Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1994 z dne 17. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1994 z dne 17. 6. 1994

Kazalo

45. Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z nekdanjo Češko in Slovaško federativno republiko, ki naj veljajo med Republiko Slovenijo in Češko republiko, stran 259.

AKT
O NASLEDSTVU SPORAZUMOV NEKDANJE JUGOSLAVIJE Z NEKDANJO ČEŠKO IN SLOVAŠKO FEDERATIVNO REPUBLIKO, KI NAJ VELJAJO MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ČEŠKO REPUBLIKO
Na podlagi 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije v zvezi z določbami 1. člena Ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije Državni zbor Republike Slovenije odloča, da se notificira nasledstvo Republike Slovenije naslednjih mednarodnih
pogodb, ki jih je z nekdanjo Češko in Slovaško federativno republiko sklenila nekdanja Jugoslavija in naj veljajo med Republiko Slovenijo in Češko republiko:
1. Konvencija med Kraljevino Jugoslavijo in Češkoslovaško republiko o izogibanju dvojnemu obdavčevanju zapuščin, Praga, 24. 2. 1936;
objavljena v "Službene novine Kraljevine Jugoslavije", št. 239-LXXII z dne 21. 10. 1937.
2. Izmenjava not med Jugoslavijo in Češkoslovaško republiko o vojnih odškodninah in delitvi madžarske odškodnine, Praga, 22. 11. 1945;
objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije -Mednarodne pogodbe, št. 4/94.
3. Sporazum med FLR Jugoslavijo in Češkoslovaško republiko o reševanju odprtih premoženjskih vprašanj, Praga, 11. 2. 1956;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 14/56.
4. Pogodba med SFR Jugoslavijo in Češkoslovaško socialistično republiko o urejanju pravnih odnosov v civilnih, rodbinskih in kazenskih zadevah, Beograd, 20. 1. 1964;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 13/64.
5. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado ČSSR o sodelovanju in medsebojni pomoči pri carinskih vprašanjih, Praga, 17. 5. 1967;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 13/67.
6. Sporazum o sodelovanju pri odkrivanju kršitev carinskih in deviznih predpisov med SFRJ in ČSSR, Skopje, 12. 11. 1976;
objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije -Mednarodne pogodbe, št. 4/94.
7. Pogodba med SFRJ in ČSSR o medsebojni izročitvi obsojenih oseb zaradi prestajanja kazni zapora, Praga, 23. 5. 1989;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 6/90.
8. Sporazum med ZIS Skupščine SFRJ in Vlado ČSSR o vzajemnem priznavanju ekvivalence listin o izobrazbi, znanstvenih stopnjah in nazivih, Beograd, 12. 9. 1989;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 9/90.
9. Sporazum o trgovini in plovbi med Kraljevino SHS in Češkoslovaško republiko, Praga, 14. 11. 1928;
objavljen v "Službene novine Kraljevine SHS", št. 268-CVIII z dne 15. 11. 1929,
z izmenjavama not v Pragi 14. 1. 1946 in 10. 4. 1948.
10. Sporazum med FLRJ in Češkoslovaško republiko o zračnem prometu, Beograd, 28. 2. 1956;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 15/56 in 4/57.
11. Sporazum med Vlado FLRJ in Vlado Češkoslovaške republike o znanstvenotehničnem sodelovanju, Beograd, 3. 7. 1956;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 7/57.
12. Sporazum o sodelovanju na področju kulture, umetnosti, znanosti, šolstva in prosvete med Vlado FLRJ in Vlado Češkoslovaške republike, Beograd, 29. 1. 1957;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 1/58.
13. Konvencija med FLRJ in Češkoslovaško republiko o socialnem zavarovanju, Beograd, 22. 5. 1957;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 1/58.
14. Administrativni sporazum o izvrševanju Konvencije med FLRJ in Češkoslovaško republiko o socialnem zavarovanju, Beograd, 22. 5. 1957;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 3/58
s Sporazumom med Državnim uradom za socialno zavarovanje v Pragi in Zveznim zavodom za socialno zavarovanje v Beogradu o spremembi Administrativnega sporazuma o izvajanju Konvencije o socialnem zavarovanju med FLRJ in ČSSR, Beograd, 19. 3. 1966;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 12/66.
15. Konvencija o sodelovanju na področju socialne politike med FLRJ in Češkoslovaško republiko, Beograd, 22. 5. 1957;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 1/58.
16. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado ČSSR o sodelovanju na področju zdravstvenega varstva, Beograd, 5. 10. 1963;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št, 6/64.
17. Sporazum med Vlado FLRJ in Vlado Češkoslovaške republike o sodelovanju na področju veterine, Praga, 21. 6. 1957;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 7/58.
18. Sporazum med Zveznim sekretariatom za promet in zveze SFRJ in Upravo civilnega letalstva ministrstva za promet ČSSR, Beograd, 29. 6. 1963;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 5/64.
19. Sporazum med vlado SFRJ in vlado Češkoslovaške republike o industrijsko-tehničnem sodelovanju, Beograd, 14. 3. 1964;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 14/64.
20. Sporazum o sodelovanju na področju turističnega prometa med SFRJ in ČSSR, Beograd, 14. 3. 1964;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 14/64.
21. Plačilni sporazum med SFRJ in ČSSR, Beograd, 9. 5. 1964;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 15/64.
a) Dodatek k Plačilnemu sporazumu med SFRJ in ČSSR z dne 9. 5. 1964, izmenjava pisem vodij delegacij v Pragi, 23. 11. 1965.
b) Protokol o spremembi Plačilnega sporazuma med SFRJ in ČSSR z dne 9. 5. 1964, Beograd, 13. 12. 1968;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 25/70.
c) Protokol o plačilih, ki izhajajo iz kooperacijskih odnosov – dodatek k Plačilnemu sporazumu med SFRJ in ČSSR z dne 9. 5. 1964, Beograd, 13. 12. 1968;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 25/70.
d) Protokol o spremembi Plačilnega sporazuma med SFRJ in ČSSR z dne 9. 5. 1964, Beograd, 11. 3. 1976;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 1/78.
e) Protokol o spremembi Plačilnega sporazuma med SFRJ in ČSSR z dne 9. 5. 1964, Beograd, 20. 10. 1977.
f) Protokol o spremembi Plačilnega sporazuma med SFRJ in ČSSR z dne 9. 5. 1964, Praga, 22. 12. 1979;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 5/81.
g) Protokol o spremembi Plačilnega sporazuma med SFRJ in ČSSR z dne 9. 5. 1964, Beograd, 19. 5. 1983.
22. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado ČSSR o sodelovanju na področju zaščite rastlin, Beograd, 16. 6. 1965;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 2/66.
23. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado ČSSR o sodelovanju na področju uporabe jedrske energije v miroljubne namene, Praga, 15. 2. 1966;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 4/68.
24. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado ČSSR o dolgoročnem sodelovanju pri uporabi češkoslovaškega tranzitnega plinovoda za transport zemeljskega plina čez območje ČSSR v SFRJ, Praga, 28. 10. 1977;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 10/79.
25. Konvencija med SFRJ in ČSSR o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja (s Protokolom), Praga, 2. 11. 1981;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 12/82.
26. Konzularna konvencija med SFRJ in ČSSR, Praga, i0. 12. 1981;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 6/84.
Sporazumi, navedeni v aktu pod zaporednimi številkami 21.a, 21.e in 21.g, se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije hkrati z aktom.
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 700-01/94-35/1
Ljubljana, dne 24. maja 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.
Slavko Baum, dipl. inž.
predsednik delegacije
Socialistične federativne
republike Jugoslavije
 
                           Praga, 23. november 1965
Spoštovani tovariš predsednik,
Tekom razgovorov, ki so bili danes zaključeni s podpisom Protokola o blagovni menjavi med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Češkoslovaško socialistično republiko za leto 1966, smo se dogovorili o naslednjem:
1. Znesek kredita, navedenega v 4. členu Plačilnega sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Češkoslovaško socialistično republiko z dne 9. maja 1964. leta, v višini 8 milijonov obračunskih US dolarjev, se poveča na 12 milijonov obračunskih US dolarjev.
2. Ta dogovor stopi v veljavo z dnem izmenjave not, ki bodo potrdile ratifikacijo tega dogovora s strani vlad obeh držav, in je hkrati sestavni del omenjenega Plačilnega sporazuma z dne 9. maja 1964. leta.
3. Ta dogovor se bo začasno uporabljal od današnjega dne.
Prosim Vas, da mi potrdite ta naš dogovor.
Prejmite, spoštovani tovariš predsednik, zagotovila mojega globokega spoštovanja.
 
Spoštovani tovariš
František Mareš
predsednik delegacije
Češkoslovaške socialistične
republike Praga
 
František Mareš
predsednik delegacije
Češkoslovaške socialistične
republike
                            Praga, 23. november 1965
Spoštovani tovariš predsednik,
Prejel sem Vaše današnje pismo z naslednjo vsebino:
»Tekom razgovorov, ki so bili danes zaključeni s podpisom Protokola o blagovni menjavi med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Češkoslovaško socialistično republiko za leto 1966, smo se dogovorili o naslednjem:
1. Znesek kredita, navedenega v 4. členu Plačilnega sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Češkoslovaško socialistično republiko z dne 9. maja 1964. leta, v višini 8 milijonov, obračunskih US dolarjev se poveča,na 12) milijonov obračunskih US dolarjev. 2. Ta dogovor stopi v veljavo z dnem izmenjave not ki bodo potrdile ratifikacijo tega dogovora s strani vlad obeh držav, in je hkrati sestavni del omenjenega Plačilnega sporazuma z dne 9. maja 1964. leta.
3. Ta dogovor se bo začasno uporabljal od današnjega dne.
Prosim Vas, da mi potrdite ta naš dogovor.«
Dovolite, da v odgovoru na Vaše pismo potrdim ta naš dogovor.
Prejmite, spoštovani tovariš predsednik, zagotovila mojega globokega spoštovanja.
 
Spoštovani tovariš
Slavko Baum, dipl. inž.
predsednik delegacije Socialistične federativne
republike Jugoslavije
Praga
PROTOKOL
o spremembi Plačilnega sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Češkoslovaško socialistično republiko z dne 9. maja 1964
Vlada Socialistične federativne republike Jugoslavije in vlada Češkoslovaške socialistične republike sta se dogovorili o naslednji spremembi Plačilnega sporazuma med Socialistično Federativno Republiko Jugoslavijo in Češkoslovaško Socialistično Republiko z dne 9. maja 1964 (v nadaljevanju: Plačilni sporazum):
1. člen
Besedilo 4. člena Plačilnega sporazuma, spremenjeno z izmenjavo pisem k Protokolu o blagovni menjavi za leto 1974 z dne 12. oktobra 1973, se glasi:
»Narodna banka Jugoslavije in Ceškoslovenska oba-hodni banka a.a. bosta medsebojno izvrševali plačilne naloge, dokler saldo na računih, navedenih v 2. členu tega sporazuma, ne bo presegel zneska 30.000.000 obračunskih US dolarjev.«
2. člen
Ta Protokol stopi v veljavo z dnem izmenjave ratifikacijskih instrumentov, s katerima se pogodbeni stranki obvestita, da je sporazum odobren skladno z ustavnim postopkom vsake od pogodbenih strank in se bo uporabljal začasno od 1. januarja 1978. leta.
Sestavljeno v Beogradu dne 20. oktobra 1977. leta v dveh originalnih izvodih, vsak v srbohrvaškem in češkem jeziku, pri čemer imata obe besedili enako verodostojnost.
Za vlado
Socialistične federativne
republike Jugoslavije
 
Za vlado
Češkoslovaške socialistične
republike
PROTOKOL
o spremembi Plačilnega sporazuma med Češkoslovaško socialistično republiko in Socialistično federativno republiko Jugoslavijo z dne 9. maja 1964
Vlada Češkoslovaške socialistične republike in Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije sta se dogovorila o naslednjih spremembah Plačilnega sporazuma med Češkoslovaško socialistično republiko in Socialistično federativno republiko Jugoslavijo z dne 9. maja 1964 (v nadaljevanju: Plačilni sporazum):
1. člen
Besedilo 4. člena Plačilnega sporazuma, spremenjeno s Protokolom z dne 22. decembra 1979. leta o spremembi Plačilnega sporazume med Češkoslovaško socialistično republiko in Socialistično federativno republiko Jugoslavijo z dne 9. maja 1964. leta, se glasi:.
»Češkoslovaška obahodna banka in Narodna banka Jugoslavije bosta izvrševali plačila na osnovi medsebojnih nalogov, dokler saldo na računih iz 2. člena Plačilnega sporazuma ne bo dosegel medsebojno potrjenega zneska kredita.
Kredit iz prvega odstavka tega člena in tega sporazuma se bo določal v višini 5% od načrtovanega obsega menjave blaga in storitev za naslednje leto.
Na podlagi usklajenih podatkov o vrednosti načrtovane izmenjave blaga in storitev za naslednje leto med Zveznim ministrstvom za zunanjo trgovino Češkoslovaške socialistične republike iz Zveznim sekretariatom za zunanjo trgovino Socialistične federativne republike Jugoslavije bosta Češkoslovaška obahodna banka in Narodna banka Jugoslavije z izmenjavo pisem določali višino kredita za zadevno leto najkasneje do 31. maja tekočega leta.«
2. člen
Ta Protokol stopi v veljavo z dnem izmenjave ratifikacijskih instrumentov, s katerima se pogodbeni stranki obveščata, da je sporazum odobren skladno z ustavnim postopkom obeh držav, in se bo uporabljal začasno od dneva podpisa.
Sestavljeno Beogradu dne 19. maja 1983. leta v dveh originalnih izvodih, vsak v češkem in srbohrvaškem jeziku, pri čemer imata obe besedili enako verodostojnost.
Za Zvezni izvršni svet
Skupščine Socialistične
federativne republike
Jugoslavije
 
Za vlado
Češkoslovaške socialistične
Republike

AAA Zlata odličnost