Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/1994 z dne 16. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/1994 z dne 16. 12. 1994

Kazalo

2845. Uredba o izdajanju obveznic in o izvrševanju odločb, ki se glasijo na odškodnino, za katero je zavezanec Slovenski odškodninski sklad, stran 4460.

Na podlagi 7.c člena zakona o Slovenskem odškodninskem skladu (Uradni list RS, št. 7/93 in 48/94) in prvega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izdajanju obveznic in o izvrševanju odločb, ki se glasijo na odškodnino, za katero je zavezanec Slovenski odškodninski sklad
1. člen
S to uredbo se urejajo način izdaje obveznic Slovenskega odškodninskega sklada (v nadaljnjem besedilu: obveznice) in druga vprašanja v zvezi z izdajanjem, izročanjem ter vnovčevanjem obveznic in izvrševanjem odločb, ki se glasijo na odškodnino, za katero je zavezanec Slovenski odškodninski sklad (v nadaljnjem besedilu: Sklad).
S to uredbo se določajo tudi roki, ki niso opredeljeni z zakonom o Slovenskem odškodninskem skladu (Uradni list RS, št. 7/93 in 48/94 – v nadaljnjem besedilu: zakon), za izplačevanje glavnice in obresti iz izdanih obveznic in za izvrševanje odločb, ki se glasijo na odškodnino, za katero je zavezanec Sklad.
2. člen
Obveznice se izdajo za poravnavo obveznosti Sklada iz 2. člena zakona in na podlagi prvega odstavka 6. člena zakona.
Obveznice se izdajo tudi za poravnavo obveznosti Sklada na podlagi 125. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91 in 21/94).
3. člen
Glavnica izdanih obveznic se začne izplačevati 1. 12. 2004.
Izdane obveznice se začnejo obrestovati 1. 7. 1996.
Obresti od izdanih obveznic se pričnejo izplačevati 15. 1. 1997.
4. člen
Obveznice se izdajo v materializirani ali dematerializirani obliki v eni ali večih emisijah oziroma v eni ali večih serijah.
Obveznice se izdajo oziroma izdajajo do višine obveznosti Sklada, ugotovljene na podlagi pravnomočnih odločb o odškodnini v obliki obveznic, za katere je zavezanec Sklad.
O obliki izdanih obveznic in o skupnem znesku posamezne emisije oziroma serije izdanih obveznic odloči, na podlagi drugega odstavka 14. člena in prvega odstavka 19. člena zakona, Vlada Republike Slovenije.
5. člen
Z aktom iz tretjega odstavka prejšnjega člena, ki ga Vlada Republike Slovenije objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, se določijo tudi:
– datum izdaje obveznic,
– dospetje prvega obroka v izplačilo,
– rok za odplačilo glavnice ter dospetje zadnjega obroka,
– oblika izdanih obveznic,
– apoenska sestava izdanih obveznic,
– serijske številke izdanih obveznic,
– število in vrsta delov obveznice,
– podpisniki obveznic,
– druge značilnosti vsakokratne emisije oziroma serije obveznic.
6. člen
Obresti za izdane obveznice se izračunavajo dekurzivno na konformni način.
Za čas od pravnomočnosti odločbe, za katero je zavezanec Sklad, in ki se glasi na odškodnino v obliki obveznic, pripadajo do začetka obrestovanja obveznic obresti iz sedmega odstavka 44. člena zakona o denacionalizaciji.
Obresti iz prejšnjega odstavka se izplačajo v obliki obveznic na način, določen v 13. členu te uredbe.
7. člen
Obveznice se izročijo osebi, ki je v pravnomočni odločbi določena kot prejemnik obveznic (v nadaljnjem besedilu: prejemnik).
Prejemnik mora pri prevzemu obveznic izročitelju obveznic predložiti originalno odločbo oziroma overjeno fotokopijo pravnomočne odločbe, ki mora biti opremljena s klavzulo o njeni pravnomočnosti (v nadaljnjem besedilu: odločba) in svojo identiteto izkazati z osebno izkaznico oziroma drugim uradnim dokumentom, ki izkazuje identiteto prejemnika.
8. člen
Posle izročanja obveznic opravlja Sklad oziroma v njegovem imenu in za njegov račun za to pooblaščene organizacije (v nadaljnjem besedilu: izročitelj).
Izročitelj mora prejemnika pisno obvestiti o času in kraju prevzema obveznic najkasneje štirinajst dni pred časom prevzema ter ga hkrati opozoriti na listine in dokumente, ki jih mora predložiti ob prevzemu obveznic.
9. člen
Obveznice se lahko izročijo tudi pooblaščencu za prevzem obveznic, ki mora imeti posebno pooblastilo prejemnika.
Pooblastilo iz prejšnjega odstavka mora biti notarsko ali sodno overjeno.
Pooblaščenec prejemnika, po izročitvi pooblastila iz tega člena izročitelju, prevzame obveznice na način, določen v drugem odstavku 7. člena te uredbe.
10. člen
Obveznice se lahko do vrednosti v nominalni višini 5.000 DEM in na izrecno pisno zahtevo prejemnika ter na njegove stroške izročijo tudi z vrednostnim pismom. V tem primeru preide nevarnost izgube ali naključnega uničenja na prevzemnika od trenutka, ko izročitelj preda obveznice organizaciji, pooblaščeni za pošiljanje vrednostnih pisem.
Z vrednostnim pismom ni mogoče izročiti obveznic pooblaščencu za prevzem obveznic.
11. člen
Izročitev oziroma prevzem obveznic potrdita s podpisom posebnega obrazca, ki ga določi Sklad, pooblaščena oseba izročitelja in prevzemnik obveznic oziroma pooblaščenec prejemnika.
Obrazec iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
– naziv izročitelja,
– osnovne podatke o prevzemniku,
– osnovne podatke o pooblaščencu in pooblastilo, če ima prejemnik pooblaščenca,
– datum in številko pravnomočne odločbe,
– datum izročitve oziroma prevzema obveznic,
– skupni znesek izročenih obveznic,
– apoensko sestavo izročenih obveznic,
– serijske številke izročenih obveznic,
– način izročitve obveznic,
– druge podatke.
12. člen
Obveznice se izročijo v vrednosti nominalne odškodnine, določene v odločbi, ki se zmanjša ali poveča v odvisnosti od začetka obrestovanja izročenih obveznic ter v številu in vrednosti, ki ga omogoča apoenska sestava tekoče oziroma razpoložljive emisije ali serije obveznic.
13. člen
Če se izročajo obveznice, katerih obrestovanje je začelo teči pred dnevom izročitve, se nominalna vrednost obveznic, ki se izročijo izračuna tako, da se od višine odškodnine, določene v odločbi, odšteje vrednost obresti od dneva začetka obrestovanja obveznic do dneva izročitve in prištejejo morebitne obresti iz sedmega odstavka 44. člena zakona o denacionalizaciji.
Če se izročajo obveznice, katerih obrestovanje bo začelo teči po dnevu izročitve, se nominalna vrednost obveznic, ki se izročijo izračuna tako, da se višini odškodnine, določene v odločbi prišteje vrednost obresti iz sedmega odstavka 44. člena zakona o denacionalizaciji.
14. člen
Zamuda prejemnika pri prevzemu obveznic ne vpliva na izračun nominalne vrednosti izročenih obveznic.
Če je v zamudi z izročitvijo obveznic izročitelj, se nominalna vrednost izročenih obveznic izračuna na dan, ko bi obveznice morale biti izročene.
Prevzemnik oziroma izročitelj sta v zamudi, če se obveznice ne izročijo v roku, ki je določen v obvestilu iz drugega odstavka 8. člena te uredbe.
15. člen
Način ugotavljanja oziroma izračunavanja nominalne vrednosti izročenih obveznic mora biti podrobno obrazložen v pisnem obvestilu iz drugega odstavka 8. člena te uredbe.
Prejemnik za prevzem obveznic lahko nominalno vrednost prejetih obveznic takoj ugovarja pri izročitelju.
Če v primeru iz prejšnjega odstavka izročitelj ne upošteva ugovora, lahko prevzemnik prevzem zavrne in vloži ugovor pri upravnemu odboru Sklada, najkasneje v osmih dneh od dneva prevzema.
16. člen
Višina odškodnine, določena v odločbi, ki ni izražena v DEM, se preračuna v DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izdaje odločbe.
Višina obresti iz sedmega odstavka 44. člena zakona o denacionalizaciji se določi v povprečni višini obresti za DEM za vloge na vpogled, ki jih izplačujejo tri največje banke v Republiki Sloveniji, in ki veljajo na dan izročitve.
17. člen
Najnižji apoen obveznice je 100 DEM.
Vrednost izročenih obveznic, izračunan na način iz 12. in 13. člena te uredbe, se zaokroži na 100 DEM.
Razlika, ki nastane zaradi zaokroževanja iz prejšnjega odstavka, se izplača v denarju ob izročitvi obveznic, če vrednost izročenih obveznic ne presega 10.000 DEM.
18. člen
Posle izplačevanja kuponov obveznic opravljajo Sklad oziroma banke in druge pooblaščene pravne osebe, s katerimi Sklad sklene pogodbo o opravljanju teh poslov.
Sklad mora informacijo o izplačilnih mestih objaviti v sredstvih javnega obveščanja najmanj en mesec pred zapadlostjo prvega kupona.
19. člen
Ne glede na določbe te uredbe se vrednost izročenih obveznic, ugotovljena na način iz 12. do 18. člena te uredbe, lahko do višine, ki jo določi upravni odbor Sklada, izplača v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan, ko bi morale biti obveznice izročene.
Izplačilo odškodnine iz prejšnjega odstavka se potrdi na obrazcu iz 11. člena te uredbe.
20. člen
Navodilo o izvrševanju odškodnin v obliki lastniških certifikatov izda minister, pristojen za ekonomske odnose in razvoj, v enem mesecu od uveljavitve te uredbe.
21. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-11/94-15/1-8
Ljubljana, dne 15. decembra 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Davorin Kračun l. r.
Podpredsednik