Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994

Kazalo

2983. Odlok o preoblikovanju Univerze v Ljubljani, stran 5088.

Na podlagi 86. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93) in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. decembra 1994 sprejel
ODLOK
o preoblikovanju univerze v Ljubljani
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ustanovitelj Univerze v Ljubljani je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.
II. STATUSNA OPREDELITEV UNIVERZE V LJUBLJANI
2. člen
Ime: Univerza v Ljubljani.
Skrajšano ime: UL.
Sedež: Ljubljana, Kongresni trg 12.
Univerza v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: univerza) je pravna oseba.
3. člen
Fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne šole Univerze (v nadaljnjem besedilu: članice) so:
Univerza v Ljubljani
Akademija za glasbo
Skrajšano ime: UL AG
Sedež: Ljubljana, Stari trg 34

Univerza v Ljubljani
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
Skrajšano ime: UL AGRFT
Sedež: Ljubljana, Nazorjeva 3

Univerza v Ljubljani
Akademija za likovno umetnost
Skrajšano ime: UL ALU
Sedež: Ljubljana, Erjavčeva 23

Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
Skrajšano ime: UL BF
Sedež: Ljubljana, Jamnikarjeva 101

Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta
Skrajšano ime: UL EF
Sedež: Ljubljana, Kardeljeva ploščad 17

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo
Skrajšano ime: UL FA
Sedež: Ljubljana, Zoisova 12

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
Skrajšano ime: UL FDV
Sedež: Ljubljana, Kardeljeva ploščad 5

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo
Skrajšano ime: UL FER
Sedež: Ljubljana, Tržaška 25

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za farmacijo
Skrajšano ime: UL FFA
Sedež: Ljubljana, Aškerčeva 7

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Skrajšano ime: UL FGG
Sedež: Ljubljana, Jamova 2

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Skrajšano ime: UL FKKT
Sedež: Ljubljana, Aškerčeva 5

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za matematiko in fiziko
Skrajšano ime: UL FMF
Sedež: Ljubljana, Jadranska 19

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
Skrajšano ime: UL FS
Sedež: Ljubljana, Aškerčeva 6

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za šport
Skrajšano ime: UL FŠ
Sedež: Ljubljana, Gortanova 22

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Skrajšano ime: UL FF
Sedež: Ljubljana, Aškerčeva 2

Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Skrajšano ime: UL MF
Sedež: Vrazov trg 2

Univerza v Ljubljani
Naravoslovnotehniška fakulteta
Skrajšano ime: UL NTF
Sedež: Aškerčeva 9

Univerza v Ljubljani
Pedagoška fakulteta
Skrajšano ime: UL PEF
Sedež: Ljubljana, Kardeljeva ploščad 16

Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta
Skrajšano ime: UL PF
Sedež: Ljubljana, Kongresni trg 12

Univerza v Ljubljani
Teološka fakulteta
Skrajšano ime: UL TEOF
Sedež: Ljubljana, Poljanska 4

Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Skrajšano ime: UL VF
Sedež: Ljubljana, Gerbičeva 60

Univerza v Ljubljani
Visoka pomorska in prometna šola
Skrajšano ime: UL VPPS
Sedež: Portorož, Pot pomorščakov 4

Univerza v Ljubljani
Visoka šola za socialno delo
Skrajšano ime: UL VŠSD
Sedež: Ljubljana, Šaranovičeva 5

Univerza v Ljubljani
Visoka šola za zdravstvo
Skrajšano ime: UL VŠZ
Sedež: Ljubljana, Poljanska 26a

Univerza v Ljubljani
Visoka upravna šola
Skrajšano ime: UL VUŠ
Sedež: Ljubljana, Kardeljeva ploščad 5
4. člen
Članice lahko za opravljanje posamezne dejavnosti ali za opravljanje dejavnosti na določenem območju oziroma za posamezno znanstveno ali umetniško disciplino ali strokovno področje oblikujejo organizacijske enote.
Če organizacijska enota pridobiva del prihodka z opravljanjem dejavnosti iz 10. člena tega odloka, ima pooblastila v pravnem prometu, ki jih izvršuje v imenu in za račun članice.
S statutom Univerze se določijo organizacijske enote članic, ki imajo pooblastila v pravnem prometu, obseg teh pooblastil in odgovornost za njihovo poslovanje.
5. člen
Univerza lahko v okviru svoje dejavnosti in dejavnosti članic ter ob predhodnem soglasju ustanovitelja ustanovi zavod, fundacijo, sklad, gospodarsko družbo ali drugo pravno osebo.
Z javnimi sredstvi se lahko ustanovi samo zavod.
6. člen
Statut univerze določi pogoje za vključitev samostojnih visokošolskih in drugih zavodov kot pridruženih članic ter njihove pravice in obveznosti.
III. DEJAVNOST UNIVERZE IN ČLANIC
7. člen
Univerza zagotavlja razvoj znanosti, strok in umetnosti ter prek fakultet, umetniških akademij ali visokih strokovnih šol v izobraževalnem procesu posreduje spoznanja z naravoslovnega, tehniškega in tehnološkega, medicinskega, kmetijskega, družboslovnega in humanističnega znanstvenega oziroma strokovnega področja ter s področja umetnosti.
Univerza lahko neposredno organizira izvajanje znanstveno-raziskovalnih in študijskih interdisciplinarnih programov s področij, naštetih v prvem odstavku tega člena.
Univerza organizira in usklajuje tudi izvajanje dejavnosti, potrebnih za uresničevanje dejavnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena.
8. člen
Članice Univerze opravljajo na posameznih študijskih področjih izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in umetniško dejavnost, ki temelji na eni ali več sorodnih ali med seboj povezanih znanstvenih oziroma umetniških disciplin ter strok.
Študijska področja po posameznih članicah so:
- Akademija za glasbo: glasbena teorija, kompozicija, dirigiranje, instrumenti, petje, izobraževanje učiteljev;
- Akademija za gledališče, radio, film in televizijo: dramska igra in umetniška beseda, režija, dramaturgija;
- Akademija za likovno umetnost: kiparstvo, slikarstvo, oblikovanje in restavratorstvo;
- Biotehniška fakulteta: biologija, gozdarstvo, lesarstvo, živilstvo, zootehnika, agronomija, mikrobiologija, krajinska arhitektura in izobraževanje učiteljev;
- Ekonomska fakulteta: ekonomija, poslovodenje;
- Fakulteta za arhitekturo: arhitektura;
- Fakulteta za družbene vede: družbene vede in izobraževanje učiteljev;
- Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo: elektrotehnika, računalništvo in informatika;
- Fakulteta za farmacijo: farmacija;
- Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: gradbeništvo, geodezija;
- Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: kemija, kemijska tehnologija, varstvo pri delu, požarno varstvo in izobraževanje učiteljev;
- Fakulteta za matematiko in fiziko: matematika z mehaniko, fizika z astronomijo in meteorologijo, računalništvo, izobraževanje učiteljev;
- Naravoslovnotehniška fakulteta: geologija, rudarstvo, metalurgija, tekstilstvo;
- Fakulteta za strojništvo: strojništvo;
- Fakulteta za šport: izobraževanje učiteljev in drugih delavcev v športu;
- Filozofska fakulteta: humanistične in družbene vede, izobraževanje učiteljev in strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju;
- Medicinska fakulteta: medicina, stomatologija;
- Pedagoška fakulteta: izobraževanje učiteljev, vzgojiteljev in strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju;
- Pravna fakulteta: pravo;
- Teološka fakulteta: teologija;
- Veterinarska fakulteta: veterinarstvo;
- Visoka pomorska in prometna šola: pomorstvo in tehnologija prometa;
- Visoka šola za socialno delo: socialno delo;
- Visoka šola za zdravstvo: zdravstvena nega in zdravstvene tehnike;
- Visoka upravna šola: upravna dejavnost.
Študijske programe z dveh ali več študijskih področij lahko izvaja več članic skupaj.
9. člen
Fakultete in umetniške akademije razvijajo znanstvene in umetniške discipline, na katerih temeljijo njihovi študijski programi, ter znanstvene in umetniške discipline s sorodnih ali interdisciplinarno povezanih področij.
Znanstveno-raziskovalno delo opravljajo tudi Visoka pomorska in prometna šola, Visoka šola za zdravstvo, Visoka šola za socialno delo in Visoka upravna šola, in sicer vsaka na področju znanstvenih disciplin, na katerih temeljijo njihovi študijski programi.
Članice Univerze lahko organizirajo oziroma izvajajo tudi dejavnosti, ki so potrebne za uresničevanje dejavnosti, določenih v 8. členu ter v prvem in drugem odstavku tega člena.
10. člen
Članice izvajajo temeljno-raziskovalne, aplikativno-raziskovalne, razvojne in druge projekte, umetniško delo ter javna pooblastila. Pri izvajanju teh dejavnosti obračunavajo nastale stroške v skladu s predpisi.
Članice lahko opravljajo tudi strokovno, razvojno in svetovalno delo ter druge dejavnosti, opredeljene s statutom, če to ne ovira izvajanja dejavnosti iz 8. in 9. člena tega odloka in prvega odstavka tega člena in če zagotovijo povračilo stroškov, nastalih pri njihovem opravljanju. Za ta dela članice pripravljajo predračune in obračune stroškov v skladu z računovodskimi standardi.
11. člen
S statutom univerze se podrobneje opredelijo dejavnosti iz zadnjega odstavka 9. člena in 10. člena tega odloka ter pogoji za opravljanje dejavnosti iz drugega odstavka 10. člena tega odloka.
IV. ORGANI UNIVERZE IN ČLANIC
12. člen
Organi univerze so: rektor, senat, upravni odbor in študentski svet.
Organi članic so: dekan, senat in študentski svet.
Dekan predstavlja in zastopa članico v okviru njenih pravic in obveznosti, določenih z zakonom, tem odlokom in statutom univerze.
Univerza in članice imajo lahko tudi druge organe, če tako določa statut univerze.
S statutom se lahko določi, da sta funkcija vodenja strokovnega dela in poslovodna funkcija ločeni.
13. člen
Naloge, pristojnosti, število članov, način izvolitve, trajanje mandata in način odločanja organov univerze in članic se podrobneje uredijo s statutom v skladu z zakonom in tem odlokom.
V. VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO UNIVERZE IN ČLANIC
14. člen
Univerza in članice pridobivajo sredstva za opravljanje svojih dejavnosti:
- iz proračuna Republike Slovenije,
- iz šolnin in drugih prispevkov za študij,
- s plačili za opravljene storitve,
- iz dotacij, dediščin in daril,
- iz drugih virov.
15. člen
S premoženjem upravljajo in razpolagajo univerza oziroma članice, na način in po postopku, določenem z zakonom, tem odlokom in statutom ter v skladu z namenom, za katerega je bilo pridobljeno.
Univerza lahko razpolaga z nepremičnino, namenjeno za opravljanje dejavnosti iz 8. in 9. ter iz prvega odstavka 10. člena tega odloka in pridobljeno iz javnih sredstev, v soglasju z ustanoviteljem, z nepremičnino, namenjeno za opravljanje teh dejavnosti in pridobljeno iz drugih virov, pa v skladu z namenom, za katerega je bila pridobljena.
Članice upravljajo in razpolagajo z nepremičnino, namenjeno za opravljanje dejavnosti iz drugega odstavka 10. člena tega odloka v soglasju z ustanoviteljem.
Univerza upravlja in razpolaga tudi z infrastrukturno opremo, ki je namenjena več članicam.
Z drugimi premičninami, namenjenimi za opravljanje dejavnosti posameznih članic, upravljajo in razpolagajo članice.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJASREDSTEV ZA DELO UNIVERZE IN ČLANIC
16. člen
Presežek prihodkov nad odhodki univerze in članic se uporablja za opravljanje in razvoj dejavnosti, in sicer za poplačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
17. člen
O načinu poravnave primanjkljaja sredstev univerze in članic, ki nastane pri izvajanju dejavnosti iz 8. in 9. oziroma prvega odstavka 10. člena tega odloka, odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora univerze oziroma s statutom določenega organa članice.
Ne glede na določila iz prejšnjega odstavka tega člena vsaka članica poravnava primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju dejavnosti iz drugega odstavka 10. člena tega odloka. Primanjkljaja ni mogoče poravnati iz javnih sredstev.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI UNIVERZE IN ČLANIC V PRAVNEM PROMETU
18. člen
Univerza nastopa v pravnem prometu samostojno, v svojem imenu in za svoj račun, z vsemi pravicami in obveznostmi ter sklepa pravne posle v okviru dejavnosti, določene v tem odloku in statutu, brez omejitev.
Članice nastopajo v pravnem prometu v imenu in za račun univerze, vsaka v okviru svoje dejavnosti iz 8. in 9. člena tega odloka, z vsemi pravicami in obveznostmi, določenimi z zakonom, tem odlokom in statutom.
Univerza odgovarja za obveznosti iz prvega odstavka tega člena z vsem premoženjem, s katerim upravlja oziroma razpolaga, za obveznosti članic iz drugega odstavka tega člena pa s premoženjem, ki ga članice uporabljajo pri opravljanju te dejavnosti.
Pri izvajanju dejavnosti iz 10. člena tega odloka članice nastopajo v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun, z vsemi pravicami in obveznostmi, določenimi z zakonom, tem odlokom in statutom, odgovarjajo pa s premoženjem, s katerim v ta namen razpolagajo.
Sredstva univerze in članic se lahko vodijo na več računih v skladu s predpisi.
VIII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI UNIVERZE IN ČLANIC V PRAVNEM PROMETU
19. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti univerze in članic do višine vrednosti premoženja, pridobljenega iz javnih sredstev, s katerim univerza oziroma članice upravljajo in razpolagajo.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN UNIVERZE
20. člen
Ustanovitelj zagotavlja materialne pogoje za delo univerze na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ter izvaja druga upravičenja v skladu z zakonom.
21. člen
Ob koncu poslovnega leta je univerza dolžna ustanovitelju predložiti poslovno poročilo in temeljne računovodske izkaze.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Univerza začne poslovati v pravnem prometu po tem odloku s 1. 1. 1995.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo kot članice univerze:
- Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo,
- Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo,
- Višja šola za notranje zadeve in
- Višja tehniška varnostna šola.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljujejo z delom kot nove članice univerze:
- Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo - Šola za arhitekturo kot Fakulteta za arhitekturo,
- Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo - Oddelek za gradbeništvo in geodezijo kot Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo,
- Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo - Oddelek za farmacijo kot Fakulteta za farmacijo,
- Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo - Oddelek za kemijo in kemijsko tehnologijo kot Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,
- Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo – Oddelek za matematiko in mehaniko ter Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo - Oddelek za fiziko kot Fakulteta za matematiko in fiziko, - Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo - Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo - Oddelek za montanistiko, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo - Oddelek za tekstilno tehnologijo kot Naravoslovnotehniška fakulteta,
- Višja upravna šola kot Visoka upravna šola.
25. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se Višja tehniška varnostna šola pripoji k Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka Višja šola za notranje zadeve nadaljuje z delom kot Visoka šola za notranje zadeve.
27. člen
Visokošolski zavodi iz 24. člena tega odloka prevzamejo tudi delavce in študente, ki so bili na dan uveljavitve tega odloka zaposleni oziroma so se izobraževali na fakultetah, oddelkih oziroma šolah, ki so prenehale obstajati.
Delavce in študente, ki so bili na dan uveljavitve tega odloka zaposleni oziroma so se izobraževali na Višji tehniški varnostni šoli, prevzame Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
Visokošolski zavodi iz 24. in 25. člena tega odloka prevzamejo tudi premoženje fakultet, oddelkov oziroma šol, ki so prenehale obstajati. Za upravljanje in razpolaganje z nepremičninami in drugim premoženjem veljajo določila 15. člena tega odloka.
Visokošolski zavodi iz 24. Člena tega odloka uporabljajo smiselno do sprejema statuta Univerze oziroma do oblikovanja organov iz 31. člena tega odloka veljavne statute tistih visokošolskih zavodov, iz katerih so nastali.
28. člen
Delavci, ki so bili na dan uveljavitve tega odloka zaposleni na Teološki fakulteti, nadaljujejo delovno razmerje na tej fakulteti po določbah zakona o visokem šolstvu. Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci te fakultete si morajo v šestih mesecih od dneva uveljavitve tega odloka pridobiti nazive v skladu z merili in postopki Univerze.
Študenti, ki so bili na dan uveljavitve tega odloka vpisani na Teološki fakulteti in so se izobraževali po študijskih programih z javno veljavnostjo, nadaljujejo in končajo izobraževanje pod pogoji, ki so veljali ob njihovem vpisu.
Premoženje, ki ga je do uveljavitve tega odloka Teološka fakulteta uporabljala za opravljanje dejavnosti iz 8., 9. in 10. člena tega odloka, prevzame univerza oziroma fakulteta v skladu z zakonom in 15. členom tega odloka.
29. člen
Študenti, ki so se na dan uveljavitve tega odloka izobraževali na Višji šoli za notranje zadeve, nadaljujejo in končajo izobraževanje na Visoki šoli za notranje zadeve.
30. člen
Ustanoviteljske pravice gospodarskih družb, zavodov ali drugih pravnih oseb, ki so jih ustanovile ali soustanovile fakultete, akademije, visoke in višje šole, z dnem uveljavitve tega odloka prevzame univerza.
31. člen
Univerza mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka sprejeti statut, najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi statuta pa oblikovati organe.
32. člen
Rektor univerze in dekani članic, ki to funkcijo opravljajo na dan uveljavitve tega odloka, jo opravljajo do izteka mandata oziroma najdlje do izteka roka iz prejšnjega člena.
Na predlog znanstveno-pedagoških svetov članic iz 24. člena tega odloka imenuje rektor vršilce dolžnosti dekanov teh članic v 30 dneh od uveljavitve tega odloka.
33. člen
Na podlagi zakona, tega odloka in bilance stanja na dan 31. 3. 1991 ter 31. 12. 1993 se opravi na univerzi in članicah popis premoženja. To premoženje se v skladu z zakonom in s 15. členom tega odloka knjigovodsko razporedi na univerzo oziroma članice.
S tem popisom se posebej določi premoženje, pridobljeno iz javnih sredstev, in posebej premoženje, pridobljeno iz drugih virov.
34. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/94-15/7
Ljubljana, dne 21. decembra 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l.r.

AAA Zlata odličnost