Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1994 z dne 22. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1994 z dne 22. 6. 1994

Kazalo

56. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kazahstan, stran 308.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU V KULTURI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE KAZAHSTAN
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kazahstan, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. maja 1994.
Št. 012-01/94-53
Ljubljana, dne 1. junija 1994.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU V KULTURI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE KAZAHSTAN
1. člen
Ratificira se Sporazum o sodelovanju v kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kazahstan, podpisan v Almaty 18. januarja 1994.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:
SPORAZUM
O SODELOVANJU V KULTURI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE KAZAHSTAN
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Kazahstan (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici)
sta se v želji, da bi razvijali sodelovanje med državama v izobraževanju, kulturi in znanosti,
v prepričanju, da bo tako sodelovanje prispevalo k boljšemu razumevanju in krepitvi vsestranskih odnosov med državama,
dogovorili o naslednjem:
1. člen
Pogodbenici bosta razvijali medsebojno sodelovanje in stike v izobraževanju, kulturi, znanosti, športu, turizmu in sredstvih javnega obveščanja in v ta namen podpirali neposredno sodelovanje in stike med univerzami, drugimi izobraževalnimi, znanstvenoraziskovalnimi in kulturnimi ustanovami in organizacijami.
Podpirali bosta tudi izmenjavo univerzitetnih profesorjev, študentov, znanstvenih in strokovnih delavcev ter umetnikov.
2. člen
Pogodbenici bosta v skladu z možnostmi dodeljevali štipendije za študij in specializacije.
3. člen
Pogodbenici bosta podpirali in spodbujali poučevanje in učenje jezika druge strani.
4. člen
Pogodbenici bosta preučili možnosti za medsebojno priznavanje spričeval, visokošolskih diplom in akademskih naslovov.
5. člen
Pogodbenici bosta podpirali poznavanje kulture druge strani in bosta podpirali kulturne stike in prireditve vseh oblik.
6. člen
Pogodbenici bosta spodbujali neposredno sodelovanje med njunimi tiskovnimi agencijami.
7. člen
Sodelovanje na znanstvenoraziskovalnem in tehnološkem področju bo posebej dogovorjeno.
8. člen
Pogodbenici bosta spodbujali stike med mladimi in med mladinskimi organizacijami obeh držav pogodbenic.
9. člen
Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje med športnimi organizacijami in udeležbo na športnih prireditvah obeh držav.
10. člen
V skladu z zakoni in predpisi, ki veljajo na njunih ozemljih, bo vsaka pogodbenica drugi pogodbenici omogočila primerne olajšave pri vstopu oseb v državo, bivanju v državi in izstopu iz države kakor tudi pri uvozu gradiva in opreme, potrebne za programe izmenjav po tem sporazumu.
11. člen
Predstavniki pogodbenic se bodo, kadar bo to potrebno ali na željo ene od pogodbenic, sestali kot skupni odbor, ki bo ocenil razvoj sodelovanja po tem sporazumu.
12. člen
Ta sporazum bosta pogodbenici začasno uporabljali z dnem podpisa in prične veljati z dnem, ko pristojna organa obeh držav izmenjata obvestili o njegovi odobritvi.
Ta sporazum velja pet let. Nato se samodejno obnavlja za nadaljnje petletno obdobje, razen če ga katera od pogodbenic šest mesecev pred iztekom vsakega petletnega obdobja pisno ne odpove po diplomatskih poti.
 
Sestavljeno v Almaty dne 18. januarja v dveh izvirnikih v slovenskem, kazaškem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.
Ob različni razlagi je odločilno angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
Lojze Peterle l. r.
 
Za Vlado
Republike Kazahstan
T. S. Sulejmenov l. r.
AGREEMENT
ON CULTURAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Kazakhstan (hereinafter: the Contracting Parties);
Desiring to develop co-operation between the two countries in the fields of education, culture and science;
Convinced that such co-operation will contribute to better mutual understanding and enhancement of relationship at different levels;
Have agreed as follows:
Article 1
The Contracting Parties shall develop mutual cooperation and contacts in the fields of education, culture, science, sports, tourism and mass media, and, to this end, support direct cooperation and contacts between universities, other educational, scientific and cultural institutions and organisations.
They shall also support the exchange of university professors, students, scientists, experts and artists.
Article 2
The Contracting Parties shall, within the scope of their means grant scholarship for studies and specialized training.
Article 3
The Contracting Parties shall support teaching and studying the language of the other Party.
Article 4
The Contracting Parties shall examine the possibilities of reciprocal recognition of certificates, university degrees and academic titles.
Article 5
The Contracting Parties shall endeavour to acquire a better knowledge of the other Party's culture and shall support cultural contacts and events in all forms.
Article 6
The Contracting Parties shall support direct co-operation between their press agencies.
Article 7
The co-operation in the fields of science, research and technology will be agreed separately.
Article 8
The Contracting Parties shall encourage contacts between the young and their organisations in the countries of both Contracting Parties.
Article 9
The Contracting Parties shall encourage co-operation between sporting organisations and participation in sporting events in each other's country.
Article 10
The Contracting Parties shall, within the terms of the laws and regulations in force in their territories, accord to the other Party every reasonable facility for the entry, stay and departure of persons, and for the importation of the material and equipment necessary for carrying out the programmes of exchange which may be established in accordance with this Agreement.
Article 11
Representatives of the Contracting Parties shall, whenever necessary or at the request of the other party, meet as Joint Committee to review developments related to this Agreement.
Article 12
This Agreement shall be provisionally applied by the Contacting Parties upon signature and shall enter into force on the day of the exchange of notification of its approval by the competent bodies of both countries.
This Agreement shall remain in force for the period of five years. It shall thereafter be automatically renewed for a successive period of five years unless denounced in writing through diplomatic channels by either Contracting Party six months prior to the expiry of any one period.

Done at Almaty on 18 January 1994 in two originals in the Slovene, Kazak and English languages, all texts being equally authentic.
In case of different interpretation, the text in the English language shall prevail.
For the Government of the
Republic of Slovenia
Lojze Peterle, (s)
 
For the Government of the
Republic of Kazakhstan
T. S. Sulejmenov, (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ministrstvo, pristojno za kulturo, ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport, ter ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 610-01/94-12/1
Ljubljana, dne 24. maja 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost