Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1994 z dne 24. 11. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1994 z dne 24. 11. 1994

Kazalo

2635. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije, stran 4218.

Na podlagi 80. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije
1. V sklepu o tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije (Uradni list RS, št. 23/91-I, 3/92, 44/92 in 3/94) se prvo poglavje (I. Devizni posli) nadomesti z novim poglavjem, ki se glasi:
»I. DEVIZNI POSLI PLAČILNI PROMET S TUJINO
1. Plačila v tujino, iz tujine in nostro čeki 1,5 promila, najmanj 600,00 SIT,
Pri medbančnih transferjih se nadomestilo po tej tarifni postavki ne zaračunava.
2. Naknadne spremembe 1.000 SIT
3. Dokumentarni in čisti inkaso a)
– loro in nostro dokumentarni inkaso proti plačilu ali na podlagi meničnega akcepta
1,5 promila, najmanj 2.000 SIT, največ 20.000 SIT
– izročitev dokumentov brez plačila, vrnitev dokumentov, preklic ipd.
1,5 promila, najmanj 2.000 SIT, največ 20.000 SIT
– sprememba 2.000 SIT
b)
– pridobitev meničnega akcepta
1,5 promila, najmanj 2.000 SIT, največ 20.000 SIT
4. Dokumentarni akreditivi
– odpiranje akreditiva
1 promil, najmanj 2.000 SIT
– notifikacija
1 promil, najmanj 2.000 SIT za vsako začeto trimesečje
– konfirmacija
2 promila, najmanj 2.000 SlT za vsako začeto trimesečje
– prevzemanje dokumentov 1,5 promila, najmanj 2.000 SIT
– sprememba akreditivnih pogojev 2.000 SIT
Pri terminskih akreditivih se nadomestilo zaračunava do poteka veljavnosti obveznosti plačila.
5. Reimburs
– notifikacija reimbursnega pooblastila 2.000 SIT
– potrditev reimbursnega pooblastila
2 promila, najmanj 2.000 SIT za vsako začeto trimesečje
– provizija za evidenco 1.000 SIT
– provizija za plačilo
1.000 SIT
Banka Slovenije zaračunava storitve po zgoraj navedenih tarifah le za storitve, ki jih opravlja sama. Če storitve za njo opravljajo druge banke, se tarife obračunavajo po tarifah teh bank.«
2. V četrtem poglavju (IV. Druge storitve) se v točki 24. Razno v alineah d) in e) za besedama »protivrednosti« doda »oziroma najmanj 600 SIT«.
3. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 22. novembra 1994.
Predsednik Sveta Banke Slovenije
Guverner dr. France Arhar l. r.