Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1994 z dne 13. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1994 z dne 13. 7. 1994

Kazalo

58. Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Poljsko, stran 315.

AKT O NASLEDSTVU SPORAZUMOV NEKDANJE JUGOSLAVIJE S POLJSKO
Na podlagi 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije v zvezi z določbami 1. člena Ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije Državni zbor Republike Slovenije odloča, da se notificira nasledstvo Republike Slovenije glede naslednjih mednarodnih pogodb, ki jih je s Poljsko sklenila nekdanja Jugoslavija in ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko:
 
1. Sporazum o znanstveno-tehničnem sodelovanju med FLRJ in LR Poljsko, Varšava, 14. 11. 1955;
objavljen v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 13/56.
Protokol o spremembi sporazuma o znanstveno-tehničnem sodelovanju med FLRJ in LR Poljsko z dne 14. 11. 1955, Beograd, 25. 3. 1965;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 11/65.
2. Sporazum o zračnem prometu med FLRJ in LR Poljsko, Varšava, 14. 11. 1955;
objavljen v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 15/56.
3. Sporazum o sodelovanju na področju kulture med FLRJ in LR Poljsko, Beograd, 6. 7. 1956;
objavljen v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 7/57.
4. Sporazum med Vlado FLRJ in Vlado LR Poljske o sodelovanju na področju uporabe jedrske energije v miroljubne namene, Varšava, 4. 4. 1957;
objavljen v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 2/58.
5. Sporazum med Vlado FLRJ in Vlado LR Poljske o sodelovanju na področju zaščite zdravja, Varšava, 20. 10. 1957;
objavljen v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 4/58.
6. Sporazum o recipročnem nudenju brezplačne zdravstvene zaščite diplomatsko-konzularnemu osebju (izmenjava not), Varšava, 8. in 29. 10. 1957;
objavljen v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 9/58.
7. Konvencija o sodelovanju na področju socialne politike med Vlado FLRJ in Vlado LR Poljske, Varšava, 16. 1. 1958;
objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 9/58.
8. Konvencija o socialnem zavarovanju med FLRJ in LR Poljsko z dodatnim protokolom, Varšava, 16. 1. 1958;
objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 9/58.
9. Pogodba med FLRJ in LR Poljsko o pravnem prometu v civilnih in kazenskih zadevah, Varšava, 6. 2. 1960;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 5/63.
10. Sporazum med Vlado LR Poljske in Vlado FLRJ o sodelovanju na področju veterine, Varšava, 5. 5. 1960.
11. Sporazum za izvrševanje konvencije o socialnem zavarovanju med Vlado FLRJ in Vlado LR Poljske z dne 16. 1. 1958, Beograd, 12. 11. 1961;
objavljen v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 8/62.
12. Konvencija o sodelovanju na področju zaščite rastlin, Beograd, 10. 12. 1965;
objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 11/66.
13. Sporazum o sodelovanju in vzajemni pomoči v carinskih zadevah, Varšava, 9. 5. 1967;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 13/67.
14. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado LR Poljske o mednarodnem cestnem prevozu, Varšava, 18. 12. 1969;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 50/70.
15. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado LR Poljske o vzajemnem priznavanju enakopravnosti šolskih spričeval in visokošolskih diplom, pridobljenih v obeh državah, Beograd, 15. 9. 1978;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 11/79.
16. Konzularna konvencija med ZIS Skupščine SFRJ in Vlado LR Poljske, Varšava, 2. 12. 1982;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 9/84.
17. Pogodba med SFRJ in LR Poljsko o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja s protokolom, Varšava, 10. 1. 1985;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 14/85.
Sporazum, naveden v aktu pod številko 10, se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije v prevodu v slovenskem jeziku hkrati z aktom.
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 700-01/94-37/1
Ljubljana, dne 20. junija 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.
SPORAZUM
med Vlado Ljudske republike Poljske in Vlado Federativne ljudske republike Jugoslavije o sodelovanju na področju veterine
Vlada Ljudske republike Poljske in Vlada Federativne ljudske republike Jugoslavije sta se v želji, da bi poglobili sodelovanje na področju veterinarstva, da bi preprečevali in zatirali nalezljive bolezni živali in varovali zdravje ljudi, ter v prepričanju, da bo to sodelovanje služilo nadaljnji krepitvi prijateljskih odnosov med obema državama, odločili skleniti Sporazum o sodelovanju na področju veterine in v ta namen imenovali svoja pooblaščenca, to sta:
Vlada ljudske republike Poljske – dr. Henryk Oberfeld, direktor sektorja za veterino pri Ministrstvu za kmetijstvo,
Vlada Federativne ljudske republike Jugoslavije – dr. Sava Mihajlović, direktor zvezne uprave za veterino,
ki sta se po izmenjavi svojih pooblastil, za katera se je izkazalo, da so vsebinsko in oblikovno ustrezna, sporazumela o naslednjem:
1. člen
Pogodbeni strani bosta podpirali razvoj medsebojnega znanstvenega in organizacijskega sodelovanja na področju veterinarstva, predvsem pa v obliki
a) izmenjave izkušenj na področju veterinarske znanosti, študija in izpopolnjevanja osebja veterinarske službe in z izmenjavo ustreznih študijskih načrtov in programov;
b) izmenjave znanstvenih in drugih veterinarskih delavcev;
c) medsebojnega obveščanja o strokovnih kongresih veterinarjev, pa tudi drugih pomembnejših veterinarskih posvetih;
d) medsebojnega obveščanja o izdajanju strokovnih knjig in publikacij s področja veterinarstva;
e) posredovanja, na željo druge strani, veterinarskih predpisov in informacij, ki zadevajo organizacijo veterinarske službe.
2. člen
Z namenom preprečevanja in zatiranja nalezljivih bolezni živali si bosta osrednja veterinarska organa pogodbenih strani:
a) pošiljala medsebojna telegrafska obvestila vsakih 14 dni, vse do odstranitve epidemije, o vsakem pojavu goveje kuge, pljučne epidemije goveda ali slinavke in parkljevke, z navedbo krajev in okrajev okužbe, števila okuženih hlevov in števila obolelih živali, pa tudi z navedbo uporabljenih sredstev za odpravljanje okužbe, v primeru slinavke in parkljevke poleg omenjenega tudi vrste virusa in značaja bolezni;
b) na zahtevo osrednjega veterinarskega organa ene od pogodbenih strani pošiljala podatke o sredstvih, uporabljenih za preprečevanje in zatiranje drugih kužnih bolezni živali;
c) dvakrat mesečno izmenjavala biltene o stanju nalezljivih bolezni živali, ki jih je obvezno treba prijaviti, z navedbo okuženih vojvodstev in okrajev, števila krajev in hlevov v Ljudski republiki Poljski in ljudskih republikah in okrajih, število občin in kmetij v Federativni ljudski republiki Jugoslaviji;
d) medsebojno pomagala pri proizvodnji in nabavljanju sredstev, potrebnih za preprečevanje bolezni in zdravljenje živali;
e) izmenjavala bakterijske seve ali virusne povzročitelje bolezni v primerih, kadar bo to potrebno;
f) razvijala sodelovanje v okviru znanstvenega preučevanja bolezni pri živalih kot tudi bolezni, ki se prenašajo na človeka (zoonoze);
g) medsebojno posredovala informacije o metodah za razpoznavanje kužnih bolezni živali;
h) posredovala informacije o metodah kontrole veterinarskih biopreparatov kot tudi drugih farmacevtskih sredstev, ki se uporabljajo v živinozdravstvu.
3. člen
1. Osrednja veterinarska organa pogodbenih strani se bosta medsebojno obveščala o pojavljanju drugih bolezni, ki povzročajo veliko škode zaradi izgub živali ali zmanjševanja njihove storilnosti ter o metodah zatiranja teh bolezni.
2. Osrednja veterinarska organa pogodbenih strani se bosta medsebojno obveščala tudi o sredstvih, uporabljenih za izboljšanje živinske proizvodnje.
4. člen
1. Pogodbeni strani sta se dogovorili, da bo za pošiljke živali, surovin, proizvodov živalskega izvora in predmetov, ki bi lahko prenašali nalezljive bolezni, na mejnih prehodih, določenih za mednarodni blagovni promet, opravljena veterinarsko-sanitarna kontrola pri uvozu, izvozu ali tranzitu z ozemlja ene pogodbene strani na ozemlje oziroma preko ozemlja druge pogodbene strani. Mejno veterinarsko-sanitarno kontrolo bodo izvrševali mejni živinozdravniki.
2. Pogodbeni strani si bosta izmenjali sezname mejnih prehodov, določenih za mednarodni blagovni promet, in se obveščali o morebitnih spremembah in dopolnitvah teh seznamov.
5. člen
1. Živali je mogoče uvažati po vnaprej pridobljenem dovoljenju osrednjega veterinarskega organa države uvoznice. Če se izkaže za potrebno, se lahko taka dovoljenja zahtevajo tudi za uvoz surovin in izdelkov živalskega izvora ter predmetov, ki bi lahko prenašali nalezljive bolezni živali.
2. Pri uvozu živali, surovin in izdelkov živalskega izvora ter predmetov, ki bi lahko prenašali nalezljive bolezni živali, z ozemlja ene pogodbene strani na ozemlje druge pogodbene strani, mora uvoznica pridobiti dovoljenje za tranzit čez druge države.
6. člen
S tem sporazumom je veterinarsko-sanitarna kontrola obvezna za:
A. živali:
a) lihoprste kopitarje vseh vrst,
b) parkljarje vseh vrst,
c) mesojede živali vseh vrst,
d) domačo in divjo perjad vseh vrst,
e) druge živali, kot npr.: divjad, kožuharji, eksotične živali, ribe, čebele;
B. surovine in izdelke živalskega izvora, namenjene za prehrano ljudi, živalsko hrano in tehnične namene;
C. predmete, ki so lahko prenašalci nalezljivih živalskih bolezni, predvsem pa za seno in slamo.
7. člen
1. Pri uvozu, izvozu in tranzitu živali, surovin in izdelkov živalskega izvora in predmetov, ki bi lahko bili prenašalci nalezljivih bolezni živali, morajo biti pošiljke opremljene z naslednjimi dokumenti:
A. pošiljke:
a) lihoprstih kopitarjev in parkljarjev vseh vrst – s spričevalom o kraju izvora po poljskih predpisih oziroma z živinskim potnim listom po jugoslovanskih predpisih (v nadaljevanju sta obe listini imenovani »živinski potni list«), ki ga izda ustrezni upravni organ, ter z uradnim zdravniško-veterinarskim potrdilom v smislu poljskih predpisov oziroma s sanitarno-veterinarskim potrdilom v smislu jugoslovanskih predpisov (v nadaljnjem besedilu sta oba dokumenta imenovana »potrdilo«), ki ga izda državni živinozdravnik;
b) domače in divje perjadi – s potrdilom, ki ga izda državni živinozdravnik;
B. pošiljke surovin in izdelkov živalskega izvora in predmetov, ki bi lahko bili nosilci nalezljivih živalskih bolezni – s potrdilom, ki ga izda državni živinozdravnik.
2. Živinski potni listi in potrdila bodo izdajani na formularjih, ki jih določita glavna veterinarska organa vsake od pogodbenih strani.
8. Člen
1. Živinski potni list mora vsebovati: ime kraja izvora živali, črede, okraja in vojvodstva v Ljudski republiki Poljski, in kraj izvora živali, čredo, okraj in ljudsko republiko v Federativni ljudski republiki Jugoslaviji, kot tudi število, vrsto in natančen opis živali z navedbo posebnih znamenj in označitev ter priimek lastnika živine. Poleg tega mora piti v živinskem potnem listu navedeno, da v kraju izvora niso ugotovljene nalezljive živalske bolezni, ki jih je obvezno treba prijaviti, ter da je živina bivala v njem neprekinjeno najmanj 21 dni pred natovarjanjem.
2. Za lihoprste kopitarje, govedo in bivole se izda živinski potni list za vsako žival posebej. Za koze, ovce in svinje se lahko izdajo tudi skupni živinski potni listi, če so živali iste vrste, izvirajo iz iste staje in bodo pripeljane z istim prevoznim sredstvom v isti namembni kraj.
3. Veljavnost živinskega potnega lista traja 10 dni. Če ta rok poteče, preden živali prispejo na mejno postajo, lahko državni živinozdravnik podaljša veljavnost živinskega potnega lista na naslednjih 10 dni pod pogojem, da pri ponovnem pregledu živali niso ugotovljena nikakršna znamenja, ki bi zbujala sume o nalezljivi bolezni in če izid ponovnega pregleda zabeleži v živinski potni list.
9. člen
1. Potrdilo mora, za vsako prevozno sredstvo posebej, izdati državni živinozdravnik po pregledu živali med natovarjanjem. To potrdilo mora vsebovati ime vojvodstva oziroma ljudske republike, ime okraja, ime postaje in datum natovarjanja oziroma številko prevoznega sredstva, število in vrsto natovorjenih živali, priimek in naslov pošiljatelja, namembni kraj, število priloženih živinskih potnih listov, za živali, za katere ni bil izdan živinski potni list, tudi njihov opis.
2. Potrdilo mora vsebovati ugotovitve:
a) da je živali pri natovarjanju pregledal državni živinozdravnik in pri tem ugotovil, da so zdrave, da izvirajo iz krajev, kjer ni nalezljivih živalskih bolezni, ki jih je treba prijavljati in se prenašajo na dano vrsto živali;
b) da so bile živali prepeljane iz kraja izvora do kraja natovarjanja skozi kraje, kjer ni nalezljivih živalskih bolezni, ki jih je obvezno treba prijaviti in se prenašajo na dano vrsto živali.
3. V potrdilu je treba poleg podatkov, navedenih v 1. in 2. točki tega člena, navesti, da niso bile ugotovljene naslednje nalezljive bolezni živali:
a) pri lihoprstih kopitarjih – infektivna anemija in durina v obdobju zadnjih 6 mesecev v območju 30 km od kraja izvora živali, smrkavost in garje v obdobju zadnjih 40 dni v območju 10 km od kraja izvora živali in leptospiroza v obdobju zadnjih 40 dni v staji izvora živali;
b) pri prežvekovalcih – slinavka in parkljevka v obdobju zadnjih 3 mesecev v območju 30 km od kraja izvora živali in ovčje osepnice, ovčje garje, leptospiroza in mrzlica, v obdobju zadnjih 40 dni na kmetiji izvora živali;
c) pri svinjah – nalezljiva mrtvoudnost v obdobju zadnjih 6 mesecev v območju 30 km od kraja izvora živali, slinavka in parkljevka v obdobju zadnjih 3 mesecev v območju 30 km od kraja izvora živali in svinjska kuga v obdobju zadnjih 40 dni v oddaljenosti 10 km od kraja izvora živali;
d) pri mesojedih živalih – steklina v obdobju zadnjih 6 mesecev v oddaljenosti 30 km od kraja izvora živali;
e) pri perjadi – kuga perutnine v obdobju zadnjih 40 dni v oddaljenosti 10 km od kraja izvora perjadi in puloroza v obdobju zadnjih 40 dni na kmetiji, od koder perjad izvira;
f) pri vodni perjadi – salmoneloza v obdobju zadnjih 40 dni na kmetiji, od koder perjad izvira;
g) pri okrasnih pticah – ornitoza-psitakoza v obdobju zadnjih 6 mesecev v oddaljenosti 50 km od kraja izvora teh ptic;
h) pri divjadi in kožuharjih – tularemija in miksomatoza v obdobju zadnjih 6 mesecev v oddaljenosti 50 km od kraja ulova oziroma od kraja izvora teh živali;
i) pri eksotičnih živalih – nobene bolezni, ki se prenaša na dano vrsto živali, pri čemer te živali izvirajo iz živalskega vrta ali cirkusa, ki je pod živinozdravniškim nadzorom;
j) pri čebelah – nobene od bolezni čebel, ki po predpisih države izvoznice velja za nalezljivo bolezen, v obdobju zadnjih 6 mesecev v območju 5 km od kraja izvora čebelnjaka;
k) pri ribah, namenjenih za zarejanje rib v celinskih vodah – nobene bolezni rib, ki po predpisih države izvoznice velja za nalezljivo bolezen, in da v ribogojnicah in vodah, iz katerih ribe izvirajo, ni teh bolezni.
4. Poleg tega mora potrdilo vsebovati ugotovitev,
a) da je bila pri lihoprstih kopitarjih maleinizacija z negativnim rezultatom opravljena največ 15 dni pred pošiljko in da pri plemenskih lihoprstih kopitarjih ni minilo več kot 21 dni od zadnjega, tretjega serološkega pregleda durine z negativnim izvidom;
b) da je bila za plemensko govedo, ovce, koze in svinje dvakrat izvedena tuberkulinizacija po intrakutani metodi z negativnim rezultatom in da od zadnje tuberkulinizacije ni minilo več kot 8-20 dni ter da živali izvirajo s kmetije, na kateri ni bilo tuberkuloze v zadnjih 12 mesecih;
c) da je bil na plemenskem govedu, ovcah, kozah in svinjah dvakrat opravljen serološki pregled z 21 dnevnim presledkom glede bruceloze z negativnim rezultatom in da so bile serološke preiskave opravljene v državnem laboratoriju, da od drugega pregleda ni minilo več kot 20 dni in da živali izvirajo s kmetije, kjer ni bilo bruceloze v obdobju najmanj zadnjih 12 mesecev;
d) da so bili pri plemenskih kravah izidi bakteriološkega pregleda mleka proti okužbi mastitisa negativni in da od tega pregleda do časa natovarjanja ni minilo več kot 14 dni;
e) da je bila na plemenskih ovcah in govedu opravljena serološka preiskava glede mrzlice 14 dni pred natovarjanjem z negativnim rezultatom;
f) da na plemenskih živalih ni bilo znamenj, ki bi zbujala sum o obstoju bolezni spolnih organov.
5. Za tranzit živali mora potrdilo vsebovati tudi druge podatke, če jih zahtevajo države, skozi katere prevoz poteka.
10. člen
1. Potrdilo za pošiljke mesa in mesnih izdelkov mora ugotavljati:
a) da so klavnice in delavnice, v katerih je bilo meso pridobljeno ali predelano, pod stalnim živinozdravniškim nadzorom in da ustrezajo veterinarsko-sanitarnim zahtevam;
b) da je živali pred in po klanju (divjačina in ribe po ubijanju ali ulovu) pregledal pooblaščeni državni živinozdravnik in da nimajo živalskih nalezljivih bolezni, meso in mesni izdelki iz teh živali pa da so užitni za ljudi in da je svinjsko meso, meso divjih svinj in nutrije pregledano glede na trihinozo z negativnim rezultatom;
c) da meso in mesni izdelki ne vsebujejo sestavin, katerih uživanje predpisi države uvoznice prepovedujejo.
2. Vsako potrdilo mora zadevati samo meso ali mesne izdelke iste vrste, izvirajoče od istega dobavitelja in je poslano k istemu odjemalcu.
3. Meso je mogoče izvažati, če je pripravljeno na naslednji način:
a) govedina in meso lihoprstih kopitarjev – odrto, v celoti, v polovicah ali četrtinah;
b) teletina – v koži ali odrta, v celoti ali v polovicah;
c) ovčje in kozje meso – odrto, v celoti ali v polovicah;
d) svinjina – v celoti, v polovicah, v četrtinah ali po delih, s slanino ali brez;
e) perutnina – z drobovjem ali brez, v celoti ali po delih;
f) divjačina – z drobovino ali brez;
g) ribe in ribji izdelki, namenjeni za hrano – sveže, zamrznjene, soljene ali prekajene.
4. Meso mora biti označeno z žigom klavnice, iz katere prihaja, in z navedbo njenega imena.
11. člen
Pošiljke jajc morajo biti opremljene s potrdilom, v katerem je ugotovljeno, da jajca izvirajo s kmetije, na kateri ni bilo kuge perutnine v obdobju zadnjih 21 dni. V potrdilu za jajca, namenjena za valjenje, mora biti poleg tega potrdilo, da na kmetiji, s katere izvirajo, ni puloroze in salmoneloze.
12. člen
1. Pošiljke surovin in proizvodov živalskega izvora, ki niso omenjene v 10. in 11. členu te pogodbe, morajo imeti potrdila, ki potrjujejo:
a) da izvirajo od živali, ki nimajo nalezljivih bolezni;
b) da so bile izdelane v predelovalnicah, ki so pod živinozdravniškim nadzorom;
c) da so bile predelane v skladu z načeli veterinarske preventive.
2. Brez potrdila je mogoče uvažati, izvažati in prevažati naslednje izdelke:
a) volno in perje – oprane v industrijskih podjetjih, če so v paketih iz dvojne vreče;
b) predelane in ustrojene kože in krzna;
c) dlako, konjsko žimo, ščetine in kožne odpadke, če so bili prekuhani ali izpostavljeni delovanju pare ali apna;
d) rogove, kopita in kosti – če so prekuhani, očiščeni tolšče, mehkih delov in osušeni.
13. člen
K predmetom, ki lahko prenašajo nalezljive živalske bolezni, ki jih je obvezno treba prijaviti, predvsem seno in slama, je treba priložiti potrdilo, s katerim se zagotavlja, da pošiljka izvira iz kraja, v katerem v zadnjih 3 mesecih ni bilo slinavke in parkljevke.
14. člen
Dirkalne konje, športne pse in golobe, namenjene za sodelovanje pri športnih tekmovanjih, je mogoče uvažati in prevažati, če imajo spričevalo ustrezne športne organizacije. Spričevalo mora vsebovati ime, priimek in bivališče lastnika, natančen opis živali, kraj izvora in namembni kraj ter potrdilo državnega veterinarja, da so živali zdrave, v staji, pesjaku ali golobnjaku in kraju, iz katerega živali izvirajo, pa najmanj 40 dni ni bilo nalezljivih živalskih bolezni, ki bi se prenašale na dano vrsto živali. Poleg tega mora spričevalo potrjevati, da je bila pri konjih opravljena maleinizacija z negativnim rezultatom ne prej kot 15 dni pred pošiljko in da so bili psi cepljeni proti steklini.
15. člen
1. Med prevozom na mejno postajo države uvoznice ni dovoljeno raztovarjanje, pretovarjanje ali dodatno natovarjanje živali, surovin in izdelkov živalskega izvora in predmetov, ki lahko prenašajo nalezljive živalske bolezni. Če je zaradi izredno pomembnih razlogov potrebno izvršiti pretovarjanje pošiljke, ga je treba opraviti ob prisotnosti državnega veterinarja, ki pošiljko ponovno pregleda, izvid pregleda in vzrok pretovarjanja pa vpiše v potrdilo.
2. V primeru, da med prevozom kakšna žival pogine, je treba truplo raztovoriti ob prisotnosti državnega veterinarja, ki zato, da ugotovi vzroke pogina, opravi sekcijo, če pa je potrebno, izvrši tudi nadaljnje preiskave. Izid pregleda mora zabeležiti v potrdilo z natančnim opisom poginule živali.
16. člen
Če državni veterinar med veterinarsko-sanitarnim nadzorom na mejni izvozni postaji ugotovi, da so v pošiljki, namenjeni za izvoz, živali, obolele z nalezljivimi boleznimi, ali obstaja sum za obstoj take bolezni ali če ugotovi, da veterinarsko-sanitarni pogoji pošiljke ne ustrezajo zahtevam te pogodbe, tedaj taki pošiljki ne bo dovoljen izvoz.
17. člen
Če se po prihodu pošiljke na ozemlje ene od pogodbenih strani ugotovi, da je v pošiljki nalezljiva živalska bolezen, mora državni živinozdravnik o tem sestaviti zapisnik. O ugotovljeni nalezljivi bolezni je treba nemudoma obvestiti osrednji veterinarski organ druge pogodbene strani in mu dostaviti prepis zapisnika. S to pošiljko je treba ravnati po predpisih pogodbene strani, na ozemlju katere je bila bolezen ugotovljena.
18. člen
1. V primeru, če se na ozemlju ene od pogodbenih strani pojavi goveja kuga ali pljučna okužba goveda, mora osrednji veterinarski organ te pogodbene strani na celotnem ozemlju takoj zadržati vse pošiljke živali, surovin in izdelkov živalskega izvora in predmetov, ki bi lahko prenašali te bolezni, dokler ne dobi ustrezne odločitve osrednjega veterinarskega organa druge pogodbene strani. Prepoved uvoza ne more trajati dlje od 6 mesecev po odpravi zadnjega žarišča teh okužb.
2. Če na ozemlju ene od pogodbenih strani nastopi slinavka in parkljevka, mora glavni veterinarski urad te pogodbene strani takoj ustaviti izvoz ali prevoz čez ozemlje druge pogodbene strani vseh živali, ki so občutljive za to bolezen, kot tudi surovine in izdelke živalskega izvora in predmete, ki bi lahko prenašali povzročitelje nalezljivih bolezni, v časovnih obdobjih in s področij, ki jih določata alinei b) in c) 3. točke te pogodbe.
19. člen
1. Če se zaradi uvoza ali prevoza živali na ozemlje ene od pogodbenih strani prinese nalezljiva živalska bolezen, ki jo je treba prijaviti, tedaj ima osrednji veterinarski organ te pogodbene strani pravico, da v času trajanja nevarnosti okužbe omeji ali popolnoma ustavi uvoz in tranzit živali, ki so občutljive za to bolezen, z območja, s katerega so bile poslane bolne živali. Te omejitve je treba uvajati v skladu z načeli, določenimi v 9. členu te pogodbe. V enakih okoliščinah se te omejitve razširijo tudi na surovine in izdelke živalskega izvora ter na predmete, ki bi lahko bili prenašalci nalezljivih živalskih bolezni. Osrednji veterinarski organ pogodbene strani, ki je uvedla omejitve, mora sestaviti seznam predmetov, za katere velja omejitev, in ga nemudoma posredovati neposredno osrednjemu veterinarskemu organu druge pogodbene strani.
2. Uvoz in izvoz klavne živine je v primeru, da se v kraju izvora živali pojavi antraks, šuštavec, pastereloza in šen pri svinjah, dovoljen pod pogojem, če živali ne izvirajo z okuženih kmetij. Klavno govedo se lahko uvaža in prevaža tudi tedaj, če izvira s kmetij, okuženih s tuberkulozo in trihomoniazo.
20. člen
Čiščenje in razkuževanje prevoznih sredstev, namenjenih za transport živali, surovin in izdelkov živalskega izvora ter predmetov, ki bi lahko bili prenašalci nalezljivih bolezni živali, bo izvršeno v skladu z notranjimi predpisi vsake od pogodbenih strani.
21. člen
1. Osrednja veterinarska organa pogodbenih strani sta pooblaščena za neposredne medsebojne stike v zvezi z izvrševanjem te pogodbe.
2. Če bi se izkazalo za potrebno, bosta glavna veterinarska organa sprejela dodatne podrobnejše pogoje, ki zadevajo izvoz, uvoz ali prevoz živali, surovin in izdelkov živalskega izvora in predmetov, ki bi lahko bili prenašalci nalezljivih bolezni živali.
3. Pogodbeni strani sta se dogovorili, da bosta za izmenjavo izkušenj osrednja veterinarska organa prirejala posvete svojih predstavnikov. Posveti bodo potekali izmenično na ozemlju Ljudske republike Poljske in Federativne ljudske republike Jugoslavije.
22. člen
Stroški, ki nastanejo tekom izvajanja tega sporazuma, bodo regulirani po predhodnem dogovoru, za vsak posamezni primer, med pristojnimi organi pogodbenih strank.
23. člen
Ta sporazum mora biti ratificiran in postane veljaven na dan izmenjave ratifikacijskih listin, ki se bo izvršila v Beogradu.
24. člen
Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas in ga lahko po diplomatski poti odpove vsaka od pogodbenih strani. Neveljaven postane po preteku šestih mesecev od dneva, ko druga pogodbena stran prejme notifikacijo o njegovi odpovedi.
Ta sporazum je bil sestavljen v Varšavi 5. maja 1960 v dveh izvodih, vsak v poljskem in srbohrvaškem jeziku, od katerih imata obe besedili enako veljavnost.
Za Vlado Ljudske
republike Poljske
H. Oberfeld l. r.
 
Za Vlado Federativne
ljudske republike Jugoslavije
Sava Mihajlovič l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina