Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/1994 z dne 2. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/1994 z dne 2. 12. 1994

Kazalo

2681. Zakon o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško, stran 4262.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
Razglašam zakon o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. novembra 1994.
Št. 012-01/94-154
Ljubljana, dne 30. novembra 1994.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O SKLADU ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO IN ODLAGANJA RADIOAKTIVNIH ODPADKOV IZ NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO
1. člen
Za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško (v nadaljnjem besedilu: NEK), shranjevanje in trajno odlaganje srednje in nizko radioaktivnih odpadkov iz NEK ter iztrošenega goriva se ustanovi Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (v nadaljnjem besedilu: Sklad).
Razgradnja po tem zakonu pomeni odstranitev in končno odlaganje vseh radioaktivnih delov in materialov. Vsi deli morajo biti dekontaminirani in varno shranjeni.
2. člen
Sklad je pravna oseba in posluje v imenu in za svoj račun.
Sklad posluje z imenom: Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK.
Sedež Sklada je v Krškem.
3. člen
Sredstva, zbrana po tem zakonu, se uporabljajo za:
– varno skladiščenje in končno odlaganje izrabljenega goriva in radioaktivnih odpadkov iz NEK,
– varno razgradnjo NEK.
4. člen
Sredstva Sklada za namene iz 3. člena tega zakona se zagotavljajo iz dela cene električne energije za vsako kWh, dobavljeno slovenskemu in hrvaškemu elektrogospodarstvu.
Zavezanec za obračun in vplačilo sredstev po prvem odstavku tega člena je NEK.
Višina zneska, vkalkulirana v ceno, se določi s programom iz 6. člena tega zakona, do njegovega sprejetja pa ta znaša 0,61 tolarjev za kWh proizvedeno v NEK.
5. člen
NEK vplačuje sredstva v Sklad mesečno. Način obračunavanja in plačevanja v Sklad predpiše minister, pristojen za energetiko, v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
6. člen
Za uresničitev nalog iz 3. člena tega zakona Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) v roku petnajst mesecev od uveljavitve tega zakona pripravi program razgradnje NEK s prikazom možnih načinov izvedbe razgradnje NEK, vključno z oceno potrebnih sredstev in terminskim planom.
7. člen
Sklad upravlja upravni odbor. Upravni odbor ima predsednika in štiri člane, od katerih predsednika in dva člana imenuje in razrešuje Državni zbor Republike Slovenije, enega Vlada Republike Slovenije ion enega lokalna skupnost na območju katere stoji NEK.
Delo Sklada nadzoruje nadzorni odbor, ki ima predsednika in devet članov, ki jih imenuje in razrešuje Državni zbor Republike Slovenije.
Sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi direktor Sklada, ki ga imenuje Vlada.
Nadzorni odbor enkrat letno poroča Državnemu zboru Republike Slovenije.
8. člen
Finančno poslovanje Sklada nadzira organizacija, pooblaščena za upravljanje ekonomsko finančne revizije javnih financ.
9. člen
Upravni odbor sprejme statut Sklada, s katerim se uredijo:
1. notranja organizacija in način poslovanja Sklada,
2. pooblastila za zastopanje,
3. naloge in mandat članov upravnega in nadzornega odbora ter direktorja,
4. druga pomembna vprašanja v zvezi z organizacijo in poslovanjem Sklada.
K statutu Sklada, k naložbeni politiki Sklada, finančnemu načrtu, k zaključnemu računu in poročilu o poslovanju daje soglasje Vlada Republike Slovenije.
10. člen
Dovoljene so naložbe v prvorazredne vrednostne papirje in depozite.
11. člen
Sklad se konstituira najkasneje v 60 dneh od uveljavitve tega zakona. Za izvedbo vseh nalog ustanovitve Sklada je odgovorna Vlada Republike Slovenije.
12. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/93-14/2
Ljubljana, dne 22. novembra 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti