Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1994 z dne 13. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1994 z dne 13. 6. 1994

Kazalo

43. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti, stran 255.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO DRŽAVE IZRAEL O SODELOVANJU V KULTURI, IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. maja 1994.
Št. 012-01/94-49
Ljubljana, dne 1. junija 1994.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO DRŽAVE IZRAEL O SODELOVANJU V KULTURI, IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti, podpisan v Ljubljani 16. junija 1993.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:
SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO DRŽAVE IZRAEL O SODELOVANJU V KULTURI, IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI
Vlada Republike Slovenije in Vlada Države Izrael (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se
v prepričanju, da bo sodelovanje v kulturi, izobraževanju in znanosti prispevalo k boljšemu razumevanju in h krepitvi vsestranskih odnosov med obema državama,
sporazumeli o naslednjem:
1. člen
Pogodbenici bosta podpirali in spodbujali razvoj sodelovanja med pristojnimi ustanovami in organizacijami s področja kulture, umetnosti, družbenih ved, izobraževanja in znanosti, javnimi občili ter na področju filmske umetnosti, mladine in športa.
2. člen
Pogodbenici bosta spodbujali in pospeševali sodelovanje v obojestranskem interesu med znanstvenimi in raziskovalnimi organizacijami ter visokimi šolami, ki med drugim lahko vključuje:
1. izmenjavo raziskovalcev, znanstvenikov, univerzitetnih profesorjev, študentov in strokovnjakov za sodelovanje na konferencah, simpozijih, seminarjih in sodelovanje pri skupnih raziskovalnih projektih, ki so v obojestransko korist;
2. izmenjavo znanstvene in akademske literature, učnih pripomočkov, periodičnega tiska, znanstvenotehnič-nih in izobraževalnih filmov kakor tudi drugih izobraževalnih in znanstvenih pripomočkov.
3. člen
Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje v likovni umetnosti, glasbi, gledališču, književnosti, filmski umetnosti, založništvu, varstvu naravne in kulturne dediščine in med nacionalnimi muzeji.
4. člen
Pogodbenici bosta podpirali neposredno sodelovanje med časopisnimi agencijami ter radijskimi in televizijskimi ustanovami.
5. člen
Pogodbenici bosta spodbujali neposredno sodelovanje na področju športa in mladine ter športne pedagogike.
6. člen
Vse oblike sodelovanja iz tega sporazuma bodo potekale v skladu z notranjimi pravnimi predpisi pogodbenic.
Pogodbenici si bosta prizadevali za zagotavljanje ugodnih pogojev za izvedbo določb in izpolnitev ciljev tega sporazuma ter sodelovanja, ki je predvideno s tem sporazumom.
7. člen
Za uresničevanje tega sporazuma se ustanovi mešana komisija, ki se bo sestajala vsaka tri leta, izmenično v Ljubljani in Jeruzalemu.
Datum in kraj zasedanj mešane komisije bosta določena po diplomatski poti.
Mešana komisija bo pripravila delovne programe, natančneje določila uresničevanje določil tega sporazuma, spremljala izvajanje tega sporazuma in opredelila finančne in administrativne pogoje za izmenjave, predvidene s tem sporazumom.
8. člen
Pogodbenici bosta v skladu s cilji tega sporazuma spodbujali neposredno sodelovanje drugih zainteresiranih ustanov, organizacij in posameznikov v kulturi, izobraževanju in znanosti.
9. člen
Ta sporazum prične veljati z datumom druge od not, s katerima si pogodbenici izmenjata obvestili o njegovi potrditvi v skladu z notranjimi pravnimi predpisi pogodbenic.
Sporazum je sklenjen za obdobje 5 let. Veljavnost sporazuma se avtomatično podaljša za naslednje petletno obdobje, če ena od pogodbenic vsaj 6 mesecev pred iztekom petletnega roka pisno po diplomatski poti ne obvesti druge pogodbenice o svoji nameri, da prekine veljavnost sporazuma.
Sestavljeno v Ljubljani dne 16. junija 1993, kar ustreza 27. sivanu 5753, v dveh izvirnikih v slovenskem in hebrejskem jeziku ter v angleškem jeziku, pri čemer so vsa tri besedila enako verodostojna. Ob različnem tolmačenju je merodajnb besedilo v angleškem jeziku.
Za Vlado
Republike Slovenije
Lojze Peterle l. r.
Za Vlado
Države Izrael
Shimon Peres l. r.
AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL ON COOPERATION IN THE FIELDS OF CULTURE, SCIENCE AND EDUCATION
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the State of Israel, called hereinafter the "Contracting Parties",
Being confident that cooperation in the fields of culture, science and education will be conducive to enhancing the understanding between their peoples and to the development of mutually advantageous relations between the two countries,
Have agreed as follows:
Article 1
The Contracting Parties will support and encourage the development of cooperation between their competent institutions and organisations in the fields of culture, arts,. humanities, science, education, mass media, film-making, youth activities and sports.
Article 2
The Contracting Parties will encourage and facilitate cooperation of mutual interest between their scientific bodies, research institutes and higher education establishments which may include, among other things:
1. Exchanges of researchers, scientists, university teachers, students and experts for participation in conferences, symposia, seminars, and, on the basis Of mutual benefit, joint research projects.
2. Exchange of scientific and academic literature, teaching aids, periodicals, techno-scientific and educational films as well as other material for the purposes of education and science.
Article 3
The Contracting Parties will encourage cooperation in the fields of fine arts, music, theatre, literature, filmmaking, publishing, natural and cultural heritage and between national museums.
Article 4
The Contracting Parties will support direct cooperation between news agencies, radio and television institutions.
Article 5
The Contracting Parties will encourage direct cooperation in the fields of sports, youth activities and sports pedagogics.
Article 6
All forms of cooperation within the scope of this Agreement will be in accordance with the respective laws and regulations of the Contracting Parties.
Both Parties will use their best efforts to ensure favourable conditions for the fulfilment of the provisions and objectives of this Agreement and the exchange and cooperation thereunder.
Article 7
For the purpose of implementation of this Agreement a Mixed Commission will be set up to hold sessions every three years in Ljubljana and Jerusalem alternately.
The date and venue of these sessions will be set through diplomatic channels.
The functions of the Mixed Commission will be to prepare working programmes, to specify details for the implementation of the provisions of this Agreement, to monitor its implementation and to define the financial and administrative terms for effecting the exchanges foreseen by this Agreement.
Article 8
The Contracting Parties will encourage, in compliance with the objectives of this Agreement, direct cooperation between other interested institutions, organisations or persons in the fields of culture, science and education.
Article 9
The present Agreement will take effect as of the date of the second of the Notes by which the Contracting Parties notify each other of the endorsement of this Agreement in conformity with the legislative procedures valid in each country.
The Agreement will be concluded for a period of 5 years. Its validity will be automatically prolonged for each consecutive term of 5 years unless one of the Contracting Parties notifies the other in writing, through diplomatic channels, at least 6 months before the expiry of the respective period, of its intention to terminate the validity of this Agreement.
Done in Ljubljana, on 16 June 1993, corresponding to 27th of Sivan 5753, in two original copies, in the Slovene, Hebrew and English languages, the three texts having equal value. In case of differences of interpretation the English, text will be authoritative.
For the Government of
the Republic of Slovenia
Lojze Peterle, (s)

For the Government of the
State of Israel
Shimon Peres, (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport, ministrstvo, pristojno za kulturo, in ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 610-02/94-6/1
Ljubljana, dne 24. maja 1994.
Predsednik Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost