Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1994 z dne 13. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1994 z dne 13. 6. 1994

Kazalo

42. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti, stran 252.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE O SODELOVANJU V IZOBRAŽEVANJU, KULTURI IN ZNANOSTI
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. maja 1994.
Št. 012-01/94-47
Ljubljana, dne 1. junija 1994.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE O SODELOVANJU V IZOBRAŽEVANJU, KULTURI IN ZNANOSTI
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti, podpisan v Londonu 22. aprila 1993.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:
SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE O SODELOVANJU V IZOBRAŽEVANJU, KULTURI IN ZNANOSTI
Vlada Republike Slovenije in Vlada Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (v nadaljnjem besedilu »podpisnici«), sta se v želji, da bi utrdili in razvijali prijateljske odnose med obema državama;
v prepričanju, da bodo izmenjave in sodelovanje v izobraževanju, kulturi in znanosti kakor tudi na drugih področjih prispevali k boljšemu medsebojnemu spoznavanju in razumevanju med slovenskim in britanskim narodom;
upoštevaje načela Sklepne listine o varnosti in sodelovanju v Evropi in Helsinkih;
dogovorili o naslednjem:
1. člen
Podpisnici bosta spodbujali razvoj sodelovanja med obema državama v izobraževanju in v ta namen:
a) spodbujali in pospeševali neposredno sodelovanje, stike in izmenjave med posamezniki, ustanovami in organizacijami s področja izobraževanja v obeh državah;
b) spodbujali in pospeševali učenje in poučevanje jezika druge podpisnice;
c) spodbujali in pospeševali sodelovanje in izmenjave na področju učnih metod in pripomočkov, razvoja kurikuluma in preverjanja znanj;
d) zagotavljali krajše in daljše štipendije in podpirali druge oblike pospeševanja študija in raziskav.
2. člen
Podpisnici bosta spodbujali in pospeševali razvoj izmenjav in raziskav na področju znanosti in tehnologije o problemih, ki so v obojestranskem interesu ter sklepanje posebnih sporazumov o sodelovanju v znanosti, tehnologiji in raziskovanju med ustreznimi organizacijami in ustanovami v obeh državah.
3. člen
Podpisnici bosta spodbujali in pospeševali neposredne stike na področju književnosti, razstav, predstav, filma, televizije in radija, arhitekture, muzejev in galerij, knjižnic in arhivov ter na drugih področjih kulture.
4. člen
Podpisnici bosta, vsaka na svojem ozemlju, spodbujali ustanavljanje kulturnih in informacijskih centrov druge podpisnice. Podpisnici bosta tem centrom, ki bodo organizirali in izvajali dejavnosti v okviru tega sporazuma, zagotavljali vso pomoč v skladu s svojo zakonodajo in možnostmi. Izraz »kulturni in informacijski center« vključuje šole, jezikovne izobraževalne ustanove, knjižnice, jezikovne centre in druge ustanove, ki izvajajo dejavnosti v skladu s cilji tega sporazuma.
5. člen
Podpisnici bosta spodbujali izmenjavo predavateljev med univerzami in drugimi izobraževalnimi ustanovami in organizacijami v obeh državah kakor tudi udeležbo učiteljev in študentov na tečajih, ki jih te ustanove in organizacije prirejajo.
6. člen
Podpisnici bosta proučili možnosti za medsebojno priznavanje spričeval, stopenj izobrazbe, visokošolskih diplom in nazivov.
7. člen
Podpisnici bosta olajševali izmenjavo informacij o ukrepih za varstvo naravne in kulturne dediščine.
8. člen
Podpisnici bosta spodbujali neposredno sodelovanje med tiskovnimi agencijami in založbami v obeh državah.
9. člen
Podpisnici bosta spodbujali sodelovanje med pristojnimi oblastmi za obojestransko zaščito založniških in drugih avtorskih pravic v skladu z njuno zakonodajo.
10. člen
Podpisnici bosta spodbujali stike med mladimi in neposredno sodelovanje med mladinskimi organizacijami obeh držav.
11. člen
Podpisnici bosta spodbujali sodelovanje med Športnimi organizacijami in udeležbo na športnih prireditvah v obeh državah.
12. člen
Podpisnici bosta spodbujali razvoj turizma med obema državama.
13. člen
Podpisnici bosta na primeren način olajševali udeležbo na seminarjih, festivalih, tekmovanjih, razstavah, konferencah, simpozijih, delavnicah in srečanjih s področij, ki jih zajema ta sporazum v eni ali drugi državi.
14. člen
Podpisnici bosta spodbujali neposredno sodelovanje in izmenjave med nevladnimi organizacijami na vseh področjih, ki jih zajema ta sporazum.
15. člen
Vse dejavnosti, ki jih zajema ta sporazum, se bodo izvajale v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi države, v kateri potekajo. Vsaka podpisnica bo drugi podpisnici v okviru svoje zakonodaje zagotavljala vse možne olajšave za vstop oseb in za uvoz materiala in opreme, ki so potrebne za izvajanje programov ali izmenjav v okviru tega sporazuma.
16. člen
Britanski svet bo glavni predstavnik Vlade Združenega Kraljestva Velike Britanije in Severne Irske pri izvajanju tega sporazuma.
17. člen
Predstavniki podpisnic se bodo, kadar bo to potrebno ali na željo ene od podpisnic, sestali kot mešana komisija, ki bo ocenila razvoj sodelovanja, ki ga zajema ta sporazum.
18. člen
(1) Sporazum začasno velja od dne podpisa in stopi v veljavo z dnem, ko obe vladi izmenjata obvestili p izpolnitvi vseh potrebnih notranjih pravnih postopkov.
(2) Sporazum velja pet let, po izteku tega obdobja pa ostane v veljavi do izteka šestmesečnega obdobja, ki se šteje od dneva, ko ena ali druga podpisnica po diplomatski poti pisno sporoči, da odpoveduje sporazum.
Podpisnika tega sporazuma imata popolna pooblastila svoje vlade za podpis tega sporazuma.
Sestavljeno v Londonu dne 22. aprila 1993 v dveh izvirnikih v slovenskem in angleškem jeziku, pri Čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Lojze Peterle l. r.

Za Vlado
Združenega Kraljestva
Velike Britanije in
Severne Irske Douglas Hurd l. r.
AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ON CO-OPERATION IN THE FIELDS OF EDUCATIONS, CULTURE AND SCIENCE
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (hereinafter referred to as "the Contracting Parties");
Desiring to strengthen and develop the friendly relations between their two countries;
Being convinced that exchanges and co-operation in the fields of education, culture and science as well as in other fields contribute to a better mutual knowledge and understanding between the British and Slovene people;
Resolved to respect the principles of the Helsinki Final Act on Security and Co-operation in Europe;
Have agreed as follows:
Article 1
The Contracting Parties shall encourage the development of relations between their two countries in the field of education by:
(a) encouraging and facilitating direct co-operation, contracts and exchanges between people, institutions and organisations concerned with education in the two countries;
(b) encouraging and facilitating the study of and instruction in the language of the other Contracting Party;
(c) encouraging and facilitating co-operation and exchanges in teaching methods and materials curriculum development and examinations;
(d) providing scholarships and bursaries and promoting other means to facilitate study and research.
Article 2
The Contracting Parties shall encourage and facilitate the development of exchanges and research on problems of mutual interest in the fields of science and technology, the conclusion of special agreements between the appropriate organisations and institutions in the two countries on co-operation in the fields of science, technology and research.
Article 3
The Contracting Parties shall encourage and facilitate direct contacts in the fields of literature, the visual arts, the performing arts, film, television and radio, architecture, museums and galleries, libraries and archives and in other cultural areas.
Article 4
Each Contracting Party shall encourage the establishment in its territory of cultural and information centres of the other Contracting Party to organise and carry out activities in pursuit of the purposes of this Agreement, and shall grant every facility within the limits of its legislation and capabilities to assist such centres. The expression "cultural and information centres" shall include schools, language teaching institutions, libraries, resource centres and other institutions dedicated to the aims of the present Agreement.
Article 5
The Contracting Parties shall encourage the exchange of lecturers between universities and other educational institutions and organisations in their two countries, as well as the participation of teachers and students in appropriate courses arranged by such bodies.
Article 6
The Contracting Parties shall study the possibilities for reciprocal recognition of certificates, qualifications, university degrees and academic titles.
Article 7
The Contracting Parties shall facilitate the exchange of information about measures to protect the national heritage.
Article 8
The Contracting Parties shall encourage direct cooperation between press and publishing organisations in the two countries,
Article 9
The Contracting Parties shall encourage co-operation between their respective authorities in order to ensure the mutual protection of copyright and other author's rights, within the terms of their legislation.
Article 10
The Contracting Parties shall encourage contacts between young people and direct co-operation between youth organisations of the two countries.
Article 11
The Contracting Parties shall encourage co-operation between sporting organisations and participation in sporting events in each other's country.
Article 12
The Contracting Parties shall encourage the development of tourism between the two countries.
Article 13
The Contracting Parties shall facilitate in appropriate ways attendance at seminars, festivals, competitions, exhibitions, conferences, symposia, workshops and meetings in the fields covered by this Agreement and held in either country.
Article 14
The Contracting Parties shall encourage direct cooperation and exchanges between non-governmental organisations in all fields covered by this Agreement.
Article 15
All activities covered by this Agreement shall comply with the laws and regulations in force in the State of the Contracting Party in which they take place. Each Contracting Party shall grant to the other Contracting Party, within the limits of its legislation and capabilities, all possible facilities for the entry of persons and for the import of material and equipment necessary for carrying out programmes or exchanges in the fields covered by this Agreement.
Article 16
The British Council shall act as principal agent of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in the implementation of this Agreement.
Article 17
Representatives of the Contracting Parties shall,, whenever necessary or at the request of either Party, meet as Mixed Commission to review developments relating to this Agreement.
Article 18
(1) This Agreement shall be deemed to apply temporarily from the day of its signature and shall enter into force on the day when both governments exchange Notes to the effect that all necessary internal legal procedures have been fulfilled.
(2) This Agreement shall remain in force for a period of five years and thereafter shall remain in force until the expiry of six months from the date on which either Contracting Party shall have given written notice of termination to the other through the diplomatic channel.
In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.
Done in duplicate at London this 22nd day of April 1993 in the Slovene and English languages, both texts being equally authoritative.
For the Government of the Republic of
Slovenia
Lojze Peterle, (s)

For the Government of
the United Kingdom of
Great Britain and
Northern Ireland
Douglas Hard, (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport, ministrstvo, pristojno za kulturo, in ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 610-02/94-8/1
Ljubljana, dne 24. maja 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti