Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1994 z dne 18. 2. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1994 z dne 18. 2. 1994

Kazalo

16. Zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in ministrstvom za notranje zadeve Republike Italije v boju proti nezakonitemu trgovanju z opojnimi in psihotropnimi snovmi ter proti organiziranemu kriminalu in zapisnika o srečanju med ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in ministrstvom za notranje zadeve Republike Italije o izmenjavi računalniško obdelanih informacij, ki se nanašajo na nezakonito trgovanje z opojnimi in psihotropnimi snovmi po balkanski poti in v Mediteranu, stran 90.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU MED MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE ITALIJE V BOJU PROTI NEZAKONITEMU TRGOVANJU Z OPOJNIMI IN PSIHOTROPNIMI SNOVMI TER PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU IN ZAPISNIKA O SREČANJU MED MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE ITALIJE O IZMENJAVI RAČUNALNIŠKO OBDELANIH INFORMACIJ, KI SE NANAŠAJO NA NEZAKONITO TRGOVANJE Z OPOJNIMI IN PSIHOTROPNIMI SNOVMI PO BALKANSKI POTI IN V MEDITERANU
Razglašam Zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Italije v boju proti nezakonitemu trgovanju z opojnimi in psihotropnimi snovmi ter proti organiziranemu kriminalu in zapisnika o srečanju med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Italije o izmenjavi računalniško obdelanih informacij, ki se nanašajo na nezakonito trgovanje z opojnimi in psihotropnimi snovmi po balkanski poti in v Mediteranu, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. decembra 1993.
Št. 0100-142/93
Ljubljana, dne 25. decembra 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU MED MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE ITALIJE V BOJU PROTI NEZAKONITEMU TRGOVANJU Z OPOJNIMI IN PSIHOTROPNIMI SNOVMI TER PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU IN ZAPISNIKA O SREČANJU MED MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE ITALIJE O IZMENJAVI RAČUNALNIŠKO OBDELANIH INFORMACIJ, KI SE NANAŠAJO NA NEZAKONITO TRGOVANJE Z OPOJNIMI IN PSIHOTROPNIMI SNOVMI PO BALKANSKI POTI IN V MEDITERANU
1. člen
Ratificirata se sporazum o sodelovanju med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Italije v boju proti nezakonitemu trgovanju z opojnimi in psihotropnimi snovmi ter proti organiziranemu kriminalu, podpisan v Rimu 28. maja 1993, in zapisnik o srečanju med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Italije o izmenjavi računalniško obdelanih informacij, ki se nanašajo na nezakonito trgovanje z opojnimi in psihotropnimi snovmi po balkanski poti in v Mediteranu, sestavljen v Rimu 28. maja 1993.
2. člen
Sporazum in zapisnik se v izvirniku v slovenskem in italijanskem jeziku glasita:
SPORAZUM
O SODELOVANJU MED MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE ITALIJE V BOJU PROTI NEZAKONITEMU TRGOVANJU Z OPOJNIMI IN PSIHOTROPNIMI SNOVMI TER PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvo za notranje zadeve Republike Italije (v nadaljevanju: pogodbenici)
v skladu z določili Enotne konvencije o opojnih snoveh (New York, 30. 3. 1961), dopolnjene z dodatnim protokolom iz leta 1972 (Ženeva, 25. 3. 1972), Konvencije o psihotropnih snoveh (Dunaj, 21. 2. 1971), Konvencije Združenih narodov proti prepovedanemu trgovanju z mamili in psihotropnimi snovmi (Dunaj, 20. 12. 1988) ter z Globalnim načrtom delovanja (New York, 23. 3. 1990), izdanim pod pokroviteljstvom OZN;
v prepričanju, da je mednarodno sodelovanje potrebno za uspešno preprečevanje in zatiranje nezakonitega trgovanja z opojnimi in psihotropnimi snovmi ter v boju proti organiziranemu kriminalu;
zavedajoč se, da so nezakonito trgovanje z opojnimi in psihotropnimi snovmi ter njihova proizvodnja in razpečevanje resna grožnja za normalen družbenogospodarski razvoj ter za telesno in duševno zdravje prebivalstva;
zavedajoč se, da se v omenjeno nezakonito trgovanje vedno bolj vpletajo kriminalne organizacije, ki delujejo na mednarodni ravni;
ob upoštevanju potrebe in skupne volje za okrepitev dvostranskega sodelovanja v boju proti nezakonitemu trgovanju z opojnimi in psihotropnimi snovmi ter proti organiziranemu kriminalu, kot je bilo ugotovljeno tudi v skupni izjavi o »balkanski poti« na srečanju v Rimu 17. 3. 1990,
SOGLAŠATA:
1. člen
1. Za dosego ciljev tega sporazuma bo ustanovljena mešana komisija za sodelovanje v boju proti nezakonitemu trgovanju z opojnimi in psihotropnimi snovmi ter proti organiziranemu kriminalu.
2. Komisiji bosta skupaj predsedovala oba ministra, vanjo pa bodo vključeni predstavniki obeh notranjih ministrstev, predstavniki zunanjih zadev, kakor tudi odgovorne osebe varnostnih sil ter strokovnjaki s področij, navedenih v tem sporazumu.
3. Po potrebi so lahko v komisijo imenovani tudi predstavniki drugih ministrstev in služb.
4. Komisija se bo sestajala enkrat letno na rednih sestankih, ki bodo izmenoma v eni in drugi državi. Po potrebi in na zahtevo ene ali druge pogodbenice bodo sklicani tudi izredni sestanki za proučitev nujnih zadev, lahko tudi samo med predstavniki ministrstev.
2. člen
Pogodbenici bosta v skladu z določili tega sporazuma na lastno pobudo ali na zahtevo druge strani ter v okvirih, ki jih dovoljujejo njuni zakoni:
a) vzajemno sodelovali pri nadzoru oseb, vpletenih v organizirani kriminal, kakor tudi oseb in prevoznih sredstev, ki so bile vpletene v nezakonito trgovanje z opojnimi in psihotropnimi snovmi ali so osumljene take vpletenosti;
b) izmenjali si bosta vse koristne informacije v zvezi z osebami in vozili, vpletenimi v nezakonito trgovanje z opojnimi in psihotropnimi snovmi oziroma osumljenimi, da trgujejo z njimi, prav tako pa vse podatke v zvezi z osebami, ki pripadajo ali so osumljene, da pripadajo organiziranemu kriminalu;
c) uskladili bosta najboljše možne načine povezave, vključno s sodelovanjem z mejnimi organi, ki bodo omogočili hitro izmenjavo vseh informacij o nezakonitem trgovanju z opojnimi in psihotropnimi snovmi ter organiziranem kriminalu;
d) posvetovali se bosta v zvezi s sprejemanjem skupnih stališč in usklajenih akcij na vseh mednarodnih sedežih, kjer bodo obravnavali boj proti nezakonitemu trgovanju z opojnimi in psihotropnimi snovmi in proti organiziranemu kriminalu.
3. člen
Za varstvo podatkov, ki se nanašajo na osebe in si jih pogodbenici izročita pri sodelovanju, veljajo ob upoštevanju zakonodaje pogodbenic tile pogoji:
1) pogodbenica, ki je podatke prejela, jih lahko uporablja samo v namene, ki jih je opredelila pogodbenica, ki jih je izročila, in ob pogojih, ki jih je postavila;
2) pogodbenica, ki je podatke prejela, bo na prošnjo pogodbenice, ki jih je izročila, dala informacije o uporabi izročenih podatkov in o rezultatih, ki so jih dosegli z njihovo pomočjo;
3) podatke, ki se nanašajo na osebe, je mogoče izročiti izključno pristojnim organom oziroma organizacijam za zatiranje kriminala in pristojnim organizacijam, pristojnim za boj proti mamilom in organiziranemu kriminalu. Dajanje podatkov drugim organom oziroma organizacijam je mogoče le s predhodnim pisnim dovoljenjem pogodbenice, ki je podatke dala;
4) pogodbenica, ki je dala podatke, se mora prepričati o njihovi pravilnosti in tudi o tem, ali je izročitev nujna in ali je v sorazmerju s ciljem izročitve. Poleg tega je treba upoštevati predpise druge sopogodbenice, ki se nanašajo na omejevanje dajanja podatkov po njenem nacionalnem pravu. Če se izkaže, da so bili izročeni nepravilni podatki ali podatki, ki se ne bi smeli predati, je o tem treba pogodbenico, ki je podatke prejela, nemudoma obvestiti. Pogodbenica, ki je sprejela podatek, mora nepravilen podatek popraviti, pomotoma oziroma nedovoljeno predan podatek pa takoj uničiti;
5) upravičeni osebi je treba na njeno prošnjo pojasniti podatke, ki obstajajo o njej, in o njihovi predvideni uporabi. Dajanje pojasnil ni obvezujoče, če zakonodaja določene države tega ne predpisuje. Pri dajanju pojasnil o osebnih podatkih je odločilno nacionalno pravo tiste pogodbenice, ki bo podatke dala;
6) pogodbenica, ki daje podatke v skladu s svojim pravnim redom, bo ob njihovi izročitvi določila tudi veljavne termine za izbris podatkov. Neodvisno od tega je treba podatke o posredovani osebi, ki niso več potrebni, izbrisati. O izbrisu prevzetega podatka in o razlogu za to je treba hkrati s tem obvestiti pogodbenico, ki je dala podatke. Vsi dobljeni podatki se uničijo ob prenehanju dogovora;
7) pogodbenici morata o izročitvi, prevzemu in izbrisu podatkov o osebi voditi evidenco;
8) pogodbenici morata podatke o dani osebi učinkovito zaščititi, da nimajo dostopa do njih nepristojni, da jih ne spremenijo in da jih ne objavijo v javnosti.
4. člen
1. V skladu z veljavnimi zakoni v obeh državah in ne na škodo obveznosti, ki izhajajo iz drugih dvo- ali večstranskih sporazumov:
a) bo pogodbenica na zahtevo centralnih pooblaščenih organov, druge pogodbenice sprožila preiskovalno dejavnost svojih pooblaščenih organov za odkrivanje dejavnosti, povezane z nezakonitim trgovanjem z opojnimi in psihotropnimi snovmi oziroma organiziranim kriminalom;
b) bo pogodbenica, ki je prejela takšno zahtevo, storila vse v svoji moči, da bo v čim krajšem času izvedla zahtevane ukrepe. Rezultate bo takoj poslala strani, ki jih je zahtevala;
c) so lahko funkcionarji pooblaščenih organov podpisnice, ki je zahtevala omenjene dejavnosti, prisotni pri izvajanju zahtevanih ukrepov z dovoljenjem centralnih pooblaščenih organov druge pogodbenice. V takšnih primerih se bodo ti funkcionarji podredili veljavnim zakonom pogodbenice – gostiteljice in bodo uživali pravno varstvo, ki v omenjeni državi velja.
2. Omenjene preiskovalne dejavnosti pa ne bodo izvedene v primerih, ko bi naprošena pogodbenica presodila, da bi lahko kršile njene suverene pravice in/ali ogrozile njeno varnost oziroma druge interese bistvenega pomena. V takšnem primeru bo naprošena pogodbenica takoj poslala utemeljeno zavrnitev prošnje za pomoč.
5. člen
1. Pogodbenici bosta preko svojih centralnih pooblaščenih organov recipročno ponudili na razpolago (na zahtevo ali na lastno pobudo) vse informacije, ki bi lahko pomagale v boju proti nezakonitemu trgovanju z opojnimi in psihotropnimi snovmi. Še posebej pa si bosta izmenjavali podatke v zvezi z:
a) metodami boja proti nezakonitemu trgovanju z opojnimi in psihotropnimi snovmi;
b) uporabo novih tehničnih sredstev na tem področju, vključno z urjenjem in uporabo psov za odkrivanje mamil;
c) znanstvenimi, poklicnimi in didaktičnimi publikacijami, ki obravnavajo boj proti nezakonitemu trgovanju z mamili;
d) novimi vrstami mamil in psihotropnih snovi, kraji izdelave, kanali in metodami skrivanja, ki jih uporabljajo tihotapci, razlikami v ceni mamil in psihotropnih snovi;
e) metodologijami in načini nadzora kontrole na meji;
f) novimi smermi in prevoznimi sredstvi, ki jih uporabljajo pri nezakonitem trgovanju z mamili in psihotropnimi snovmi, kakor tudi s sistemi za njihovo skrivanje.
2. Katera koli od obeh pogodbenic bo na lastno pobudo ali na zahtevo dala sopogodbenici na razpolago (v skladu s svojo državno zakonodajo) vse podatke in dokumente, v katerih so podatki o nezakonitem trgovanju z opojnimi in psihotropnimi snovmi.
3. Pogodbenici si bosta izmenjali podatke o sistemih recikliranja in prenosu dobička, ki izvira iz kaznivega dejanja, še posebej tistega, ki je bil ustvarjen z nezakonitim trgovanjem z mamili.
4. Pogodbenici bosta sporazumno organizirali delovna srečanja, konvencije in seminarje ter izpopolnjevale tečaje za delavec policije za boj proti mamilom.
6. člen
1. Pogodbenici bosta preko svojih pooblaščenih centralnih organov dali na razpolago bodisi na zahtevo ali na lastno pobudo vse podatke, ki bi lahko pomagali v boju proti organiziranemu kriminalu. Še posebej pa si bosta izmenjavali podatke v zvezi z:
a) različnimi oblikami organiziranega kriminala in metodami boja proti njemu;
b) morebitnimi stiki med združenji in skupinami organiziranega kriminala v obeh državah;
c) študijami, ki so bile narejene o razvoju stikov, omenjenih v točki b);
d) tehničnimi ukrepi za zagotovitev varnosti na letališčih in v pomorskih pristaniščih kakor tudi v zvezi z zaščito oseb in objektov pred katerim koli nezakonitim dejanjem;
e) nezakonitimi finančnimi operacijami, ponarejanjem bankovcev in vrednotnic, tatvinami umetniških in starinskih predmetov kakor tudi v zvezi z drugimi kaznivimi dejanji, povezanimi z organiziranim kriminalom, ki ga želita pogodbenici razkriti in preganjati.
2. Pogodbenici bosta izmenjali svoje strokovnjake za recipročne posvete ob konkretnih problemih kakor tudi njihove izkušnje v zvezi z bojem proti organiziranemu kriminalu, prav tako pa tudi vse veljavne pravne akte v zvezi z dejavnostjo, usmerjeno proti omenjenemu kriminalu.
3. Pogodbenici bosta izmenjali obvestila in primerke tehničnih sredstev za osebno zaščito, ki jih uporabljata v operacijah, usmerjenih proti organiziranemu kriminalu, prav tako pa tudi vzajemne izkušnje pri aktivnostih zaščitnih služb ter o strokovnem izobraževanju vodilnih delavcev sil javnega reda. Zato bosta poskrbeli tudi za izmenjavo operativnih delavcev za obiskovanje izpopolnjevalnih tečajev.
4. Pogodbenici bosta organizirali skupna delovna srečanja, konvencije in seminarje, na katerih bodo obravnavali najpomembnejše teme in probleme v zvezi z bojem proti organiziranemu kriminalu.
7. člen
Vse oblike pomoči in sodelovanja v skladu z določili tega sporazuma bodo neposredno zagotavljali centralni pooblaščeni organi obeh pogodbenic. Omenjeni organi se bodo čim prej sestali, da bi določili ustrezne načine delovanja.
8. člen
Ta sporazum bo začel veljati z dnem, ko se pogodbenici medsebojno obvestita, da so izpolnjeni potrebni notranjepravni pogoji, in bo veljal 5 let. Po poteku tega obdobja bo veljal za nedoločen čas, razen s pisno odpovedjo ene ali druge pogodbenice z najmanj šestmesečnim odpovednim rokom.
Podpisano v Rimu dne 28. maja 1993 v dveh izvirnikih v slovenskem in italijanskem jeziku.
Obe besedili sta enako veljavni.
Minister za notranje zadeve
Republike Slovenije
Ivan Bizjak l. r.
 
Minister za notranje zadeve
Republike Italije
Nicola Mancino l. r.
ZAPISNIK
O SREČANJU MED MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE ITALIJE O IZMENJAVI RAČUNALNIŠKO OBDELANIH INFORMACIJ, KI SE NANAŠAJO NA NEZAKONITO TRGOVANJE Z OPOJNIMI IN PSIHOTROPNIMI SNOVMI PO BALKANSKI POTI IN V MEDITERANU
Predstavniki Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstva za notranje zadeve Republike Italije so,
v smislu členov 2 in 9 Konvencije ZN proti prepovedani trgovini z mamili in psihotropnimi snovmi, sklenjene na Dunaju 20. decembra 1988,
prepričani, da je treba vzpostaviti računalniško podprte sisteme za izmenjavo informacij o nezakonitem trgovanju z mamili po balkanski poti ter v Mediteranu v skladu z obstoječo zakonodajo,
v upanju, da se bodo pobudi čim prej priključile tudi druge zainteresirane države,
SKLENILI:
1. člen
(Premisa)
V okviru vzajemne pomoči in mednarodnega sodelovanja, usmerjenega k sprejemu učinkovitih ukrepov sodelovanja v boju proti trgovanju z mamili, bo med Slovenijo in Italijo vzpostavljen skupen informacijski sistem za telematsko izmenjavo podatkov, ki ga bo mogoče v bližnji prihodnosti razširiti tudi na druge države, zainteresirane za boj proti trgovanju z mamili po balkanski poti in v Mediteranu.
Prihodnji informacijski sistem bo, kjer bo to tehnično mogoče, uporabljal že obstoječe komunikacijske strukture in linije, prav tako pa tudi informacijske postopke in tehnike, ki so bile uspešno preizkušene.
2. člen
(Struktura)
Skupni informacijski sistem sestavlja centralni računalnik, nameščen v Rimu, ki je z linijami za prenos podatkov povezan z osebnimi računalniki in terminali, nameščenimi v državnih organih, ki jih bosta določili državi, in bodo edini pooblaščeni organi za upravljanje in uporabljanje podatkov, shranjenih v računalniku.
Italijanski državni organ, pooblaščen za upravljanje in uporabljanje računalniških podatkov, je Centralna direkcija službe za boj proti mamilom v Ministrstvu za notranje zadeve.
Slovenski državni organ, pooblaščen za upravljanje in uporabljanje računalniških podatkov, je Uprava kriminalistične službe Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije.
Podatki se bodo izmenjevali preko centralnega računalnika, opremljenega tudi z elektronsko pošto, jezik v postopku pa bo angleščina.
3. člen
(Centralni računalnik)
Centralni računalnik bo preko ustreznega urada v Upravi za javno varnost italijanskega ministrstva za notranje zadeve zagotavljal pravilno upravljanje shranjenih podatkov in tako državnim organom v realnem času omogočal dostop do podatkov o osebah, predmetih, dejstvih in načinu delovanja, te podatke pa bi lahko uporabili med nadzorom na mejah ali med drugim policijskim ali carinskim nadzorom, ki se opravljajo v notranjosti obeh držav v skladu z veljavno državno zakonodajo.
Za vzpostavitev skupnega informacijskega sistema (ob hkratnem prevzemu obveznosti) bo Italija:
– najela posebne linije za prenos podatkov med centralnim računalnikom v Italiji, osebnimi računalniki in terminali, nameščenimi v pooblaščenem slovenskem državnem organu;
– dala na razpolago centralni računalnik, ki je sposoben podpreti skupni informacijski sistem in bo postavljen in opremljen s posebnim zaščitnim sistemom;
– upravljala in skrbela za vzdrževanje omenjenega računalnika, da bi tako zagotovila neprekinjeno zvezo (24 ur na dan, 365 dni na leto) med pooblaščenimi organi obeh držav;
– poiskala, kupila in prilagodila aplikativne in bazne računalniške programe za vodenje enotnega informacijskega sistema;
– poskrbela za učinkovite ukrepe za varovanje programov in informacij, vključno z dnevno podvojitvijo podatkov v drugem računalniškem centru s posebno zaščito;
– zagotovila potrebne magnetne spomine, tudi v zvezi z uporabljenimi informacijskimi postopki, ki bodo dopuščali kasnejšo rekonstrukcijo vseh dostopov in dopolnjevanje:
– organizirala in izvedla izobraževalne tečaje za osebje, ki ga bo Slovenija zaposlila na lastnih osebnih računalnikih in terminalih, pri tem pa bo poravnala tudi stroške njihovega bivanja med tečajem;
– poskrbela za tehnično pomoč, če bi bila potrebna, za postavitev omenjenih osebnih računalnikov in terminalov;
– dala na razpolago, če bo to potrebno, potrebne osebne računalnike, terminale in kontrolne enote za zagotavljanje izmenjave podatkov.
Vse navedeno bodo opravljali v Računalniškem centru za obdelavo podatkov italijanske policije, ki lahko zagotovi potrebne tehnične zmogljivosti.
4. člen
(Vrsta informacij)
Vsaka država bo preko osebnih računalnikov in terminalov, postavljenih v lastnih državnih organih, in s tehničnimi postopki, ki jih bo kasneje določila strokovna komisija, vnesla v spomin centralnega računalnika vse tiste podatke, ki jih bo določila omenjena komisija in ki se nanašajo na trgovanje z mamili, ki zanima katero koli od obeh držav.
5. člen
(Dopolnjevanje in brisanje podatkov)
Vsaka od obeh držav bo poskrbela za dopolnjevanje podatkov in njihov izbris, če bi prenehali ali bi bili odpravljeni nameni, zaradi katerih so bili podatki shranjeni v spominu računalnika.
Vsaka država lahko od druge države, ki je vnesla določene podatke, zahteva popravke ali izbris podatkov, če meni, da so vneseni podatki netočni ali napačni bodisi s pravnega vidika ali zaradi spleta okoliščin.
6. člen
(Uporaba podatkov)
Podatki, shranjeni v centralnem računalniku, ne obvezujejo držav, da ne bi obdržali svojih določenih posebnih postopkov.
Osebni podatki, ki jih vnaša Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, na njegovo zahtevo ne morejo biti na razpolago uporabnikom, ki nimajo ustrezne pravne ureditve varstva osebnih podatkov.
Vsaka država lahko svobodno deluje v skladu s svojo državno zakonodajo ob upoštevanju lastnih interesov v zvezi z javno varnostjo, preganjanjem kaznivih dejanj, varovanjem določenih oseb ter varstvom pravic in svobode posameznikov.
7. člen
(Veljavnost zapisnika)
Določbe zapisnika začnejo veljati takoj, ko so izpolnjeni potrebni pogoji, in bo veljal 5 let.
Po preteku tega obdobja bo veljal še naprej za nedoločen čas, razen če ga katera od držav ne bo odpovedala s pisnim obvestilom vsaj šest mesecev prej.
Kljub veljavnosti pa bo ta operativna računalniška povezava prekinjena, če v obdobju 1 leta v skupni informacijski sistem ne bi vnašali podatkov, navedenih v členu 4. V tem primeru bo povezava s centralnim računalnikom ukinjena z obvestilom, ki bo poslano 1 mesec pred ukinitvijo.
Sestavljeno v Rimu dne 28. 5. 1993 v dveh izvirnikih v slovenskem in italijanskem jeziku.
Za Ministrstvo za notranje
zadeve Republike Slovenije
Mitja Klavora l. r.
Direktor
Uprave kriminalistične službe
 
Za Ministrstvo za notranje
zadeve Republike Italije
Gaetano Piccolella l. r.
Direktor Centralne direkcije
za koordiniranje in planiranje
v policijskih silah
ACCORDO
DI COOPERAZIONE TRA IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA SLOVENA E IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Il Ministro dell'Interno della Repubblica slovena e il Ministro dell'Interno della Repubblica italiana chiamati in seguito »Parti contraente;
viste le previsioni della Convenzione unica sulle sostanze stupefacenti (New York, 30 marzo 1961), come emendata dal Protocollo aggiuntivo del 1972 (Ginevra, 25 marzo), della Convenzione sulle sostanze psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971), della Convenzione contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988), e del »Piano Globale d'Azione« (New York, 23 febbraio 1990), redatte sotto l'egida dell'ONU;
convinti che la cooperazione internazionale è indispensabile per l'efficace prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e per la lotta al crimine organizzato;
consapevoli che il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché l'incremento della loro produzione e diffusione, rappresentano una seria minaccia per il regolare sviluppo socio-economico e per la salute fisica e psichica dei propri cittadini;
consapevoli altresì che detto traffico illecito vede sempre più coinvolte organizzazioni criminali che operano su scala internazionale;
considerate pertanto la necessità e la comune volontà di intensificare la cooperazione bilaterale nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata, come emerso anche nella dichiarazione congiunta adottata nella riunione di Roma sulla »Rotta Balcanica« del 17 marzo 1990,
CONVENGONO
Articolo I
1. Ai fini del presente Accordo, sarà istituito un Comitato misto per la cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata.
2. Il Comitato misto sarà co-presideuto dai due Ministri e comprenderà rappresentanti dei due Ministeri dell'Interno, nonché degli Affari Esteri, responsabili delle Forze dell' Ordine, esperti nei settori menzionati nel presente Accordo.
3. Previo accordo reciproco, potranno essere invitati ai lavori del Comitato, ove se ne ravvisi la necessità, rappresentanti anche di altri Dicasteri ed Uffici.
4. Le riunioni del Comitato si terranno, ordinariamente, una volta l'anno, alternativamente in ciascuno dei due Paesi. In caso di necessità, su specifica richiesta di una delle due Parti contraenti, si terranno incontri straordinari, anche tra soli rappresentanti ministeriali, per l'esame di questioni che rivestano carattere d'urgenza.
Articolo II
In conformità con le disposizioni del presente Accordo, le Parti contraenti, di propria iniziativa o su richiesta dell'altra Parte, nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni:
a) si presteranno reciproca collaborazione nel controllo delle persone implicate nel crimine organizzato, nonché delle persone e dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope o sospettati di esservi implicati;
b) si scambieranno tutte le informazioni utili relative alle persone ed ai mezzi di trasporto coinvolti nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope o sospettati di svolgere tale traffico, nonché di quelle relative alle persone appartenenti o sospettate di appartenere alla criminalità organizzata;
c) concorderanno le modalità di collegamento più opportune ivi compresi contatti con gli organismi di frontiera per consentire il rapido scambio di tutte le informazioni attinenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e la criminalità organizzata;
d) si consulteranno in vista dell'adozione di posizioni comuni e di azioni concertate in tutte le sedi internazionali in cui sia questione di lotta al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e alla criminalità organizzata.
Articolo III
Per la tutela dei dati sulle persone che le parti contraenti si scambiano mediante questa collaborazione, tenendo conto delle rispettive legislazioni, valgono le condizioni seguenti:
1) 'la parte contraente che ha ricevuto i dati può utilizzare i medesimi soltanto per gli scopi determinati dalla parte contraente che li ha consegnati e alle condizioni che essa ha determinato;
2) la parte contraente che ha ricevuto i dati, su richiesta della parte contraente che li ha consegnati, informerà la medesima sull'uso dei dati consegnati e sui risultati ottenuti mediante questi;
3) i dati relativi alla persona possono essere consegnati solo agli organi competenti oppure a quelli preposti alla lotta alla criminalità organizzata e al traffico di droga,
4) la parte contraente che ha trasmesso i dati deve accertarsi della loro esattezza, anche se si fratti di una trasmissione urgente. Si deve anche tener conto delle prescrizioni dell'altra parte contraente concernenti la limitazione della trasmissione dei dati secondo il suo diritto nazionale. Nel caso si accerti che i dati trasmessi sono errati o se si tratti di dati da non consegnare, si deve immediatamente avvertire la parte contraente che ha ricevuto i dati stessi. La parte contraente che ha ricevuto i dati deve correggere quelli errati, méntre quelli erroneamente o illecitamente trasmessi devono essere distrutti;
5) alla persona che ne ha diritto, su richiesta, si devono rendere note le informazioni esistenti che si riferiscono alla stessa e la loro prevista utilizzazione. Le spiegazioni non sono d'obbligo se la legislazione del Paese non lo prevede. Nel procedimento di spiegazione dei dati personali ha il ruolo decisivo il diritto nazionale della parte contraente che trasmette il dato;
6) la parte contraente, trasmettendo i dati in conformità del proprio ordine legislativo, determina anche i tempi per la cancellazione dei dati stessi. Indipendentemente da ciò, devono essere cancellati i dati, relativi ad una persona determinata che non siano più utili. La parte contraente che ha conferito i dati deve essere avvertita della cancellazione dei medesimi e dei motivi che 1' hanno determinata. Alla cessazione dell'accordo tutti i dati devono essere distrutti;
7) le parti contraenti devono tenere l'elenco dei dati personali consegnati e ricevuti e annotarne la cancellazione;
8) le parti contraenti devono proteggere con efficacia i dati personali impedendo l'accesso a persone non autorizzate che potrebbero alterarli o renderli noti.
Articolo IV
1. In conformità delle leggi vigenti nei rispettivi Paesi e senza pregiudizi degli obblighi derivanti da altri accordi bi-multilaterali:
a) su richiesta degli organi centrali competenti di una delle Parti contraenti, l'altra Parte promuove procedure investigative presso gli organi competenti nel caso di attività connesse al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope ovvero concernenti la criminalità organizzata;
b) la parte richiesta farà ogni sforzo per attuare i provvedimenti richiesti nel più breve tempo possibile. I risultati saranno tempestivamente comunicati alla Parte richiedente;
c) i funzionari degli organi competenti della Parte richiedente possono essere presenti all'attuazione dei provvedimenti richiesti, con l'approvazione degli organi centrali competenti dell'altra Parte. In tal caso i medesimi si conformeranno alle leggi del Paese ospitante e godranno della protezione giuridica vigente in detto Paese.
2. Le predette procedure investigative non verranno effettuate nei casi in cui la Parte richiesta ritenga che queste violino il suo diritto di sovranità e/o minaccino la sua sicurezza o altri interessi di importanza fondamentale. In tal caso una motivata comunicazione di diniego di assistenza sarà tempestivamente trasmessa alla parte richiedente.
Articolo V
1. Le due Parti contraenti, tramite i propri organi centrali competenti, metteranno reciprocamente a disposizione, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni che possono contribuire a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. In particolare si scambieranno informazioni su:
a) i metodi di lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
b) l'utilizzazione di nuovi mezzi tecnici in questo campo, ivi compresi i metodi di addestramento e di impiego di unità cinofile antidroga;
c) pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
d) nuovi tipi di droga e sostanze psicotrope, luoghi di produzione, canali usati dai trafficanti e metodi di occultamento, variazioni dei prezzi della droga e delle sostanze psicotrope;
e) metodologie e modalità di svolgimento dei controlli di frontiera;
f) nuovi itinerari e mezzi impiegati nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché sistemi di occultamento delle sostanze stesse.
2. Ciascuna delle Parti contraenti, d'iniziativa o su richiesta, metterà a disposizione dell'altra Parte – in conformità alla legislazione nazionale – tutti i dati ed i documenti contenenti informazioni relative ai casi di traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.
3. Le Parti contraenti si scambieranno informazioni circa i sistemi di riciclaggio e di trasferimento dei proventi di reato e in particolare da quello di traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.
4. Le Parti contraenti organizzeranno, d'intesa, incanti, convegni, seminari di lavoro e corsi di perfezionamento per gli operatori di polizia antidroga.
Articolo VI
1. Le due Parti contraenti, tramite i propri organi centrali competenti, metteranno reciprocamente a disposizione, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni che possono contribuire a contrastare la criminalità organizzata. In particolare si scambieranno informazioni su:
a) le varie forme di criminalità organizzata e i metodi della lotta contro di essa;
b) gli eventuali contatti fra associazioni o gruppi criminali organizzati nei due Paesi;
c) gli studi effettuati in merito allo sviluppo dei contatti di cui al punto b);
d) le misure tecniche per garantire la sicurezza negli aeroporti e negli scali marittimi, nonché la difesa di persone e di obiettivi da qualsiasi atto illecito;
e) le operazioni finanziarie illegali, la falsificazione di carta moneta e valori, il furto di opere d'arte e d'antiquariato, nonché gli altri crimini connessi con la criminalità organizzata, al cui smascheramento e perseguimento abbiano interesse entrambe le Parti.
2. Le Parti contraenti si scambieranno i propri specialisti per consultazioni reciproche su problemi concreti e si scambieranno le loro esperienze in materia di lotta contro la criminalità organizzata, nonché i testi ufficiali delle norme giuridiche vigenti nell'attività di contrasto alla predetta forma di criminalità.
3. Le Parti contraenti si scambieranno notizie e campioni di mezzi tecnici di difesa individuale utilizzati nelle operazioni volte alla repressione della criminalità organizzata, nonché le reciproche esperienze circa le attività inerenti ai servizi di prevenzione e la formazione professionale dei guardi direttivi delle forze dell'ordine; a tal fine saranno previsti scambi di operatori per la frequenza di corsi, di perfezionamento.
4. Le Parti contraenti organizzeranno incontri, convegni e seminari di lavoro congiunti che trattino i più importanti indirizzi e problemi della lotta contro la criminalità organizzata.
Articolo VII
Le forme di assistenza e di collaborazione in conformità al presente Accordo verranno assicurate direttamente dagli organi centrali competenti delle due Parti contraenti. Tali organi si incontreranno al più presto per definire le relative modalità operative.
Articolo VIII
Il presente Accordo entrerà in vigore al momento in cui le Parti si saranno scambiata notifica dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne, all'uopo previste. Il presente Accordo sarà valido per 5 anni. Decorso tale periodo, esso rimarrà in vigore indefinitivamente, salvo denuncia effettuata da una delle Parti contraenti con un preavviso scritto di almeno sei mesi.
Firmato a Roma, il 28 maggio 1993, in due originali tradotti nelle lingue, slovena e italiana.
Ambedue i testi fanno ugualmente fede.
Il Ministro dell'Interno
della Slovenia
Ivan Bizjak m. s.
 
Il Ministro dell'Interno della
Repubblica Italiana
Nicola Mancino m. s.
VERBALE
DELLA RIUNIONE TRA IL MINISTÈRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA SLOVENA ED IL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI COMPUTERIZZATE ATTINENTI AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE LUNGO LA »ROTTA BALCANICA« ED IL BACINO DEL MEDITERRANEO
I rappresentanti del Ministero dell'Interno della Repubblica slovena e del Ministero dell'Interno della Repubblica italiana;
visti gli articoli 2 e 9 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope fatta a Vienna il 20 dicembre 1988;
convinti dell'assoluta necessità di istituire un sistema computerizzato per lo scambio di informazioni, conformemente alle rispettive normative nazionali, attinenti al traffico illecito di droga interessante la »Rotta Balcanica« ed il Bacino del Mediterraneo;
auspicando che anche altri Paesi interessati possano al più presto aderire alla presente iniziativa,
HANNO CONVENUTO
Articolo I
(Premessa)
Nel quadro della reciproca assistenza e della cooperazione internazionale volte all'adozione di efficaci misure di collaborazione nella lotta contro il traffico degli stupefacenti, sarà approntato un sistema comune informativo per l'interscambio telematico delle informazioni tra Slovenia e Italia che potrà essere esteso, in un prossimo futuro, agli altri Paesi interessati alla lotta contro il traffico degli stupefacenti lungo la »Rotta Balcanica« ed il Bacino del Mediterraneo.
Il sistema informatizzato da attuare si avvale, ove tecnicamente possibile, delle strutture e delle linee di trasmissione già esistenti, nonché delle procedure e delle tecniche informatiche già positivamente sperimentate.
Articolo II
(Struttura)
Il sistema informativo comune è costituito da un elaboratore centrale installato a Roma collegato, per il tramite di linee di trasmissione dei dati ai personal computer terminali installati presso le Autorità nazionali designate dai due Paesi quale solo organo autorizzato alla gestione ed alla utilizzazione delle informazioni memorizzate.
Per l'Italia l'Autorità nazionale autorizzata a gestire ed utilizzare le informazioni memorizzate è la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Ministero dell'Interno.
Per la Slovenia l'Autorità nazionale autorizzata a gestire ed utilizzare le informazioni memorizzate è la Direzione della Polizia Criminale del Ministero dell'Interno.
L'interscambio delle informazioni avviene mediante l'elaboratore centrale dotato di servizio di posta elettronica e mediante l'uso della lingua inglese.
Articolo III
(Elaboratore Centrale)
L'elaboratore centrale, per il tramite di un apposito ufficio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell' Interno italiano, assicura la corretta gestione delle informazioni memorizzate consentendo alle Autorità nazionali di disporre, in tempo reale, di informazioni su persone, oggetti, fatti e modalità di azione, da utilizzare in occasione dei controlli di frontiera e degli altri controlli di polizia o di dogana che sono effettuati all'interno di ciascun Paese, in conformità alle legislazioni nazionali.
L'Italia, per la realizzazione del sistema informativo comune, provvede, assumendone gli oneri finanziari, a:
– noleggiare una linea speciale per la trasmissione dati tra l'elaboratore centrale in Italia ed i personal computer terminali installati presso l'Autorità nazionale slovena designata;
– mettere a disposizione l'elaboratore centrale, capace di gestire il sistema informativo comune. installato in struttura con protezione speciale;
– gestire e curare la manutenzione del predetto elaboratore, al fine di assicurare 24 ore su 24 per tutto l'anno, il collegamento con le Autorità nazionali di entrambi i Paesi;
– individuare, acquistare e adattare i programmi informatici, applicativi e di base, per la gestione del sistema unico informativo;
– adottare efficaci misure di protezione delle informazioni e dei programmi, compresa la duplicazione quotidiana in un altro centro elaborazione dati con protezione speciale;
– garantire la disponibilità dei supporti di memorie magnetiche necessari, anche in relazione all'adozione di procedure informatiche che consentano la ricostruzione a posteriori degli accessi e degli aggiornamenti;
– organizzare e svolgere corsi di addestramento per il personale che la Slovenia impiegherà presso i propri personal computer terminali, assumendosi le spese di soggiorno durante il corso;
– fornire l'assistenza tecnica, ove richiesto, per l'installazione dei suddetti personal computer;
– mettere a disposizione, ove richiesto, i personal computer terminali e le unità di controllo necessari per assicurare lo scambio delle informazioni.
Le attività sopraindicate sono svolte presso il Centro Elaborazione Dati delle Forze di Polizia italiane, che assicura la necessaria competenza e capacità tecnica.
Articolo IV
(Categorie di informazioni)
Ciascun Paese memorizzerà nell'elaboratore centrale attraverso i personal computer terminali installati presso la propria Autorità nazionale e secondo procedure tecniche definite da una Commissione di esperti, tutte le categorie di informazioni, stabilite da detta Commissione, relative al traffico di stupefacenti che interessi uno dei due Paesi.
Articolo V
(Aggiornamento e cancellazione delle informazioni)
Ciascun Paese provvede all'aggiornamento delle informazioni e alla cancellazione delle medesime quando sono cessati o superati gli scopi per i quali le informazioni stesse erano state memorizzate.
Ciascun Paese, qualora ritenga che informazioni inserite in precedenza siano inesatte ovvero errate sia sotto il profilo del diritto sia per circostanze di fatto, può richiederne la correzione o la cancellazione al Paese che le ha inserite.
Articolo VI
(Utilizzazione delle informazioni)
Le informazioni inserite nell'elaboratore centrale non vincolano i due Paesi a tenere particolari condotte predeterminate.
I dati personali inseriti dal Ministero dell'Interno della Repubblica di Slovenia, a richiesta dello stesso Ministero, non possono essere a disposizione degli utenti che non abbiano una adeguata legislazione di protezione dei dati personali medesimi.
Ogni Paese è libero di agire secondo la propria legislazione nazionale, tenendo conto dei propri interessi in materia di sicurezza pubblica, di repressione dei reati, di protezione delle persone interessate, nonché dei diritti e delle libertà individuali.
Articolo VII
(Validità dell'intesa)
La presente intesa entrerà in vigore immediatamente e sarà valida per 5 anni.
Decorso tale periodo, essa rimarrà in vigore indefinitamente, salvo denuncia effettuata da ciascun Paese con preavviso scritto di almeno 6 mesi.
Il collegamento verrà, comunque, disattivato, qualora nel sistema informativo comune non vengano inseriti i dati citati nell'articolo 4 per un periodo di 1 anno. In tal caso il collegamento con l'elaboratore centrale viene disattivato con preavviso scritto di 1 mese.
Fatto a Roma, il 28. 5. 1993 in due originali tradotti in lingue, sloveno e italiano.
Ambedue i testi fanno ugualmente fede.
Per il Ministero dell'Interno
della Repubblica Slovena
Mitja Klavora m. s.
Direttore della Direzione
di Polizia Criminale
 
Per il Ministero dell'Interno
della Repubblica Italiana
Gaetano Piccolella m. s.
Direttore della Direzione
Centrale per il Coordinamento
e la Pianificazione delle
Forze di Polizia
3. člen
Za izvajanje tega sporazuma in zapisnika skrbi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 212-05/93-4/1
Ljubljana, dne 17. decembra 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost