Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/1994 z dne 2. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/1994 z dne 2. 12. 1994

Kazalo

2690. Uredba o teritorialnem obsegu upravnih enot v Republiki Sloveniji, stran 4265.

Na podlagi prvega odstavka 102. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) in prvega, odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o teritorialnem obsegu upravnih enot v Republiki Sloveniji
1. člen
S to uredbo se ugotavlja obseg upravnih enot v Republiki Sloveniji za območje dosedanjih občin in za območje mesta Ljubljane:
1. Upravna enota Ajdovščina, s sedežem v Ajdovščini, obsega naslednja naselja:
Ajdovščina, Batuje, Bela, Brje, Budanje, Cesta, Col, Črniče, Dobravlje, Dolenje, Dolga Poljana, Duplje, Erzelj, Gaberje, Goče, Gojače, Gozd, Gradišče pri Vipavi, Grivče, Kamnje, Kovk, Križna gora, Lokavec, Lozice, Lože, Male Zabije, Malo polje, Manče, Nanos, Orehovica, Otlica, Plače, Planina, Podbreg, Podgrič, Podkraj, Podnanos, Podraga, Poreče, Predmeja, Ravne, Sanabor, Selo, Skrilje, Slap, Šmarje, Stomaž, Tevče, Ustje, Velike Zabije, Vipava, Vipavski Križ, Višnje, Vodice, Vrhpolje, Vrtovče, Vrtovin,_Zavino, Zemono, Žapuže, Potoče, Malovše, Hrašče, Žagolič, Kožmani.
2. Upravna enota Brežice, s sedežem v Brežicah, obsega naslednja naselja:.
Arnovo selo, Artiče, Bizeljska vas, Bizeljsko, Blatno, Bojsno, Boršt, Bračna vas, Slovenska vas, Brezje pri Bojsnem, Brezje pri Veliki dolini, Brezovica na Bizeljskem, Brežice, Brvi, Bukošek, Bukovje, Bušeča vas, Cerina, Cerklje ob Krki, Cirnik, Cundrovec, Curnovec, Čatež ob Savi, Čedem, Črešnjice pri Cerkljah, Dečno selo, Dednja vas, Dobeno, Dobova, Dolenja Pirošica, Dolenje Skopice, Dramlja, Drenovec pri Bukovju, Dvorce, Gabrje pri Dobovi, Gaj, Gazice, Globočice, Globoko, Glogov brod, Gorenja Pirošica, Gorenje Skopice, Gornji Lenart, Gregovce/Hrastje pri Cerkljah, Izvir, Jereslavec, Jesenice, Kamence, Kapele, Koritno, Kraška vas, Križe, Krška vas, Laze, Loče, Mala Dolina, Mali Cirnik, Mali Obrez, Mali Vrh, Mihalovec, Mostec, Mrzlava vas, Nova vas ob Sotli, Nova vas pri Mokricah, Obrežje, Oklukova Gora, Orešje na Bizeljskem, Pavlova vas, Pečice, Perišče, Piršenbreg, Pišece, Podgorje pri Pišecah, Podgračeno, Podvinje, Ponikve, Poštena vaš, Prilipe, Račja vas, Rajec, Rakovec, Ribnica, Rigonce, Sela pri Dobovi, Silovec, Slogonsko, Sobenja vas, Spodnja Pohanca, Sromlje, Stankovo, Stara vas – Bizeljsko, Stojanski vrh, Trebež, Velika dolina, Velike Malence, Veliki Obrez, Vinji vrh, Vitna vas, Volčje, Vrhje, Vrhovska vas, Zasap, Zgornja Pohanca, Zgornji Obrez, Žejno, Župeča vas, Župelevec, Dolenja vas pri Artičah.
3. Upravna enota Celje, s sedežem v Celju, obsega naslednja naselja:
Arclin, Beli potok pri Frankolovem, Bezenškovo Bukovje, Bezovica, Bovše, Brdce, Brdce nad Dobrno, Brezova, Bukovžlak, Celje, Čreškova, Črešnjevec, Črešnjice, Dobrna, Dol pod Gojko, Frankolovo, Gabrovec pri Dramljah, Glinsko, Globoče, Gorica pri Šmartnem, Gradišče pri Vojniku, Homec, Hrastnik, Hrenova, Ilovca, Ivenca, Jankova, Javornik, Jezerce pri Šmartnem, Kanjuce, Kladnart, Klane, Koblek, Kompole, Konjsko, Košnica pri Celju, Lahovna, Landek, Laška vas pri Štorah, Lemberg pri Novi Cerkvi, Leskovec, Lešje, Lindek, Lipa pri Frankolovem, Lipovec pri Škofji vasi, Ljubečna, Loče, Loka pri Dobrni, Lokovina, Lokrovec, Lopata, Male Dole, Medlog, Novake, Ogorevc, Osenca, Otemna, Parož, Pečovje, Pečovnik, Pepelno, Podgorje pod Cerinom, Polže, Prekorje, Pristava, Pristova, Prožinska vas, Rakova steza, Razdelj, Razgor, Razgorce, Rove, Rožni Vrh, Runtole, Rupe, Selce, Slance, Slatina v Rožni dolini, Socka, Straža pri Dolu, Straža pri Novi cerkvi, Stražica, Strmec nad Dobrno, Nova Cerkev, Svetina, Svetli dol, Šentjanž nad Štorami, Škofja vas, Šmarjeta pri Celju, Šmartno v Rožni dolini, Šmiklavž pri Škofji vasi, Štore, Teharje, Tomaž nad Vojnikom, Tremerje, Trnovlje pri Celju, Trnovlje pri Socki, Velika Raven, Verpete, Vine, Vinska Gorica, Višnja vas, Vizore, Vojnik, Vrba, Vrhe, Zabukovje, Začret, Zadobrova, Zavrh nad Dobrno, Dobrova, Zlateče, Zvodno, Želče, Žepina, Šentjungert, Draga.
4. Upravna enota Cerknica, s sedežem v Cerknici, obsega naslednja naselja:
Andrejčje, Babna Polica, Babno polje, Beč, Bečaje, Begunje pri Cerknici, Benete, Bezuljak, Bločice, Bloška polica, Bočkovo, Brezje, Cajnarje, Cerknica, Cohovo, Dane, Dobec, Dolenja vas, Dolenje jezero, Dolenje Otave, Dolenje poljane, Fara, Glina, Godičevo, Gora, Gorenje Jezero, Gorenje Otave, Gradiško, Grahovo, Hiteno, Hribarjevo, Hribljane, Hruškarje, Hudi Vrh, Iga vas, Ivanje selo, Jeršanovo, Jeršiče, Knežja Njiva, Korošce, Koščake, Kozarišče, Kožljek, Sveti duh, Kramplje, Kranjce, Kremenca, Krušče, Kržišče, Lahovo, Laze pri Gornjem jezeru, Lepi vrh, Lešnjake, Lipsenj, Lovranovo, Lož, Mahneti, Malni, Markovec, Martinjak, Metulje, Milava, Mramorovo pri Lužarjih, Mramorovo pri Pajkovem, Nadlesk, Nemška vas na Blokah, Nova vas, Ograda, Osredek, Otok, Otonica, Pikovnik, Pirmane, Podcerkev, Podgora pri Ložu, Podlož, Podskrajnik, Podslivnica, Polšeče, Ponikve, Pudob, Radlek, Rakek, Ravne, Ravne na Blokah, Ravnik, Reparje, Rožanče, Rudolfovo, Runarsko, Selšček, Sleme, Slivice, Slugovo, Stari trg pri Ložu, Stražišče, Strmca, Studenec na Blokah, Studeno na Blokah, Ščurkovo, Sveta Trojica, Škrabče, Škufče, Šmarata, Štorovo, Štrukljeva vas, Tavžlje, Topol, Topol pri Begunjah, Ulaka, Unec, Velike Bloke, Veliki Vrh, Viševek, Volčje, Vrh, Vrhnika pri Ložu, Zahrib, Zakraj, Zala, Zales, Zavrh, Zelše, Zerovnica, Zibovnik, Sveti Vid, Župeno, Klance, Rakov Škocjan, Goričice.
5. Upravna enota Črnomelj, s sedežem v Črnomlju, obsega naslednja naselja:
Adlešiči, Balkovci, Bedenj, Belčji Vrh, Bistrica, Blatnik pri Črmošnjicah, Blatnik pri Črnomlju, Bojanci, Brdarci, Breg pri Sinjem vrhu, Brezje pri Rožnem dolu, Brezje pri Vinjem vrhu, Breznik, Brezova reber, Brezovica pri Črmošnjicah, Brstovec, Butoraj; Cerkvišče, Cerovec pri Črešnjevcu, Coklovca, Črešnjevec pri Dragatušu, Črešnjevec pri Semiču, Črmošnjice, Črnomelj, Čudno selo, Dalnje njive, Damelj, Dečina, Desinec, Deskova vas, Dobliče, Doblička gora, Dolenja Podgora, Dolenja vas pri Črnomlju, Dolenjci, Dolenji Radenci, Dolenji Suhor pri Vinici, Dolnja paka, Draga pri Sinjem vrhu, Dragatuš, Dragoši, Dragovanja vas, Drenovec, Drežnik, Fučkovci, Gaber pri Črmošnjicah, Gaber pri Semiču, Golek, Golek pri Vinici, Gorenja Podgora, Gorenjci pri Adlešičih,'Gorenji Radenci, Gorica, Gornja Paka, Gornje Laze, Gornji Suhor pri Vinici, Gradnik, Griblje, Grič pri Dobličah, Hrast pri Vinici, Hrib pri Cerovcu, Hrib pri Rožnem dolu, Jankoviči, Jelševnik, Jerneja vas, Kal, Kanižarica, Kašča, Knežina, Kočevje, Komama vas, Kot ob Kolpi, Kot pri Semiču, Kovača vas,.Kovačji grad, Krupa, Krvavčji vrh, Kvasica, Lipovec, Lokve, Mala Lahinja, Mala sela, Mali Nerajec, Maline pri Štrekljevcu, Marindol, Mašelj, Mavrlen, Mihelja vas, Miklarji, Milici, Mladica, Močile, Moverna vas, Naklo, Nestoplja vas, Nova lipa, Obrh pri Dragatušu, Ogulin, Omota, Oskoršnica, Osojnik, Otovec, Paunoviči, Perudina, Petrova vas, Planina, Pobrežje, Podklanec, Podlog, Podreber, Potoki, Praproče, Praprot, Prelesje, Preloge, Preloka, Pribinci, Pribišje, Pugled, Purga, Pusti gradeč, Rodine, Rožanec, Rožič vrh, Rožni dol, Ručetna vas, Sadinja vas, Sečje selo, Sela pri Dragatušu, Sela pri Otovcu, Sela pri Semiču, Sela pri Vrčicah, Semič, Sinji Vrh, Sodevci, Sodji Vrh, Sredgora, Srednja vas, Srednji Radenci, Stara Lipa, Stari trg ob Kolpi, Starihov vrh, Stranska vas pri Semiču, Stražnji vrh, Svibnik, Sipek, Špeharji, Štrekljevec, Talčji Vrh, Tanča Gora, Trata, Trebnji vrh, Tribuče, Tušev dol, Učakovci, Vavpča vas, Velika Lahinja, Velika sela, Veliki Nerajec, Vinica, Vinji Vrh pri Semiču, Vojna vas, Vranoviči, Vrčice, Vrhovci, Vrtača pri Semiču, Vukovci, Zagozdac, Zajčji vrh, Zapudje, Zastava, Zilje, Zorenci, Zuniči.
6. Upravna enota Domžale, s sedežem v Domžalah, obsega naslednja naselja:
Bišče, Blagovica, Brdo, Brdo pri Lukovici, Brezje pri Dobu, Brezovica pri Dobu,. Brezovica pri Zlatem polju, Bršlenovica, Čeplje, Češenik, Češnjice, Češnjice pri Moravčah, Depala vas, Dešen, Dob, Dobeno, Dole pod Trojico, Dole pri Krašcah, Dolenje, Domžale, Dragomelj, Drtija, Dupeljne, Gabrje pod Limbarsko goro, Gabrje pod Spilkom, Golčaj, Gora pri Pečah, Gorenje, Gorica, Goričica pri Ihanu, Goričica pri Moravčah, Gorjuša, Gradišče pri Lukovici, Homec, Hrastnik, Hrib nad Ribčami, Hribi, Hudo, Ihan, Menje, Imovica, Jasen, Javorje pri Blagovici, Jelša, Katarija, Kokošnje, Količevo,
Kolovec, Kompolje, Koreno, Korpe, Krajno brdo, Krašce, Krašnja, Krizate, Krtina, Laze pri Domžalah, Limbarska Gora, Lipa, Log, Loka pri Mengšu, Lukovica pri Domžalah, Mala Lasna, Mala loka, Mali Jelnik, Mengeš, Moravče, Mošenik, Negastrn, Nožice, Obrše, Peče, Ples, Podgora pri Zlatem polju, Podgorica pri Pečah, Podmilj, Podrečje, Podsmrečje, Podstran, Pogled, Poljane nad Blagovico, Prelog, Preserje pri Lukovici, Preserje pri Radomljah, Preserje pri Zlatem polju, Pretrž, Prevalje, Prevoje, Prevoje pri Šentvidu, Prikrnica, Prilesje, Prvine, Pšata, Raca, Račni vrh, Radomlje, Rafolče, Rodica, Rova, Rudnik pri Moravčah, Selce, Selce pri Moravčah, Selo pri Ihanu, Selo pri Moravčah, Serjuče, Soteska pri Moravčah, Spodnja Dobrava, Spodnja Javoršica, Spodnje Jarše, Spodnje Koseze, Spodnje Loke, Spodnje Prapreče, Spodnji Petelinjek, Spodnji Prekar, Spodnji Tuštanj, Srednje Jarše, Stegne, Straža, Studenec pri Krtini, Suša, Šentožbolt, Šentpavel pri Domžalah, Šentvid pri Lukovici, Škocjan, Škrjančevo, Topole, Trnjava, Trnovče, Trojane, Trojica, Trzin, Turnše, Učak, V Zideh, Velika vas, Veliki Jelnik, Videm pri Lukovici, Vinje pri Moravčah, Vir, Vošce, Vranke, Vrba, Vrh nad Krašnjo, Vrhovlje, Vrhpolje pri Moravčah, Zaboršt, Zagorica pri Rovah, Zalog pod Trojico, Zalog pri Kresnicah, Zalog pri Moravčah, Zavrh pri Trojanah, Zgornja Dobrava, Zgornja Javoršica, Zgornje Jarše, Zgornje Koseze, Zgornje Loke, Zgornje Prapreče, Zgornji Petelinjek, Zgornji Prekar, Zgornji Tuštanj, Zlatenek, Zlato Polje, Žeje, Želodnik, Žice, Žirovše, Straža pri Moravčah, Dvorje, Sveti Andrej, Dobovlje.
7. Upravna enota Dravograd, s sedežem v Dravogradu, obsega naslednja naselja:
Bukovska vas, Črneče, Črneška Gora, Dobrova pri Dravogradu, Dravograd, Gorče, Goriški Vrh, Kozji Vrh nad Dravogradom, Libeliče, Libeliška Gora, Ojstrica, Otiški Vrh, Podklanc, Seloveč, Sv. Boštjan, Sv. Danijel, Sv. Duh, Šentjanž pri Dravogradu, Tolsti vrh pri Ravnah na Koroškem – del, Trbonje, Tribej, Velka, Vič, Vrata.
8. Upravna enota Gornja Radgona, s sedežem v Gornji Radgoni, obsega naslednja naselja:
Apače, Aženski vrh, Biserjane, Blaguš, Boračeva, Brezje, Čakova, Črešnjevci, Črnci, Dragotinci, Drobtinci, Gabre, Galušak, Gornja Radgona, Gornji Ivanjci, Grabe, Grabonoš, Grabšinci, Hercegovščak, Hrastje-Mota, Hrašenski Vrh, Ivanjski Vrh, Ivanjševci ob Ščavnici, Ivanjševski Vrh, Jamna, Janhova, Janžev Vrh, Kapelski Vrh, Kobilščak, Kocjan, Kocki Vrh, Kokolajnščak, Kraljevci, Kunova, Kupetinci, Kutinci, Lastomerci, Lešane, Lokavci, Lomanoše, Lutverci, Mahovci, Mali Moravščak, Melanjski Vrh, Mele, Murski Vrh, Murščak, Nasova, Negova, Norički Vrh, Novi Vrh, Očeslavci, Okoslavci, Orehovci, Orehovski vrh, Paričjak, Plitvica, Plitvički Vrh, Podgorje, Podgrad, Pogled, Police, Ptujska cesta, Rački Vrh, Radenci, Radenski Vrh, Radvenci, Rihtarovci, Rodmošci, Rožički Vrh, Segovci, Selišči, Slaptinci, Sovjak, Spodnja Ščavnica, Spodnje Konjišče, Spodnji Ivanjci, Spodnji Kocjan, Stanetinci, Stara gora, Stavešinci, Stavešinski Vrh, Stogovci, Šratovci, Terbegovci, Turjanci, Turjanski Vrh, Videm, Vratja vas, Vratji Vrh, Zagajski Vrh, Zbigovci, Zgornje Konjišče, Zgornji Kocjan, Ženik, Žepovci, Žiberci, Žihlava, Žrnova.
9. Upravna enota Grosuplje, s sedežem v Grosuplju, obsega naslednja naselja:
Ambrus, Artiža vas, Bakrc, Bičje, Blečji Vrh, Boga vas, Bojanji vrh, Bratnice, Breg pri Dobu, Breg pri Velikem gabru, Breg pri Zagradcu, Brezje pri Grosupljem, Brezovi dol, Bruhanja vas, Brvace, Bukovica, Cerovo, Cesta, Cikava, Čagošče, Češnjice pri Zagradcu, Čušperk, Debeče, Dečja vas pri Zagradcu, Dedni Dol, Dob pri Šentvidu, Dobrava pri Stični, Dole pri Polici, Dolenja vas pri Polici, Dolenja vas pri Temenici, Fužina, Gabrje pri Ilovi Gori, Gabrje pri Stični, Gabrovčec, Gabrovka pri Zagradcu, Gajniče, Gatina, Glogovica, Gorenja vas, Gorenja vas pri Polici, Gorenje Brezovo, Gornji Rogatec, Gradiček, Grintovec, Griže, Grm, Grosuplje, Hočevje, Hrastje pri Grosupljem, Hrastov Dol, Huda Polica, Ivančna Gorica, Kal, Kamni vrh pri Ambrusu, Kamno brdo, Kitni Vrh, Kompolje, Kožljevec, Kriška vas, Krka, Krška vas, Kuželjevec, Laze nad Krko, Leskovec, Leščevje, Lučarjev kal, Luče, Mala Dobrava, Mala Goričica, Mala Ilova Gora, Mala Loka pri Višnji gori, Mala Račna, Mala Stara vas, Mala vas pri Grosupljem, Mala vas, Male Češnjice, Male Dole pri Šentjurju, Male Kompolje, Male Lese, Male Lipljene, Male Pece, Male Rebrce, Male Vrhe, Mali Kal, Mali Konec, Mali Korinj, Mali Vrh pri Šmarju, Malo Črnelo, Malo Globoko, Malo Hudo, Malo Mlačevo, Marinča vas, Medvedica, Mekinje nad Stično, Metnaj, Mevce, Mleščevo, Mrzlo polje, Muljava, Nova vas, Obolno, Oslica, Osredek nad Stično, Paradišče, Pece, Peč, Peščenik, Petrušnja vas, Planina, Plešivica pri Žalni, Podboršt, Podbukovje, Podgora, Podgorica, Podgorica pri Podtaboru, Podgorica pri Šmarju, Podpeč, Podsmreka pri Višnji Gori, St. Jurij, Pokojnica, Polica, Poljane pri Stični, Polje pri Višnji gori, Ponikve, Ponova vas, Potok pri Muljavi, Praproče pri Temenici, Predole, Predstruge, Primča vas, Pristava nad Stično, Pristava pri Višnji gori, Pristavlja vas, Pungert, Radohova vas, Ravni dol, Rdeči kal, Rožnik, Sad, Sela pri Dobu, Sela pri Šmarju, Sela pri Višnji gori, Selo pri Radohovi vasi, Spodnja Draga, Spodnja Slivnica, Spodnje Blato, Spodnje Brezovo, Spodnje Duplice, Stari trg, Škocjan, Stična, Stranska vas ob Višnjici, Sušica, Šentjurje, Šentpavel na Dolenjskem, Šentvid pri Stični, Škofije, Škrjanče, Šmarje-Sap, Temenica, Tlake, Tolčane, Trebež, Trebnja Gorica, Trnovica, Troščine, Udje, Valična vas, Velika Dobrava, Velika Ilova gora, Velika Loka, Velika Račna, Velika Stara vas, Velike Češnjice, Velike Dole pri Šentjurju, Velike Kompolje, Velike Lese, Velike Lipljene, Velike Pece, Velike Rebrce, Velike vrhe, Veliki Kal, Veliki Korinj, Veliki vrh pri Šmarju, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Veliko Mlačevo, Videm, Videm pri Temenici, Vino, Vir pri Stični, Višnja Gora, Višnje, Vodice, Vrbičje, Vrh pri Višnji gori, Vrhpolje pri Šentvidu, Zaboršt pri Šentvidu, Zagorica, Zagradec, Zagradec pri Grosupljem, Zavrtače, Zdenska vas, Zgornja Draga, Zgornja Slivnica, Zgornje Duplice, Znojile pri Krki, Žalna, Železnica, Lobček, Dobje, Gradišče.
10. Upravna enota Hrastnik, s sedežem v Hrastniku, obsega naslednja naselja:
Boben, Brdce, Brnica, Čeče-del, Dol pri Hrastniku, Gore, Hrastnik, Kal, Kovk, Krištandol, Krnice, Marno, Plesko, Podkraj, Prapretno pri Hrastniku-del, Studence, Savna Peč, Turje, Unično.
11. Upravna enota Idrija, s sedežem v Idriji, obsega naslednja naselja:
Bukovo, Cerkljanski Vrh, Cerkno, Čekovnik, Čeplez, Črni Vrh, Dole, Dolenji Novaki, Godovič, Gore, Gorenja Kanomlja, Gorenji Novaki, Gorenji Vrsnik, Gorje, Govejk, Idrija, Idrijska Bela, Idrijski Log, Idrijske Krnice, Idršek, Jagršče, Javornik, Jazne, Jelični Vrh, Jesenica, Kanji Dol, Korita, Labinje, Lazeč, Ledine, Ledinske Krnice, Lome, Masore, Mrzli Log, Mrzli vrh, Orehek, Otalež, Pečnik, Planina pri Cerknem, Plužnje, Poče, Podlanišče, Podpleče, Police, Poljane, Potok, Pred-griže, Ravne pri Cerknem, Reka, Spodnja Idrija, Spodnja Kanomlja, Spodnji Vrsnik, Srednja Kanomlja, Straža, Strmec, Šebrelje, Trebenče, Vojsko, Zadlog, Zakojca, Zakriž, Zavratec, Žirovnica.
12. Upravna enota Ilirska Bistrica, s sedežem v Ilirski Bistrici, obsega naslednja naselja:
Bač, Brce, Celje, Dobro polje, Dolenje pri Jelšanah, Dolnja Bitnja, Dolnji Zemon, Fabci, Gabrk, Gornja Bitnja, Gornji Zemon, Harije, Hrušica, Huje, Ilirska Bistrica, Jablanica, Janeževo Brdo, Jasen, Jelšane, Kilovče, Knežak, Koritnice, Koseze, Kuteževo, Mala Bukovi-ca, Male Loče, Mereče, Nova vas pri Jelšanah, Novokračine, Ostrožno Brdo, Pavlica, Podbeže, Podgrad, Podgraje, Podstenje, Podstenjšek, Podtabor, Pregarje, Prelože, Prem, Račice, Ratečevo Brdo, Rečica, Rjavče, Sabonje, Smrje, Soze, Starod, Studena Gora, Sušak, Šembije, Tominje, Topole, Trpčane, Velika Bukovica, Veliko Brdo, Vrbica, Vrbovo, Zabiče, Zajelšje, Zarečica, Zarečje, Snežnik.
13. Upravna enota Izola, s sedežem v Izoli, obsega naslednja naselja:
Baredi, Dobrava, Korte, Izola, Jagodje, Malija, Šared, Cetore.
14. Upravna enota Jesenice, s sedežem na Jesenicah, obsega naslednja naselja:
Belca, Blejska Dobrava, Breg, Breznica, Oslovče, Dovje, Gozd Martuljek, Hrušica, Javorniški Rovt, Jesenice, Kočna, Kranjska Gora, Lipce, Log, Mojstrana, Moste, Planina pod Golico, Plavški Rovt, Podkočna, Podkoren, Potoki, Rateče, Rodine, Selo pri Žirovnici, Smokuč, Srednji Vrh, Vrba, Zabreznica, Zgornja Radovna, Žirovnica, Prihodi.
15. Upravna enota Kamnik, s sedežem v Kamniku, obsega naslednja naselja:
Bela, Bela peč, Bistričica, Breg pri Komendi, Brezje nad Kamnikom, Briše, Buč, Cirkuse v Tuhinju, Češnice v Tuhinju, Črna pri Kamniku, Črni Vrh v Tuhinju, Gabrovnica, Gmajnica, Godič, Golice, Gora pri Komendi, Gozd, Gradišče v Tuhinju; Hrib pri Kamniku, Hruševka, Jeranovo, Kališe, Kamnik, Kamniška Bistrica, Klanec, Klemenčevo, Komenda, Komendska Dobrava, Kostanj, Košiše, Kregarjevo, Krivčevo, Križ, Kršič, Laniše, Laseno, Laze v Tuhinju, Liplje, Loke v Tuhinju, Mali hrib, Mali Rakitovec, Markovo, Mekinje, Mlaka, Moste, Motnik, Nasovče, Nevlje, Okrog pri Motniku, Okroglo, Oševek, Pirševo, Podboršt pri Komendi, Podbreg, Podgorje, Podhruška, Podjelše, Podlom, Podstudenec, Poljana, Poreber, Potok, Potok pri Komendi, Potok v Črni, Praproče v Tuhinju, Pšajnovica, Ravne pri Šmartnem, Rožično, Rudnik pri Radomljah, Sela pri Kamniku, Sidol, Smrečje v Črni, Snovik, Sovinja Peč, Spodnje Palovče, Spodnje Stranje, Srednja vas pri Kamniku, Stahovica, Stara sela, Stebljevek, Stolnik, Studenca, Suhadole, Šmarca, Šmartno v Tuhinju, Špitalič, Trebelno pri Palovčah, Trobelno, Tučna, Tunjice, Tunjiška Mlaka, Vaseno, Velika Lasna, Veliki hrib, Veliki Rakitovec, Vir pri Nevljah, Vodice nad Kamnikom, Volčji Potok, Vranja peč, Vrhpolje pri Kamniku, Zagorica nad Kamnikom, Zajasovnik -del, Zakal, Zavrh pri Črnivcu, Zduša, Zgornje Palovče, Zgornje Stranje, Zgornji Motnik, Zgornji Tuhinj, Znojile, Žaga, Žeje pri Komendi, Žubejevo, Županje Njive, Soteska, Velika Planina.
16. Upravna enota Kočevje, s sedežem v Kočevju, obsega naslednja naselja:
Ajbelj, Banja Loka, Belica, Bezgarji, Bezgovica, Borovec pri Kočevski Reki, Bosljiva Loka, Breg pri Kočevju, Brezovica pri Predgradu, Briga, Brsnik, Bukova gora, Čolnarji, Cvišlerji, Čeplje, Četež pri Strugah, Črni Potok pri Dragi, Črni Potok pri Kočevju, Delač, Dol, Dolenja Žaga, Dolenji potok, Dolga vas, Dolnja Briga, Dolnje Ložine, Draga, Dren, Drežnik, Fara, Gladloka, Glažuta, Gorenja Žaga, Gorenje, Gorenji potok, Gornja Briga, Gornje Ložine, Gotenc, Grgelj, Grintovec pri Osilnici, Grivac, Hreljin, Hrib pri Fari, Hrib pri Koprivniku, Jakšiči, Jelenja vas, Jesenov vrt, Kačji potok, Kaptol, Kleč, Klinja vas, Knežja Lipa, Koblarji, Kočarji, Koče, Kočevje, Kočevska Reka, Kolenča vas, Komolec, Konca vas, Koprivnik, Kostel, Kralji, Križmani, Krkovo nad Faro, Kuhlarji, Kuželič, Kuželj, Laze pri Kostelu, Laze pri Oneku, Laze pri Predgradu, Lazeč, Lipa, Lipovec pri Kostelu, Livold, Ložec, Mačkovec, Mahovnik, Mala Gora, Malinišče, Mavre, Mirtoviči, Mlaka pri Kočevju, Mlaka pri Kočevski Reki, Mokri potok, Morava, Mozelj, Mrtvice, Muha vas, Nemška Loka, Nova sela, Nove Ložine, Novi kot, Novi Lazi, Ograja, Onek, Osilnica, Oskrt, Padovo pri Fari, Padovo pri Osilnici, Paka, Paka pri Predgradu, Papeži, Petrina, Pirče, Planina, Poden, Podlesje, Podplanina, Podpreska, Podstene, Podstene pri Kostelu, Trnovec, Podtabor, Podvrh, Polom, Potiskavec, Potok, Predgrad, Preža, Pri Cerkvi – Struge, Primoži, Puc, Pugled pri Starem Logu, Pungert, Rajhe-nav, Rajndol, Rajšele, Rake, Rapljevo, Ribjet, Rogati hrib, Sadni hrib, Sapnik, Seč, Sela, Selo pri Kostelu, Slavski Laz, Slovenska vas, Smuka, Spodnja Bilpa, Spodnji Čačič, Spodnji Log, Srednja vas pri Dragi, Srednji potok, Srobotnik ob Kolpi, Stara Cerkev, Stari Breg, Stari Kot, Stari Log, Staro Brezje, Stelnik, Strojiči, Stružnica, Suhi Potok, Suhor, Svetli Potok, Šalka vas, Škrilj, Štajer, Štalcerji, Tisovec, Tišenpolj, Topla Reber, Trava, Tržič, Vas, Vimolj, Vimolj pri Predgradu, Vrbovec, Vrh pri Fari, Vrt, Zajčje polje, Zapuže pri Kostelu, Zdihovo, Zgornji Čačič, Zeljne, Zurge, Gotenica.
17. Upravna enota Koper, s sedežem v Kopru, obsega naslednja naselja:
Abitanti, Ankaran, Babici, Barizoni, Belvedur, Bertoki, Bezovica, Bočaji, Bonini, Boršt, Bošamarin, Brezovica pri Gradinu, Brežec pri Podgorju, Brič, Butari, Čepki, Cerej, Čentur, Cezarji, Črni Kal, Črnotiče, Dekani, Dilici, Dol pri Hrastovljah, Dvori, Fijeroga, Gabrovica pri Črnem Kalu, Gažon, Glem, Gračišče, Gradin, Grinjan, Grintovec, Hrastovlje, Hrvatini, Jelarji, Kampel, Karli, Kastelec, Kolomban, Koper, Koromači-Boškini, Kortine, Koštabona, Kozloviči, Krkavče, Krnica, Kubed, Labor, Loka, Lopar, Lukini, Manžan, Marezige, Maršiči, Močunigi, Montinjan, Movraž, Olika, Osp, Peraji, Pisari, Plavje, Pobegi, Podpeč, Poletiči, Pomjan, Popetre, Praproče, Pregara, Premančan, Sv. Anton, Puče, Rižana, Rožar, Sirci, Smokvica, Socerb, Sočerga, Sokoliči, Spodnje Škofije, Srgaši, Stepani, Šalara, Šeki, Škocjan, Šmarje, Tinjan, Topolovec, Trebeše, Triban, Trsek, Truške, Tuljaki, Vanganel, Zabavlje, Zanigrad, Zgornje Škofije, Župančiči, Predloka, Prade.
18. Upravna enota Kranj, s sedežem v Kranju, obsega naslednja naselja:
Adergas, Ambrož pod Krvavcem, Apno, Babni Vrh, Bašelj, Bistrica, Bobovek, Breg ob Kokri, Breg ob Savi, Britof, Cegelnica, Cerkljanska Dobrava, Cerklje na Gorenjskem, Čadovlje, Čepulje, Češnjevek, Dvorje, Glinje, Gobovce, Golnik, Gorice, Grad, Hotemaže, Hrastje, Hraše pri Preddvoru, Hrib, Ilovka, Jama, Jamnik, Javornik, Sveti Jošt nad Kranjem, Kokra, Kokrica, Kranj, Lahovče, Lavtarski vrh, Sveti Lenart, Letenice, Luže, Mače, Malo Naklo, Mavčiče, Meja, Milje, Mlaka pri Kranju, Možjanca, Naklo, Nemilje, Njivica, Nova vas, Okroglo, Olševek, Orehovlje, Pangršica, Planica, Podblica, Podbrezje, Podreča, Polica, Potoče, Povlje, Poženik, Praprotna polica, Praše, Prebačevo, Preddvor, Predoslje, Pšata, Pšenična Polica, Pševo, Rakovica, Sidraž, Spodnja Bela, Spodnja Besnica, Spodnje Bitnje, Spodnje Duplje, Spodnje Jezersko, Spodnji Brnik, Srakovlje, Srednja Bela, Srednja vas – Gorice, Srednja vas pri Šenčurju, Srednje Bitnje, Stiska vas, Strahinj, Suha pri Predosljah, Šenčur, Šenturška gora, Šmartno, Štefanja Gora, Šutna, Tatinec, Tenetiše, Trata pri Velesovem, Trboje, Trstenik, Tupaliče, Vašca, Velesovo, Visoko, Viševca, Voglje, Voklo, Vopovlje, Vrhovje, Zabukovje, Zadraga, Zalog, Zalog pri Cerkljah, Zgornja Bela, Zgornja Besnica, Zgornje Bitnje, Zgornje Duplje, Zgornje Jezersko, Zgornji Brnik, Zabije, Žabnica, Žeje, Žerjavka, Ravne.
19. Upravna enota Krško, s sedežem v Krškem, obsega naslednja naselja:
Anovec, Anže, Apnenik pri Velikem Trnu; Ardro pod Velikim trnom, Ardro pri Raki, Armeško, Avguštine, Brege, Brestanica, Brezje pri Dovškem, Brezje pri Raki, Brezje pri Senušah, Brezje v Podbočju, Brezovica v Podbočju, Brezovska gora, Brlog, Brod v Podbočju, Bučerca, Celine, Cesta, Cirje, Črešnjevec pri Oštrcu, Črešnjice nad Pijavškim, Čretež pri Krškem, Črneča vas, Dalce, Dedni Vrh, Dobe, Dobrava ob Krki, Dobrava pod Rako, Dobrava pri Kostanjevici, Dobrova, Dol, Dolenja Lepa vas, Dolenja vas pri Krškem, Dolenja vas pri Raki, Dolga Raka, Dolnja Prekopa, Dolenji Leskovec, Dolšce, Dovško, Drenovec pri Leskovcu, Drnovo, Dunaj, Frluga, Globočice pri Kostanjevici, Gmajna, Golek, Goli vrh, Gora, Gorenja lepa vas, Gorenja vas pri Leskovcu, Gorenje dole, Gornje Pijavško, Gorenji Leskovec, Gorica, Gorica pri Raztezu, Gornja Prekopa, Gradec, Gradnje, Gradišče pri Raki, Grič, Gržeča vas, Gunte, Hrastek, Ivandol, Ivanjše, Jablance, Jelenik, Jelše, Jelševec, Kalce, Kalce – Naklo, Kališovec, Karlče, Kobile, Kočarija, Kočno, Koprivnica, Koprivnik, Koritnica, Kostanjek, Kostanjevica na Krki, Kremen, Krško, Kržišče, Leskovec pri Krškem, Libelj, Libna, Loke, Lokve, Lomno, Male Vodenice, Malence, Mali Kamen, Mali Koren, Mali Podlog, Mali Trn, Malo Mraševo, Mikote, Mladje, Mrčna sela, Mrtvice, Nemška Gora, Nemška vas, Nova gora, Orehovec, Osredek pri Trški Gori, Oštrc, Pesje, Pijana Gora, Planina pri Raki, Planina v Podbočju, Pleterje, Podbočje, Podlipa, Podstrm, Podulce, Površje, Premagovce, Presladol, Pristava ob Krki, Pristava pod Rako, Pristava pri Leskovcu, Prušnja vas, Raka, Ravne pri Zdolah, Ravni, Ravno, Raztez, Reštanj, Rožno, Ržišče, Sajevce, Sela pri Raki, Selce pri Leskovcu, Selo, Senovo, Senožete, Senuše, Slinovce, Slivje, Smečice, Smednik, Spodnja Libna, Spodnje Dule, Spodnje Pijavško, Spodnji Stari grad, Srednje Arto, Srednje Pijavško, Sremič, Stari Grad, Stari Grad v Podbočju, Stolovnik, Stranje, Straža pri Krškem, Straža pri Raki, Strmo rebro, Sedem, Šutna, Trška Gora, Velika vas pri Krškem, Velike Vodenice, Veliki Dol, Veliki Kamen, Veliki Koren, Veliki Podlog, Veliki Trn, Veliko Mraševo, Veniše, Videm, Vihre, Volovnik, Vrbina, Vrbje, Vrh pri Površju, Vrhulje, Vrtača, Zaboršt, Zabukovje pri Raki, Zaloke, Zdole, Žabjek v Podbočju, Žadovinek, Ženje.
20. Upravna enota Laško, s sedežem v Laškem, obsega naslednja naselja:
Belovo, Blatni vrh, Šentrupert, Brezno, Brodnice, Brstnik, Brstovnica, Brunk, Brunška gora, Bukovca, Curnovec, Čimerno, Debro, Doblatina, Dobrava, Dol pri Laškem, Gabrno, Globoko, Goreljce, Govce, Gozdec, Gračnica, Harje, Hotemež, Huda jama, Jagnjenica, Jagoče, Jelovo, Kladje, Klenovo, Konc, Kuretno, Lahomno, Lahomšek, Lahov graben, Laška vas, Laško, Laziše, Lipni dol, Log pri Vrhovem, Lokavec, Loška Gora, Lože, Mačkovec, Mala Breza, Male Grahovše, Marija Gradec, Marijina vas, Močilno, Modric, Mrzlo Polje, Njivice, Obrežje pri Zidanem mostu, Ojstro, Olešče, Padež, Paneče, Plazovje, Počakovo, Polana, Povčeno, Požnica, Prapretno, Radeče, Radoblje, Reka, Rifengozd, Rimske Toplice, Rudna vas, Sedraž, Selo nad Laškim, Senožete, Sevce, Slivno, Stari Dvor, Stopce, Strensko, Strmca, Suhadol, Svibno, Širje, Škofce, Šmihel, Šmohor, Tevče, Tovsto, Trnov hrib, Trnovo, Trobni Dol, Trojno, Udmat, Velike Gorelce, Velike Grahovše, Veliko Širje, Vodiško, Vrh nad Laškim, Vrhovo, Zabrež, Zagrad,
Zidani most, Žebnik, Žigon, Jurklošter, Leskovca, Spodnja Rečica, Zgornja Rečica, Zavrate.
21. Upravna enota Lenart, s sedežem v Lenartu, obsega naslednja naselja:
Andrenci, Benedikt v Slov. Goricah, Brengova, Cenkova, Cerkvenjak, Cogetinci, Čagona, Črmljenšak, Dolge Njive, Dražen Vrh – del, Drvanja, Froleh, Gočova, Grabonoški Vrh, Gradenšak, Sv. Trojica v Slov. Goricah, Hrastovec v Slov. Goricah, Ihova, Ivanjski Vrh, Jurovski Dol, Kadrenci, Komarnica, Kremberk, Krivi Vrh, Ledinek, Lenart v Slov. Goricah, Ločki Vrh, Lokavec, Lormanje, Malna, Močna, Nadbišec, Negovski Vrh, Obrat, Osek, Peščeni Vrh, Radehova, Rogoznica, Rožengrunt, Selce, Smolinci, Spodnja Bačkova, Spodnja Ročica, Spodnja Senarska, Spodnja Voličina, Spodnje Partinje, Spodnje Verjane, Spodnji Gasteraj, Spodnji Porčič, Spodnji Zerjavci, Srednji Gasteraj, Stanetinci, Stara Gora, Straže, Sv. Ana v Slov. Goricah, Sv. Trije kralji v Slov. Goricah, Šetarova, Štajngrova, Trotkova, Trstenik, Vanetina, Varda, Vinička vas, Zamarkova, Zavrh, Zgornja Bačkova, Zgornja Ročica, Zgornja Senarska, Zgornja Ščavnica, Zgornja Voličina, Zgornje Partinje, Zgornje Verjane, Zgornji Gasteraj, Zgornji Porčič, Zgornji Zerjavci, Ženjak, Žice, Žitence, Župetinci.
22. Upravna enota Lendava, s sedežem v Lendavi, obsega naslednja naselja:.
Banuta, Benica, Brezovec – del, Brezovica; Čentiba, Črenšovci, Dobrovnik, Dolga vas, Dolgovaške Gorice, Dolina pri Lendavi, Dolnja Bistrica, Dolnji Lakoš, Gaberje, Genterovci, Gomilica, Gornja Bistrica, Gornji Lakoš, Hotiza, Kamovci, Kapca, Kobilje, Kot, Lendava, Lendavske.) Gorice, Mala Polana, Mostje, Nedelica, Odranci, Petišovci, Pince, Pince Marof, Radmožanci, Renkovci, Srednja Bistrica, Strehovci, Trimlini, Trnje, Turnišče, Velika Polana, Žitkovci, Žižki.
23. Upravna enota Litija, s sedežem v Litiji, obsega naslednja naselja:
Bitiče, Boltija, Borovak pri Polšniku, Breg pri Litiji, Brezje pri Kumpolju, Brezovo, Brglez, Bukovica pri Litiji, Cerovica, Cirkuse, Čateška Gora, Čeplje, Črni Potok, Dobovica, Dole pri Litiji, Dolgo Brdo, Dolnji Vrh, Dragovšek, Dvor pri Bogenšperku, Gabrovka, Gabrska Gora, Gobnik, Golišče, Gorenje Jelenje, Gornje Ravne, Gorenji Log, Gornji Vrh, Gozd – Reka, Gradišče – K.O. Grad in Polj., Gradišče – K.O. Št. Lovrenc, Gradišče pri Litiji, Gradiške Laze, Hohovica, Hude Ravne, Jablaniške Laze, Jablaniški Potok, Jastrebnik, Javorje, Javorje pri Gabrovki, Jelša, Jesenje, Jevnica, Ježce, Ježevec, Jezni Vrh, Kal pri Dolah, Kamni Vrh, Kamni Vrh pri Primskovem, Kandrše – del, Klanec pri Gabrovki, Klenik, Konj, Konjšica – del, Kostanjevica, Koške Poljane, Kresnice, Kresniške Poljane, Kresniški Vrh, Kržišče pri Čatežu, Laze pri Gobniku, Laze pri Vačah, Leskovica pri Šmartem, Lese, Liberga, Litija, Ljubež v Lazih, Lukovec, Lupinica, Mala Goba, Mala Kostrevnica, Mala Sela, Mala Štanga, Mamolj, Mihelca, Mišji Dol, Moravče pri Gabrovki, Moravska Gora, Mulhe, Nova Gora, Obla Gorica, Okrog, Pečice, Podbukovje pri Vačah, Podpeč pod Skalo, Podroje, Podšentjur, Poljane pri Primskovem, Polšnik, Ponoviče, Potok pri Vačah, Prelesje, Preska nad Kostrevnico, Prevale, Preveg, Preženjske njive, Primskovo, Pusti Javor, Račica, Radanja vas, Radgonica, Ravne, Ravne nad Šentrupertom, Razbore – del – K.O. Poljane, Razbore – K.O. Jezni Vrh, Renke, Ribče, Riharjevec, Ržišče, Sava, Sela pri Sobračah, Selce, Selšek, Sevno, Slavina, Slivna, Sobrače, Spodnja Jablanica, Spodnje Jelenje, Spodnji Hotič, Spodnji Log, Stara Gora pri Vel. Gabru. Stranski Vrh, Strmec, Suhadole, Ščit, Širmanski hrib, Široka set, Šmartno pri Litiji, Štangarske Poljane,
Šumnik, Tenetiše, Tepe, Tihaboj, Tlaka, Vače, Velika Goba, Velika Kostrevnica, Velika Preska, Velika Štanga, Veliki Vrh pri Litiji, Vernek, Vinji Vrh, Vintarjevec, Višnji grm, Vodice pri Gabrovki, Volčja jama, Vovše, Vrata, Vrh pri Sobračah, Zagozd, Zagrič, Zapodje, Zavrh, Zavrstnik, Zglavnica, Zgornja Jablanica, Zgornji Hotič, Zgornja Jevnica,
24. Upravna enota Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, obsega naslednja naselja:
Beričevo, Brinje, Dol pri Ljubljani, Kleče pri Dolu, Podgora pri Dolskem, Videm, Zaboršt pri Dolu, Zajelše, Besnica, Brezje pri Lipoglavu, Češnjica, Dolgo Brdo, Dolsko, Gabrje pri Jančah, Janče, Javor, Kamnica, Klopce, Križevska vas, Laze pri Dolskem, Ljubljana, Mali Lipoglav, Mali Vrh pri Prežganju, Malo Trebeljevo, Osredke, Pance, Petelinje, Podgrad, Podlipoglav, Podmolnik, Prežganje, Ravno Brdo, Repče, Sadinja vas, Selo pri Pancah, Senožeti, Šentpavel, Tuji grm, Veliki Lipoglav, Veliko Trebeljevo, Vinje, Vnajnerje, Volavlje, Vrh pri Dolskem, Zagorica pri Dolskem, Zagradišče, Zgornja Besnica, Brezovica pri Medvodah, Bukovica pri Vodicah, Dobruša, Dol, Dornice, Dragočajna, Dvor, Golo Brdo, Goričane, Hraše, Koseze, Ladja, Medno, Medvode, Mo-še, Polje pri Vodicah, Povodje, Rakovnik, Rašica, Rep-nje, Selo pri Vodicah, Seničiča, Skaručna, Smlednik, Sora, Spodnja Senica, Spodnje Gameljne, Spodnje Pirniče, Srednje Gameljne, Stanežiče, Studenčice, Šinkov Turn, Tehovec, Topol pri Medvodah, Torovo, Toško čelo, Trnovec, Utik, Valburga, Vaše, Verje, Vešča, Vikrče, Vodice, Vojsko, Zapoge,. Zavrh pod Šmarno goro, Zbilje, Zgornja Senica, Zgornje Gameljne, Zgornje Pirniče, Žlebe, Osolnik, Adamovo, Babna Gora, Bane, Bavdek, Belica, Belo, Borovec pri Karlovici, Boštetje, Brankovo, Brest, Brezje pri Dobrovi, Brezovica pri Ljubljani, Briše pri Polhovem Gradcu, Brlog – del, Bukovec, Butajnova, Centa, Četež pri Turjaku, Črnav vas, Črni Vrh, Dednik, Dobravica, Dobrova, Dole pri Škofljici, Dolenja Brezovica, Dolenja vas pri Polh. Gradcu, Dolenje Kališče, Dolnje Retje, Dolščaki, Draževnik, Drenik, Dvor pri Polhovem Gradcu, Dvorska vas, Gabrje, Glinek, Golo, Gorenja Brezovica, Gorenje blato, Gorenje Kališče, Goričica pod Krimom, Gornje Retje, Gornji Ig, Gradež, Gradišče, Gradišče nad Pijavo Gorico, Grm, Gumnišče, Hlebce, Horjul, Hrastenice, Hrustovo, Hruševo, Ig, Iška, Iška Loka, Iška vas, Jakičevo, Javorje, Jezero, Kamnik pod Krimom, Kaplanovo, Karlovica, Klada, Knej, Komanija, Koreno nad Horjulom, Kot, Kot pri Veliki Slevici, Kremenica, Krkovo pri Karlovici, Krvava Peč, Kukmaka, Lanišče, Laporje, Lavrica, Laze, Lesno Brdo – del, Lipe, Ljubgojna, Log pri Polhovem Gradcu, Logarji, Lužarji, Mački, Mala Slevica, Male Lašče, Mali Ločnik, Mali Osolnik, Mafinčki, Matena, Medvedjek, Mohorje, Naredi, Notranje Gorice, Opalkovo, Orle, Osredek, Osredek pri Dobrovi, Pečki, Pijava Gorica, Planina nad Horjulom, Planinca, Pleše, Plešivica, Plosovo, Podhojni hrib, Podkogelj, Podkraj, Podlog, Podolnica, Podpeč, Podreber, Podsmreka, Podsmreka pri Velikih Laščah, Podstrmec, Podulaka, Podžaga, Polhov Gradec, Polzelo, Poznikovo, Praproče, Prazniki, Preserje, Prevalje pod Krimom, Prhajevo, Prilesje, Pristava pri Polh. Gradcu, Purkače, Pušče, Rakitna, Rašica, Razori, Reber pri Škofljici, Rob, Rogatec nad Želimljami, Rovt, Rupe, Samotorica, Sarsko, Sekirišče, Selnik, Selo nad Polhovim Gradcem, Selo pri Robu, Setnica, Setnik, Sloka gora, Smolnik, Smrjene, Srednja vas pri Polh. Gradcu, Srednji vrh, Srnjak, Srobotnik pri Velikih Laščah, Staje, Stope, Strahomer, Stranska vas, Strletje, Strmec, Ščurki, Šentjošt nad Horjulom, Škamevec, Škofljica, Skrilje, Škrlovica, Šujica, Tomažini, Tomišelj, Turjak, Ulaka, Uzmani, Velika Slevica, Velike
Lašče, Veliki Ločnik, Veliki Osojnik, Visoko, Vnanje Gorice, Vrbljene, Vrh, Vrh nad Želimljami, Vrzdenec, Zaklanec, Zalog pri Škofljici, Zapotok, Zgonče, Žaga, Zažar, Želimlje, Podplešivica, Žabnica.
25. Upravna enota Ljutomer, s sedežem v Ljutomeru, obsega naslednja naselja:
Babinci, Banovci, Berkovci, Berkovski Prelogi, Bodislavci, Bolehnečici, Boreči, Branoslavci, Bučečovci, Bučkovci, Bunčani, Cezanjevci, Cuber, Cven, Desnjak, Dobrava, Drakovci, Gajševci, Gibina, Globoka, Godemarci, Grabe pri Ljutomeru, Gresovščak, Grlava, Iljaševci, Ilovci, Jeruzalem, Ključarovci pri Ljutomeru, Kokoriči, Kopriva, Krapje, Krištanci, Križevci pri Ljutomeru, Kuršinci, Ljutomer, Logarovci, Lukavci, Mekotnjak, Moravci v Slov. Goricah, Mota, Noršinci pri Ljutomeru, Nunska Graba, Plešivica, Podgradje, Precetinci, Presika, Pristava, Radomerje, Radomerščak, Radoslavci, Razkrižje, Rinčetova Graba, Sitarovci, Slamnjak, Spodnji Kamenščak, Stara Cesta, Stara Nova vas, Stročja vas, Šafarsko, Šalinci, Šprinc, Veržej, Veščica, Vidanovci, Vogričevci, Vučja vas, Zasadi, Zgornji Kamenščak, Železne dveri, Mala Nedelja.
26. Upravna enota Logatec, s sedežem v Logatcu, obsega naslednja naselja:
Grčarevec, Hleviše, Hlevni Vrh, Hotedršica, Jakovica, Kalce, Lavrovec, Laze, Medvedje Brdo, Novi Svet, Petkovec, Praprotno Brdo, Ravnik pri Hotedršici, Rovtarske Žibrše, Rovte, Vrh Sv. Treh kraljev, Zaplana -del, Žibrše, Logatec.
27. Upravna enota Metlika, s sedežem v Metliki, obsega naslednja naselja:
Bereča vas, Boginja vas, Bojanja vas, Boldraž, Boršt, Božakovo, Božič Vrh; Brezovica pri Metliki, Bušinja vas, Čurile, Dole, Dolnja Lokvica, Dolnje Dobravice, Dolnji Suhor pri Metliki, Drage, Dragomlja vas, Drašiči, Geršiči, Gornja Lokvica, Gornje Dobravice, Gornji Suhor pri Metliki, Grabrovec, Gradac, Grm pri Podzemju, Hrast pri Jugorju, Jugorje pri Metliki, Kamenica, Kapljišče, Klošter, Krasinec, Krašnji Vrh, Krivoglavice, Križevska vas, Krmačina, Mačkovec pri Suhorju, Malo Lešče, Metlika, Mlake, Okljuka, Otok, Podzemelj, Prilozje, Primostek, Radoši, Radovica, Radoviči, Rakovec, Ravnace, Rosalnice, Sela pri Jugorju, Slamna vas, Svržaki, Škemljevec, Škrilje, Trnovec, Vidošiči, Zemelj, Želebej, Železniki.
28. Upravna enota Mozirje, s sedežem v Mozirju, obsega naslednja naselja:
Bočna, Brezje, Čreta pri Kokarjih, Dobletina, Dobrovlje pri Mozirju, Dol, Dol – Suha, Florjan pri Gornjem Gradu, Gornji Grad, Grušovlje, Juvanje, Kokarje, Konjski Vrh, Krnica, Lačja vas, Lenart pri Gornjem gradu, Lepa Njiva, Ljubija, Ljubno ob Savinji, Logarska Dolina, Loke pri Mozirju, Luče, Melise, Mozirje, Nazarje, Nizka, Okonina, Planina, Podolševa, Podveza, Podvolovljek, Poljane, Potok, Prihova, Primož pri Ljubnem, Pusto Polje, Radegunda, Radmirje, Raduha, Rečica ob Savinji, Robanov kot, Rovt pod Menino, Savina, Solčava, Spodnja Rečica, Spodnje Kraše, Spodnje Pobrežje, Strmec, Šentjanž, Šmartno ob Dreti, Šmihel nad Mozirjem, Šmiklavž, Ter, Tirosek^Trnovec, Varpolje, Volog, Zavodice, Zgornje Pobrežje, Žlabor, Homec, Brdo.
29. Upravna enota Murska Sobota, s sedežem v Murski Soboti, obsega naslednja naselja:
Adrijanci, Andrejci, Bakovci, Beltinci, Berkovci, Beznovci, Bodonci, Bogojina, Bokrači, Boreča, Borejci, Bratonci, Brezovci, Budinci, Bukovnica, Cankova, Čepinci, Černelavci, Čikečka vas, Dankovci, Dokležovje, Dolenci, Dolič, Dolina, Dolnji Slaveči, Domajinci, Domanjševci, Fikšinci, Filovci, Fokovci, Gančani, Gederovci,
Gerlinci, Gorica, Gornji Črnci, Gornji Petrovci, Gornji Slaveči, Grad, Gradišče, Hodoš, Ivanci, Ivanjševci, Ivanovci, Ižakovci, Sveti Jurij, Kančevci, Korovci, Košarovci, Kovačevci, Krajna, Kramarovci, Krašči, Križevci, Krnci, Krog, Krplivnik, Kruplivnik, Kukeč, Kupšinci, Kuštanovci, Kuzma, Lemerje, Lipa, Lipovci, Lončarovci, Lucova, Lukačevci, Mačkovci, Markišavci, Markovci, Martinje, Martjanci, Matjaševci, Melinci, Mlajtinci, Moravske Toplice, Moščanci, Motovilci, Motvarjevci, Murska Sobota, Murski Črnci, Murski Petrovci, Nemčavci, Neradnovci, Noršinci, Nuskova, Ocinje, Otovci, Panovci, Pečarovci, Pertoča, Peskovci, Petanjci, Polana, Pordašinci, Poznanovci, Predanovci, Prosečka vas, Prosenjakovci, Puconci, Puževci, Radovci, Rakičan, Rankovci, Ratkovci, Rogašovci, Ropoča, Satahovci, Sebeborci, Selo, Serdica, Skakovci, Sodišinci, Sotina, Središče, Stanjevci, Strukovci, Suhi vrh, Šalamenci, Šalovci, Šulinci, Tešanovci, Tišina, Topolovci, Trdkova, Tropovci, Vadarci, Vanča vas, Vaneča, Večeslavci, Veščica, Vidonci, Vučja Gomila, Zenkovci, Ženavlje.
30. Upravna enota Nova Gorica, s sedežem v Novi Gorici, obsega naslednja naselja:
Ajba, Ajševca, Anhovo, Arčoni, Avče, Banjšice, Barbana, Bate, Belo, Biljana, Bilje, Bodrež, Branik, Brdice pri Kožbani, Brdice pri Neblem, Brdo, Breg pri Golem brdu, Brestje, Brezovk, Budihni, Bukovica, Ceglo, Čepovan, Deskle, Doblar, Dobrovo, Dolnje Cerovo, Dombrava, Dornberk, Draga, Drnovk, Fojana, Golo brdo, Gonjače, Gorenja vas, Gornje Cerovo, Gradišče nad Prvačino, Gradno, Grgar, Grgarske Ravne, Hlevnik, Hruševlje, Hudi Log, Hum, Imenje, Kal nad Kanalom, Kambreško, Kanal, Kanalski Vrh, Kojsko, Korita na Krasu, Kostanjevica na Krasu, Kozana, Kozarno, Kožbana, Krasno, Kromberk, Lažna, Levpa, Lig, Lipa, Loke, Lokovec, Lokve, Lokvica, Lukežiči, Martinuči, Medana, Miren, Mohorini, Morsko, Merljaki, Neblo, Nemci, Nova Gorica, Nova vas, Novelo, Nožno, Opatje selo, Orehovlje, Osek, Oševljek, Ozeljan, Plave, Plešivo, Podsabotin, Potok pri Dornberku, Preserje, Pristava, Pristavo, Prvačina, Ravnica, Renče, Renski Podkraj, Ročinj, Rožna Dolina, Saksid, Sela na -Krasu, Senik, Seniški breg, Slapnik, Slavce, Snežatno, Snežeče, Spodnja Branica, Stara Gora, Steske, Šempas, Šempeter pri Gorici, Šlovrenc, Šmartno, Šmaver, Šmihel, Tabor, Temnica, Trnovo, Ukanje, Vedrijan, Vipolže, Višnjevik, Vitovlje, Voglarji, Vogrsko, Vojščica, Volčja Draga, Vrhovlje pri Kojskem, Vrhovlje pri Kožbani, Vrtoče, Vrtojba, Zali breg, Zalošče, Zapotok, Žigoni, Solkan.
31. Upravna enota Novo mesto, s sedežem v Novem mestu, obsega naslednja naselja:
Apnenik, Bela Cerkev, Birčna vas, Biška vas, Boričevo, Boršt pri Dvoru, Breška vas, Brezje, Brezje pri Šentjerneju, Brezova Reber pri Dvoru, Brezovica, Brezovica pri Stopičah, Budganja vas, Bušinec, Cerov Log, Cerovec, Čadraže, Čelevec, Čemše, Češča vas, Čisti breg, Črešnjice, Črmošnjice pri Stopičah, Čučja mlaka, Daljni Vrh, Dešeča vas, Dobindol, Dobovo, Dobrava pri Škocjanu, Dobravica, Dobruška vas, Dol pri Šmarjeti, Dolenja Brezovica, Dolenja stara vas, Dolenja vas, Dolenja vas pri Mirni peči, Dolenje Dole, Dolenje Gradišče, Dolenje Gradišče pri Šentj., Dolenje Grčevje, Dolenje Kamenje, Dolenje Karteljevo, Dolenje Kronovo, Dolenje Lakovnice, Dolenje Mokro polje, Dolenje polje, Dolenje Sušice, Dolenje Vrhpolje, Dolenji Globodol, Dolenji Maharovec, Dolenji Podboršt, Dolenji Suhadol, Dolenjske Toplice, Dolnja Stara vas, Dolnja Težka voda, Dolnje Mraševo, Dolnji Ajdovec, Dolnji kot, Dolnji križ, Dolž, Draga, Drama, Drašča vas, Drča, Drenje, Drganja sela, Družinska vas, Dvor, Gabrje, Gabrje pri Soteski, Gabrnik, Globočdol, Golobinjek, Golušnik, Gorenja Brezovica, Gorenja Gomila, Gorenja Stara vas, Gorenja vas pri Šmarjeti, Gorenje Dole, Gorenje Gradišče, Gorenje Gradišče pri Šentj., Gorenje Grčevje, Gorenje Kamence, Gorenje Kamenje, Gorenje Karteljevo, Gorenje Kronovo, Gorenje Lakovnice, Gorenje Mokro Polje, Gorenje Mraševo, Gorenje Polje, Gorenje Sušice, Gorenje VrhpoIje, Gorenji Globodol, Gorenji Maharovec, Gorenji Podboršt, Gorenji Suhadol, Goriška Gora, Goriška vas, Goriška vas pri Škocjanu, Gornja Težka voda, Gornji Ajdovec, Gornji kot, Gornji Križ, Gradenc, Gradenje, Grč Vrh, Grič pri Klevevžu, Grmovlje, Groblje pri Prekopi, Gruča, Gumberk, Herinja vas, Hinje, Hmeljčič, Hrastje, Hrastje pri Mirni peči, Hrastulje, Hrib, Hrib pri Hinjah, Hrib pri Orehku, Hrušica, Hrvaški Brod, Hudenje, Hudo, Iglenik, Imenje, Jablan, Jama, Jama pri Dvoru, Javorovica, Jelendol, Jelše; Jelše pri Otočcu, Jordankal, Jugorje, Jurka vas, Jurna vas, Klečet, Klenovik, Klopce, Kočevske poljane, Konec, Koroška vas, Koti, Kuzarjev Kal, Lašče, Laze, Lazina, Ledeča vas, Leskovec, Lešnica, Loka, Loke, Lopata, Loška vas, Lutrško selo, Mačkovec pri Dvoru, Mačkovec pri Škocjanju, Mala Cikava, Mala Strmica, Male Brusnice, Male Poljane, Malenska vas, Mali Ban, Mali Cerovec, Mali Kal, Mali Lipovec, Mali Orehek, Mali Podljuben, Mali Rigelj, Mali Slatnik, Mali Vrh, Malo Lipje, Meniška vas, Mihovec, Mihovica, Mihovo, Mirna Peč, Mršeča vas, Nova Gora, Novo mesto, Občice, Obrh, Orehovica, Orešje, Orkljevec, Osrečje, Ostrog, Otočec, Paha, Pangrč grm, Petane, Plemberk, Pleš, Plešivica, Podgora, Podgozd, Podgrad, Podhosta, Podlipa, Podstenice, Podturn pri Dolenjskih Toplicah, Polhovka, Poljane pri Mirni Peči, Poljane pri Žužemberku, Potok, Potov Vrh, Prapreče, Prapreče pri Straži, Prapreče pri Šentjerneju, Prečna, Prevole, Pristava, Pristava pri Šentjerneju, Pristavica, Radovlja, Rajnovšče, Rakovnik, Rakovnik pri Birčni vasi, Ratež, Ratje, Razdrto, Reber, Roje, Ruhna vas, Rumanja vas, Sadinja vas pri Dvoru, Segonje, Sela, Sela pri Ajdovcu, Sela pri Dol. Toplicah, Sela pri Hinjah, Sela pri Ratežu, Sela pri Šentjerneju, Sela pri Štravberku, Sela pri Zajčjem vrhu, Sela pri Zburah, Selišče, Selo pri Zagorici, Sevno, Smolenja vas, Soteska, Srebrniče, Srednje Grčevje, Srednji Globodol, Srednji Lipovec, Stara Bučka, Stare Žage, Stavca vas, Stopiče, Stopno, Stranje pri Škocjanju, Stranska vas, Strelac, Suhor, Suhor pri Dol. Toplicah, Šentjakob, Šentjernej, Šentjošt, Šentjurij na Dolenjskem, Škocjan, Škrjanče pri Novem mestu, Šmalčja vas, Šmarje, Šmarješke Toplice, Šmarjeta, Šmihel pri Žužemberku, Štravberk, Tolsti vrh, Tomažja vas, Travni dol, Trebča vas, Trška gora, Uršna sela, Vavta vas, Velike Brusnice, Velike" Poljane, Veliki Ban, Veliki Cerovec, Veliki kal, Veliki Lipovec, Veliki Orehek, Veliki Podljuben, Veliki Rigelj, Veliki Slatnik, Veliko Lipje, Verdun, Verdun pri Uršnih selih, Vinica pri Šmarjeti, Vinja vas, Vinji Vrh, Vinkov Vrh, Visejec, Volčkova vas, Vratno, Vrbovce, Vrh pri Hinjah, Vrh pri Križu, Vrh pri Ljubnu, Vrh pri Pahi, Vrh pri Šentjerneju, Vrhe, Vrhovo pri Mirni peči, Vrhovo pri Žužemberku, Vrhpeč, Zafara, Zagrad, Zagrad pri Otočcu, Zajčji Vrh pri Stopičah, Zalisec, Zalog, Zalog pri Škocjanu, Zameško, Zapuže, Zavinek, Zbure, Zloganje, Žaloviče, Ždinja vas, Žerjavin, Žihovo selo, Žužemberk, Žvabove, Žvirče, Petelinjek, Straža, Križe.
32. Upravna enota Ormož, s sedežem v Ormožu, obsega naslednja naselja:
Bratonečice, Bresnica, Cerovec Stanka Vraza, Cvetkovci, Dobrava, Dobrovščak, Drakšl, Frankovci, Godeninci, Gomila pri Kogu, Gornji Ključarovci, Grabe, Gradišče pri Ormožu, Hajndl, Hardek, Hermanci, Hranjigovci, Hujbar„Hum pri Ormožu, Ivanjkovci, Jastrebci, Kajžar, Kog, Koračice, Krčevina, Lačaves, Lahonci, Lešnica, Lešniški Vrh, Libanja, Litmerk, Loperšice, Lunovec, Mala vas pri Ormožu, Mali Brebrovnik, Mezgovci, Mihalovci, Mihovci pri Vel. Nedelji, Miklavž pri Ormožu, Obrež, Ormož, Osluševci, Pavlovci, Pavlovski Vrh, Podgorci, Predava, Pršetinci, Pušenci, Rakovci, Ritmerk, Rucmanci, Runeč, Savci, Sejanci, Senčak, Senešci, Senik, Sodinci, Spodnji Ključarovci, Središče ob Dravi, Stanovno, Strezetina, Strjanci, Strmec pri Ormožu, Šalovci, Šardinje, Sveti Tomaž, Trgovišče, Trnovci, Veličane, Velika Nedelja, Veliki Brebrovnik, Vičanci, Vinski Vrh, Vitah, Vodranci, Vuzmetinci, Zagorje, Zasavci, Žerovinci, Žvab.
33. Upravna enota Piran, s sedežem v Piranu, obsega naslednja naselja:
Dragonja, Lucija, Nova vas nad Dragonjo, Padna, Parecag, Piran, Portorož, Sv. Peter, Seča, Sečovlje, Strunjan.
34. Upravna enota Postojna, s sedežem v Postojni, obsega naslednja naselja:
Belsko, Brezje pod Nanosom, Buje, Bukovje, Čepno, Šmihel, Dolnja Košana, Drskovče, Gorenje, Gorice, Gornja Košana, Gradec, Grobišče, Hrašče, Hrenovice, Hruševje, Jurišče, Kal, Klenik, Koče, Landol, Liplje, Mala Brda, Mala Pristava, Mali Otok, Malo Ubeljsko, Matenja vas, Nadanje selo, Narin, Neverke, Nova Sušica, Orehek, Palčje, Parje, Petelinje, Pivka, Planina, Postojna, Predjama, Prestranek, Rakitnik, Rakulik, Razdrto, Sajevče, Selce, Slavina, Slavinje, Slovenska vas, Stara Sušica, Stara vas, Strane-, Strmca, Studenec, Studeno, Suhorje, Šmihel. pod Nanosom, Tabor nad Knežakom, Trnje, Velika Brda, Velika Pristava, Veliki Otok, Veliko Ubeljsko, Volče, Zagon, Zagorje, Žeje, Dilce, Lohača, Ribnica.
35. Upravna enota Ptuj, s sedežem na Ptuju, obsega naslednja naselja:
Apače, Barislovci, Belavšek, Belski Vrh, Berinjak, Biš, Bišečki Vrh, Bodkovci, Bolečka vas, Borovci, Bratislava, Breg, Brezovci, Brezovec, Bukovci, Cirkovce, Cirkulane, Cunkovci, Čermožiše, Črmlja, Desenci, Destrnik, Dežno pri Podlehniku, Dobrina, Doklece, Dolane, Dolena, Dolič, Dornava, Dragonja vas, Dragovič, Dravci, Dravinjski Vrh, Draženci, Drbetinci, Drenovec, Drstelja, Formin, Gabrnik, Gajevci, Gerečja vas, Gibina, Gomila, Gomilci, Gorca, Gorenjski Vrh, Goričak, Gorišnica, Gradišča, Gradiščak, Gradišče, Grajena, Grajenščak, Grdina, Grlinci, Gruškovec, Hajdoše, Hlaponci, Hrastovec, Hvaletinci, Jablovec, Janežovci, Janežovski Vrh, Janški Vrh, Jelovice, Jiršovci, Jurovci, Juršinci, Kicar, Kidričevo, Kočice, Korenjak, Koritno, Kozminci, Krčevina pri Vurbergu, Kukava, Kungota pri Ptuju, Lancova vas, Lasigovci, Lešje, Levanjci, Ljubstava, Ločič, Ločki Vrh, Lovrenc na Dravskem polju, Ložina, Majski Vrh, Majšperk, Mala Varnica, Mala vas, Mali Okič, Markovci, Medribnik, Medvedce, Meje, Mestni Vrh, Mezgovci ob Pesnici, Mihovce, Mostje, Moškanjci, Muretinci, Nadole, Naraplje, Njiverce, Nova vas pri Markovcih,Pacinje, Paradiž, Pestike, Placar, Placerovci, Planjsko, Pleterje, Pobrežje, Podlehnik, Podlože, Podvinci, Pohorje, Polenci, Polenšak, Pongrce, Popovci, Prerad, Preša, Pristava, Prvenci, Ptuj, Ptujska Gora, Repišče, Rjavci, Rodni Vrh, Rotman, Sakušak, Sedlašek, Sela, Senčak pri Juršincih, Sestrže, Sitež, Skorba, Skorišnjak, Skrblje, Slape, Slatina, Slavšina, Slomi, Slovenja vas, Sobetinci, Soviče, Sovjak, Spodnja Hajdina, Spodnje Jablane, Spodnji Leskovec, Spodnji Velovlek, Spuhlja, Stanečka vas, Stanošina, Starošince, Stogovci, Stojnci, Stoperce, Strajna, Stražgonjca, Strejaci, Strelci, Strmec pri Destrniku, Strmec pri Leskovcu, Strmec pri Polenšaku, Svetinci, Šikole, Šturmovci, Tibolci, Trdobojci, Trnovec, Trnovska vas, Trnovski Vrh, Tržeč, Turški Vrh; Vareja, Velika Varnica, Veliki Okič, Veliki Vrh, Videm pri Ptuju, Vintarovci, Vitomarci, Zagovci, Zagojiči, Zagorci, Zakl, Zamušani, Zasadi, Zavrč, Zgornja Hajdina, Zgornja Pristava, Zgornje Jablane, Zgornji Leskovec, Zgornji Velovlek, Žamenci, Žetale, Župečja vas, Dol pri Stopercah, Kupčinji Vrh, Novinci, Spodnja Sveča, Spodnje Gruškovje, Strnišče, Zgornja Sveča, Zgornje Gruškovje, Spodnji Gaj pri Pragerskem.
36. Upravna enota Radlje ob Dravi, s sedežem v Radljah ob Dravi, obsega naslednja naselja:
Sv. Jernej nad Muto, Brezni Vrh, Brezno, Sv. Trije kralji, Dobrava, Dravče, Gortina, Hudi Kot, Janževski Vrh, Javnik, Josipdol, Kozji Vrh, Lehen na Pohorju, Mlake, Muta, Ožbalt, Pernice, Sv. Anton na Pohorju, Podlipje, Podvelka, Radelca, Radlje ob Dravi, Rdeči breg – del, Remšnik, Ribnica na Pohorju, Spodnja Kapla, Spodnja Vižinga, Št. Janž pri Radljah, Sv. Primož na Pohorju, Sv. Vid, Šentjanž nad Dravčami, Vas, Vuhred, Vurmat – del, Vuzenica, Zgornja Kapla, Zgornja Vižinga, Zgornji Janževski Vrh, Zgornji Kozji Vrh, Zgornji Lehen na Pohorju, Zgornja Orlica, Spodnja Orlica.
37. Upravna enota Radovljica, s sedežem v Radovljici, obsega naslednja naselja:
Begunje na Gorenjskem, Bitnje, Bled, Bodešče, Bohinjska Bela, Bohinjska Bistrica, Bohinjska Češnjica, Brda, Brezje, Brezovica, Brod, Češnjica pri Kropi, Črnivec, Dobravica, Dobro polje, Dvorska vas, Globoko, Goreljek, Gorica, Gorjuše, Grabče, Hlebce, Hraše, Jereka, Kamna Gorica, Kamnje, Koprivnik v Bohinju, Koritno, Krnica, Kropa, Kupljenik, Lancovo, Lepence, Lesce, Lipnica, Ljubno, Mevkuž, Mišače, Mlaka, Mošnje, Nemški Rovt, Nomenj, Noše, Nova vas pri Lescah, Obrne, Otoče, Ovsiše, Peračica, Perniki, Podhom, Podjelje, Podnart, Poljče, Polje, Poljšica pri Gorjah, Poljšica pri Podnartu, Posavec, Praproče, Prezrenje, Radovljica, Radovna, Ravne v Bohinju, Ravnica, Ribčev Laz, Ribno, Rovte, Savica, Selo pri Bledu, Slamniki, Slatna, Spodnja Dobrava, Spodnja Lipnica, Spodnje Gorje, Spodnje Laze, Spodnji Otok, Srednja Dobrava, Srednja vas, Srednja vas v Bohinju, Stara Fužina, Studenčice, Studor v Bohinju, Ukane, Višelnica, Vošče, Vrbnje, Zadnja vas, Zaloše, Zapuže, Zasip, Zgornja Dobrava, Zgornja Lipnica, Zgornje Gorje, Zgornji Otok, Zgoša, Zlan, Zgornje Laze, Laški Rovt.
38. Upravna enota Ravne na Koroškem, s sedežem v Ravnah na Koroškem, obsega naslednja naselja:
Belšak, Bistra, Brdinje, Breg, Breznica, Črna na Koroškem, Dobja vas, Dobrije, Dolga Brda, Javorje, Jazbina, Koprivna, Koroški Selovec, Kot pri Prevaljah, Kotlje, Lese, Lokovica, Lom, Ludranski Vrh, Mežica, Navrški Vrh, Onkraj Meže, Plat, Podgora, Podkraj, Podkraj pri Mežici, Podpeca, Poljana, Preski Vrh, Prevalje, Ravne na Koroškem, Šele – del, Stražišče, Strojna, Suhi Vrh, Šentanel, Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem – del, Topla, Uršlja Gora, Zagrad, Zelen Breg, Zgornja Jamnica, Žerjav.
39. Upravna enota Ribnica, s sedežem v Ribnici, obsega naslednja naselja:
Andol, Betonovo, Blate, Breg pri Ribnici na Dol, Breze, Brinovščica, Brlog – del, Bukovec pri Poljanah, Bukovica, Črnec, Črni potok pri Velikih Laščah, Dane, Dolenja vas, Dolenje Podpoljane, Dolenji Lazi, Dule, Finkovo, Gašpinovo, Globel, Gorenje Podpoljane, Gorenji Lazi, Gorica vas, Graben, Grčarice, Grčarske Ravne, Grebenje, Hojče, Hrib – Loški Potok, Hrovača, Hudi konec, Janezi, Jelendol, Jelenov žleb, Jelovec, Junčje, Jurjevica, Kot pri Rakitnici,-Kot pri Ribnici, Kotel, Kračali, Krnče, Kržeti, Levstiki, Lipovec, Lipovšica, Makoše, Mali Log, Marolče, Maršiči, Nemška vas, Nova Štifta, Novi pot, Ortnek, Otavica, Perovo, Petrinci, Pod-klanec, Praproče, Preska, Prigorica, Pugled pri Karlovici, Pusti hrib, Rakitnica, Ravni dol, Retje, Ribnica, Rigelj pri Ortneku, Sajevec, Sinovica, Slatnik, Sodražica, Srednja vas – Loški potok, Sušje, Sv. Gregor, Šegova vas, Škrajnek, Travnik, Velike Poljane, Vinice, Vintarji, Vrh pri Poljanah, Zadniki, Zadolje, Zamostec, Zapotok, Zapuže pri Ribnici, Zlati rep, Žimarice, Žlebič, Žukovo, Grič.
40. Upravna enota Sevnica, s sedežem v Sevnici, obsega naslednja naselja:
Apnenik pri Boštanju, Arto, Birna vas, Blanca, Boštanj Breg, Brezovo, Bučka, Budna vas, Cerovec, Čanje, Čelovnik, Češnjice, Dedna gora, Dolenje Radulje, Dolenji Boštanj, Dolnje Brezovo, Dolnje Impolje, Dolnje Orle, Drožanje, Drušče, Dule, Gabrijele, Gabrje, Gorenje Radulje, Gornja Stara vas, Gornje Brezovo, Gornje Impolje, Gornje Orle, Goveji Dol, Hudo Brezje, Jablani-ca, Jarčji vrh, Jelovec, Jeperjek, Jerman vrh, Kal pri Krmelju, Kamenica, Kaplja vas, Kladje nad Blanco, Kladje pri Krmelju, Koludrje, Kompolje, Konjsko, Krajna Brda, Križ, Krernelj, Krsinji Vrh, Laze pri Boštanju, Ledina, Leskovec v Podborštu, Log, Loka pri Zidanem mostu, Lončarjev Dol, Lukovec, Mala Hubajnica, Mali Cirnik pri Šentjanžu, Malkovec, Metni Vrh, Močvirje, Mrtovec, Mrzla planina, Novi grad, Okroglice, Orehovo, Orošje nad Sevnico, Osredek pri Hubajnici, Osredek pri Krmelju, Otavnik, Pavla vas, Pečje, Pijavice, Podboršt, Podgorica, Podgorje ob Sevnični, Podvrh, Poklek nad Blanco, Polje pri Tržišču, Ponikve pri Studencu, Preska, Presna Loka, Primož, Račica, Radež, Radna, Razbor, Rogačice, Rovišče pri Studencu, Roženberk, Selce nad Blanco, Sevnica, Skrovnik, Slančji Vrh, Spodnje Mladetiče, Spodnje Vodale, Srednik, Stržišče, Studenec, Svinjsko, Šentjanž, Šentjur na Polju, Škovec, Šmarčna, Štajngrob, Štrit, Telče, Telčice, Trnovec, Trščina, Tržišče, Velika Hubajnica, Veliki Cirnik, Vranje, Vrh pri Boštanju, Vrhek, Zaboršt, Zabukovje nad Sevnico, Zavratec, Zgornje Mladetiče, Zgornje Vodale, Znojile pri Studencu, Žigrski Vrh, Žirovnica, Žurkov Dol, Slap.
41. Upravna enota Sežana, s sedežem v Sežani, obsega naslednja naselja:
Artviže, Avber, Bač pri Materiji, Barka, Beka, Betanja, Bogo, Brestovica pri Komnu, Brestovica pri Povir-ju, Brezovica, Brezovo Brdo, Brežec pri Divači, Brje pri Komnu, Brje pri Koprivi, Coljava, Čehovini, Čipnje, Dane pri Divači, Dane pri Sežani, Divača, Divči, Dobravlje, Dol pri Vogljah, Dolanci, Dolenja vas, Dolenje, Dolnje Ležeče, Dolnje Vreme, Dutovlje, Famlje, Filipčje brdo, Gabrče, Gabrovica pri Komnu, Godnje, Golac, Gorenje pri Divači, Gorice pri Famljah, Gorjansko, Gornje Ležeče, Gornje Vreme, Gradišče pri Divači, Gradišče pri Materiji, Gradišče pri Štjaku, Gradišica, Gradnje, Grahovo brdo, Griže, Hotična, Hribi, Hrpelje, Hruševica, Ivanji Grad, Jakovce, Javorje, Kačiče – Pared, Kazlje, Klanec pri Komnu, Klanec pri Kozini, Kobdilj, Kobjeglava, Koboli, Kodreti, Komen, Kopriva, Kosovelje, Kovčice, Kozina, Kozjane, Krajna vas, Kregolišče, Kreplje, Križ, Krtinovica, Krvavi potok, Laže, Lipica, Lisjaki, Lokev, Lukovec, Mahniči, Majcni, Mali Dol, Markovščina, Matavun, Materija, Merče, Mihele, Misliče, Mrše, Nadrožica, Naklo, Nasirec, Nova vas, Obrov, Ocizla, Odolina, Orehek pri Materiji, Orlek, Ostrovica, Otošče, Petrinje, Plešivica, Pliskovica, Podbreže, Podgorje, Podgrad pri Vremah, Poljane pri Podgradu, Poljane pri Štjaku, Ponikve, Potoče, Povir, Povžane, Prelože pri Lokvi, Preserje pri Komnu, Prešnica, Pristava, Rakitovec, Raša, Ravnje, Razguri, Ritomeče, Rodik, Rožice, Rubije.
Sela, Selo, Senadole, Senadolice, Senožeče, Sežana, Skadanščina, Skopo, Slivje, Slope, Stomaž, Sveto, Šepulje, Šibelji, Škocjan, Škofi, Škofije, Škrbina, Šmarje pri Sežani, Štanjel, Štjak, Štorje, Tabor, Tatre, Tomačevica, Tomaj, Trebižani, Tublje pri Hrpeljah, Tublje pri Komnu, Tupelče, Utovlje, Vale, Vareje, Vatovlje, Večkoti, Velike Loče, Veliki Dol, Veliko Polje, Voglje, Volčji Grad, Vrabce, Vremski Britof, Vrhovlje, Vrhpolje, Zagrajec, Zavrhek, Zazid, Žirje.
42. Upravna enota Slovenj Gradec, s sedežem v Slovenj Gradcu, obsega naslednja naselja:
Brda, Dovže, Gmajna, Golavabuka, Gornji Dolič, Gradišče, Graška Gora, Kozjak, Legen, Mala Mislinja, Mislinja, Mislinjska Dobrava, Paka – del, Pameče, Podgorje, Raduše, Razborca, Šele – del, Slovenj Gradec, Spodnji Razbor, Srednji Dolič, Stari trg, Šentilj pod Turjakom, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Šmiklavž, Tolsti vrh pri Mislinji, Tomaška vas, Troblje, Turiška vas, Vodriž, Vrhe, Završe, Zgornji Razbor.
43. Upravna enota Slovenska Bistrica, s sedežem v Slovenski Bistrici, obsega naslednja naselja:
Bojtina, Božje, Brezje, Brezje pri Poljčanah, Brezje pri Slovenski Bistrici, Bukovec, Cezlak, Cigonca, Čadram, Čadramska vas, Črešnjevec, Devina, Dežno pri Makolah, Dobriška vas, Dobrova, Dolgi vrh, Drumlažno, Farovec, Fošt, Frajhajm, Gabrnik, Gaj, Gladomes, Globoko, Gorica, Hošnica, Hrastovec, Jelovec, Ješovec, Jurišna vas, Kalše, Kebelj, Klopce, Kočno ob Ložnici, Kočno pri Polskavi, Koritno, Korplje, Kostanjevec, Kot, Kovača vas, Kovaški Vrh, Krasna, Križeča vas, Lačna Gora, Laporje, Leskovec, Levic, Ljubično, Lokanja vas, Lovnik, Ložnica, Lukanja; Lušečka vas, Makole, Malahorna, Malo Tinje, Markečica, Modraže, Modric, Mostečno, Nadgrad, Novake, Ogljenšak, Okoška Gora, Oplotnica, Ošelj, Pečke, Planina pod Šumikom, Pobrež, Podboč, Podgrad, Pokoše, Poljčane, Pragersko, Preloge, Prepuž, Pretrež, Prihova, Raskovec, Razgor, Rep, Ritoznoj, Savinsko, Šele pri Polskavi, Sevec, Slovenska Bistrica, Smrečno, Spodnja Brežnica, Spodnja Ložnica, Spodnja Nova vas, Spodnja Polskava, Spodnje Poljčane, Spodnje Prebukovje, Stanovsko, Stari Grad, Stari Log, Stopno, Stranske Makole, Straža, Strug, Studenice, Šentovec, Šmartno na Pohorju, Štatenberg, Tinjska Gora, Trnovec, Turiška vas na Pohorju, Ugovec, Urh, Varoš, Veliko Tinje, Videz, Vinarje, Visole, Vrhloga, Vrhole pri Laporju, Vrhole pri Slovenskih Konjicah, Zgornja Bistrica, Zgornja Brežnica, Zgornja Ložnica, Zgornja Nova vas, Zgornja Polskava, Zgornje Grušovje, Zgornje Poljčane, Zgornje Prebukovje, Zlakova, Zlogona Gora, Zlogona vas, Žabljek, Križni Vrh.
44. Upravna enota Slovenske Konjice, s sedežem v Slovenskih Konjicah, obsega naslednja naselja:
Bezina, Bezovje nad Zrečami, Blato, Boharina, Brdo, Brek pri Konjicah, Brezen, Brezje pri Ločah, Bukovlje pri Stranicah, Črešnova, Dobrava pri Konjicah, Dobrnež, Draža vas, Gabrovlje, Gabrovnik, Gorenje pri Zrečah, Gračič, Hudinja, Jernej pri Ločah, Kamna Gora, Klokočovnik, Koble, Kolačno, Konjiška vas, Koroška vas, Kraberk, Kravjek, Križevec, Licenca, Lipoglav, Ljubnica, Loče pri Poljčanah, Loška gora, Mali breg, Mlače, Nova vas pri Konjicah, Novo Tepanje, Ostrožno pri Ponikvi – del, Padeški Vrh, Paka – del, Penoje, Perovec, Petelinjek, Planina na Pohorju, Podob, Podpeč ob Dravinji, Polene, Preloge pri Konjicah, Prežigal, Ra-dana vas, Resnik, Selški Vrh, Skomarje, Slovenske Konjice, Sojek, Spodnja Pristava, Spodnje Grušovje, Spodnje Laže, Spodnje Preloge, Spodnji Dolič, Stare Slemene, Stenica, Stranice, Strtenik, Suhadol, Škalce, Skedenj, Špitalič pri Slovenskih Konjicah, Tepanje, Tepanjski Vrh,
Tolsti Vrh, Vešenik, Vitanje, Zbelovo, Zbelovska Gora, Zeče, Zgornja Pristava, Zgornje Laže, Žice, Zreče, Rogla, Dobrovlje, Osredek.
45. Upravna enota Šentjur pri Celju, s sedežem v Šentjurju pri Celju, obsega naslednja naselja:
Bezovje pri Šentjurju, Bobovo pri Ponikvi, Boletina, Botričnica, Brdo, Brezje ob Slomu, Brezje pri Dobjem, Bukovje pri Slivnici, Cerovec, Črnolica, Dobje pri Lesičnem, Dobje pri Planini, Dobovec pri Ponikvi, Dobrina, Dolga Gora, Doropolje, Dramlje, Drobinsko, Golobinjek pri Planini, Gorica pri Dobjem, Gorica pri Slivnici, Goričica, Grobelno – del, Grušče, Hotunje, Hrastje, Hruševec, Hrušovje, Jakob pri Šentjurju, Jarmovec, Javorje, Jazbin Vrh, Jazbine, Jelce, Jezerce pri Dobjem, Kalobje, Kameno, Kostrivnica; Košnica, Klajnčica, Krivica, Laze pri Dramljah, Lažiše, Loka pri Žusmu, Lokarje, Loke pri Planini, Lopaca, Lutrje, Marija Dobje, Okrog, Osredek, Ostrožno pri' Ponikvi – del, Paridol, Planina pri Sevnici, Planinca, Planinska vas, Planinski Vrh, Pletovarje, Podgaj, Podgrad, Podlešje, Podlog pod Bohorjem, Podpeč nad Marofom, Podpeč pri Šentvidu, Podvine, Ponikva, Ponkvica, Prapretno, Presečno, Primož pri Šentjurju; Proseniško, Rakitovec, Ravno, Razbor, Repno, Repuš, Rifnik, Šele, Slatina pri Dobjem, Slatina pri Ponikvi, Slivnica pri Celju, Sotensko pod Kalobjem, Spodnje Slemene, Srževica, Stopče, Straška Gorca, Straža na Gori, Suho, Svetelka, Šedina, Šentjur, Šentvid pri Planini, Šibenik, Škarnice, Tajhte, Tratna ob Voglajni, Tratna pri Grobelnem, Trno, Trnovec pri Dramljah, Trška Gorca, Turno, Uniše, Večje Brdo, Vejice, Vezovje, Visoče, Vodice pri Kalobju, Vodice pri Slivnici, Vodruž, Voduce, Vodule, Voglajna, Vrbno, Zagaj pri Ponikvi, Zalog pod Uršulo, Završe pri Dobjem, Zgornje Selce, Zgornje Slemene, Zlateče pri Šentjurju, Žegar, Dole.
46. Upravna enota Škofja Loka, s sedežem v Škofji Loki, obsega naslednja naselja:
Andrej nad Zmincem, Bačne, Binkelj, Bodovlje, Brebovnica, Brekovice, Brežnica pod Lubnikom, Brežnica pri Žireh, Brode, Bukov Vrh, Bukovica, Bukovščica, Crngrob, Čabrače, Četeha Ravan, Davča, Debeni, Delnice, Dobje, Dobravšce, Dolenčice, Dolenja Dobrava, Dolenja Ravan, Dolenja vas, Dolenja Žetina, Dolenje Brdo, Dolge Njive, Dorfarje, Draga, Dražgoše, Florjan nad Zmincem, Forme, Fužine, Gabrk, Gabrovo, Gabrška gora, Godešič, Goli vrh, Golica, Gorenja Dobrava, Gorenja Ravan, Gorenja vas, Gorenja vas – Reteče, Gorenja Žetina, Gorenje Brdo, Goropeke, Gosteče, Grenc, Hlavče Njive, Hobovše pri Stari Oselici, Hosta, Hotavlje, Hotovlja, Sv. Petra hrib, Izgorje, Jarčja dolina, Jarčje Brdo, Javorje, Javorjev Dol, Jazbine, Jelovica, Kališe, Kladje, Knape, Kopačnica, Koprivnik, Kovski Vrh, Kremenik, Krivo Brdo, Križna Gora, Krnice pri Novakih, Lajše, Laniše, Laze, Ledinica, Lenart nad Lušo, Leskovica, Lipica, Log nad Škofjo Loko, Lom nad Volčo, Lovsko brdo, Lučine, Malenski Vrh, Martinj Vrh, Mlaka nad Lušo, Moškrin, Mrzli Vrh, Murave, Na Logu, Nova Oselica, Ojstri Vrh, Opale, Osojnica, Osojnik, Ožbolt nad Zmincem, Papirnica, Pevno, Podgora, Podjelovo Brdo, Podklanec, Podlonk, Podobeno, Podporezen, Podpulfarca, Podvrh, Poljane nad Škofjo Loko, Potok, Pozirno, Praprotno, Predmost, Prelesje, Prtovč, Pungert, Puštal, Račeva, Ravne, Ravne pri Žireh, Reteče, Robidnica, Rovte v Selški dolini, Rudno, Selca, Selo, Selške Lajše, Smoldno, Smoleva, Sopotnica, Sovodenj, Sovra, Spodnja Luša, Spodnja Sorica, Spodnje Danje, Srednja vas -Poljane, Srednje Brdo, Staniše, Stara Loka, Stara Oselica, Stirpnik, Strmica, Studor, Suha, Suša, Sv. Barbara, Sv. Duh, Ševlje, Škofja Loka, Todraž, Tomaž nad Praprotnem, Topolje, Torka, Trata, Trebija, Trnje, Valterski
Vrh, Vešter, Vincarje, Vinharje, Virlog, Virmaše, Visoko pri Poljanah, Volaka, Volča, Zabrdo, Zabrekve, Zabrežnik, Zadobje, Zakobiljek, Zala, Zali Log, Zapreval, Zgornja Luša, Zgornja Sorica, Zgornje Danje, Zminec, Žabja vas, Železniki, Žiri, Žirovski Vrh, Žirovski Vrh nad Gor. vasjo, Žirovski Vrh nad Zalo, Studeno.
47. Upravna enota Šmarje pri Jelšah, s sedežem v Šmarjah pri Jelšah, obsega naslednja naselja:
Babna Brda, Babna Gora, Babna'Reka, Beli potok pri Lembergu, Belo, Bezgovica, Bistrica, Bistrica ob Sotli, Bobovo pri Šmarju, Bodrež, Bodrišna vas, Brecljevo, Brestovec, Brezje pri Lekmarju, Brezje pri Podplatu, Brezovec pri Polju, Brezovec pri Rogatcu, Buče, Bukovje v Babni Gori, Cerovec pod Bočem^ Cerovec pri Šmarju, Ceste, Cmereška Gorca, Čača vas, Črešnjevec ob Bistrici, Dekmanca, Dobležiče, Dobovec pri Rogatcu, Dol pri Pristavi, Dol pri Šmarju, Donačka Gora, Dragomilo, Drensko Rebro, Drevenik, Dvor, Gabrce, Gabrovec pri Kostrivnici, Gaj, Globoko pri Šmarju, Golobinjek ob Sotli, Gorjane, Gornja vas, Gostinca, Gradišče, Gradiški Dol, Grlice, Grobelce, Grobelno – del, Gubno, Hajnsko, Hrastje ob Bistrici, Imeno, Imenska Gorca, Irje, Jazbina, Jerčin, Jerovska vas, Ješovec pri Kozjem, Ješovec pri Šmarju, Kačji Dol, Kamence, Kamenik, Kamna Gorca, Klake, Konuško, Koretno, Korpule, Kozje, Kristan Vrh, Križan Vrh, Krtince, Kunšperk, Lastnic, Lase, Lekmarje, Lemberg pri Šmarju, Lesično,lipovec, Log, Mala Pristava, Male Rodne, Mestinje, Močle, Nezbiše, Nimno, Nova vas pri Šmarju, Orehovec, Ortnice, Osredek pri Podsredi, Pecelj, Pečica, Pijovci, Pilštanj, Plat, Platinovec, Ples, Podčetrtek, Podplat, Podsreda, Podturn, Poklek pri Podsredi, Polje ob Sotli, Polje pri Bistrici, Polžanska Gorca, Polžanska vas, Predel, Predenca, Prelasko, Preloge pri Šmarju, Pristava pri Lesičnem, Pristava pri Mestinju, Pristavica, Prnek, Pustike, Rajnkovec, Rakovec, Ratanska vas, Rjavica, Rogaška Slatina, Rogatec, Roginska Gorca, Rudnica, Sedlarjevo, Sela, Senovica, Sladka Gora, Slake, Sodna vas, Sopote, Sotensko pri Šmarju, Spodnja Kostrivnica, Spodnja Ponkvica, Spodnje Mestinje, Spodnje Negonje, Spodnje Sečovo, Spodnje Selce, Spodnje Tinsko, Spodnji Gabrnik, Srebrnik, Sv. Florijan, Stranje, Strmec pri Sv. Florijanu Strtenica, Sv. Ema, Sv. Jurij, Šentvid pri Grobelnem, Šerovo, Škofija, Šmarje pri Jelšah, Tekačevo, Tlake, Topole, Topolovec, Topolovo, Trebče,Trlično, Tržišče, Tuncovec, Velike Rodne, Vera-če, Vetrnik, Vidovica, Vinec, Sveti Štefan, Vinski vrh pri Šmarju, Virštanj, Vodenovo, Vojsko, Vonarje, Vrenska Gorca, Vrh, Vršna vas, Zadrže, Zagaj, Zagaj pod Bočem, Zagorje, Zastranje, Završe pri Grobelnem, Zdole, Zeče pri Bučah, Zgornja Kostrivnica, Zgornje Negonje, Zgornje. Sečovo, Zgornje Tinsko, Zgornji Gabrnik, Zibika, Zibiška vas, Žahenberc.
48. Upravna enota Tolmin, s sedežem v Tolminu, obsega naslednja naselja:
Avsa, Bača pri Modreju, Bača pri Podbrdu, Bavšica, Borjana, Bovec, Breginj, Bukovski Vrh, Čadrg, Čezsoča, Čiginj, Daber, Dolenja Trebuša, Dolgi Laz, Dolje, Drežnica, Drežniške Ravne, Drobočnik, Gabrje, Gorenja Trebuša, Gorenji Log, Gorski Vrh, Grahovo ob Bači, Grant, Grudnica, Homec, Hudajužna, Idrija pri Bači, Idrsko, Jevšček, Jezerca, Kal, Kal – Koritnica, Kamno, Kanalski Lom, Klavže, Kneške Ravne, Kneza, Kobarid, Koritnica, Koseč, Kozaršče, Kozmerice, Kred, Krn, Kuk, Ladra, Lepena, Libušnje, Lisec, Livek, Livške ravne, Ljubinj, Log Čezsoški, Log pod Mangartom, Logaršče, Logje, Loje, Magozd, Mlinsko, Modrej, Modrejce, Most na Soči, Obloke, Pečine, Petrovo Brdo, Plužna, Podbela, Podbrdo, Podmelec, Polje, Poljubinj, Ponikve, Porezen, Postaja, Potoki, Prapetno, Prapetno Brdo, Robič, Robidišče, Roče, Rut, Sedlo, Sela nad Podmelcem, Sela pri Volčah, Selce, Selišče, Slap ob Idrijci, Smast, Soča, Srpenica, Štanovišče, Staro Selo, Stopnik, Strmec na Predelu, Stržišče, Sužid, Svino, Šentviška Gora, Temljine, Tolmin, Tolminske Ravne, Tolminski Lom, Trenta, Trnovo ob Soči, Trtnik, Volarje^ Volčanski Ruti, Voice, Vršno, Zadlaz – Čadrg, Zadlaz – Žabče, Zakraj, Zatolmin, Znojile, Žabce, Žaga.
49. Upravna enota Trbovlje, s sedežem v Trbovljah, obsega naslednja naselja:
Čebine, Čeče del Dobovec, Gabrsko, Ključevica, Knezdol, Ojstro, Ostenk, Partizanski Vrh, Planinska vas, Prapreče – del, Prapretno pri Hrastniku – del, Škofja Riža, Trbovlje, Vrhe – del, Završje, Župa.
50. Upravna enota Trebnje, s sedežem v Trebnjah, obsega naslednja naselja:
Arčelca, Artmanja vas, Babna gora, Beli Grič, Belšinja vas, Benečija, Bič, Bistrica pri Mokronogu, Bitnja vas, Blato, Bogneča vas, Breza, Brezje pri Trebelnem, Brezovica pri Mirni, Brezovica pri Trebelnem, Brinje, Bruna vas, Cerovec pri Trebelnem, Cesta, Cikava, Cirnik, Čatež, Češnjevek, Češnjice pri Trebelnem, Čilpah, Čužnja vas, Debenec, Dečja vas, Dobrava, Dobravica pri Vel. Gabru, Dobrnič, Dol pri Trebnjem, Dolenja Dobrava, Dolenja Nemška vas, Dolenja vas pri Čatežu, Dolenje Jesenice, Dolenje Kamenje pri Dobrniču, Dolenje Laknice, Dolenje Medvedje selo, Dolenje Ponikve, Dolenje Selce, Dolenje Zabukovje, Dolenji Podboršt pri Trebnjem, Dolenji Podšumberk, Dolenji vrh, Dolga njiva pri Šentlovren., Dolnje Prapreče, Draga pri Šentrupertu, Drečji vrh, Glinek, Goljek, Gombišče, Gomila, Gorenja Dobrava, Gorenja Nemška vas, Gorenja vas, Gorenja vas pri Čatežu, Gorenja vas pri Mirni, Gorenja vas pri Mokronogu, Gorenje Jesenice, Gorenje Kamenje pri Dobrniču, Gorenje Laknice, Gorenje Medvedje selo, Gorenje Ponikve, Gorenje Selce, Gorenje Zabukovje, Gorenji Mokronog, Gorenji Podboršt pri V. Loki, Gorenji Podšumberk, Gorenji vrh pri Dobrniču, Gornje Prapreče, Gradišče pri Trebnjem, Grič pri Trebnjem, Grm, Grmada, Horn, Hrastno, Hrastovica, Hudeje, Iglenik pri Veliki Loki, Jelševec, Jezero, Kamni potok, Kamnje, Knežja vas, Korenitka, Korita, Kriška Reber, Križ, Križni Vrh, Krtina, Krušni vrh, Kukenberk, Lipnik, Lisec, Log, Log pri Žužemberku, Lokve pri Dobrniču, Lukovek, Luža, Mačji Dol, Mačkovec, Mala Loka, Mala Sevnica, Male Dole pri Stehanji vasi, Mali Gaber, Mali Videm, Maline, Martirija vas, Martinja vas pri Mokronogu, Meglenik, Migolica, Migolska gora, Mirna, Mirna vas, Mokronog, Most, Mrzla Luža, Muhabran, Občine, Odrga, Okrog, Orlaka, Ornuška vas, Ostrožnik, Pekel, Pluska, Podlisec, Podturn, Potok, Praprotnica, Prelesje, Preska pri Dobrniču, Primštal, Pristavica pri Vel. Gabru, Pugled pri Mokronogu, Puščava, Račje Selo, Radna vas, Rakovnik pri Šentrupertu, Ravne, Ravnik, Razbore – del, Rdeči kal, Repče, Replje, Reva, Ribjek, Rihpovec, Rodine pri Trebnjem, Roje pri Čatežu, Roje pri Trebelnem, Roženpelj, Rožni vrh, Sajenice, Sejenice, Sela pri Šumberku, Selo pri Mirni, Selška gora, Slepšek, Slovenska vas, Srednje Laknice, Stan, Stara gora, Stehanja vas, Stranje pri Dobrniču, Stranje pri Velikem Gabru, Straža, Studenec, Svetinja, Šahovec, Šentlovrenc, Šentrupert, Sevnica, Škoveč, Škrjanče, Škrljevo, Šmaver, Štatenberk, Štefan pri Trebnjem, Trbinc, Trebanjski vrh, Trebelno, Trebnje, Trnje, Trstenik, Vavpča vas pri Dobrniču, Velika Loka, Velika Strmica, Velika Sevnica, Velike Dole, Veliki Gaber, Veliki Videm, Volčja Jama, Volčje Njive, Vrbovec, Vrh, Sv. Vrh, Vrh pri Trebelnem, Vrhovo pri Šentlovrencu, Vrhtrebnje, Vrtača, Zabrdje, Zabukovje, Zagorica, Zagorica pri Čatežu, Zagorica pri Dobrniču, Zagorica pri
Velikem Gabru, Zaloka, Zavrh, Zidani most, Žabjek, Železno, Žubina, Vesela Gora, Medvedjek.
51. Upravna enota Tržič, s sedežem v Tržiču, obsega naslednja naselja:
Bistrica pri Tržiču, Brdo, Breg ob Bistrici, Brezje pri Tržiču, Čadovlje pri Tržiču, Dolina, Gozd, Grahovše, Hudi Graben, Hudo, Hušica, Jelendol, Kovor, Križe, Lese, Loka, Lom pod Storžičem, Novake, Paloviče, Podljubelj, Popovo, Potarje, Pristava, Retnje, Sebenje, Senično, Slap, Spodnje Vetrno, Tržič, Vadiče, Visoče, Zgornje Vetrno, Zvirče, Žiganja vas, Ročevnica.
52. Upravna enota Velenje, s sedežem v Velenju, obsega naslednja naselja:
Arnače, Bele Vode, Bevče, Družmirje, Gaberke, Gavce, Gorenje, Hrastovec, Kavče, Laze, Lokovica, Ložnica, Mali vrh, Paka pri Velenju, Paška vas, Paški Kozjak, Plešivec, Podgora, Podgorje, Podkraj pri Velenju, Ravne, Rečica ob Paki, Silova, Skorno, Skorno pri Šoštanju, Slatina, Šentvid pri Zavodnju, Škale, Škalske Cirkovce, Šmartinske Cirkovce, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Topolšica, Velenje, Veliki Vrh, Zavodnje, Šenbric, Lopatnik pri Velenju, Florjan.
53. Upravna enota Vrhnika, s sedežem na Vrhniki, obsega naslednja naselja:
Bevke, Bistra, Blatna Brezovica, Borovnica, Breg pri Borovnici, Brezovica pri Borovnici, Dol pri Borovnici, Dragomer, Dražica, Drenov Grič, Lašče, Laze pri Borovnici, Lesno brdo – del, Log pri Brezovici, Lukovica pri Brezovici, Mala Ligojna, Mirke, Niževec, Ohonica, Padež, Pako, Podlipa, Pokojišče, Pristava, Sinja Gorica, Smrečje, Stara Vrhnika, Velika Ligojna, Verd, Vrhnika, Zabočevo, Zaplana – del, Zavrh pri Borovnici.
54. Upravna enota Zagorje ob Savi, s sedežem v Zagorju ob Savi, obsega naslednja naselja:
Blodnik, Borje, Borje pri Mlinšah, Borovak pri Podkumu, Brezje, Breznik, Briše, Čemšenik, Čolnišče, Dobrljevo, Dolenja vas, Dolgo brdo pri Mlinšah, Družina, Golče, Gorenja vas, Hrastnik pri Trojanah, Izlake, Jablana, Jarše, Jelenk, Jelševica, Jesenovo, Kandrše – del, Kisovec, Kolk, Kolovrat, Konjšica – del, Kostrevnica, Kotredež, Log pri Mlinšah, Loke pri Zagorju, Mali Kum, Medija, Mlinše, Mošenik, Orehovica, Osredek, Padež, Podkraj pri Zagorju, Podkum, Podlipovica, Polšina, Potoška vas, Požarje, Prapreče – del, Zgornji Prhovec, Ravenska vas, Ravne pri Mlinšah, Razbor pri Čemšeniku, Razpotje, Rodež, Rove, Rovišče, Rtiče, Ržiše, Selo pri Zagorju, Senožeti, Šemnik, Šentgotard, Šentlambert, Šklendrovec, Tirna, Vine, Vrh, Vrh pri Mlinšah, Vrhe -del, Zabava, Zabreznik, Zagorje ob Savi, Zavine, Znojile, Žvarulje.
55. Upravna enota Žalec, s sedežem v Žalcu, obsega naslednja naselja:
Andraž nad Polzelo, Arja vas, Braslovče, Breg pri Polzeli, Brnica, Brode, Čeplje, Čreta, Črni Vrh, Črnova, Dobrič, Dobriša vas, Dobrovlje, Dobrteša vas, Dolenja vas, Drešinja vas, Galicija, Glinje, Gomilsko, Sv. Lovrenc, Gotovlje, Grajska vas, Griže, Hramše, Janškovo selo, Jeronim, Kale, Kamenče, Kapla, Kaplja vas, Kasaze, Latkova vas, Letuš, Leveč, Liboje, Limovce, Lipje, Ločica ob Savinji, Ločica pri Vranskem, Loke, Lopatnik, Ložnica pri Žalcu, Mala Pirešica, Male Braslovče, Marija Reka, Matke, Migojnice, Miklavž pri Taboru, Ojstriška vas, Orla vas, Orova vas, Parižlje, Pernovo, Petrovče, Pirešica, Podgorje pri Letušu, Podkraj, Podlog v Savinjski dolini, Podvin pri Polzeli, Podvrh, Poljče, Polzela, Pondor, Pongrac, Ponikva pri Žalcu, Prapreče, Prebold, Prekopa, Prelska, Preserje, Rakovlje, Ruše, Selo pri Vranskem, Spodnje Gorče, Spodnje Grušovlje, Spodnje Roje, Stopnik, Studence, Šempeter v Savinjski dolini,
Šentrupert, Šešče pri Preboldu, Šmatevž, Tabor, Tešova, Topovlje, Trnava, Velika Pirešica, Vinska Gora, Vologa, Vransko, Vrbje, Zabukovica, Zahomce, Zajasovnik – del, Zakl, Zalog pri Šempetru, Zaloška Gorica, Založe, Zaplanina, Zavrh pri Galiciji, Zgornje Gorče, Zgornje Grušovlje, Zgornje Roje, Žalec, Železno, Novo Celje, Podvin.
56. Upravna enota Maribor, s sedežem v Mariboru, obsega naslednja naselja:
Bohova, Brestrnica, Brezula, Brunšvik, Celestrina, Ciglence, Čreta, Dobrovce, Dogoše, Dragučova, Dravski Dvor, Dvorjane, Fram, Gaj nad Mariborom, Grušova, Hočko Pohorje, Hotinja vas, Hrastje, Herica, Jablance, Jelovec, Ješenca, Kamnica, Kopivnik, Košaki, Kušernik – del, Laznica, Limbuš, Loka, Loka pri Framu, Ložane, Malečnik, Maribor, Marjeta na Dravskem polju, Meljski hrib, Metava, Miklavž na Dravskem polju, Morje, Nebova, Orehova vas, Pekel, Pekre, Pernica, Pivola, Planica, Počehova, Podova, Polana, Požeg, Prepolje, Race, Radizel, Ranče, Razvanje, Ribniško selo, Rogoza, Rošnja, Rošpoh – del, Ruperče, Skoke, Slivnica pri Mariboru, Slivniško Pohorje, Spodnja Gorica, Spodnja Korena, Spodnje Hoče, Spodnji Duplek, Srednje, Starše, Šober, Trčova, Trniče, Vinarje, Vodole, Vosek, Vrhov dol, Vukovje, Vurberk, Za Kalvarijo, Zgornja Gorica, Zgornja Korena, Zgornje Hoče, Zgornji Duplek, Zgornji Slemen – del, Zimica, Zlatoličje, Zrkovci, Žikarce.
57. Upravna enota Pesnica, s sedežem v Pesnici, obsega naslednja naselja:
Ceršak, Ciringa, Cirknica, Dolnja Počehova, Drankovec, Dražen Vrh – del, Flekušek, Gačnik, Gradiška, Grušena, Jareninski Dol, Jareninski Vrh, Jedlovnik, Jelenče, Jurjevski Dol, Jurski Vrh, Kaniža, Kozjak nad Pesnico, Kozjak pri Ceršaku, Kresnica, Kušernik – del, Mali Dol, Pesnica, Pesnica pri Mariboru, Pesniški Dvor, Plač, Plintovec, Plodršnica, Počenik, Podigrac, Polička vas, Polički Vrh, Ranča, Ročica, Selnica ob Muri, Sladki Vrh, Slatenik, Slatina, Slatinski Dol, Spodnja Velka, Spodnje Dobrenje, Spodnje Hlapje, Spodnje Vrtiče, Spodnji Jakobski Dol, Srebotje, Stara Gora pri Šentilju, Svečane, Svečina, Šentilj v Slovenskih Goricah, Šomat, Špičnik, Štrihovec, Trate, Vajgen, Vranji Vrh, Vršnik, Vukovski Dol, Vukovski Vrh, Zgornja Kungota, Zgornja Velka, Zgornje Dobrenje, Zgornje Gradišče, Zgornje Hlapje, Zgornje Vrtiče, Zgornji Jakobski Dol, Rošpoh -del.
58. Upravna enota Ruše, s sedežem v Rušah, obsega naslednja naselja:
Bezena, Činžat, Črešnjevec ob Dravi, Fala, Gradišče na Kozjaku, Janževa Gora, Kumen, Lobnica, Log, Lovrenc na Pohorju, Puščava, Rdeči breg – del, Recenjak, Ruše, Ruta, Selnica ob Dravi, Smolnik, Spodnja Selnica, Spodnji Boč, Spodnji Slemen, Veliki Boč, Vurmat – del, Zgornja Selnica, Zgornji Boč, Zgornji Slemen – del, Bistrica ob Dravi, Fala Grad.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03/94-3/1-8
Ljubljana, dne 17. novembra 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek I. r.
Predsednik