Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1994 z dne 22. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1994 z dne 22. 6. 1994

Kazalo

55. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo, stran 306.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU V KULTURI, IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN KRALJEVINO ŠPANIJO
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. maja 1994.
Št. 012-01/94-52
Ljubljana, dne 1. junija 1994.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU V KULTURI, IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN KRALJEVINO ŠPANIJO
1. člen
Ratificira se Sporazum o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo, podpisan v Madridu 15. decembra 1993.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in španskem jeziku glasi:
SPORAZUM
O SODELOVANJU V KULTURI, IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN KRALJEVINO ŠPANIJO
Republika Slovenija in Kraljevina Španija (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se
v želji, da bi kar najbolj učinkovito pospeševali in razvijali sodelovanje med državama v kulturi, izobraževanju in znanosti,
v prepričanju, da bo takšno sodelovanje prispevalo k vzajemnemu razumevanju in krepitvi stikov med državama,
in ob upoštevanju načel helsinške Sklepne listine Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi
dogovorili o naslednjem:
1. člen
Pogodbenici bosta spodbujali in omogočali sodelovanje med kulturnimi, izobraževalnimi in znanstvenimi ustanovami obeh držav. Prav tako bosta pospeševali in spodbujali razširjanje svojih jezikov in kultur.
2. člen
Pogodbenici bosta podpirali kulturno izmenjavo, izmenjavo umetnikov in strokovnjakov s področja likovne umetnosti, gledališča, glasbe, filma, literature, knjižnic, muzejev in arhivov.
3. člen
Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje pri ohranjanju svoje naravne in kulturne dediščine.
4. člen
Pogodbenici bosta v skladu s svojima zakonodajama, sodelovali pri preprečevanju ilegalnega izvoza, uvoza in prodaje kulturnih dobrin.
5. člen
Pogodbenici bosta podpirali izmenjavo profesorjev, študentov, znanstvenikov in strokovnjakov. Prav tako bosta v skladu s svojimi možnostmi podeljevali štipendije za študij in specializacije študentom in raziskovalcem druge pogodbenice.
6. člen
Vsaka pogodbenica bo v skladu s svojo veljavno zakonodajo olajševala pristop do univerzitetnih in znanstvenih ustanov ter raziskovalnih centrov. Prav tako bosta pospeševali tesno znanstveno sodelovanje med raziskovalnimi in izobraževalnimi centri obeh držav. Prizadevali si bosta tudi za vzpostavitev neposrednih stikov med visokimi raziskovalnimi ustanovami in med univerzami obeh držav.
7. člen
Pogodbenici bosta v skladu s svojima notranjima zakonodajama proučili potrebne pogoje za obojestransko priznavanje akademskih naslovov, pridobljenih v vsaki izmed držav.
8. člen
Sodelovanje na znanstveno-raziskovalnem in tehnološkem področju bo urejeno s posebnim sporazumom, če se pogodbenici tako dogovorita.
9. člen
Pogodbenici bosta podpirali sodelovanje med športnimi organizacijami in udeležbo na športnih prireditvah v obeh državah.
Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje in izmenjavo med mladimi in med mladinskimi organizacijami obeh držav.
10. člen
Pogodbenici bosta podpirali sodelovanje med občili, kot sta radio in televizija, in med drugimi sredstvi obveščanja obeh držav.
11. člen
Pogodbenici bosta v skladu s predpisi in zakoni, ki veljajo na ozemlju vsake od pogodbenic, omogočili nasprotni strani vse možne olajšave za vstop, odhod in bivanje oseb ter za uvoz materiala in opreme, ki je potrebna za izvajanje programov ali izmenjav, dogovorjenih v skladu s tem sporazumom.
12. člen
Za izvajanje tega sporazuma bosta pogodbenici ustanovili paritetno sestavljeno stalno mešano komisijo za proučevanje vseh vprašanj, ki bi lahko nastala pri kulturnem, izobraževalnem in znanstvenem sodelovanju med pogodbenicama.
Komisija se bo sestajala na plenarnih sejah vedno, kadar bo to potrebno, drugače pa najmanj enkrat na tri leta, izmenično v eni in drugi državi. Datum in kraj zasedanja se bosta določala po diplomatski poti.
13. člen
Ta sporazum prične veljati z dnem, ko se pogodbenici pisno in po diplomatski poti medsebojno obvestita o izpolnitvi vseh zahtev, ki jih določata zakonodaji obeh držav.
Ta sporazum se sklene za pet let in se samodejno podaljšuje za enaka obdobja. Vsaka pogodbenica lahko prekine ta sporazum s pisnim obvestilom vsaj šest mesecev pred datumom poteka vsakega petletnega obdobja. Sporazum preneha veljati na dan, ko preteče to šestmesečno obdobje.
 
Sestavljeno v Madridu dne 15. decembra 1993 v dveh izvodih v slovenskem in španskem jeziku, pri čemer sta besedili enako veljavni.
Za Republiko Slovenijo
Lojze Peterle l. r.
 
Za Kraljevino Španijo
Javier Solana Madariaga l. r.
CONVENIO
DE COOPERACION CULTURAL, EDUCATIVA Y CIENTIFICA ENTRE LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA Y EL REINO DE ESPAÑA
La República de Eslovenia y el Reino de España, (denominadas a continuación: «las Partes Contratantes»),
Con el deseo de desarrollar con la mayor eficacia la cooperación entre los dos países en los campos de la cultura, la educación y la ciencia,
Convencidos de que esta cooperación contribuirá a una mejor comprensión y al fortalecimiento de los contactos entre los dos países,
Y teniendo en cuenta los principios del Acta Final de la Conferencia en Helsinki sobre la Seguridad y Cooperación en Europa,
Han decidido lo siguiente:
Artículo 1
Las Partes Contratantes promoverán y facilitarán la cooperación entre las instituciones culturales, educativas y científicas de los dos países. Asimismo, favorecerán y promoverán la difusión de sus respectivas lenguas y culturas.
Artículo 2
Las Partes Contratantes fomentarán el intercambio de actividades culturales, artistas y expertos en los campos de las artes plásticas, el teatro, la música, el cine, la literatura, las bibliotecas, los museos y los archivos.
Artículo 3
Las Partes Contratantes facilitarán la cooperación en el campo de la conservación del patrimonio natural y cultural.
Artículo 4
Las Partes Contratantes, en el marco de sus legislaciones respectivas, colaborarán con el fin de imposibilitar la exportación, importación y venta ilegales de bienes culturales.
Artículo 5
Las Partes Contratantes apoyarán el intercambio de profesores, estudiantes, científicos y expertos. Asimismo, de acuerdo con sus posibilidades, concederán becas de estudio y especialización a los estudiantes e investigadores de la otra Parte.
Artículo 6
Cada Parte Contratante facilitará, de acuerdo con la reglamentación en vigor en cada uno de los dos países, el acceso a las instituciones universitarias, científicas y centros de investigación. Fomentarán, igualmente, el establecimiento de una estrecha cooperación científica en los centros de investigación y enseñanza de los dos países. Asimismo fomentarán el establecimiento de relaciones directas entre las respectivas instituciones superiores de investigación y entre las respectivas universidades.
Artículo 7
Las Partes Contratantes, en el marco de sus respectivas legislaciones internas, estudiarán las condiciones necesarias para el reconocimiento mutuo de títulos académicos obtenidos en cada uno de los países.
Artículo 8
La cooperación en el campo científico-investigativo y tecnológico se regulará mediante un acuerdo especial si ambas Partes Contratantes así lo deciden.
Artículo 9
Las Partes Contratantes apoyarán la cooperación entre las organizaciones deportivas y la participación en acontecimientos deportivos de ambos países.
Asimismo, facilitarán la cooperación y el intercambio entre los jóvenes y las organizaciones juveniles respectivas.
Artículo 10
Las Partes Contratantes favorecerán la cooperación entre los medios de radiodifusión, televisión y otros medios de comunicación de los dos países.
Artículo 11
Las Partes Contratantes, en el marco de las prescripciones y leyes vigentes en cada uno de sus territorios, darán todas las facilidades posibles a la parte contraria para la entrada, salyda y residencia de personas, así como para la importación de material y equipos que sean necesarios para la realización de los programas o intercambios acordados en el marco de este Acuerdo.
Artículo 12
Para la aplicación del presente Convenio las Partes Contratantes deciden constituir una Comisión Mixta Permanente de composición paritaria, que se encargará del estudio de cuantas cuestiones puedan surgir en el ámbito de la cooperación cultural, educativa y científica entre ambas partes.
La Comisión se reunirá en sesión plenaria siempre que sea necesario y, al menos, una vez cada tres años, alternativamente, en uno y otro país. La fecha y lugar de reunión se determinarán por vía diplomática.
Artículo 13
El Convenio entrará en vigor a partir de la fecha en que las Partes Contratantes se comuniquen, recíprocamente, por escrito y por conducto diplomático, el cumplimiento de los requisitos establecidos en sus respectivas legislaciones internas.
El presente Convenio tendrá una duración de cinco años y se entenderá automáticamente renovado por períodos de igual duración. Cada Parte podrá poner fin al presente Convenio mediante notificatión previa por escrito seis meses antes de la fecha de expiración de cada uno de los citados períodos de cinco años. El Convenio terminará en la fecha en que venza el período de que se trate.
 
Hecho en Madrid, el 15 de diciembre de mil novecientos noventa y tres, en dos ejemplares en lengua eslovena y española, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por la Republica de
Eslovenia,
Lojze Peterle fdo.
 
Por el Reino de
España,
(firmado «Ad referendum»)
Javier Solana Madariaga fdo.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ministrstvo, pristojno za kulturo, ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport, ter ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 610-01/94-13/1
Ljubljana, dne 24. maja 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost