Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1994 z dne 22. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1994 z dne 22. 6. 1994

Kazalo

52. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti, stran 293.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ESTONIJE O SODELOVANJU V IZOBRAŽEVANJU, KULTURI IN ZNANOSTI
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. maja 1994.
Št. 012-01/94-50
Ljubljana, dne 1. junija 1994.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ESTONIJE O SODELOVANJU V IZOBRAŽEVANJU, KULTURI IN ZNANOSTI
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti, podpisan v Ljubljani 5. novembra 1993.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:
SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ESTONIJE O SODELOVANJU V IZOBRAŽEVANJU, KULTURI IN ZNANOSTI
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Estonije (v nadaljevanju: pogodbenici) sta
v želji, da bi pospešili sodelovanje v izobraževanju, kulturi in znanosti,
v prepričanju, da bo ta sporazum pripomogel k boljšemu razumevanju in poglabljanju obojestranskih odnosov na različnih ravneh med pogodbenicama,
odločeni, da spoštujeta načela Helsinške sklepne listine o varnosti in sodelovanju v Evropi,
sklenili naslednje:
1. člen
Pogodbenici bosta pospeševali medsebojno sodelovanje v izobraževanju, kulturi in znanosti ter spodbujali neposredno sodelovanje in stike med univerzami, drugimi izobraževalnimi, znanstvenimi, raziskovalnimi in kulturnimi ustanovami in organizacijami.
Pogodbenici bosta spodbujali izmenjavo univerzitetnih profesorjev, študentov, znanstvenikov, strokovnjakov in umetnikov.
2. člen
Vsaka pogodbenica bo v okviru razpoložljivih sredstev kandidatom druge pogodbenice omogočila študij in strokovno izpopolnjevanje na svojih univerzah in drugih izobraževalnih, znanstvenih, raziskovalnih in kulturnih ustanovah in organizacijah.
3. člen
Pogodbenici bosta preučili možnosti za medsebojno priznavanje spričeval, univerzitetnih diplom in akademskih nazivov in bosta v ta namen podpisali poseben sporazum.
4. člen
Pogodbenici si bosta prizadevali za boljše poznavanje kulture druge pogodbenice in bosta podpirali kulturne stike in prireditve v vseh oblikah.
5. člen
Pogodbenici se bosta medsebojno obveščali o možnostih za učenje jezika druge pogodbenice in bosta v ta namen podpirali sodelovanje predstavnikov druge pogodbenice na poletnih jezikovnih tečajih.
6. člen
Pogodbenici bosta spodbujali izmenjavo informacij o ukrepih za zaščito kulturne in naravne dediščine.
7. člen
Pogodbenici bosta spodbujali stike med mladimi in neposredno sodelovanje med mladinskimi organizacijami obeh držav.
8. člen
Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje med športnimi organizacijami obeh držav in sodelovanje na športnih prireditvah v obeh državah.
9. člen
Vse dejavnosti, vključene v ta sporazum, morajo biti v skladu z zakoni in predpisi, ki veljajo v državi pogodbenici, v kateri potekajo.
Vsaka pogodbenica bo v okviru svoje zakonodaje in zmožnosti drugi pogodbenici podelila vse ugodnosti za vstop oseb ter za uvoz gradiva in opreme, potrebne za izvajanje programov ali izmenjav, ki bodo dogovorjeni v skladu s tem sporazumom.
10. člen
Pogodbenici bosta spodbujali aktivno sodelovanje v okviru UNESCA in drugih mednarodnih organizacij s področja izobraževanja, kulture in znanosti.
11. člen
Predstavniki pogodbenic se bodo, kadar bo to potrebno ali na željo ene od pogodbenic, sestali kot mešana komisija, ki bo ocenila dogajanje v zvezi s tem sporazumom.
12. člen
Ta sporazum bo sprejet v skladu z zakoni obeh pogodbenic in bo pričel veljati z izmenjavo not.
Pričel bo veljati na dan prejema kasnejše note.
Ta sporazum se sklene za pet let in se vsakič samodejno obnavlja za enaka obdobja, če nobena od pogodbenic pisno ne obvesti druge vsaj šest mesecev pred iztekom veljavnosti tega sporazuma o svoji nameri, da ga odpoveduje.
 
Sestavljeno v Ljubljani dne 5. novembra 1993 v dveh izvirnikih v slovenskem, estonskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enakovredna. V primeru razlik v tolmačenju velja angleško besedilo.
Za Vlado Republike
Slovenije
Lojze Peterle l. r.
 
Za Vlado Republike
Estonije
Trivimi Velliste l. r.
AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA ON COOPERATION IN EDUCATION, CULTURE AND SCIENCE
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Estonia, hereinafter referred to as "the Contracting Parties",
desiring to promote cooperation in the fields of education, culture and science,
being convinced that the Agreement will contribute to a better understanding and will enhance the multilevel mutual relations between the Contracting Parties,
resolved to respect the principles of the Helsinki Final Act on Security and Cooperation in Europe,
have agreed as follows:
Article 1
The Contracting Parties shall develop mutual cooperation in the fields of education, culture and science, and shall promote direct cooperation and contacts between universities, other educational, scientific, research and cultural institutions and organisations.
The Contracting Parties shall support the exchange of university professors, students, scientists, experts and artists.
Article 2
Each Contracting Party, within the scope of its means, shall provide the opportunity for applicants of the Contracting Party for study and specialised training in its universities and other educational, scientific, research and cultural institutions and organisations.
Article 3
The Contracting Parties shall study possibilities for reciprocal recognition of certificate, university diplomas and academic titles, and shall sign a special agreement to this effect.
Article 4
The Contracting Parties shall endeavour to acquire better knowledge of the other Contracting Party's culture, and shall support cultural contacts and events in all forms.
Article 5
The Contracting Parties shall inform each other of possibilities for learning the language of the other Contracting Party, and shall support the participation of representatives of the other Contracting Party in summer language courses.
Article 6
The Contracting Parties shall facilitate the exchange of information on measures to protect cultural and natural national heritage.
Article 7
The Contracting Parties shall encourage contacts between young people and direct cooperation between youth organisations of the two countries.
Article 8
The Contracting Parties shall encourage cooperation between sports organisations of the two countries, and participation in sports events in each other's country.
Article 9
All activities covered by this Agreement shall comply with the laws and regulations in force in the State of the Contracting Party in which they take place.
Each Contracting Party shall grant to the other Contracting Party, within the limits of its legislation and capabilities, all possible facilities for the entry of persons and for the import of material and equipment necessary to carry out programmes or exchanges in the fields covered by this Agreement.
Article 10
The Contracting Parties shall promote active cooperation within UNESCO and other international organisations in the fields of education, culture and science.
Article 11
Representatives of the Contracting Parties shall, whenever necessary or at the request of either Contracting Party, meet as a Mixed Commission to review developments relating to this Agreement.
Article 12
This Agreement shall be accepted according to the law of each of the Contracting Parties and shall enter into force upon the exchange of notes.
It shall take effect on the day of receiving the posterior note.
This Agreement shall remain in force for the period of five years and shall be automatically renewed for the same period each time, unless either Contracting Party notifies the other Contracting Party in writing of its intention to terminate the present Agreement at least six months prior to it expiry.
 
Done at Ljubljana on 5th november 1993 in two authentic copies in Slovene, Estonian and English languages, all texts having equal power. In the event of different interpretation, the English text shall prevail.
For the Government of the
Republic of Slovenia
Lojze Peterle, (s)
 
For the Government of the
Republic of Estonia
Triovimi Velliste, (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport, ministrstvo, pristojno za kulturo, in ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 610-02/94-5/1
Ljubljana, dne 24. maja 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost