic or service passports.
Article 3
The Contracting States shall convey to each other through diplomatic channels, specimens of new or modified diplomatic or service passports, including the data of their applicability, at least 30 days before their introduction.
Article 4
The present Agreement is concluded for an unlimited period. Either of the Contracting States may terminate it at a three months notice. This notice shall be notified to the other Contracting State through the diplomatic channels.
Article 5
The present Agreement is drawn in English.
If the above proposals are acceptable to the Government of the Republic of the Philippines it is suggested that this Note and the Note of reply will constitute an Agreement between the two Governments for the abolition of the visa requirement for holders of diplomatic or service passports which will enter into force thirty days from the date of Note of reply.
The Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Republic of the Philippines in Vienna the assurances of its highest consideration.
 
Ljubljana, 26 May 1993.
To the Embassy of the Republic of the Philippines Vienna
 
No. VN-62/94
 
The Embassy of the Philippines in Vienna presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the republic of Slovenia and, with reference to the Ministry's Note No 921-95-404/93 dated 26 May 1993, has the honour to inform the latter that the Philippine government accepts the text contained in the latter's Note, of the agreement on the waiver of entry-visas for holders of diplomatic and service passports.
It would be appreciated if this agreement could be disseminated to all parties concerned.
The Embassy of the Philippines avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia the assurances of its highest consideration.
 
23 February 1994
 
Št.: 921-95-404/93
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža Veleposlaništvu Republike Filipini na Dunaju svoje odlično spoštovanje in ima čast, da v zvezi z noto Veleposlaništva št. VN-106/93 z dne 27. aprila 1993 predlaga sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Filipini in Vlado Republike Slovenije o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih ali službenih potnih listov pod naslednjimi pogoji:
1. člen
Državljani držav pogodbenic, ki so imetniki veljavnega diplomatskega ali službenega potnega lista, lahko prosto vstopajo v drugo državo pogodbenico in v njej bivajo za obdobje, ki ni daljše od treh mesecev, ne da bi potrebovali vizum.
2. člen
1. Državljani ene in druge države pogodbenice, ki so imetniki diplomatskih ali službenih potnih listov in opravljajo uradne dolžnosti v eni ali drugi državi pogodbenici kot člani diplomatske misije ali katerih bivanje v tej državi je daljše od devetdesetih dni, morajo v eni oziroma drugi državi pogodbenici zaprositi za običajno in ustrezno dovoljenje za bivanje.
2. Enaki ukrepi veljajo za družinske člane oseb, omenjenih v 1. odstavku, pod pogojem, da so imetniki veljavnih diplomatskih ali službenih potnih listov.
3. člen
Državi pogodbenici si bosta po diplomatski poti izmenjali primerke novih ali spremenjenih diplomatskih ali službenih potnih listov, vključno s podatki o njihovi veljavnosti, vsaj 30 dni, preden se začnejo uporabljati.
4. člen
Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. Vsaka država pogodbenica ga lahko odpove s trimesečnim odpovednim rokom. O tem bo obvestila drugo državo pogodbenico po diplomatski poti.
5. člen
Ta sporazum je sestavljen v angleškem jeziku.

Če so zgoraj omenjeni predlogi sprejemljivi za Vlado Republike Filipini, predlagamo, da ta nota in nota v odgovor predstavljata sporazum med dvema vladama o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih in službenih potnih listov, ki bo začel veljati trideset dni po datumu note odgovora.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije ob tej priložnosti ponovno izraža Veleposlaništvu Republike Filipini na Dunaju svoje odlično spoštovanje.
 
Ljubljana, 26. maj 1993
 
Veleposlaništvu
Republike Filipini
Dunaj
 
 
Št. VN-62/94
 
Veleposlaništvo Filipini na Dunaju izraža Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije svoje odlično spoštovanje in ima v zvezi z noto ministrstva št. 921-95-404/ 93 z dne 26. maja 1993 čast sporočiti, da filipinska vlada sprejema besedilo sporazuma, kot je navedeno v noti ministrstva, o odpravi vstopnih vizumov za imetnike diplomatskih in službenih potnih listov.
Veleposlaništvo prosi, da se ta sporazum posreduje vsem zadevnim stranem.
Veleposlaništvo Filipini ob tej priložnosti ponovno izraža Ministru za zunanje zadeve Republike Slovenije svoje odlično spoštovanje.
 
23. februar 1994
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbita Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-03/94-38/1-8
Ljubljana, dne 30. junija 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina