Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1994 z dne 24. 11. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1994 z dne 24. 11. 1994

Kazalo

2623. Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda - Inštituta za hidravlične raziskave, stran 4197.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 11. in 40. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I) ter 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) je Vlada Republike Slovenije na 114. seji 17. novembra 1994 sprejela
SKLEP
o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda – Inštituta za hidravlične raziskave
I. STATUS
1. člen
Inštitut za hidravlične raziskave se ustanovi kot javni raziskovalni zavod.
Ustanoviteljica javnega raziskovalnega zavoda je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.
2. člen
Inštitut za hidravlične raziskave se ustanovi iz dela Vodnogospodarskega inštituta in sicer iz dosedanjega Vodogradbenega laboratorija v skladu s sporazumom o razdelitvi delovnih mest in premoženja med oddelki Vodnogospodarskega inštituta.
II. IME IN SEDEŽ
3. člen
Ime javnega raziskovalnega zavoda je: Inštitut za hidravlične raziskave.
Skrajšano ime je: Hidroinštitut
Sedež zavoda je v Ljubljani, Hajdrihova 28.
III. DEJAVNOST
4. člen
Hidroinštitut bo na področju tehničnih in tehnoloških ved vodnega in elektrogospodarstva, hidrotehnike, hidravlike, gradbeništva, komunale, hidrologije, ekologije, varstva okolja in urejanje prostora opravljal naslednje dejavnosti:
– temeljne, aplikativne ter razvojne raziskave in študije;
– revizije, ekspertize ter izdelovanje mnenj in tehnične dokumentacije iz področja dejavnosti;
– sodelovanje v dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju raziskovalcev;
– izvajanje standardnega preizkušanja (kalibracije itd.) za pridobivanje A testov za merske in druge naprave in izdelke s področja dejavnosti Hidroinštituta;
– razvoj in izdelovanje raziskovalne in merske opreme ter metod;
– izdelovanje prototipov in pilotnih naprav s področja dejavnosti Hidroinštituta;
– organiziranje strokovnih posvetovanj in izdajanje publikacij ter zbiranje dokumentacijskega gradiva;
– izvajanje strokovnega izobraževanja kadrov (na posebnih strokovnih področjih);
– razvijanje in izdelovanje programske opreme;
– vodenje informacijske baze podatkov;
– izvajanje vseh vrst meritev na terenu;
– infrastrukturne storitve;
– servisne storitve;
– preventivo na področju varstva okolja;
– druge dejavnosti v manjšem obsegu, ki so namenjene opravljanju dejavnosti in prispevajo k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti.
V okviru dejavnosti si bo Hidroinštitut prizadeval za razvoj in vsestransko dostopnost in uporabo znanja v družbi in vodnem gospodarstvu, za prenos raziskovalnih dosežkov v prakso, za obveščanje javnosti o znanstveno raziskovalnih dosežkih, za popularizacijo znanosti in za širjenje znanstvene in tehnične kulture.
Hidroinštitut se vključuje v mednarodno znanstveno raziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s sorodnimi organizacijami v svetu.
5. člen
Hidroinštitut opravlja dejavnosti iz prejšnjega člena v okviru nacionalnega raziskovalnega programa kot javno službo.
6. člen
Hidroinštitut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v obsegu in na način, kot je to določeno s programom razvoja in letnim programom dela Hidroinštituta.
7. člen
Hidroinštitut je za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa in za izvajanje nalog za druge naročnike organiziran tako, da dosega čim večjo strokovno in znanstveno uspešnost, upoštevajoč pri tem zahteve stroke, cilje, velikost in obseg raziskovalne dejavnosti ter človeške in materialne možnosti družbe.
Organiziranost Hidroinštituta se podrobneje določi s statutom.
IV. ORGANI ZAVODA
8. člen
Hidroinštitut upravlja Upravni odbor.
Člani upravnega odbora so strokovnjaki iz znanosti, izobraževanja, tehnologije in gospodarstva.
Upravni odbor Hidroinštituta ima sedem članov, od katerih imenuje:
– ustanovitelj tri člane (od tega enega na predlog Ministrstva za znanost in tehnologijo, enega na predlog Ministrstva za varstvo okolja in urejanje prostora in enega na predlog Ministrstva za gospodarske dejavnosti),
– Hidroinštitut dva člana iz vrst odgovornih nosilcev raziskovalnih in razvojnih projektov ter
– dva člana iz kolektiva zaposlenih. Imenovanje dveh članov iz vrst odgovornih nosilcev iz raziskovalnih in razvojnih projektov se izvede na zboru raziskovalcev, ki ga skliče direktor.
Imenovanje dveh članov iz kolektiva zaposlenih v upravni odbor zavoda se izvede na zboru delavcev, ki ga skliče direktor zavoda.
Predsednika Upravnega odbora Hidroinštituta izvolijo člani Upravnega odbora izmed sebe.
9. člen
Upravni odbor Hidroinštituta obravnava in sprejema statut in druge splošne akte, če s statutom ni določeno, da jih sprejme direktor, program razvoja, letni program dela, poročila o njihovem izvrševanju, sprejema finančni načrt in zaključni račun, obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih sklepa, imenuje in razrešuje direktorja Hidroinštituta in daje soglasje za imenovanje in razrešitev drugih vodilnih in raziskovalnih delavcev Hidroinštituta ter delavcev s posebnimi pooblastili in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
K statutu, letnemu programu dela ter imenovanju in razrešitvi direktorja mora Upravni odbor pridobiti soglasje ustanovitelja.
10. člen
Mandat Upravnega odbora traja štiri leta, s tem, da se pri prvem imenovanju štirje člani; med njimi eden, ki ga imenuje ustanovitelj, zamenjajo po dveh letih.
Upravni odbor vsako leto poroča ustanovitelju o delu Hidroinštituta.
Način dela upravnega odbora se določi s statutom. Hidroinštituta.
11. člen
Delo in poslovanje Hidroinštituta vodi direktor. Direktorja imenuje in razrešuje Upravni odbor s soglasjem ustanovitelja.
Mandat direktorja je štiri leta.
12. člen
Vodilne raziskovalne delavce imenuje direktor ob soglasju Znanstvenega sveta in Upravnega odbora. Ostale vodilne delavce in delavce s posebnimi pooblastili imenuje direktor ob soglasju Upravnega odbora.
Pogoji in način imenovanja vodilnih raziskovalnih in strokovnih delavcev ter delavcev s posebnimi pooblastili se določijo s statusom.
13. člen
Za obravnavanje in odločanje o raziskovalnem programu in drugih programskih zadevah se v Hidroinštitutu oblikuje Znanstveni svet.
Znanstveni svet sestavljajo vsi odgovorni nosilci raziskovanih in razvojnih projektov v Hidroinštitutu.
Naloge Znanstvenega sveta se določijo s statutom.
V. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
14. člen
Hidroinštitut gospodari z osnovnimi in drugimi materialnimi sredstvi, ki so mu namenjena za opravljanje dejavnosti iz 3. člena tega sklepa in so mu dodeljena na podlagi sporazuma o razdelitvi delovnih mest in premoženja med javnim raziskovalnim zavodom Hidroinštitutom in Vodnogospodarskim inštitutom.
15. člen
Hidroinštitut pridobiva sredstva, potrebna za izvajanje svoje dejavnosti iz državnega proračuna za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa in z opravljanjem dejavnosti za druge naročnike ter iz skladov in donacij iz domačih in mednarodnih virov.
16. člen
Iz državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za:
– upravljanje in vodenje;
– delovanje uveljavljenih raziskovalcev, ki tvorijo strokovno jedro znanstvenih in tehnoloških raziskav na področju Hidroinštituta;
– laboratorijsko, komunikacijsko in informacijsko infrastrukturo;
– obnavljanje, nadomeščanje in širitev materialne podlage raziskovanja in razvoja;
– vzpostavljanje in delovanje tehnoloških in infra-strukturnih centrov;
– vzdrževanje stavb in komunalne infrastrukture.
Hidroinštitut pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka na podlagi letnega programa dela. Letni program dela, ki se izdela na podlagi veljavnih meril raziskovalnega in razvojnega programa, pripravi direktor in ga predlaga v sprejem Upravnemu odboru.
Upravni odbor mora k letnemu programu dela pridobiti soglasje ustanovitelja.
17. člen
Pri Hidroinštitutu se ustanovi raziskovalni sklad inštituta, ki se financira iz dotacij in drugih virov in je namenjen za:
– odpiranje novih področij in podporo obetavnih projektov;
– posebno podporo za strokovno napredovanje perspektivnih raziskovalcev;
– vključevanje tujih raziskovalcev v delo Hidroinštituta.
Oblikovanje in namen uporabe raziskovalnega sklada se natančneje določi s statutom.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
18. člen
Presežek prihodkov nad odhodki Hidroinštitut uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja Upravni odbor v soglasju z ustanoviteljem.
19. člen
O načinu pokrivanja ter višini pokrivanja primanjkljaja, ki ga ni moč pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev Hidroinštituta, odloča ustanovitelj na predlog Upravnega odbora.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
20. člen
Hidroinštitut je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev.
VIII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
21. člen
Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti inštituta do višine vrednosti premoženja, s katerim upravlja Hidroinštitut.
IX. PREHODNE IN KONČNE ODLOČBE
22. člen
Upravni odbor se imenuje v 60 dneh po uveljavitvi tega sklepa.
23. člen
Za čas do imenovanja direktorja Hidroinštituta Vlada Republike Slovenije s posebnim sklepom imenuje vršilca dolžnosti direktorja.
24. člen
Statut mora biti sprejet v roku 90 dni po uveljavitvi tega sklepa. Imenovanje vodilnih delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili zavoda, izvolitev ostalih organov in imenovanje vodilnih raziskovalnih delavcev se izvede takoj po sprejetju statuta.
25. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-07/94-20/2-8
Ljubljana, dne 17. novembra 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost